17, సెప్టెంబర్ 2019, మంగళవారం

సమస్య - 3135 (కుజనులు క్రూరాత్ములు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"కుజనులు క్రూరాత్ములు గద గుంటూరు జనుల్"
(లేదా...)
"కుజనుల్ క్రూరమనస్కు లెల్లరు గదా గుంటూరు వాసుల్ గనన్"
(మొన్న శ్రీకాకుళం వెళ్తున్నపుడు రైలు గుంటూరు స్టేషనులో ఆగినప్పుడు సిద్ధమైన సమస్య. గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారు, బొగ్గరం ప్రసాద రావు గారు తదితర గుంటూరు మిత్రులు క్షమిస్తారని ఆశిస్తూ...)

54 కామెంట్‌లు:


 1. ప్రాతః కాలపు సరదా పూరణ:

  (hot-hot news)
  కమల్ హాసన్ ఉవాచ:

  ధ్వజముల్ చేకొని కావిరంగులవి భల్ ధైర్యమ్ము వైరమ్ముతో
  భజనల్ చేయుచు "హింది-హింది" యనుచున్ భాగించి రెచ్చించెడిన్
  కుజనుల్ క్రూరమనస్కు లెల్లరు గదా;....గుంటూరు వాసుల్ గనన్
  సుజనుల్ కారపు నావకాయ తినుచున్ శోభిల్లు శృంగారులే!

  కుజనుల్ = అమిత్ షా భక్తులు

  రిప్లయితొలగించండి
 2. విజయము నందిన మూర్ఖులు
  ప్రజలను వేదించుచుండ పలుబాధలతో
  సుజను లనిరి గెలి చినదే
  కుజసులు క్రూరాత్ములు గద, గుంటూరు జనుల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. సుజనుల బాధించినచో
  కుజనులు క్రూరాత్ములు గద; గుంటూరు జనుల్
  భుజబల శాలురు భారత
  ప్రజలను పాలించునట్టి ప్రాభవ శాలుల్!

  రిప్లయితొలగించండి


 4. సుజనులను కొంటిమయ్యా
  కుజనులు క్రూరాత్ములు గద! గుంటూరు జనుల్
  భజనలు చేసిరి స్టేషను
  బెజవాడని మిమ్ముకలిసి! బెడిసెన్ తొడుసుల్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'తొడుసు' క్రొత్త పదం తెలిసింది.

   తొలగించండి

  2. కంది వారికి

   నమో నమః

   అరవంలో తొడర్బు అని ఓ పదం వుంది :)
   దానిలా ఇది తొడుసు అయ్యుంటుందేమో తెలుగులో ఊహ మాత్రమే


   జిలేబి

   తొలగించండి
 5. మైలవరపు వారి పూరణ

  గజమున్ నక్కగ దల్తు ., సౌరభము దుర్గంధమ్ముగా రోయుదా
  సుజనానీకము నీకు పాపులు , మహాశూరత్వమున్ భీతిగా,
  స్రజమున్ సర్పముగా భ్రమింతువవురా ! శంకించు నీ దృష్టిలో
  కుజనుల్ క్రూరమనస్కు లెల్లరు గదా గుంటూరు వాసుల్ గనన్" !!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సర్.
   దల్తు..
   రోయుదు...

   ఇవి ఉత్తమ పురుషను సూచింపవా?

   మిగిలిన పాదాలు మధ్యమ పురుషలో ఉన్నవి...

   నాఅనుమానమును మీలాంటి పండితులు తీర్చగలరు....🙏🙏🙏

   తొలగించండి
  2. అలా మధ్యమపురుషలో కూడా ప్రయోగింపవచ్చు.

   తొలగించండి
  3. మధ్యమ పురుషలో:
   రోయుదు (వు) + ఈవు = రోయుదీవు/ రోయుదు వీవు
   వు లోపమైనను సంధి నిత్యము.

   ఉత్తమ పురుషలో:
   రోయుదు (న్) + ఏను = రోయుదు నేను
   రోయుదు (న్) + నేను = రోయుదు నేను
   అచ్చు పరమైన ద్రుతముతో సంశ్లేషము;
   హల్లు పరమైన ద్రుత లోపము.

   తొలగించండి
 6. నిజకాంక్షల్ నెరవేర్చనట్టి శ్వశురున్ నిత్యమ్ము దూషించుచున్
  నిజ మొక్కం డిటులాడుచుండె సతికిన్ నీతండ్రి నీవారలౌ
  ప్రజలున్ నీపరివారమంత కఠినుల్ వాదేల నిక్కంబుగా
  కుజనుల్ క్రూరమనస్కు లెల్లరు గదా గుంటూరు వాసుల్ గనన్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉన్నది. అభినందనలు.
   అసలు ఆయనకు గుంటూరు పిల్ల నివ్వడమే తప్పయింది.

   తొలగించండి


 7. భజనల్ చేసితి మయ్య శంకరవరా పాగెమ్ము చూపంగ మీ
  కు జిగర్ థండ, జిలేబులున్ ప్రియముగా కుల్ఫీల నివ్వంగ హా!
  సుజనుల్ ప్లేటుఫిరాయి చేసిరి సుమా! చొక్కంబకో మీరనన్
  "కుజనుల్ క్రూరమనస్కు లెల్లరు గదా గుంటూరు వాసుల్ గనన్"?


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి

 8. ఆటవిడుపు సరదా పూరణ:
  (జిలేబి గారికి అంకితం)

  స్వజనుల్ సత్కవి గోలిశాస్త్రివరుతో సత్సంగమున్ సల్పుచున్
  భుజముల్ జేర్చుచు బొగ్గరంపు కవితో పూజింప వాగ్దేవినిన్...
  నిజమా! ఇయ్యది శంకరుల్ వచనమా! నే నమ్మజాలన్ సుమా!:
  "కుజనుల్ క్రూరమనస్కు లెల్లరు గదా గుంటూరు వాసుల్ గనన్"

  రిప్లయితొలగించండి
 9. స్వజనుల మోసమొనర్తురు
  కుజనులు క్రూరాత్ములుగద, గుంటూరుజనుల్
  నిజముగనెంతయు సౌమ్యులు
  విజయమెవరియించునెల్ల విద్యల యందున్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. (మంచికవిత్వం వ్రాయలేని కవులకు
  గుంటూరు జనులు కుజనులు , క్రూరాత్ములే )
  గుజగుజ వోవుచు , కనగనె
  గజగజ వణకుచు , ఘనతరకవితారచనన్
  గజిబిజి యయ్యెడి కవులకు ;
  కుజనులు క్రూరాత్ములు గద ! గుంటూరు జనుల్ .

  రిప్లయితొలగించండి
 11. నిజమా ఈ కాని పలుకు?
  *కుజనులు క్రూరాత్ములు గద గుంటూరు జనుల్*
  భజనల రాముని గను భూ
  తజనులు నెవ్వ రెటు రగుదురట క్రూరాత్ముల్?

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   చివరి పాదంలో యతి?

   తొలగించండి
  2. నిజమా ఈ కాని పలుకు?
   *కుజనులు క్రూరాత్ములు గద గుంటూరు జనుల్*
   వ్రజమున రాముని యను సా
   ర జనులు నెవ్వ రెటు రగుదురట క్రూరాత్ముల్?

   వ్రజము .. సమూహము

   తొలగించండి
 12. సుజనులు గ పేద సాదల
  నిజము గ నాదు కొని నీతి నీమము తోడన్
  రాజిలు చుండ న దెట్టుల
  కుజనులు క్రురాత్ము లుగ ద గుంటూరు జనుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. భజన కవిత్వము మెత్తురు
  కుజనులు క్రూరాత్ములు గద; గుంటూరు జనుల్
  నిజమగు కవితల మెచ్చెడి
  సుజనులు సద్భావులు సరసోత్తములె సదా

  రిప్లయితొలగించండి
 14. కందము:
  సుజనులకే సుజనులు మరి
  గజగజ వణికింతురు గన కల్మష నరులన్
  నిజముగ ననుకొందురు మది
  కుజనులు, క్రూరాత్ములు గద గుంటూరు జనుల్.

  ---గోలి. 😐

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు  1. గోలీ "అమ్ములకు" గలదె
   బాలా సాటి మరియొకటి! బాపురె గుంటూ
   రే లే లెస్స! జిలేబీ
   వేలగొనెడు జనులు వారు వేనకు వేలై :)


   గోలీ వారి బహు కాల దర్శనం ; కుశలమేనా?


   జిలేబి

   తొలగించండి


 15. సుజనుడు కోడెల మరణము!
  "కుజనులు క్రూరాత్ములు గద!" గుంటూరు జనుల్,
  భజనపరుల సాక్షి కబురు
  ల జోలి చదువుచు విలవిలలాడిరి సుదతీ !


  రిప్లయితొలగించండి
 16. సుజనతకే నిర్వచనము
  నజయులు గద నేటి మేటి యాంధ్రావనిలో
  నిజమెఱుగని కుజనులకే
  కుజనులు క్రూరాత్ములు గద గుంటూరు జనుల్ !

  రిప్లయితొలగించండి
 17. రిప్లయిలు
  1. కందము:
   విజయము గద గోంగూరకు
   సుజనుల పండుమిరపయును సుంతయు గోరన్
   నిజముగ నదల్ప నివ్వర
   కుజనులు క్రూరాత్ములు గద, గుంటూరు జనుల్.

   తొలగించండి
 18. subbaraoసెప్టెంబర్ 17, 2019 9:15 AM

  నిజమే మీరుడివెడునిది
  కుజనులు,క్రూరాత్ములుగద గుంటూరుజనుల్
  గజగజ వణికింతురనుచు
  బ్రజ జెప్పగ వింటినేను బండితవర్యా!

  రిప్లయితొలగించండి
 19. గజ రాజధాని వద్దను
  కుజనులు క్రూరాత్ములు గద ; గుంటూరు జనుల్
  ప్రజలకు నచ్చిన రీతిని
  నజరమయిన రాజధాని నాశిం చెదరే

  రిప్లయితొలగించండి
 20. రిప్లయిలు
  1. నా ప్రయత్నం

   కందం
   నిజమిది సమస్య నెన్నఁగ
   భజియించక తా తిరిగెడు ప్రతి యూరి నిటుల్
   సృజియించఁగ గురుల మదిన్
   "కుజనులు క్రూరాత్ములు గద గుంటూరు జనుల్!"

   మత్తేభవిక్రీడితము
   స్వజనుల్ గోరిన వారలెల్ల ననుచున్ చంధస్సులన్ నేర్ప భే
   షజమన్ మాటకు వీలులేని నడతన్ సాధించి మా శంకరుల్
   సృజనల్ బెంచెడు దృష్టి శిష్యులకునై చిత్రించె నీ పాదమున్
   "కుజనుల్ క్రూరమనస్కు లెల్లరు గదా గుంటూరు వాసుల్ గనన్"

   తొలగించండి

 21. ... శంకరాభరణం... . 17/09/2019 ..మంగళ వారం

  సమస్య

  కుజనుల్ క్రూరమనస్కు లెల్లరు గదా గుంటూరు వాసుల్ గనన్"

  నా పూరణ. మత్తేభము
  ***** *** ***
  ( భార్యాబాధితుడు తన భార్యతో ఇలా
  పలుకుతున్నాడు..)

  "కుజనుల్ క్రూరమనస్కు లెల్లరు గదా గుంటూరు వాసుల్ గనన్"

  ప్రజలే యవ్విధమున్ వచించగ గడున్ భావ్యంబుగా నెంచగన్

  నిజమే యా నగరంబు బుట్టిన నినున్ నే గైకొనిన్ గాంచగా!

  గజలక్ష్మీ!దయజూపు! సప్పమయి నన్ కాటేయుచున్ సంపకే!

  😊☺️😊😊😊


  🌱 ఆకుల శాంతి భూషణ్ 🌱
  🌷 వనపర్తి 🌷

  రిప్లయితొలగించండి
 22. కుజనుల్క్రూరమనస్కులె ల్లరుగదాగుంటూరువాసుల్ గనన్
  నిజమే యంతటివారలే మునుపు నన్నేవారుబాధించిరే
  సుజనాచౌదరి దర్శనంబునకు మాసూనుండుబోబోవగా
  గుజనుల్ వారలునడ్డగించిరపుడీ గుంటూరువాసుల్ సుమా
  -
  కల్పితము, క్షంతవ్యుడను

  రిప్లయితొలగించండి
 23. ప్రజ లందు నిరత ముండ స
  హజమ్ము గద రెండు తెగలు నందు వలననే
  సుజనులు పుణ్యాత్మ నరులు
  కుజనులు క్రూరాత్ములు గద గుంటూరు జనుల్


  కుజముల్ భూ జల జంతువుల్ నరులు పక్షుల్ వుట్టు నిచ్చోట ధ
  ర్మజుఁ డున్నట్టి ధరాతలమ్మున మహా మాత్స్యర్య దుర్యోధనుం
  డు జనించం గనమే యదె ట్లగును విడ్డూరంబు కా రందు నేఁ
  గుజనుల్ క్రూరమనస్కు లెల్లరు గదా గుంటూరు వాసుల్ గనన్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. సుజనులు పలుకగ రాదిల
  కుజనులు క్రూరాత్ములు గద గుంటూరు జనుల్
  విజయులు సురపూజితులు, బు
  ధజనులెవరు చెప్పినారు తగదిటు లనగన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 25. కం.
  నిజమని నమ్మగ నెల్లరు
  భుజబల వీరులు పదుగురు పురమున దిరుగన్
  గిజగిజ లాడిరి విననిది
  కుజనులు క్రూరాత్ములు గద, గుంటూరు జనుల్

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. ప్రజలే చెప్పిరి రాజకీయ చతురుల్ వ్యాపారులీ ధాత్రిలో
  ప్రజలన్ వంచన సేయుచుందురిల నేప్రాంతమ్ము లో నైన నా
  కుజనుల్ క్రూరమనస్కులెల్లరు గదా, గుంటూరు వాసుల్ గనన్
  సుజనుల్ సద్గుణ శ్రేష్ఠులంచు కవియే చోద్యంబుగా పల్కెనే.

  రిప్లయితొలగించండి
 27. శంకరా భరణము నేటి సమస్య
  కుజనులు క్రూరాత్ములు గద గుంటూరు జనుల్
  ఇచ్చిన సమస్య కందము నా పూరణము సీసములో

  గురువు గారి అంతరంగము (క్షమా పణములతో)


  సలిపిరి సాహిత్య సభలను సులువుగ తిరుపతి పురమున , తిరుమల గిరి
  వెడలితి ,చూచితి వేంకట పతిని, శ్రీకాకుళ వాసులు ఘనత తోడ
  పిలువగా వెడలుచు తలచితి నేనిట్లు, యేమిది? విబుధుల లేమి గాదె
  యీ గర్తు పురము హాయిగ కావ్య సభలను పెట్టిన గుంటూరు పట్టణమును
  చూచు వాడను గదా! శోభిల్లు కోటప్ప కొండను చూచు నా కోర్కె తీరు
  ను! ఘన బొగ్గరపు క్షుణ్ణుడు గోలి హనుమంతుడును కృష్ణ సూర్యుడు ననువుగ నిట
  కూడరు , కుజనులు క్రూరాత్ములు గద గుంటూరు జనుల్"యేమి టో ననుకొని
  తలచు చుండగన్ చెదరెను కల, కనులను
  తెరచి చూడగ గుంటూరు పురము చేరె
  రైలు బండి, పొరబడితి ,మేలు కవులు
  కలరు యిచటనని మదికి తెలిపి నాను

  రిప్లయితొలగించండి
 28. నిన్నటి పూరణలు :

  నా ప్రయత్నం :
  భార్యామణి పండితుడైన పతికి బాధ్యత గుర్తుచేస్తూ...

  తేటగీతి
  పుస్తకావిష్కరణములఁ బొద్దు పుచ్చి
  మీరు వెచ్చించినదిచాలు మేలుకొనుడు
  పెళ్లిఁ జేయంగఁ పెద్దలైరి పిల్ల, లింక
  శుష్కకార్యము పుస్తకావిష్కరణము.

  మత్తేభవిక్రీడితము
  ఘనులై వ్యాకరణాంచితమ్ముగ మహా గ్రంధాలనే గూర్చి ము
  ద్రణ చేయించెడు పోషకుల్ దొరకరై ద్రవ్యమ్ము వెచ్చించ మి
  మ్మనలేకుంటి మహాశయా!సవపు కల్యాణాల యోచించినన్
  వినుమా! వ్యర్థమె సుమ్ము పుస్తకము నావిష్కారమున్ జేయఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 29. నిజమది ఖారము ఘాటన
  గజగజ గుంటూరుఘాటుఘుమ్మని గొట్టన్
  రుజువది నాలుక లూడుట
  కుజనులు క్రూరాత్ములు గద గుంటూరు జనుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 30. ..............🌻శంకరాభరణం🌻...............
  ..................🤷🏻‍♂సమస్య 🤷‍♀....................
  కుజనులు క్రూరాత్ములు గద గుంటూరుజనుల్

  సందర్భము: ఏ పరమార్థమూ లేకుండా కేవల పద్యపూరణంకోసం వ్రాయబడిన దెలా వుంటుందో చెప్పటానికి పనికివచ్చే మామూలు పద్యం.
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  నిజ, మిటులఁ బలుకు వారే
  కుజనులు క్రూరాత్ములు గద!
  గుంటూరు జనుల్
  సుజనులు ధీరాత్ములును స
  హజముగ నని పలుకవలయు
  ననయము కుమతీ!

  ✍️~డా.వెలుదండ సత్యనారాయణ
  పరమార్థ కవి
  17.9.19
  -----------------------------------------------------------

  రిప్లయితొలగించండి
 31. నిజమిది వినుమా జగతిన
  కుజనులు క్రూరాత్ములు గద ;గుంటూరు జనుల్
  సుజనుల మేలును కోరుచు
  విజయమునే కోరుదురట వేగిర పడుచున్

  రిప్లయితొలగించండి