28, డిసెంబర్ 2016, బుధవారం

సమస్య - 2236 (అవకాశమ్ముల వీడినన్...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....

"అవకాశమ్ముల వీడినన్ నరుల కాహ్లాదమ్ము సేకూరదే" 
లేదా...
"అవకాశము విడిన నరుల కాహ్లాదమ్మా"
ఈ సమస్యను పంపిన పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారికి ధన్యవాదాలు.

49 కామెంట్‌లు:

 1. కైకేయి భరతునితో:

  "సవినయముగ శ్రీ రాముం
  డవనీశుడు తండ్రి యాన నడవికి జనియెన్
  జవదాటకు నామాట స
  దవకాశము విడిన నరుల కాహ్లాదమ్మా?"

  రిప్లయితొలగించండి
 2. డా.పిట్టా
  జవసత్వమ్ములు డిగ్గగా తనువదే జాటంగ నున్నాను నే
  నవహేలం బరి నిల్వ జూచెదవొకో యార్భాటమే సుమ్మి నీ
  వవలీలన్గొను కార్యముల్ బరువగున్నావర్తనీయంబులౌ
  అవకాశమ్ముల వీడినన్ నరులకాహ్లాదమ్ము సేకూరదే?
  వివరమున నుండు త్రాచులు
  అవలీలగ విడుచు కుబుస మట్టులె ముదిమిన్
  అవయవ బలిమిని బాసియుక
  అవకాశము విడిన నరుల కాహ్లాదంబౌ!

  రిప్లయితొలగించండి
 3. రిప్లయిలు
  1. డా. పిట్టా సత్యనారాయణ గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   'త్రాచులు+అవలీలగ' అన్నపుడు సంధి నిత్యం. అక్కడ 'సర్పము। లవలీలగ...' అనండి.

   తొలగించండి

 4. నేటి మన దేశం లో ప్రతి పక్షాల తీరు :)

  జవరాలా దేశమునం
  దవకాశము విడిన నరుల కాహ్లాదమ్మా
  లవలేశమైన సిగ్గె
  గ్గువలయు కారణములేక గుగ్గిలమవ్వన్ !

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 5. శ్రీగురుభ్యోనమః

  దివినే కోరెదవేల మానవ మహా దివ్యత్వ మేమున్నదో
  భువిలో దైవ మనేక సంపదల వైభోగమ్ములన్ కూర్చినన్
  భవదీయానుభవమ్ము పొందగ సదభ్యాసమ్ము సాధించుచో
  నవకాశమ్ముల వీడినన్ నరుల కాహ్లాదమ్ము సేకూరదే

  రిప్లయితొలగించండి
 6. భవమొందుట ప్రతి నరునికి
  వివరించగ నదియ వరము విశ్వము నందు
  న్నవ భావనలకు మనుజుల
  కవకాశము; విడిన నరుని కాహ్లాదమ్మా?!

  రిప్లయితొలగించండి
 7. కురుక్షేత్రమున శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునితో:

  ప్రవచన గీతా సార
  మ్మవగత మైనన్ జయమ్మొ? యనినన్ స్వర్గ
  మ్మొ? విశద పడంగఁ జిక్కిన
  నవకాశము విడిన నరుల కాహ్లాదమ్మా?

  రిప్లయితొలగించండి
 8. వివిధాకర్షణ విక్రయప్రకట నావిష్కార తుల్యమ్ములున్,
  దివ సంచార నిబంధ జాలకపు రీతిన్నుండెడుం, దీక్ష్ణదృ
  ష్టి విశాలద్రుమ కాష్ఠ మందునిడు పాఠీ నాశ నాభమ్ముల
  య్యవకాశమ్ముల వీడినన్ నరుల కాహ్లాదమ్ము సేకూరదే?

  [జాలకము = వల; అశనము = అన్నము , ఎర ]


  అవనిం బున రవకాశమ
  లవడునె మఱిమఱి విడువఁ గలతయే మిగులున్
  లవలేశమైన నేమి స
  దవకాశము విడిన నరుల కాహ్లాదమ్మా!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు శ్రేష్ఠములై అలరారుచున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి వందనములు. ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
 9. పవనా!చెప్పుమయీయది
  యవకాశమువిడిననరులకాహ్లాదమ్మా
  వివరణగోరుదుమరినే
  వివరముగాజెప్పుమయ్యవిందునునిపుడే

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'విందును+ఇపుడే=విందు నిపుడే' అవుతుంది. 'విందు ముదమునన్' అనండి.
   అన్నట్టు... మీ పంటినొప్పి ఎలా ఉంది?

   తొలగించండి
 10. భువిపై పుణ్యమునకు ప
  ర్యవసానముగా ఘటిల్లు నక్షర మెపుడున్
  వివిధపు తప్పుల మోక్షపు
  నవకాశము విడిన నరుల కాహ్లాదమ్మా?

  రిప్లయితొలగించండి
 11. భువిపైనన్ భవితవ్యమెప్డు కలుగున్ పుణ్యంపు చెయ్దమ్ములన్
  చెవిగొంచున్ చెడు లాభముల్ సతతమున్ శీఘ్రమ్ము, దుష్టత్వ ప
  ర్యవసానమ్ముగ సంభవించ నిల నిర్యాణమ్ము కైవల్యపు
  న్నవకాశమ్ముల వీడినన్ నరులకాహ్లాదమ్ము సేకూరదే

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 12. అవకాశమ్ములవీడినన్నరులకాహ్లాదమ్ముసేకూరదే
  యవకాశమ్ములవీడినన్నెటులనాహ్లాదమ్ముసేకూరునో
  వివరంబిమ్ముమునెయ్యమాయిపుడయీవేళన్సమాచారము
  న్నవగాహంబగుచొప్పునన్నిజమునాకర్ధంబునౌన్సుమాా

  రిప్లయితొలగించండి
 13. నవమాసంబులు మోసి కష్టముల నానందించెడిన్ తల్లికై
  భవితన్ గోరుచు నీదు సౌఖ్యముల సంపాదించెడిన్ తండ్రికై
  భువిలో నుండగ వెంట వచ్చి హితమున్ బోధించు నాభ్రాతకై
  యవకాశమ్ముల వీడినన్ నరుల కాహ్లాదమ్ము సేకూరదే

  రిప్లయితొలగించండి
 14. కవనాధిక్యత జూపితిన్ ప్రబల సంఖ్యా గోష్టి సాధించితీ
  యవధానాది విశిష్ట కార్యముల విద్యావ్యాప్తి గావించితిన్
  భవితవ్యంబును నూత్న సత్కవులకున్ ప్రాప్తించగా నెంచి నా
  యవకాశమ్ముల వీడినన్ నరుల కాహ్లాదమ్ము సేకూరదే

  రిప్లయితొలగించండి
 15. కవుగిలి గోరుచు వచ్చిన
  నవయువతి వరూధినిని ననాదర పరచన్
  ప్రవరాఖ్యునికే చెల్లును
  అవకాశము విడిన నరుల కాహ్లాదమ్మా

  రిప్లయితొలగించండి
 16. జవసత్వము లుడుగకమును
  భవదీయ పదములనుగన భక్తి నెరుగక
  న్నవ సానకాల మగునే ?
  యవకాశము విడిన నరుల కాహ్లాదమ్మా

  రిప్లయితొలగించండి
 17. .శ్రవణానందము నింపుభక్తి,తగువిశ్వాసంబుతోగూర్చు సత్
  కవితా కూర్పులనేర్పులున్ విడిచిలౌఖ్యంబందు నత్యాసతో
  భవితవ్యంబును పాడుజేయుపని ప్రాప్తంబంచు| భావించుచున్
  అవకాశమ్ముల వీడినన్ నరుల కాహ్లాదమ్ముసేకూరదే?
  2.అవిరళ కృషి ఫలితమ్మును
  నవలీలగ ద్రుంచి?పరుల నవహేళనతో
  యువకుల ర్యాగిం గనియెడి
  అవకాశము విడిన నరుల కాహ్లాదమ్మా?

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   లౌక్యంబు... లౌఖ్యంబు అని టైపాటు...

   తొలగించండి

 18. అవకాశము వచ్చినపుడు

  వివేచనము తోడ దాని వినియోగించన్

  భువి కలుగును సంతోషము

  నవకాశము విడిన నరుల కాహ్లాదమ్మా ?

  రిప్లయితొలగించండి
 19. బవరమ్మ౦ దరదంపు చక్రమొరుగన్, బాణప్రయోగమ్ములున్
  యవసానమమ్మున గుర్తు రామి నని యా పర్శురాముండు శా
  పవశమ్మున్,ఘనదాన మింద్రునకుతద్భానుజుం డిచ్చు, నీ
  యవకాశమ్ముల వీడినన్ నరుల కాహ్లాదమ్ము సేకూరదే

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'ప్రయోగమ్ములన్+అవసాన...' అన్నపుడు యడాగమం రాదు. 'బాణప్రయోగమ్ములం। దవసానమ్మున...' అనండి.

   తొలగించండి
 20. యువకుల్ భారత మాత పుత్రులును సర్వోత్కృష్ట జీవమ్ముకై
  జవసత్వంబులు దారవోసి యతిగా సంపాదింప యత్నించియున్
  పవలున్ రాత్రులు గష్టమొందుచును సంపాందించినారిప్పు డే
  అవకాశమ్ముల వీడినన్ నరుల కాహ్లాదమ్ము సేకూరదే

  రిప్లయితొలగించండి
 21. :42 [PM]
  కవితా గోష్ఠులు జరుగగ
  నవకాశము విడిన నరుల కాహ్లాదమ్మా?
  నవనిని మరిమరి జరుగవు
  తవకముతో వినగ నేగ తనివియు కలుగున్.

  అవకాశమ్ములు సతతము
  భువిలో దొరకవు గనుమిటు పోవిడువంగన్!
  జవమున పొందుము లాభము
  నవకాశము విడిన నరుల కాహ్లాదమ్మా.

  తొలగించు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. డా. బల్లూరి ఉమాదేవి గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 22. అవినీతిరూపు మాపుచు
  భవితను దిద్దెడు విధమున పాలింతుననే
  యువనాయకునిగెలుపునకె
  యవకాశము విడిననరుల కాహ్లాదమ్మా?

  రిప్లయితొలగించండి
 23. అవినీతిరూపు మాపుచు
  భవితను దిద్దెడు విధమున పాలింతుననే
  యువనాయకునిగెలుపునకె
  యవకాశము విడిననరుల కాహ్లాదమ్మా?

  రిప్లయితొలగించండి
 24. భవితన్ దిద్దెదనంచు చెప్పి జనులన్ వంచించెనానేతయే
  యవినీతే తనయాయుధమ్ముగను తానార్జించు విత్తమ్ముతో
  జవరాలిన్నధి నేతగా గన యధిష్ఠానమ్మె వద్దంచన
  న్నవకాశమ్ములవీడినన్ నరుల కాహ్లాదమ్ము సేకూరదే

  రిప్లయితొలగించండి

 25. గురుదేవుల సూచన మేరకు సవరించిన పద్యము
  వరమ్మ౦ దరదంపు చక్రమొరుగన్, బాణప్రయోగమ్ముల౦
  దవసానమమ్మున గుర్తు రామి నని యా పర్శురాముండు శా
  పవశమ్మున్,ఘనదాన మింద్రునకుతద్భానుజుం డిచ్చు, నీ
  యవకాశమ్ముల వీడినన్ నరుల కాహ్లాదమ్ము సేకూరదే

  రిప్లయితొలగించండి
 26. యువతిన్ జూడక కన్నులన్ పరుగుచున్ యుద్ధాలు కాట్లాటలన్
  భవనాల్ కట్టుట పూనకే మసలుచున్ పాతైన వద్దిళ్ళలో
  కవులన్ దూరము నుంచుచున్ కవితకున్ కర్ణంబులే మూయుచున్...
  అవకాశమ్ముల వీడినన్ నరుల కాహ్లాదమ్ము సేకూరదే!

  రిప్లయితొలగించండి