5, జులై 2017, బుధవారం

సమస్య - 2402 (దున్నపాలు పిండ...)

కవిమిత్రులారా, 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"దున్నపాలు పిండ దుత్తఁ దెమ్ము"
(లేదా...)
"దున్నకు దూడ పుట్టినది దుగ్ధముఁ బిండఁగ దుత్తఁ దెమ్మిఁకన్"
(ఎన్నో అవధానాలలో అడిగిన ప్రసిద్ధమైన సమస్య ఇది)

69 కామెంట్‌లు:

 1. కసవు మేసి వచ్చె పసుల మందలు వాటి
  లేగ లాశ దీర దాగె పాలు
  ఓరి వేగ మింక తేర పో! పొదుగులం
  దున్న పాలు బిండ దుత్త దెమ్ము!

  రిప్లయితొలగించండి
 2. పార్వతమ్మ వినవె పాలకొఱతతీరె
  బాధ యుండబోదు పాప కికను
  తరిపి గేదె యీనె దానికి పుట్టెను
  దున్న , పాలు పిండ దుత్త దెమ్ము

  రిప్లయితొలగించండి
 3. పిచ్చి ముదిరె నాకు ప్రేమించితిని గాని
  తాళి చుట్టి నంత కేళి యనగ
  వెన్న తినగ పాము మన్నుతిన్న టులుండె
  దున్న పాలు పిండ దుత్తఁ దెమ్ము.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ముద్దుగుమ్మ రమ్ము! ముచ్చట్లు చాలింక!
  పచ్చ గడ్డి తేవె పండ్లు తోమి,
  ప్రొద్దు పోయె చాల, పోవలె వరిచేను
  దున్న, పాలు పిండ దుత్తఁ దెమ్ము!

  రిప్లయితొలగించండి
 5. దన్నుగ భీష్మ కర్ణకృప ధన్వులు నాకడ గూడి యుండగాన్
  మిన్నగ పాండు సైన్యములు మేటిగ గెల్తురు నిక్కమంచునో
  కన్నయ చాలు కల్లలని గర్వి సుయోధను డాల మాడె,నీ
  దున్నకు దూడ పుట్టినది దుగ్ధము పిండగ దుత్త తెమ్మికన్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. ఎన్నగ చోద్యమంట నిది నెన్నడు గాంచని వింతయే యనన్
  దున్నకు దూడ పుట్టినది దుగ్ధముఁ బిండగ దుత్తఁ దెమ్మికన్
  మిన్నున మేఘముల్ విరిసె మేలగు వర్షము కుంభ వృష్టియై
  వెన్నయు క్షీరమున్ కుడువ వెన్నుని కేతగు ప్రీతి జెందగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. చదువు సంధ్య మాని చవటయై తిరుగగాడు
  తనయు జూచి పలికె జనకు డిట్లు
  వినుము రోరి శుంఠ! విజ్ఞాన హీనుడౌ
  దున్న! పాలు పిండ దుత్తఁ దెమ్ము

  అన్నయ! గాంచ వేల మన యావును గట్టున నున్నదానినిన్
  మన్నన లంద యోగ్య యయి మానక పాల నొసంగు వానిలో
  మిన్నను, జాగదేల? యిక మిక్కిలి దూరము క్షేత్ర మిప్పుడున్
  దున్నకు, దూడ పుట్టినది దుగ్ధముఁ బిండఁగ దుత్తఁ దెమ్మిఁకన్"

  హ.వేం.స.నా.మూర్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సత్యనారాయణ మూర్తి గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 8. డా.పిట్టా
  1 చూడబోడు దొరయె చుక్కల రేడాయె
  2 ఆజ్ఞలిచ్చువేడ్క యగును గొప్ప
  3 "దొర దొ దున్న యీనె" (పాలేరు)
  "దూడనా, పెయ్యరా!" (దొర)
  4 "దున్న!" (పాలేరు)
  "పాలు పిండ దుత్త దెమ్ము!!" (దొర)

  రిప్లయితొలగించండి
 9. డా.పిట్టా
  సున్నను జుట్టి వే బడుల జూడగ విద్దెల నమ్ముకోరె యె
  న్నన్నను నేడు వాసి గననేర్చునె యాశ్రమ పాఠశాలలే
  అన్నియు బుట్టమున్గ గని యారడి జేయు విధాన మిద్దియే:
  "దున్నకు దూడ పుట్టినది""దుగ్ధము బిండగ దుత్త దెమ్మికన్"!

  రిప్లయితొలగించండి
 10. మొగము వాచియుంటి మూడేండ్లు జున్నుకై ;
  ఎఱ్ఱ దూడ నీనె కర్రి బఱ్ఱె ;
  పడతి ! వేగరమ్ము ; కడవంటి పొదుగు నం
  దున్న పాలు పిండ దుత్త దెమ్ము .

  రిప్లయితొలగించండి
 11. అన్నను జూచి పల్కినది యమ్మ ఒరే యిటు రమ్ము నీవు కూ
  ర్చున్నను సాగు టెట్లు పని జూడుము నీరును బెట్టి గేదెకున్
  కన్నె బిగించు జున్నిడెద కమ్మగ ముందుగ వేసి గడ్డి నా
  దున్నకు దూడ పుట్టినది దుగ్ధముఁ బిండఁగ దుత్తఁ దెమ్మిఁకన్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. ప్రొద్దు పోయె నాకు పోవలెను పొలము
  దున్న, పాలు పిండ దుత్త దెమ్ము,
  రెండు జాము లపుడు మెండాకలిగనుండు
  సద్ది మూట దెమ్ము సమయ మరసి.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. .”ముయ్యి గలదు నేడు-మోహనపొలమును
  దున్న”పాలుపిండ దుత్తదెమ్ము
  గంతులేయుచుండె|ముంతనుజూచియు
  లేగదూడ దెలిపె|మూగభాష|| { ముయ్యి=ఒకరికొకరిసహాయము}

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ఏరువాకసాగె ఏకాదశియెవచ్చె
  మేఘమాల వర్షరాగ మిడగ
  వేళయైనదిపుడువెళ్ళగ పొలమును
  దున్న, పాలు పిండ దుత్తతెమ్ము

  రిప్లయితొలగించండి
 15. ఏరువాకసాగె ఏకాదశియెవచ్చె
  మేఘమాల వర్షరాగ మిడగ
  వేళయైనదిపుడువెళ్ళగ పొలమును
  దున్న, పాలు పిండ దుత్తతెమ్ము

  రిప్లయితొలగించండి
 16. పాడిపంట గల్గు పండితుడొక్కండు
  చదువు సంధ్య రాని ఛాత్రుబిల్చి
  పాఠమెటుల రాదు పనికైన తగుదువో
  దున్న! పాలుపిండ దుత్తదెమ్ము!

  రిప్లయితొలగించండి
 17. వన్నెల లేగదూడలొకవైపున,జూడగ నాలమందలన్
  కన్నెలుగోపికాతతియె కౌస్తుభ ధారుని రెండువైపులన్
  కన్నుల విందుగాకనగ, గడ్డిని వేయుము గోపబాలుడా
  దున్నకు, దూడపుట్టినది దుగ్దము బిండగ దుత్తతెమ్మికన్
  వెన్నలదొంగకృష్ణునికి,వేగమె క్షీరపు విందునివ్వగా

  రిప్లయితొలగించండి
 18. వన్నెల లేగదూడలొకవైపున,జూడగ నాలమందలన్
  కన్నెలుగోపికాతతియె కౌస్తుభ ధారుని రెండువైపులన్
  కన్నుల విందుగాకనగ, గడ్డిని వేయుము గోపబాలుడా
  దున్నకు, దూడపుట్టినది దుగ్దము బిండగ దుత్తతెమ్మికన్
  వెన్నలదొంగకృష్ణునికి,వేగమె క్షీరపు విందునివ్వగా

  రిప్లయితొలగించండి
 19. ఆటలేన నీకు నన్నివేళలయందు
  చెవిని బెట్టవేళ చెప్పుమాట
  వేచియుంటినేను వినుమురా గాడిద!
  దున్న! పాలుపిండ దుత్తదెమ్ము.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. జున్నుయె యిష్టముండదను చోద్యపు మాటల మానుమంటినే
  యన్నులమిన్న, నా సుత సుహాసిని కోరగ కొంటి గాదె యో
  కిన్నెర ! నేటి వేకువన గేదెయె యీనుచు జన్మమిచ్చెనే
  దున్నకు , దూడపుట్టినది దుగ్ధము బిండగ దుత్తతెమ్మికన్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. తరిపి పడ్డయీనె ధామమందునిపుడె
  పొదుగుచేపెఁ గనుము పోడిగాను
  చూచుచుంటివేల చోద్యముగ నడవి
  దున్న! పాలు పిండ దుత్తఁ దెమ్ము

  రిప్లయితొలగించండి
 22. తెల్లవారి పోయె తెలిమంచు విడిపోయె
  కూటి కొరకు గువ్వ గూటి నొదలె
  రేయి గడచి వెలుగురే డుదయించ ప్రొ
  ద్దున్న పాలు పిండ దుత్తఁ దెమ్ము

  రిప్లయితొలగించండి

 23. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.

  పసుల బయట గట్టి కసవునంతయు
  నూడ్చి
  ౘద్ది యన్నము దిని ౘల్ల త్రాగి

  వెళ్ళవలయునమ్మ వేగ మెట్ట పొలము

  దున్న ; పాలు పిండ దుత్త దెమ్ము.

  *****************************

  రిప్లయితొలగించండి
 24. ఉన్న గిన్నె నిండ నున్నది వేగమ్ము
  మారు ప్రశ్న లేల మగఁడ! మొదటి
  యావు పాలె యింక యపరంపు గోవు కా
  దున్నపాలు పిండ దుత్తఁ దెమ్ము

  [కాదు+ఉన్న =కాదున్న]


  వెన్నును జూప నేరని సుభీమ పరాక్రమ భీమ పార్థులన్
  సన్ననఁ జేసి కౌరవుఁడు సంధికి నొప్పఁడు యుద్ధ భూమినిం
  గ్రన్నన గెల్తు రంట యిక కాలుని యింటికిఁ బంపు వారఁ టే
  దున్నకు దూడ పుట్టినది దుగ్ధముఁ బిండఁగ దుత్తఁ దెమ్మిఁకన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కామేశ్వరరావు గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి ప్రణామోత్తర ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
 25. విన్నువెలుంగు తీక్ష్ణమగు వీక్షణముల్ పచరించె, క్షేత్రమున్
  దున్నకు, దూడ పుట్టినది దుగ్ధముఁ బిండఁగ దుత్తఁ దెమ్మిఁకన్
  తిన్నగ గొడ్లపాకకును, తీయగ చిక్కటి ముర్రుఁ బాలు, చే
  పున్నది నిండుకుండవలె నుత్తమజాతి సవిత్రిగావుటన్
  (చేపు+ ఉన్నదిః చేపున్నది, సంధి సరియైనదో లేదో తెలియదు)

  రిప్లయితొలగించండి
 26. తెల్లవారి పోయె తిమిరారి యేతెంచె
  బంధుజనములంత పనుల బోయె
  పశుల మేపవలయు బడుకుంటి వేమిరా
  దున్న ! పాలు పిండ దుత్తఁ తెమ్ము!!!


  మొగము గడుగు కొంటి ముందుగా టీగాచు
  అరచు చుండె నపుడె యావుదూడ
  ఇల్లుటాల! వినుము వెళ్ళెద పొలమును
  దున్న, పాలుపిండ దుత్తఁ దెమ్ము!!!


  పక్క దులుపు కొనుచు పరుగుదీసె రజని
  తొవలసూడునిగన తూరుపింట
  తల్లి కొరకు దూడ నల్లాడి పోవు పొ
  ద్దున్న, పాలు పిండ దుత్త దెమ్ము!!!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. శైలజ గారూ,
   మీ మూడు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   'పొద్దున్న' అనడం వ్యావహారికం.

   తొలగించండి
 27. ఓ సతి రైతుతో :
  పాలఁ బితుక నేడు నాలస్యమైనది
  కుడితి బెట్టి దాని కొమ్ము నిముర
  తన్నదసలు గేదె నన్ను మీరంటు ముం
  దున్న, పాలు పిండ దుత్త తెమ్ము

  రిప్లయితొలగించండి 28. ఇంతి కర్ర తెమ్ము నేగెద పొలమును

  దున్న పాలు పిండ దుత్త తెమ్ము

  నటులె వచ్చునపుడు నావు పాలను పిండి

  దెచ్చెదనుగృహమునకు తీరు బడిగ.


  ఎదురుచూచు చుంటి నిన్ని నాళ్ళుగ నేను

  గోవుతెచ్చి యింట కూర్మితోడ

  పెంచు చూలు నయ్యె పెయ్యగాకిట పుట్టె

  దున్న,పాలు పిండ దుత్త తెమ్ము

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఉమాదేవి గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   మొదటి పూరణలో 'గృహమునకు' అన్నచోట గణదోషం.

   తొలగించండి
 29. కఱ్ఱి యావు పొదుగు కడ వేచి యుంటి, యం
  దున్న పాలు పిండ దుత్త దెమ్ము
  యనుచు సేవకు గని యాన తివ్వ పరుగు
  పరుగు నతడు దెచ్చె పాత్ర యొకటి!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. శ్రీధర రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   '...దెమ్ము+అనుచు' అన్నపుడు యడాగమం రాదు. '...దెమ్మ।టంచు...' అనండి.

   తొలగించండి
  2. అలాగే సవరిస్తానండి. ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
 30. దున్నపోతు పుట్టిందని చింత చేస్తూ పాలు పిండ డానికి దుత్తను తెచ్చుటకు ఇష్టపడని భర్తతో అతని ఇల్లాలు
  :
  అన్నువ కెప్పుడున్ సుతులె, యట్టులె గేదెకు పెయ్యదూడల
  న్నెన్నిన సాధ్యమే కలుగ? నింతటి స్వార్థము కూడదెన్నడు
  న్నన్నియు సృష్టికిన్ వలయు, నంతరమేల మనింట పుట్టినన్
  దున్నకు? దూడ పుట్టినది దుగ్ధముఁ బిండఁగ దుత్తఁ దెమ్మిఁకన్

  రిప్లయితొలగించండి
 31. యజమాని నౌకరుతో.....

  గేదెఁ గడగలేదు , క్రింద నూడ్వగ లేదు ,
  పేడ దీసి , తెలకపిండి గడ్డి
  తినగ నీయలేదు , తిట్టినా వినవురా !
  దున్న ! పాలు పిండ దుత్తఁదెమ్ము !!


  " దున్నకు దూడ పుట్టినది దుగ్ధముఁ బిండఁగ దుత్తఁ దెమ్మిఁకన్
  క్రన్నన " యంచు పృచ్చకుడనంగ , వధానియు చింతఁజేయ , ముం...
  దున్న యొకండు చేతఁగొని నుత్సుకతన్ చరవాణి ,"యేది యెం
  దున్నదటంచు" *సెల్ఫి* గొన నొక్కటి వేదికఁజేరె నవ్వగన్ !!


  ఎన్ని దినమ్ములిట్లు గమనింతువు నింగిని ? వాన రాదు ! నీ
  కన్నుల నీరు దక్క ! పలు కష్టములన్ బడి బీడు భూమిలో
  దున్నకు ! దూడ పుట్టినది దుగ్ధముఁ బిండఁగ దుత్తఁ దెమ్మిఁకన్
  నిన్ననె కొన్న గేదెకు .., *ననిశ్చితికంటెఫలమ్ము మేలు*! సం...
  పన్నత గల్గునమ్ముకొన పాలను ! నమ్ముము నాదు మాటలన్ !!


  శ్రీ కృష్ణుని సంధి వచనములను వినిన తరువాత దుర్యోధనుడు...

  అన్ని భయమ్ములున్ ముసిరినట్టులు , యుద్ధమనంగనేమొ నే..
  ర్పన్నను కూనగా దలచి పల్కుట చెల్లునె యాదవాగ్రణీ!
  దున్నకు దూడ పుట్టినది "దుగ్ధముఁ బిండఁగ దుత్తఁ దెమ్మిఁకన్
  క్రన్నన" యన్న చందమిది! గాన రణమ్మొకటే శరణ్యమౌ !!

  రిప్లయితొలగించండి
 32. ఎన్నగ నేడు సైన్సు గననెంతయువృధ్ధినిచెందు వేళలన్
  పన్నుగ శాస్త్రవేత్త లటు బాగుగ శోధన చేయుచుండగా
  నెన్నియొ వింతలేర్పడగనీ పరిణామక్రమమ్మునందునన్
  దున్నకు దూడబుట్టినది దుగ్ధము పిండగ దుత్తదెమ్మికన్

  వీటూరి భాస్కరమ్మ

  రిప్లయితొలగించండి
 33. ఆరయనొక్క పిచ్చియాసుపత్రినగల్గు
  రోగులందునొకడు వాగెనిట్లు
  చూడుచూడుమచటచొప్పడెచోద్యమ్ము
  దున్నపాలుబిండ దుత్తదెమ్ము

  ..వీటూరి భాస్కరమ్మ

  రిప్లయితొలగించండి
 34. డా}.పిట్టానుండి
  ఆర్యా, ధన్యవాదములు, సమస్య ఒక ‌సామెతను ‌సూచించింది:

  రిప్లయితొలగించండి
 35. ధన్యవాదాలండీ.సవరించాను.
  ఇంతి కర్ర తెమ్ము నేగెద పొలమును
  దున్న పాలు పిండ దుత్త తెమ్ము
  నటులె వచ్చునపుడు నావు పాలను పిండి
  దెచ్చెద నుగృహమునకేను తీరు బడిగ.

  రిప్లయితొలగించండి
 36. అన్నకు కోర్కె తీరినది హాయిగ భామకు కాన్పుజేయగా
  మన్నన మీరగన్ పతికి మానిని కూర్చెను జంటకూతులన్
  పన్నుగ నిండగన్ నెలలు పండుగ పూటను తెల్ల గేదెకున్
  దున్నకు దూడ పుట్టినది దుగ్ధముఁ బిండఁగ దుత్తఁ దెమ్మిఁకన్

  రిప్లయితొలగించండి
 37. పన్నుగ కాంగ్రెసీ తడవ పారగ ద్రోలెను చంద్రశేఖరున్!
  చెన్నుగ రామరావిటను చేతులు కాలగ పారిపోయెరా!
  కన్నియలార మీ కవిత కాంగ్రెసు జేరెను హారతియ్యరో!
  దున్నకు దూడ పుట్టినది దుగ్ధముఁ బిండఁగ దుత్తఁ దెమ్మిఁకన్!

  రిప్లయితొలగించండి