9, నవంబర్ 2010, మంగళవారం

ప్రహేళిక - 29

ఎవరీ మూర్ఖ విద్యార్థులు?
సీ.
గోవింద రాజులు కొలువున్న నగరేది?
మన ప్రతిరూపమ్ముఁ గనెద మెందు?
వన పుష్పముల మాలికను దాల్చు నెవ్వఁడు?
శివ వాహనము పేరి క్షేత్ర మేది?
ధరణికి నీటిని దాన మొసఁగు నేది?
యితరుల కొనరించు హిత మదేది?
వెనుకటి గాంధర విద్యాలయం బేది?
మానవుం డన వేఱు మాట యేది?
తే.గీ.
విరటు కొలువున భీముఁ డే పేరఁ జొచ్చె?
నన్నిఁటికిఁ జూడ నాల్గేసి యక్షరమ్ము
లందు క్రమముగా మూడవ యక్షరములఁ
జదువ నొక గురువును జేరి చదువఁ గోరి
నట్టి మూర్ఖ విద్యార్థుల నరయుఁ డిపుడు.
ఆ మూర్ఖ విద్యార్థు లెవరో చెప్పండి.

12 కామెంట్‌లు:

 1. 1.తిరుపతి 2.ముకురము.3.వనమాలి.4.మహనంది.5.....6....7.తక్షశిల.8.మనుష్యులు 9.వలలుదు. = జవాబు " పరమానందయ్య శిష్యులు "

  రిప్లయితొలగించండి
 2. తిరుపతి; ముకురము; వనమాలి; మహానంది; జలదము; సాహాయ్యము; తక్షశిల; మనుష్యుడు; వలలుడు;
  వెరసి సమాధానము = పరమానందశిష్యులు.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. సమాధానం చేసేటప్పుడు టైపింగ్ వల్ల తప్పింది. ప-ర-మా-నం-ద-య్య-శి-ష్యు-లు.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. తిరుపతి, ముకురము,వనమాలి, మహానంది, జలదము,సాహాయ్యము,తక్షశిల,మనుష్యుడు,వలలుడు

  సమాధానము : పరమానందయ్య శిష్యులు

  రిప్లయితొలగించండి
 5. మంత్రిప్రగడ వేంకట బాలసుబ్రహ్మణ్యంమంగళవారం, నవంబర్ 09, 2010 9:33:00 AM

  గోవింద రాజులు కొలువున్న నగరేది? - తిరుపతి
  మన ప్రతిరూపమ్ముఁ గనెద మెందు? - ముకురము (మకురము?)
  వన పుష్పముల మాలికను దాల్చు నెవ్వఁడు? - వనమాలి
  శివ వాహనము పేరి క్షేత్ర మేది? - మహానంది
  ధరణికి నీటిని దాన మొసఁగు నేది? - అంబుదము? (మేఘము)
  యితరుల కొనరించు హిత మదేది? - సహాయ్యము (సాహాయ్యము?)
  వెనుకటి గాంధర విద్యాలయం బేది? - తక్షశిల
  మానవుం డన వేఱు మాట యేది? - మనుష్యుడు
  విరటు కొలువున భీముఁ డే పేరఁ జొచ్చె? - వలలుడు

  పరమానందయ్య శిష్యులు
  - మంత్రిప్రగడ వేంకట బాలసుబ్రహ్మణ్యం

  రిప్లయితొలగించండి
 6. తిరుపతి, ----,వనమాలి,మహానంది, జలదము,సాహాయ్యము, తక్షశిల,మనుష్యుడు,వలలుడు.
  పరమానందయ్య శిష్యులు.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. నేదునూరి రాజేశ్వరి గారూ,
  5వ, 6వ పదాలను చెప్పకున్నా స్థూలంగా మీ సమాధానం సరైనదే. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. తిరుపతి, ముకురము, వనమాలి, మహానంది, అంబుదము, సాహయ్యము, తక్షశిల, మనుష్యుడు, వలలుడు.------ పరమానందయ్యశిష్యులు.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. గన్నవరపు నరసింహ మూర్తి గారూ,
  మీ సమాధానం 100% కరెక్ట్. అభినందనలు.

  మందాకిని గారూ,
  2వ పదం చెప్పకున్నా మీ సమాధానం కరెక్టే. అభినందనలు.

  మంత్రిప్రగడ వేంకట బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారూ,
  మీ సమాధానం 100% కరెక్ట్. అభినందనలు.

  చంద్రశేఖర్ గారూ,
  మీ సమాధానం స్థూలంగా కరెక్ట్. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. భమిడిపాటి సూర్యలక్ష్మి గారూ,
  మీ సమాధానం 100% కరెక్ట్. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. తిరుపతి,కాసారము,వనమాలి,మహానంది,నీరదము, - - య్య -,తక్షశిల,మనుష్యుడు,వలలుడు =
  ప ర మా నం ద య్య శి ష్యు లు.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. తిరుపతి - ముకురము - వనమాలి - మహానంది - నీరదము - సహాయ్యము - తక్షశిల - మనుష్యుడు - వలలుడు

  పరమానందయ్య శిష్యులు.

  రిప్లయితొలగించండి