14, సెప్టెంబర్ 2017, గురువారం

సమస్య - 2463 (హరియే మహ్మదు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"హరియే మహ్మదు కుదురుగ హరుఁ డేసు గదా"
ఈ సమస్యను పంపిన 'జిలేబీ' గారికి ధన్యవాదాలు.

45 కామెంట్‌లు:

 1. సిరిపతి యెవ్వరు, యెవ్వరు
  తురకలకున్బతి,రమణుడు దుర్గకు యెవరో ,
  మరియ సుతుడనగ నెవ్వరు,
  ' హరియే, మహ్మదు కుదురుగ, హరు, డేసు కదా"

  రిప్లయితొలగించండి
 2. "యచ్చాపి సర్వభూతానాం బీజం త దహ మర్జున,
  న తదస్తి వినా యత్స్యాన్మయా భూతం చరాచరమ్"


  సరిసరి! గీతల నిండుగ
  మరిమరి నుడివెనుగ చక్రి మాయావిగనై
  కరి కిరి సిరి గిరి తానే ---
  హరియే మహ్మదు కుదురుగ హరు డేసు కదా!

  రిప్లయితొలగించండి
 3. హరి హర నాథుని మదిలో
  స్థిరముగ నెల కొల్పు కొనుచు చింతింపంగ
  న్నరయగ వీలగు సత్యము
  హరియే మహ్మదు కుదురుగ హరుడేసు కదా !

  రిప్లయితొలగించండి
 4. సరిగా దెల్పుము;వైష్ణవ
  నరులకు ముస్లిములకు నయనారులకున్
  మరియాభినుతుల దైవము?
  హరియే;మహ్మదు;కుదురుగ హరు;డేసు గదా!

  రిప్లయితొలగించండి
 5. వరమీయును భక్తి మెచ్చిన
  కరినే కాపాడె నంట కరుణను తానై
  పరమేశుని వింత లీలలు
  హరియే మహమ్మదు కుదురుగ హరుఁ డేసు గదా

  రిప్లయితొలగించండి
 6. పరమత సహనము భాసిలు
  భరతుని రాజ్యము నిదియని పదుగురి నోటన్
  దొరలెడి భారత మందున
  హరియే మహ్మదు కుదురుగ హరుఁ డేసు గదా

  రిప్లయితొలగించండి

 7. కందివారికి పూరణల నిస్తున్న అందరికి నమో నమః
  నెనరులతో

  పరికించగను జిలేబీ,
  గురువుగ నలుదెసలు విభుడు గుంజన మయ్యెన్,
  నరులకు బోధనలనిడుచు
  హరియే మహ్మదు కుదురుగ హరుడేసు కదా !

  నిన్న రాసుకున్నది -

  పరిపరి విధముల జూడను
  గురువుగ పలుదెసలు విభుడు కుదురుగ వచ్చెన్
  నరులకు బోధనలనిడుచు
  హరియే యహ్మదు జిలేబి హరుడౌ యేసూ !!

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 8. పరమతదేవతలే మన
  చిరకాలసువృద్ధసురులు; శ్రితశత్రుజితిన్
  పరమత్యాగపుభావనఁ
  హరియే మహ్మదు కుదరగ హరుడేసు కదా

  ఆశ్రయించు వారి శత్రువులను జయించుటలో మహ్మదు విష్ణువు వంటి వాడు; త్యాగాత్మకైన బుద్ధిలో క్రీస్తు శివుని వంటి వాడే అని నా భావన.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. సురుచిర భావము నిండగ
  నిరతము సకలంబు నందు నిష్ఠా గరిమన్
  పరికించెడి సజ్జనునకు
  హరియే మహ్మదు, కుదురుగ హరుఁ, డేసు గదా.

  అరయగ హేమము బహువిధ
  సురుచిర రూపాలు దాల్చి శోభిలు రీతిన్
  వరదుండు భువిని కనబడు
  హరియే మహ్మదు, కుదురుగ హరుఁ, డేసు గదా.

  హ.వేం.స.నా.మూర్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. ఓ పాఠశాల వార్షికోత్సవాలకు హాజరైన దంపతుల మధ్య సంభాషణ :

  హరిహరులను మన కవలలు
  గురుమూర్తులుఁ గోర వార్షికోత్సవ మనుచున్
  మురిపించిరి వేషమ్ముల
  హరియే మహ్మదు కుదురుగ హరుఁ డేసు గదా!

  రిప్లయితొలగించండి
 11. నరులిల నానారీతుల
  సురలను పూజించి మదిని క్షోభను దీర్చన్
  పరికించగ వారొకరే
  హరియే మహ్మదు కుదురుగ హరుడేసుగదా

  రిప్లయితొలగించండి
 12. అరయగ తమతమ రుచులను
  పరిపరి విధముల గొలువగ పరమేశ్వరునిన్
  మరిమరి తరలగ భువికిని
  హరియే మహ్మదు కుదురుగ హరు డేసుగదా

  రిప్లయితొలగించండి
 13. నరులిల తమ మొరలనువిని
  వరముల నిమ్మని సురలను పలు పేరులతో
  కరుణను గోరుదురు,నిజము
  హరియే మహ్మదు కుదురుగ హరుడేసుగదా

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ………………………………………………
  గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  అనారోగ్య కారణముగా పూరణలు చురుకుగా

  ప౦పి౦చ లేక పోతున్నాను . నిన్నటి పూరణ

  స్వీకరి౦చ మనవి =

  ముక్కు , చెవి , కన్ను , నోరు
  -----------------------------------------

  రాముని తో శూర్పనఖ సరసము
  ..…………………………………..


  జా గదేలనో , రుచ్యా౦గ ! యాగు | నా హృ

  దయము వా౦ఛి౦చె , విడువను | దరికి నీవు

  వేగ ర మ్ముక్కు కౌగిట బిగియ జేతు |

  తగదు నీ కన్నుగా ను౦డ ధరణి తనయ

  { రచ్య + అ౦గ = రచిర + అ౦గ }

  రిప్లయితొలగించండి 15. .కం:అరయగ హిందూ దైవము

       మరిముస్లిములకు సతతము మహిలో  జూడన్

         గిరిజా పతి క్రైస్తవులకు

         హరియే, మహ్మదు, కుదురుగ హరుఁ, డేసు గదా.


  .కం:నిరతము తలుతురు నిటువలె

           భరతావని యందు జనములు భక్తి ప్రపత్తిన్

           పరమత సహనము తోడను

        హరియే మహ్మదు కుదురుగ హరుఁ డేసు గదా!

  రిప్లయితొలగించండి
 16. వరవైష్ణవ ముస్లిం సో
  దరులకు శైవులకు క్రీస్తు ధర్మాధ్వులకున్
  వరదైవమొక్కడతడే
  హరియే మహ్మదు కుదురుగ హరుడేసు గదా

  రిప్లయితొలగించండి
 17. అరె యేమీ విడ్డూరము?
  హరి యేమహ్మదు? కుదురుగ హరుడేసుగ దా
  నరుడయ్యెనెపుడు? కలియుగ
  మరయగ కలగూరగంప యన్నిటినందున్!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు

  1. సీతాదేవి గారు

   అదురహో !


   జిలేబి

   తొలగించండి
  2. నెనర్లు జిలేబి గారూ! మీరిచ్చిన సమస్యను విరవడానికి చాల అనుకూలంగా గురువుగారు మార్చారు! యధాతధంగా అయితే కష్టమైయుండేదేమో!

   తొలగించండి
 18. నరులిల తమ మొరలనువిని
  వరముల నిమ్మని సురలను పలు పేరులతో
  కరుణను గోరుదురు,నిజము
  హరియే మహ్మదు కుదురుగ హరుడేసుగదా

  రిప్లయితొలగించండి
 19. నరులిల నానారీతుల
  సురలను పూజించి మదిని క్షోభను దీర్చన్
  పరికించగ వారొకరే
  హరియే మహ్మదు కుదురుగ హరుడేసుగదా

  రిప్లయితొలగించండి
 20. గిరులఁ దరుల నరుల విరుల
  స్థిరముగ భువి జల నభోగ్ని సృకముల నుండున్
  హరి లేని యణువు గానము
  హరియే మహ్మదు కుదురుగ హరుఁ డేసు గదా

  రిప్లయితొలగించండి
 21. హరిహరులమయమె జగమిది
  హరియే మహ్మదు కుదురుగ హరుడే సుగదా
  హరియంశమె వారలుమఱి
  తరతమ భావంబు లేదు తమలో తమకున్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. పరమత స హ నము గలిగి న
  హరిహరు లల్లా యు నేసు లందరు నొక టే
  పర హి త ము ను గోరేద రు గ
  హరి యే మహ్మదు కుదురు గ హరుడే ను గదా

  రిప్లయితొలగించండి
 23. తరువుల జాతులు యెన్నో
  మరలించెడి గాలినొకటె|”మానవులందున్
  ధరలో మతముల హితమున
  హరియే,మహ్మదు,కుదురుగ హరుడేసు గదా”?
  2.హరిహర మహ్మదు యేసున?
  పురజనులకు పూలదండ | పూల రకాలే|
  “మరువకు మానవ జన్మకు
  హరియే,మహ్మదు,కుదురుగ హరు డేసుగదా”|

  రిప్లయితొలగించండి


 24. వరవైష్ణవులకు మరియా
  తురకలకున్ శైవులకు నదో క్రీస్తులకున్
  వరుసగ దేవుండెవరనఁ
  హరియే మహ్మదు కుదురుగ హరుఁ డేసు గదా

  రిప్లయితొలగించండి
 25. తరతమ బేధము కానక తమ మిత్రులని రక్షించే ఇరువురు సోదరులలో హరియే మహమ్మదు, హరుడే ఏసు ఆ మితృలకి అన్న అర్ధం లో పూరణకు ప్రయత్నిమ్హ్చాను. పెద్దలు చూసి తప్పులు చెప్తే సరిచేసుకుంటాను. ధన్యవాదాలు.
  ఇరువురుసోదరులగుచును
  హరదరు, హుస్సేను, హరిసు, హసినాలను, యే
  వెరపునెరగక, నరయునా
  హరియేమహ్మదు? కుదురుగ హరుడేసుగదా!

  రిప్లయితొలగించండి
 26. నమస్కారం సుభద్రగారూ ! ప్రముఖ కవి వేదుల సత్యనారాయణ మూర్తిగారు మీకు బంథువులా?

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

   తొలగించండి
  2. నమస్తే మేడమ్! మీ పూరణ చాలా బావుంది. సత్యనారాయణ మూర్తి గారు మాకు బంధువులు కారండి.

   తొలగించండి
  3. ధన్యవాదాలు సుభద్రగారూ! మీ అగ్రహారం కధలు కూడ నేను చదివానా అని ఆలోచిస్తున్నాను! తెలుగు సాహిత్యానికి వీరాభిమానిని నేను! చాల పుస్తకాలు, పుస్తక సమీక్షలు చదువుతూ ఉంటాను! ఒక మంచి కధారచయిత్రి పరిచయమవడం చాల సంతోషం!

   తొలగించండి
 27. గురువు గారికి నమస్సులు. నా పూరణ లోని లోపాలను ఎత్తి చూపుడు.
  హరియును హ రుడను ఒ క్క రు
  ప ర మత మ్ముల కు దేవుడు పరమా వ ధి గన్
  తరత మ భేదము లుండవు
  హరియే మహ్మ దు కుదురు గ హరుడేసు గ దా
  వందనములు

  రిప్లయితొలగించండి
 28. గురువు గారు సంధ్యా వందనము లో సర్వ దే వ నమ స్కా ర ము కేశవం ప్రతి గచ్ఛతి.శివాయవిష్ణు రూపాయ శివ రూపాయ విష్ణువే. శివస్య హృదయం విష్ణో అ ను మంత్ర భావ మును తీసుకొని పూరణ చేయడమైనది.

  రిప్లయితొలగించండి
 29. దురితుల శిక్షి౦ప౦గను
  హరియే మహ్మదు కుదురుగ హరుడేసుగదా
  కరుణా మయుడై వెలసెను
  పరమాత్మ యొకండు వాని ప్రతినిధు లితరుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 30. కవిమిత్రులకు నమస్సులు... ఇంకా ప్రయాణంలో ఉన్నాను. మన్నించండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 31. అరయగ నిజమే యీయది
  హరియేమహ్మదు కుదురుగ హరుడేసుగదా
  హరిహరులొక్కరె మరియును
  హరియేయీపృధివియనగ నాలోచింపన్

  రిప్లయితొలగించండి


 32. తురకల జేరితి వా? యే
  హరి యేమహ్మదు? కుదురుగ హరుడేసుగ దా
  గురుడెపుడయ్యె జిలేబీ ?
  పరగడుపున కలల గనుచు పద్యములేలా!

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి

 33. "పరమత సహనము" నాటిక
  గురుకులమున వేయుచుండ గూడిరి నటులే
  గిరిధర్ రాముడు మరియును
  హరియే మహ్మదు కుదురుగ హరుఁ డేసు గదా!

  రిప్లయితొలగించండి