7, జులై 2019, ఆదివారం

సమస్య - 3068 (శ్రీరాముని రోసిరి...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"శ్రీరాముని రోసిరెల్ల రేపల్లె జనుల్"
(లేదా...)
"శ్రీరామున్ జనులెల్ల రోసిరి కదా రేపల్లెలోఁ జూడఁగన్"

31 కామెంట్‌లు:

 1. మారా జ్యముగో కులమని
  శ్రీరా మునిరోసి రెల్ల రేపల్లె జనుల్
  ఆరా ధాకృష్ణు లనెలవు
  నేరా జులునిలువ తగదు నిక్కము సుమ్మీ

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ప్రాతః కాలపు సరదా పూరణ:

  నీరున్ గార్చక నిప్పులందు చనుచున్ నిర్వీర్యుడై బాధతో
  వీరావేశముగూర్చి పోరుచునుతా వీడ్కోలుతో వీడకే
  భారమ్మంచును కమ్యునిష్టులను నా బాపండు యేచూరుడౌ
  శ్రీరామున్ జనులెల్ల రోసిరి కదా రేపల్లెలోఁ జూడఁగన్ :)

  రేపల్లె = (హేమామాలిని గెలిచిన) బృందావనము

  రిప్లయితొలగించండి
 3. *హరి భక్తుని పుత్రుడు శ్రీరాములను వాడొక దుర్మార్గుడు వానిగురించి ....*

  నారాయణ నామజపము
  తాఁ రాతము జేయునట్టి తండ్రికి కొడుకై
  నేరములే జేయ గనుచు
  శ్రీ రాముని రోసిరెల్ల రేపల్లె జనుల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. మైలవరపు వారి పూరణ

  ఔరా ! హైందవులెల్ల మేల్కొనుడు ! నేడన్యాయమౌరీతిగా
  ఘోరంబైన మతంపుమార్పిడులకై కూళల్ బ్రవేశించి మీ...
  పేరన్ సొమ్ములు వచ్చునంచు బలుకన్ బేరాశతో మారి, యా
  శ్రీరామున్ జనులెల్ల రోసిరి కదా రేపల్లెలోఁ జూడఁగన్ !!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి


 5. ఔర! తలచి కృష్ణుండని
  శ్రీరాముని, రోసిరెల్ల రేపల్లె జనుల్
  హేరాళమ్ముగ రావణు
  నా రక్కసుని, కత తెలిసినాక జిలేబీ


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 6. కారాకూరలవేలనొ
  చారులు చాకలియొకండు సతిమిషరామున్
  దూరెనన,కలియుగంబున
  శ్రీరాముని రోసిరెల్ల రేపల్లె జనుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. కారేక్రైస్తవులన్యధర్మములనేఖండించుచున్దూరరే
  లేరేమూఢులువాస్తవంబరయరేలీలన్సమాజంబులో
  సారాచారవిచారచారునడతన్ సాధింతురోదెల్యకన్
  *శ్రీరామున్ జనులెల్ల రోసిరి కదా రేపల్లెలోఁ జూడఁగన్"*

  రిప్లయితొలగించండి
 8. పేరే శ్రీ రాముండే
  తీరా మందూ మగువలు తేరా యనగా
  తీరే మారే దేలని
  శ్రీరాముని రోసిరెల్ల రేపల్లె జనుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ..............🌻శంకరాభరణం🌻...............
  ..................🤷🏻‍♂సమస్య 🤷‍♀....................
  శ్రీరాముని రోసిరెల్ల రేపల్లె జనుల్

  సందర్భము: మా పల్లె రేపల్లెలో విమతస్థు లెంత పని చేశారో చూడం డని ఒక డింకొక సమీప గ్రామస్థునితో ఇలా వాపోతున్నాడు.
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  "చీరలు సారెలు వెట్టిరె!
  ఈరోజే మతము మార్చిరే! మా పల్లెన్
  దారుణముగ శ్రీ కృష్ణుని,
  శ్రీరాముని రోసి రెల్ల రేపల్లె జనుల్"

  ✒~డా.వెలుదండ సత్యనారాయణ
  7.7.19
  -----------------------------------------------------------
  శ్రీమైలవరపు మురళీ కృష్ణ గారి పద్య ప్రేరణతో

  రిప్లయితొలగించండి
 10. శ్రీరాముడు గోపాలుడు
  వేరెట్లగు ననుచు పల్కి వివరము గాగన్
  తీరుగ తెలుపన్నేవిధి
  శ్రీరాముని రోసిరెల్ల రేపల్లె జనుల్?,,

  రిప్లయితొలగించండి
 11. నీరజముఖి భూజానిని
  కారడవులపాలుచేయకఠినాత్ముండై
  నేరముగానెంచుచు నా
  శ్రీరామునిరోసిరెల్లరేపల్లెజనుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  ఆ రాముడె కృష్ణుడనెడి
  తీరగు నిచ్చల నిజమును దెలియని వారై
  తారాడుచుండి బేలగ
  శ్రీరాముని రోసిరెల్ల రేపల్లె జనుల్.

  రిప్లయితొలగించండి

 13. శ్రీ రాముడెవరొతెలియని
  వారందరుగొల్వకృష్ణ భక్తులెగనుమా
  వారిద్దరొకరె యెరుగక
  శ్రీరాముని రోసిరెల్ల రేపల్లె జనుల్!!

  రిప్లయితొలగించండి
 14. వార లయోధ్యా పట్టణ
  పౌరు లనఁగఁ జెల్లుఁ గాక పద్మదళాక్షుం
  దీరుగ నేర్పడఁ జెప్పవె
  శ్రీరాముని రోసి రెల్ల రే పల్లె జనుల్

  [ఎల్లరు + ఏ పల్లె జనుల్]


  ఆ రామామణి కోరఁ బంక్తిరథుఁ డబ్బా యంచు నేలం బడన్
  గారాబంబు నొకింత సూపకయు నా కాకుత్స్థు వేధించెనే
  ఘోరారణ్యము లక్ష్మ ణావని సుతల్ గూడంగఁ దా నేఁగఁగన్
  శ్రీరామున్ జనులెల్ల రోసిరి కదా రే పల్లె లోఁ జూడఁగన్

  [రేపు +అల్లె = రేపల్లె; రేపు= ప్రాతఃకాలము; అల్లె = ఎల్ల, సరిహద్దు]

  రిప్లయితొలగించండి
 15. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  బోరున్ గొట్టెడు వ్యాఖ్యలిచ్చి భళిగా బోండాలు కాజేయుచున్
  కారప్పూసల దండయాత్ర వడిగా కావించి ధన్యాత్ములై
  పూరీలమ్మెడు స్టాలులోన చనుచున్ ముప్పాళ వంశస్థులై
  శ్రీరామున్ జనులెల్ల రోసిరి కదా రేపల్లెలోఁ జూడఁగన్

  రేపల్లె = గుంటూరు జిల్లాలో టౌను

  రిప్లయితొలగించండి
 16. పారమునిమ్మనిగోరుము
  శ్రీరాముని,రోసిరెల్లరేపల్లెజనుల్
  కోరలుగలపూతనగని
  శ్రీరామునిగోరువలనఛీఛీయనుచున్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. శ్రీరామాఖ్యుడైన కోతలరాయుడు

  వీరావేశమునను దా
  శూరుండని బల్కిపెక్కు చోద్యపుమాటల్
  పారగ మదగజ మెదురవ
  శ్రీరాముని రోసిరెల్లరే పల్లెజనుల్
  రోసిరి = ఈసడించు,వెదకు

  రిప్లయితొలగించండి
 18. పారంబిమ్మనిగోరుమార్యునిసదాభాగ్యంబుతోడన్సుమా
  శ్రీరామున్ ,జనులెల్లరోసిరికదారేపల్లెలోజూడగన్
  గోరల్గల్గినరాక్షసాంగనదమిన్ గ్రూరంబుగాగోరగన్
  నారాముండపుడామెముక్కుచెవులన్ నాత్రంబుతోగోసెగా

  రిప్లయితొలగించండి
 19. కందం
  ఆరోహకమడ్డుగఁ దా
  సారించుచు నమ్ము వాలిఁ జంపిన నఘమే
  మూరితి కృష్ణునిఁ గూల్చన్
  శ్రీరాముని రోసిరెల్ల రేపల్లె జనుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 20. దార యొకతెయని కొల్చిరి
  శ్రీరాముని , రోసిరెల్ల రేపల్లె జనుల్
  నారీణుల యష్టకమును
  దారలుగ గడించిన గిరిధరుని తలంచన్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. శ్రీరామ రాజ్యమందున
  శ్రీరాముని రోసిరెల్ల రేపల్లె జనుల్
  శ్రీరామునొల్లకుండిరి
  కారుణ్యములేక సతిని కానలవిడువన్.

  (ఎల్లరు + ఏపల్లె )

  రిప్లయితొలగించండి
 22. గారాబమ్మది మించె కృష్ణు కనుచున్,కాఠిన్యతన్ జూపకన్
  చోరాగ్రేసరుడయ్యె వీడనుచు, సంశోధింపకన్ విష్ణువే
  ఘోరంబుల్ యెడబాపు వెన్నుడనుచున్ గుర్తింపకన్ ద్వాపర
  శ్రీరామున్ జనులెల్ల రోసిరి కదా రేపల్లెలోఁ జూడఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి

 23. అయ్యలారా !

  ఆకాశవాణి ముచ్చట్లు తెలియ చేయగలరు ఆట్లాగే ఈ వారపు సమస్య కూడా తెలియ చేయగలరు


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 24. ఊరెల్లన్ గుమిగూడియుండుతరి యత్యుత్సాహులై దూర్తులే
  రారా మామతమందు జేరు మనుచున్ క్రౌర్యమ్ము నే జూపుచున్
  దారాపుత్రుల సంహరింతుమనినన్ దా వీడకన్ దల్చె నా
  శ్రీరామున్, జనులెల్ల రోసిరి కదా రేపల్లెలోఁ జూడఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 25. శార్దూలవిక్రీడితము
  దారన్రోయఁగ నాంజనేయుడన నేస్తమ్మైన సుగ్రీవుకై
  తారా నాథుని వాలిఁ గూల్చ తరువున్ తానడ్డుగా జేసి త
  త్పౌరోభాగ్యమె కృష్ణమూర్తి తమనే బాయంగ శాపమ్మనన్
  శ్రీరామున్ జనులెల్ల రోసిరి కదా రేపల్లెలోఁ జూడఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. డా.పిట్టా సత్యనారాయణ
  *వీరా ,సాధులు కంపెని
  నారాధన దేలువారు, హైందవ మిదియా?*
  తీరా యుగ ధర్మమె సుమి
  శ్రీరాముని రోసిరెల్ల రేపల్లె జనుల్!

  రిప్లయితొలగించండి

 27. డా.పిట్టా సత్యనారాయణ
  *పోరా వేరొక చోట చోటును విడన్ బుణ్యంపు ప్రాజెక్టిటన్;
  నీరా , మిన్నున మిన్నకుండినది కన్నీరే శరణ్యంబు *వే
  సారాచారములెంచి నేత నుడువన్ సంధిల్లవే సమ్మతుల్
  పోరాటాల్ ప్రతి పక్ష కక్షల వెతల్ పూరింపగా సాగరుల్
  శ్రీరామున్ జనులెల్ల రోసిరి కదా రేపల్లెలో జూడగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 28. ఆరాధింతురు తండ్రి మాట విడదోయండంచు నెల్లప్పుడున్
  శ్రీరామున్ జనులెల్ల; రోసిరి కదా రేపల్లెలోఁ జూడఁగన్
  క్రూరాత్మండగు కంసునిన్ దురితమౌ ఘోరంబులన్ జేయుచున్
  కారుణ్యంబును వీడి తండ్రి నటులన్ కారాగృహం బంపగా

  రిప్లయితొలగించండి