6, సెప్టెంబర్ 2019, శుక్రవారం

సమస్య - 3124 (కారముఁ గని...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కారముఁ గని దేవుఁ డనుచు గట్టిగ నమ్మెన్"
(లేదా...)
"కారముఁ జూచి దేవుఁడని గట్టిన నమ్మెను చిత్ర మెట్టులౌ"

56 కామెంట్‌లు:


 1. ప్రాతః కాలపు సరదా పూరణ:

  చేరుచు భాజపా నతడు చెన్నుగ చూచుచు నేతనచ్చటన్
  వీరుడు వీడెపో యనుచు వెంటనె వంగి నమస్కరించుచున్
  కోరిక తీర భక్తుడట గొప్పగ దిద్దిన దాడితోడ నా
  కారముఁ జూచి దేవుఁడని గట్టిన నమ్మెను చిత్ర మెట్టులౌ

  రిప్లయితొలగించండి


 2. మారుము మామత మోయీ
  చేరుము మా ప్రభువు నిపుడె సీతారామా
  రారమ్మయనంగా మమ
  కారముఁ గని దేవుఁ డనుచు గట్టిగ నమ్మెన్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 3. కోరికల తోడు ధ్యానము
  పేరాశని నాపుకొనక బెట్టుగ చేయన్
  హోరు నెగడి సాక్షాత్కా
  కారముఁ గని దేవుఁ డనుచు గట్టిగ నమ్మెన్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ఘోర విపత్తు లు గలిగిన
  తోరపు గా సాయ పడుచు దోహద మిడుచు న్
  పేరిమి నందిం చెడు సహ
  కారము గని దేవుడనుచు గట్టిగ నమ్మెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. మైలవరపు వారి పూరణ

  నేరిచి గోగణమ్ములననేకవిధమ్ములనాదరించు , స...
  త్కారము జేయు పెద్దలకు, దానమొసంగును దీనకోటికిన్.,
  శ్రీరఘురాము గొల్చునతనిన్ గని లోకము సాధుచిత్తసం...
  స్కారముఁ జూచి దేవుఁడని గట్టిగ నమ్మెను చిత్ర మెట్టులౌ !?

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మరొక పూరణ..

   మార్కండేయుడు...

   సారగుణా ! హరా ! నిగమసారవనాంతరచార ! వాయుభు...
   గ్ఘార.! ధరాధరేంద్రతనయాహృదయాంబుజభాస్కరా ! విషా...
   హార ! యటంచు మ్రొక్క., శివుడల్లదె నిల్వగ ముందు, తచ్ఛుభా...
   కారముఁ జూచి దేవుఁడని గట్టిగ నమ్మెను చిత్ర మెట్టులౌ ?

   తొలగించండి
 6. జోరుగ జయజయ పలుకుచు
  బోరలు నేలకును తాక పొరలుచును నమ
  స్కారము లిడు భక్త ప్రా
  కారముఁ గని దేవుఁ డనుచు గట్టిగ నమ్మెన్.

  రిప్లయితొలగించండి


 7. జోరుగ కోరికల్ తనర జోతల ధ్యానము చేయ వచ్చె పో
  హోరు పిశాచమొక్కటి మహోక్షపు రూపము తోడు దానియా
  కారముఁ జూచి దేవుఁడని గట్టిగ నమ్మెను చిత్ర మెట్టులౌ
  తీరని కాంక్షలే సుదతి తిప్పలు బెట్టుచు రూపుదాల్చుగా!  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ఏ రూపము లేని నిరా
  కారుండని నమ్మికాదె కల్పము నందున్
  భారూపమ్ముఁ వెదకి యోం
  కారముఁ గని దేవుడనుచు గట్ఠిగ నమ్మన్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కోరిన విద్యలన్నియును గూరిమి మీరగ నేర్పుచుండి నా
  వారసు డీతడంచు బహుభంగుల ప్రేమను జూపి జ్ఞాన సం
  స్కారము లందజేయు హితకారి గురూత్తము డౌట నాశుభా
  కారముఁ జూచి దేవుఁడని గట్టిన నమ్మెను చిత్ర మెట్టులౌ"

  రిప్లయితొలగించండి
 10. పోరును బెట్టు సొమ్ములని, బూదిని పంచును మందు లంచు, ప
  ల్మారులు చేయు సంగములు, మౌనము నూను సమస్య లన్న, నీ
  చోర గురుండు వంచకుడు, చుట్టును జేరిన భక్తకోటి ప్రా
  కారముఁ జూచి దేవుఁడని గట్టిన నమ్మెను చిత్ర మెట్టులౌ?

  రిప్లయితొలగించండి


 11. అగ్ని మీళే ...


  తీరుగ రాళ్ళను సైసై
  గీరంగన్ వెల్గు గాంచి గీతము తోడై
  పారిన సత్తువకు నమ
  స్కారముఁ గని దేవుఁ డనుచు గట్టిగ నమ్మెన్


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 12. తీరము కానని నభమని,
  తీరుగ వెల్గెడు చమకుల తిరముగ నివ్వన్
  తారలకు, మ్రొక్కుచు నమ
  స్కారముఁ గని దేవుఁ డనుచు గట్టిగ నమ్మెన్


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 13. జోరుగ వీచెడు వాయువు
  హోరనుచు చెవులను చేరి హొనరన్ భళి! తా
  పారిన బిసాతుకు నమ
  స్కారముఁ గని దేవుఁ డనుచు గట్టిగ నమ్మెన్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి

 14. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  "I am only worried about economy"

  దారిని పోవుచున్ గనుచు దండిగ సందడి జేయు వ్యానునున్
  మీరిన కోర్కెతో జనుడు మిక్కిలి జోరున వెంబడించుచున్
  చేరి తిహారు జైలునను చెన్నుగ పల్కెడి పాత మంత్రి ధి
  క్కారముఁ జూచి దేవుఁడని గట్టిన నమ్మెను చిత్ర మెట్టులౌ

  https://www.google.co.in/amp/s/m.timesofindia.com/india/i-am-only-worried-about-economy-says-chidambaram-as-court-sends-him-to-jail-in-inx-media-case/amp_articleshow/70996181.cms

  రిప్లయితొలగించండి


 15. పారంగనుధృతమై యిర,
  ధారాపాతముగ నభము దారిని చూపన్
  ప్రేరణ తో మనిషి నమ
  స్కారముఁ గని దేవుఁ డనుచు గట్టిగ నమ్మెన్


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 16. కారువు డాతడి జాలము
  పోరుల నేర్పె మనుజునికి! భువిని సదా జం
  భారికి కృతజ్ఞత! నమ
  స్కారముఁ గని దేవుఁ డనుచు గట్టిగ నమ్మెన్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 17. పోరడు పోరియు చేరగ
  ప్రేరేపణయే పునాది రేతస్సదియే
  మారన్ ప్రాణముగ నమ
  స్కారముఁ గని దేవుఁ డనుచు గట్టిగ నమ్మెన్  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 18. వేరూనించెను భావపు
  తీరుల పితరుడగుచు పని తీరుల నేర్పెన్
  ప్రారూఢియటంచు నమ
  స్కారముఁ గని దేవుఁ డనుచు గట్టిగ నమ్మెన్


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 19. నేరుగ బలపము బట్టుట
  తీరిచి చదువులను నేర్ప తిరముగ భువిపై
  ప్రేరణ గురువనుచు నమ
  స్కారముఁ గని దేవుఁ డనుచు గట్టిగ నమ్మెన్


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 20. తీరుగ కలలో వచ్చెను
  మేరు సమానుండు చకిత మేఘావృతుడిం
  పారగ చూడగనె శుభా
  కారముఁగని దేవుఁడనుచు గట్టిగ నమ్మెన్

  రిప్లయితొలగించండి


 21. వేరుగ నిలిచెన్ వృక్షము
  గా రవళింపంగ జేయ కన్నకొమరుడిన్
  తీరుగ; దేవత! యా ఓం
  కారముఁ గని దేవుఁ డనుచు గట్టిగ నమ్మెన్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 22. చేరడు కుజనుల సంగతి
  దూరడుయెగ్గొనుసలిపిన దుష్టులనైనన్
  కూరిమి జనులా నిరహం
  కారముఁగని దేవుడనుచు గట్టిగ నమ్మెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 23. శ్రీ గురుభ్యోన్నమః🙏

  కోరక ధనమిసుమంతయు
  కోరిన చదువెల్ల జెప్పు గురులకు జేజేల్!
  తీరా యజ్ఞేశ్, గురు నా
  కారముఁ గని దేవుఁ డనుచు గట్టిగ నమ్మెన్.

  రిప్లయితొలగించండి


 24. రారా యటంచు టీవీ
  వారధి ప్రకటనల బిల్వ వడివడి వెడలెన్
  భారీగెడ్డమ్ముల నా
  కారముఁ గని దేవుఁ డనుచు గట్టిగ నమ్మెన్!

  ఆ తర్వాత ? గోవిందా గోవిందా :)  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 25. కూరిమి తలిదండ్రుల కిటు
  పేరిమి దోడై యెపుడును విడువక వారిన్
  భారముగా దలపని మమ
  కారముఁ గని దేవుఁ డనుచు గట్టిగ నమ్మెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. అహం బ్రహ్మాస్మి


  నారాయణుడే నేనౌ
  వేరుగ దలపంగ వలదు; వేదమ్ములలో
  సారమది తెలియగ, నహం
  కారముఁ గని దేవుఁ డనుచు గట్టిగ నమ్మెన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు

  1. సరదా గా అహం బ్రహ్మాస్మి విలేకరి :)   చేరంగ నెక్స్ప్రెసు నతడు
   స్టోరీ లన్ పేపరుని చటుక్కుమను బటా
   బూరము గా వేయగ నధి
   కారముఁ గని దేవుఁ డనుచు గట్టిగ నమ్మెన్ :)   జిలేబి

   తొలగించండి
 27. విభీషణుని నిందలతో విమర్శించే రావణునితో మండోదరి పలికిన పలుకులుగా భావన చేసి....

  ఉత్పలమాల
  నేరముఁ జేసి మీరు సుమ నేత్ర నయోనిజ సీతఁ దెచ్చినన్
  శ్రీరఘు వీరునిన్ దెలియ సేమమటంచు విభీషణుండనన్
  మారరె? నింద లేటికి? విమర్శల మానుడు రాము మోహ నా
  కారముఁ జూచి దేవుఁడని గట్టిన నమ్మెను చిత్ర మెట్టులౌ?

  రిప్లయితొలగించండి
 28. కవిమిత్రులకు నమస్కృతులు. జ్వరం వస్తూ పోతూ ఉన్నది. నిన్న డాక్టర్ గారి దగ్గరకు వెళ్తే మరో 5 రోజులకు మందులు రాసారు. రక్త పరీక్ష అవసరమా అంటే రేపటి వరకు చూసి తగ్గకుంటే చేయిద్దాం అన్నారు. టెంపరేచర్ లేదు కాని నీరసంగా ఉన్నది. విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాను. ఈరోజు కూడా మీ పూరణలను సమీక్షించే స్థితిలో లేను. మన్నించండి.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. 🙏

   మంచిది. విశ్రాతి తీసికోండి...

   ఈ రోజు జిలేబి గారు స్వైరవిహారంలో ఉన్నారు...

   తొలగించండి
  2. ఆర్య! త్వరగా కోలుకోగలరని ప్రార్థిస్తూ🙏🙏

   తొలగించండి


  3. :)


   వస్తే జ్వరం ఛూ మంత్రకాళి పోయి బిసాతు పుంజుకుంటుంది :) వచ్చేయండీ :)

   జ్వరతీవ్రత పోవుటకు కందము కట్టుటయే‌ సరియైన ఔషధము :) భలే మంచి‌ చౌక బేరము‌ :)

   చంద్రయానానికి తయార్ :)


   జిలేబి

   తొలగించండి
 29. ఆరాయుడుదా నొకపరి
  యారామము జూడగోరి యాత్రుతతోడన్
  దారినిబోవుచు వలయా
  కారముగని దేవుడనుచు గట్టిగనమ్మెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 30. కోరిన కోర్కెలు దీర్చెడి/
  వారధి, పుట్టించువాడు పరమాత్ముడి నే/
  మారక, ప్రకృతిని ప్రతి యా/
  *కారము గని దేవుడనుచు గట్టిగ నమ్మెన్*//

  రిప్లయితొలగించండి
 31. కందం
  చీరుచు లేలెమ్మని తాఁ
  దీరుచు గద్దెను తదుపరి దీర్చుచు 'నానా'
  బోరున బాబా నిరహం
  కారముఁ గని దేవుఁ డనుచు గట్టిగ నమ్మెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 32. కందము:
  సారములెల్ల నరయగును
  నీరజ పతి హరిని మదిని నిలిపిన జాలున్
  నీరధి వసియించు నిరా
  కారముఁ గని దేవుఁ డనుచు గట్టిగ నమ్మెన్"

  రిప్లయితొలగించండి
 33. ధారుణి రక్షింపఁగ ను
  న్నారా యెవరైన యని యన మహాపదలం
  దోరము సేయం గృప నుప
  కారముఁ గని దేవుఁ డనుచు గట్టిగ నమ్మెన్


  భీరువు వోలె నర్జునుఁడు భీతిలి బంధులఁ జంప నోప నీ
  నేరము సేయ లే ననుచు నిస్పృహ నుండఁగ నెమ్మిఁ జూపఁగా
  భారత చూడు మంచు నట భాహు సహస్ర విరాట్ప్రభాంగ కా
  కారముఁ జూచి దేవుఁడని గట్టిగ నమ్మెను చిత్ర మెట్టులౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 34. చారెడు గింజల కోసము/
  వారపు దినకూలి చేయు బాలుడు తన నిం/
  పారుగ తినుమనెడి బలా/
  త్కారము గని దేవుడనుచు గట్టిగ నమ్మెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 35. ..............🌻శంకరాభరణం🌻...............
  ..................🤷🏻‍♂సమస్య 🤷‍♀....................
  కారముఁ జూచి దేవుఁడని
  గట్టిన నమ్మెను చిత్ర మెట్టులౌ

  సందర్భము:
  పైపైవి... గుణాలు.. జీవుడు
  లోలోనిది...ఆత్మ.. దేవుడు
  కేవలం పైపై గుణాలనే పట్టించుకునే వారికి లోనున్న ఆత్మలో వెలుగొందే దేవుడు కనిపించడు. కనిపించా లంటే దృష్టి కోణం మార్చుకోవాలి. అంటే ఆత్మను దర్శించటం అలవరచుకోవాలి.
  ప్రపంచంలో పైకి కనిపించే దొకటి. లోపల వున్న దొకటి. లోపల వున్న పరబ్రహ్మమును తెలుసుకున్నప్పుడు మాత్రమే బయట వున్న అనేక వైరుధ్యాలతో చీకాకుగా కనిపించే ప్రపంచం కూడా పరబ్రహ్మముగా భాసించటం ఆరంభ మౌతుంది. అర్థమౌతుంది.
  కాని కేవలం బయటి ప్రపంచాన్నే చూస్తూపోతే గందరగోళం తప్పదు.
  ఇది రూఢి అయితేనే లోకమంతా దేవుడే అని, లోకు లందరూ దైవ స్వరూపులే అని ఎవడైనా నమ్మగలుగుతాడు.
  అప్పుడే.. విశ్వం విష్ణు ర్వషట్కారః.. అనేది అర్థ మౌతుంది.
  ప్రపంచపు టాకార మిట్టిది. యతిజీవులు.. అనగా యతులైన జీవులు. వారిలో ఇటువంటి ప్రపంచాన్ని ఎవడైతే చూస్తాడో నమ్ముతాడో అది చిత్రం ఎ ట్లవుతుంది? కా దని భావం.
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  ఆరసి పైపయిన్ మెరయు
  నట్టి గుణాళి.. "ని దేమి ఛీ!ఛి!"యం
  చేరికినైనఁ దోచినను..
  నీశ్వరు డెల్లపు డంతరాత్మలో
  జేరి వెలుంగు నంచు యతి
  జీవులలోన ప్రపంచకంబు టా
  కారముఁ జూచి దేవుఁ డని
  గట్టిగ నమ్మెను(మ్మిన) చిత్ర మెట్టులౌ

  ✍️~డా.వెలుదండ సత్యనారాయణ
  పరమార్థ కవి
  6.9.19
  -----------------------------------------------------------

  రిప్లయితొలగించండి
 36. రారమ్మని హితుని పిలచి
  తీరమువెంబడి నడువగ తేల్చెనతండున్
  చేరువ శిలపయిగల యా
  కారముఁ గని దేవుఁ డనుచు గట్టిగ నమ్మెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 37. బారులు దీరినట్టి జన వాహిని యాతని తోడు నిల్చుచున్
  మేరు సమాన ధీరుడని మేలిమి నాయకుడంచు మెచ్చుచున్
  తీరుగ భక్తి చిత్రముల దేవునికిన్ ప్రతిరూపమైన యా
  కారముఁ జూచి దేవుఁడని గట్టిన నమ్మెను చిత్ర మెట్టులౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 38. తపాలా డబ్బా ను చూసి ఆంజనేయినిగా భావించుట:

  కం.
  గారము పెరిగిన బిడ్డడు
  దారిన కనుగొన తపాలు తామ్రపు పేటిన్
  నేరుగ జని మ్రొక్కగ నా
  కారము గని దేవుడనుచు గట్టిగ నమ్మెన్
  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 39. సారము పోయిన నాడున
  నేరము లెంచక, మరిమరి నే నున్న నంచు
  భారము నోడిన యా సహ
  కారము గని దేవుడనుచు గట్టిగ నమ్మెన్

  రిప్లయితొలగించండి


 40. దారినిబోవుచున్ సరళదైవమువోలెనునుండునట్టియా
  కారముజూచిదేవుడనిగట్టిన నమ్మెనుచిత్రమెట్టులౌ
  యేరకమైన భావనలునీశునీబట్లను గల్గునోదగన్
  నారకమైన బోలికలెయచ్చువడంగనుగానిపించుగా

  రిప్లయితొలగించండి
 41. కూరిమి సడలిన నాడును
  పేరిమి విడి, పాకము లిక వేర్వేరు యనక
  చేరువ చేకొన, యా మమ
  కారము గని దేవుడనుచు గట్టిగ నమ్మెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 42. కం. సారము లేనిపొలముగని
  నైరాశ్యముచెందిరైతునమ్మిన ప్రభుతను
  కోరగ వచ్చిన తగుసహ
  కారముఁ గని దేవుఁ డనుచు గట్టిగ నమ్మెన్.

  రిప్లయితొలగించండి

 43. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.

  దారిద్ర్య మనుభవించెడు
  వారల క్షుద్బాధ దీర్చ ప్రతి దినమందున్
  కూరిమితో నాతని యుప
  కారముఁ గని దేవుడనుచు గట్టిగ నమ్మెన్.

  రిప్లయితొలగించండి

 44. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.

  దారిద్ర్య మనుభవించెడు
  వారల క్షుద్బాధ దీర్చ ప్రతిదిన మొకడున్
  కూరిమితో నాతని యుప
  కారముఁ గని దేవుడనుచు గట్టిగ నమ్మెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 45. కందం
  చేరెడు బాబా విమలా
  కారముఁ గని దేవుఁ డనుచు గట్టిగ నమ్మెన్
  గోరి మహల్సా పతి తా
  హారతులిడి యిటులఁ బిల్చె నావో! సాయీ!!

  రిప్లయితొలగించండి
 46. ధారుణి నెల్లవేళలను ధర్మము నిల్పగ నెంచుచు న్నిరా
  కారుడు భూమిపైన పలు కాలము లందుజనించి నట్టి యా
  కారణ జన్ముడాతనిని గానగ లేమని వానిరూప మోం
  కారముఁ జూచి దేవుఁడని గట్టిన నమ్మెను చిత్ర మెట్టులౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 47. ఏరూపమునను గానక
  నారూఢిగనమ్మకుండె నరయక జెప్పెన్
  సారము దెలియగను నిరా
  కారముఁ గని దేవుఁ డనుచు గట్టిగ నమ్మెన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 48. వీరావేశముతోడను
  క్రూరపు దృక్కులు పరచుచు కోరలపైనన్
  ధారుణి నెత్తు వరాహా
  కారము గని దేవుడనుచు గట్టిగ నమ్మెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 49. సమస్యాపూరణము
  *కారముఁ గని దేవుఁ డనుచు గట్టిగ నమ్మెన్*

  లేరని దేవుడు, జెప్పగ
  మారని యాతని మెదడుయె మర్మమెరుగకన్
  నా రాతిరి కలనొక నా
  కారముఁ గని దేవుఁ డనుచు గట్టిగ నమ్మెన్

  రిప్లయితొలగించండి