19, సెప్టెంబర్ 2017, మంగళవారం

సమస్య - 2468 (భారవియె రచించె...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"భారవియె రచించె భారతమును"
(లేదా...)
"భారవి వ్రాసె భారతముఁ బాడిరి దానిని రాఘవాత్మజుల్"
(డా. దేవరపల్లి ప్రభుదాస్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

82 కామెంట్‌లు:

 1. రిప్లయిలు
  1. కారడవిన గొప్ప పోరు పంది కొరకు
   భారవియె రచించె; భారతమును
   వ్రాసిరి తొలిసారి వ్యాసమహర్షియె
   వేదమన బడునది యైదవదది!

   తొలగించండి
 2. గురువు గారికి నమస్కారములు....
  క్రమాలంకార పూరణ........

  సూరిగణంబు మెచ్చఁగ వచో భవమైన కిరాతు సత్కథన్
  ధీరకవిత్రయంబు సముదీర్ణముగా విరచించిరెద్ది యా
  శ్రీరఘురాము సచ్చరితఁ లీలగ వాల్మికి చెప్పె కావ్యమై
  భారవి వ్రాసె, భారతముఁ, బాడిరి దానిని రాఘవాత్మజుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. అర్ధ గౌర వపద రచన జేయువాడు
  భారవియె , రచించె భార తమును
  వ్యాస మౌని బలుక భవాత్మ జుడువ్రాసె
  తెనుగు సేత యనగ తనరి కవులు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అక్కయ్యా,
   మొదటి పాదంలో గణదోషం, యతిదోషం.
   మూడవ పాదంలో గణదోషం.
   సవరించండి.

   తొలగించండి
 4. రిప్లయిలు
  1. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

   తొలగించండి
  2. వేదవాజ్ఞ్మయమును విభజించి నాల్గుగా
   వ్యాసు డనుచు దాను వాసిగాంచి
   వేదసారమెల్ల వెల్లడింపగ ప్రతి
   భారవియె రచించె భారతమును!

   తొలగించండి
  3. గురువుగారికి నమస్సులు, ధన్యవాదములు!🙏🙏🙏🙏🙏

   తొలగించండి
  4. సీతా దేవి గారు సమస్యా పాద పదమును మీకనుకూలముగా మలచుకొని చేసిన మీ పూరణ మహాద్భుతము.
   మీ పూరణ చాతుర్య సంజనిత సంతోషము చెక్కు చెదరదని మాట యిచ్చిన చిన్న ధర్మ సూక్ష్మము తెలుప గలను.

   తొలగించండి
 5. రచనెవరు సలిపె కిరాతార్జునీయము
  మనసు దోచు నటుల మధుర శైలి?
  వ్యాస మునియె గాదె వ్రాసె గొప్పది యగు
  భారవియె రచించె ; భారతమును  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'రచన+ఎవరు' అన్నప్పుడు యడాగమం వస్తుంది లేదా 'రచన నెవరు' అనవచ్చు.

   తొలగించండి
 6. అర్థ గౌరవ పదముల సార్థకమగు
  గౌరవంబు తో గ్రంథము “భారవి”యని
  వరల *భారవియె రచించె; భారతమును*
  వ్రాసె సంస్కృత భాషను వ్యాసు డనగ.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. వీరకిరాతగాథలను విజ్ఞులు మెచ్చగ వ్రాసెనెవ్వరో
  సారమతుల్ నుతింప సంయమి వ్యాసుడు వ్రాసెనేమిటో
  మేరువువంటి రామకథ మెచ్చగ నందరు పాడిరెవ్వరో
  భారవి వ్రాసె, భారతముఁ, బాడిరి దానిని రాఘవాత్మజుల్ ||

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   రెండవ పాదంలో గణదోషం. "నుతింపగను" అనండి.

   తొలగించండి
  2. అవునండీ. తొందరో టైపాటు. ధన్యవాదములు

   తొలగించండి
 8. వారణాననుండు వ్రాయంగ దంతాన
  సకలవేదశాస్త్రసంవిదుండు
  వ్యాససమ్యమీంద్రుడసమానకవితాప్ర
  భారవియె రచించె భారతమును

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'వారణాన'...?

   తొలగించండి
  2. మాస్టారుగారికి నమస్కారము
   వారణాననుండు:వారణముయొక్క ఆననము గలవాడు అని భావము - గజముఖుడు అనుట

   తొలగించండి
 9. తీరుగ దంతమున్ పెరికి తేకువ మీరగ వ్యాసుబల్కులన్
  కోరిన రీతిగా మలచె కోవిదు లందరి మెప్పు పొందగా
  వీరగ ణాధిపున్ బొగడ వేయివి ధమ్ముల చాలకుం డునే
  భారవి వ్రాసె భారతముఁ బాడిరి దానిని రాఘవాత్మజుల్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   చివర ప్రశ్నార్థకం పెడితే బాగుండేది.

   తొలగించండి


 10. అర్జును శివుని కథ యద్భుతము, గనుము
  భారవియె రచించె, భారతమును
  తాను గైకొని యొక తటమును గ్రహియించి
  చిరముగ నతడు నిలిచె భువి లోన!

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 11. శ్రద్ధ కొంచెమైన చదువుపై చూపని
  ఛాత్రు డొకడు వ్రాసె సంతసమున
  “భార” శబ్దమరసి ప్రశ్న కుత్తరముగా
  “భారవియె రచించె భారతమును”

  శూరుడ నేను లోకమున చూచితి సర్వము జ్ఞాన ధీరుడన్
  గౌరవ సంయుతుం డగు శకారుడు నాకు గురుండు చూడరే
  మీర లటంచు నొక్కరుడు మించిన హర్షము తోడ నిట్లనెన్
  భారవి వ్రాసె భారతముఁ బాడిరి దానిని రాఘవాత్మజుల్.

  హ.వేం.స.నా.మూర్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మొద్దబ్బాయి, శకార బంధువుల మాటలుగా మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి


 12. సోరణి గండి వెల్తురున సోగతనమ్ముల మత్తుగానుచు
  న్నో రమణీ జిలేబియ ! మనోరమ ! గాంచితివా కలన్? యెటన్
  భారవి వ్రాసె భారతముఁ బాడిరి దానిని రాఘవాత్మజుల్?
  సారవమున్ భళీ యనుచు చక్కగ గట్టితి వమ్మ సోదరీ !

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 13. వ్రాసె నెవరు ధరకిరాతార్జునీయమున్
  మెప్పు బొందు నటుల గొప్ప గాను?
  వ్యాసు డేమి వ్రాసి వాసిగాంచెను ధర?
  భారవియె, రచించె భారతమును!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 14. …………………………………
  గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  భాగవతము వ్రాసి బమ్మెర పోతన

  వాసి గా౦చె | నా౦ధ్ర వాఙ్ఞ్మయ ప్ర

  భా రవియె రచి౦చె భారతమ్మును > తిక్క

  నార్యుడు , క వి ధా త యైన ఘనుడు !

  { క వి ధా త = క వి బ్ర హ్మ }

  రిప్లయితొలగించండి
 15. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  తనను మెచ్చ నట్టి తండ్రిపై కోపించి
  చంప దలచి నట్టి శాస్త్రి యెవడు?
  పగ ఫలమ్ము దెలుప వ్యాసుడేమి చలిపె?
  భారవియె, రచించె భారతమును


  రిప్లయితొలగించండి
 16. …………………………………
  గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  " రామన కవి వ్రాసె రామచరిత | మటులె

  భారవియె రచి౦చె భారతమ్ము "

  ననుచు బోధ జేసె తెనుగు ప౦తు లొకడు

  చదువు విలువలు దిగజారి పోయె ! !

  రిప్లయితొలగించండి
 17. శబర విజయ చరిత సబబుగ విబుధుడు
  భారవియె రచించె, భారతమును
  పరసు ధరుడు వ్రాసె పారాశరుడు జెప్పు
  చుండ గలము పట్టి జోరు గాను

  రిప్లయితొలగించండి
 18. శివుని నరుని పోరు చిద్విలాసమ్ముగన్
  బాశుపతము నీయఁ బార్థుడందు
  కావ్యమొకటి దీర్చఁ గవిగ పాక్షికముగ
  భారవియె రచించె భారతంబు

  రిప్లయితొలగించండి
 19. గైరిక, శ్వేతవాహనుని గావ్యము నెవ్వరు వ్రాసె గుoభినిన్
  వారణ మోమువేల్పు, వర వ్యాసుడు దెల్పగ యేమివ్రాసెనో,
  కారుజ మౌని కల్పితపు కావ్యము వ్యాపన మెట్లు గల్గెనో
  భారవి వ్రాసె, భారతముఁ, బాడిరి దానిని రాఘవాత్మజుల్"

  రిప్లయితొలగించండి
 20. పాశుపతపు కథను బరిపూర్ణముగ గవి
  భారవియె రచించె,భారతమును
  దెనుఁగు జేసిరిగద తేటతెల్లముగను
  నన్నయాదులార్య ! భిన్న సరళి

  రిప్లయితొలగించండి
 21. భారవి వ్రాసె భారతము బాడిరి దానిని రాఘవాత్మజుల్
  భారవి వ్రాయ భారతము బాడుట యా ?యది రాఘవాత్మజుల్
  మీరిటు లాడుటన్ దగునె ? మేమిట శూన్య మనస్కు లైతిమే
  యే రకమున్ర చించవలె నిప్పుడు దీనిని దెల్పు సోదరా !

  రిప్లయితొలగించండి
 22. దృశ్య కావ్య మొకటి ధీయుతు డ గు
  భారవి యె రచించె ; భారత ము ను
  వ్యాసు డ ను వ దించె పంచమ వేదమై
  వసుధ యందు మిగుల వాసి కెక్క

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పద్యం బాగున్నది.
   భారవి దృశ్యకావ్యాన్ని వ్రాయడం, వ్యాసుడు భారతాన్ని అనువదించడం.?

   తొలగించండి
 23. కృష్ణ వర్ణుఁడు ముని కీర్తిత సంయమీం
  ద్రుఁడు పరాశుర తనయుఁడు ఘనుండు
  వ్యాసుఁడు వసుధ భగవానుఁడు విద్వత్స
  భా రవియె రచించె భారతమును

  ధారుణి తత్త్వ బోధనము దా మది నెంచుచుఁ బుట్ట పుట్టువే
  సూరి కులాబ్ధి చంద్రుని యశో విభ వైక చరిత్ర వ్రాయ, నిం
  పారగ వింత వ్యాసుఁ డట వాగ్రుచి షండ తృణీ కృతాగ్ర్య దు
  ర్భా రవి వ్రాసె భారతముఁ, బాడిరి దానిని రాఘవాత్మజుల్

  [దుః + భా = దుర్భా : చెడ్డ (భరింప లేని) ప్రకాశము]

  రిప్లయితొలగించండి
 24. పాశుపతపు కధను భాసురమగునట్లు
  భారవియెరచించె,భారతమును
  నన్నయ యికతిక్కనార్యుడెర్రనలను
  మువ్వురుదెనిగించిముదముగొల్పె

  రిప్లయితొలగించండి
 25. రమ్యముగ నిచట కిరాతార్జునీయము
  భార్గవియె రచించె! భారతమును
  సంస్కృతమున దెలిపె సకల జనులు మెచ్చ
  బాదరాయణునిగ పఱగు యోగి!

  గురువర్యులుకు నమస్సులు. నిన్నటి నా పూరణను పరిశీలించ ప్రార్థన.
  ధన్యవాదములు.

  నల్లని వాని మది దలచ
  మల్లెలు గడు నల్లనయ్యె; మాలలు గట్ట
  న్నొల్లని గోపిక మానస
  ముల్లాసము కనుగొనంగ నూయల లూగెన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 26. గురువు గారికి ఆరోగ్యము బాగుగ లేనట్లు యున్నది. వేక్షణం ఒక్కటి కూడ చేయలేదు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   'భార్గవి' టైపాటు.
   జ్వరం కాస్త నెమ్మదించింది. నీరసంగా ఉన్నది. ధన్యవాదాలు.

   తొలగించండి
  2. గురువు గారికి నమస్సులు, మీకు నీరసం కూడా త్వరగా తగ్గాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను. టైపాటు సవరిస్తాను. ధన్యవాదములు

   తొలగించండి
 27. గురువు గారికి నమస్సులు. నా పూరణ లోని దోషములు
  తెల్పు డు.
  సా ర మ తులు కావ్య సారము ఘ్రాణిం ప
  భార వియె రచి o చె భారత మును
  నితర భా ష యo దు నిక్కజము గ సు మ
  వ్యాస కాళి దాస వారు మె చ్చ.
  వందనములు.
  మీ ఆ రోగ్యము బా గు o దా?
  పూసపాటి వారు పార్వతి దేవి పై వ్రాసిన సీ స పద్యము పై నా స్పందన ఆ బ్లాగ్ నo దు తెలిపి నా ను.

  రిప్లయితొలగించండి
 28. మీరిన కోర్కెలున్గలుగ మిక్కిలి సౌఖ్యము గల్గ దెప్పుడున్|
  “కౌరవ రాజరాజు తనగౌరవ మన్నది వీడు నాటకం
  భారవి వ్రాసె”|భారతముపాడిరి దానిని”రాఘవాత్మజుల్
  తీరికచేత రామకథ దెల్పిరినాటకరంగమందునన్
  2.”|నాటిరామకథను సూటిగా పాటను
  భారవి యెర చించె|”భారతమును
  కవులు మువ్వురుతెలుగందు జేసిరకట|
  పోరు పొందు లందుతీరులన్ని|

  రిప్లయితొలగించండి
 29. భారవి యెర చించె”భారతమునుగల
  గాధను ఘనమైన కావ్యముగను"
  "ఫల్గునుండు శివుని పాశుపతమ్మును
  పోరుసల్పి తాను పొందు విధము"

  రిప్లయితొలగించండి
 30. రమణతోడుతను కిరాతార్జునీయము
  భారవియె రచించె, భారతమును
  తెలుగుభాషలోన తీరుగా వ్రాసిరి
  ముగ్గురుకవులు కడుముదముతోడ

  రిప్లయితొలగించండి
 31. శ్రీగురుభ్యోనమః

  చేరగ నెంచ కొల్వులకు సిద్ధము జేయుచు ప్రశ్నపత్రముల్
  వారి కొసంగినారు పలు వాక్యము లందలి తప్పు లెన్నుచున్
  కోరిన రీతి యొప్పుగను కూర్చ మనన్నొక ప్రశ్న జూడగా
  "భారవి వ్రాసె భారతముఁ బాడిరి దానిని రాఘవాత్మజుల్"

  రిప్లయితొలగించండి
 32. గురువు గారు ఆరోగ్యము ఎ లా వుంది? ఇ త ర భా ష ల లో భా రవి గారు భారత ము వ్రాసిన వాటిని వ్యాసుని లాంటి సారమతులు ఆ స్వాదించి మెచ్చి నా ర ని భా వ ము.

  రిప్లయితొలగించండి


 33. ఆ.వె:భారత కథ వ్రాసె బహురమ్య మగునట్లు
  భారవియె ,రచించె భారతమును
  పూర్తిగాను నిలను పూజ్యుడౌ వ్యాసుండు
  నైదవ దగు వేద మయ్యె నదియు.

  ఆ.వె:పార్థ పరమ శివుల బవరమును కథగా
  భారవియె రచించె ,భారతమును
  తెలుగులోన తాను తీర్చెను నన్నయ్య
  నాదికావ్యమయ్యె నదియె భువిని.

  రిప్లయితొలగించండి
 34. నాల్గువేదములను నలువుగా విభజించి,
  ఘనపురాణరచన గణుతి గాంచి,
  వ్యాసకవివరుండు వ్యాపితసత్ప్రతి
  భా రవియె రచించె భారతమును.

  రిప్లయితొలగించండి
 35. ధారుణి రాఘవేంద్రుడను దర్శక మాన్యుడు కోరినంతనే
  భారవి వ్రాసె భారతముఁ పాడిరి దానిని రాఘవాత్మజుల్
  తీరిన వారలై మరొక దివ్య మనోజ్ఞ విరాజమానమై
  చూరగొనంగ దీవెనల సొంపగు చిత్రముఁ దీయనెంచుచున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 36. ఫల్గునుండు పోరె భర్గుని తో నని
  భారవియె రచించె; 'భారతము' ను
  ముగ్గురాంధ్ర కవులు ముచ్చట గాగొని
  తెలుగు కైత ఘనత దెలిపినారు

  నిన్నటి సమస్యకు నా పూరణ

  కొల్లలుగ దురూహలు నా
  యుల్లము రంజిల్లనీక నుబుకుచునుండన్
  చిల్లులు పడ మెదడున
  మల్లెలు గడు నల్లనయ్యె మాలలు గట్టన్

  రిప్లయితొలగించండి
 37. ఘోరపు కైపదమ్మునకు గొల్లున ప్రశ్నల నుత్తరంబులన్
  కోరిక తీరగా కవులు కొట్టుచు బోరును పూర్ణమిచ్చిరే...
  వారిగ పందిపోరునట,..వ్యాసుడు వ్రాసెను,...వాల్మికయ్యదౌ,...
  భారవి వ్రాసె, భారతముఁ, బాడిరి దానిని రాఘవాత్మజుల్

  రిప్లయితొలగించండి