26, సెప్టెంబర్ 2017, మంగళవారం

సమస్య - 2475 (మునికిఁ గోపమే...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"మునికిఁ గోపమే భూషణం బనఁగ నొప్పు"
(లేదా...)
"మునికిన్ గోపమె భూషణంబగు ప్రజామోదంబు సంధిల్లగన్"
ఈ సమస్యను పంపిన తోపెల్ల బాలసుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారికి ధన్యవాదాలు.

40 కామెంట్‌లు:

 1. పరమ శాంతమె భూషణంబై తనర్చు
  మునికి,గోపమె భూషణంబనగనొప్పు
  రాజకులభూషణుండు ధరాధిపునకు
  రాజ్యమేలగ ధర్మము రాజిలంగ

  రిప్లయితొలగించండి
 2. వనికిన్ వన్నెల పుష్పబాలికలె సంపాదించు సౌందర్యమున్;
  ధనికిన్ దానమె సర్వరీతులను సంధానించు మోక్షంబికన్;
  గనికిన్ బంగరువంటి లోహములె సంఘాటించు నందంబు; భీ
  మునికిన్ గోపమె భూషణంబగు ప్రజామోదంబు సంధిల్లగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. దుష్ట దుర్యోధనుని నాజి దునిమెదనని
  మదియె ధర్మాగ్రహము తోడ మండుచుండ
  బ్రతిన బూనిన భీముని బవరమున య
  "మునికి గోపమే భూషణం బనగ నొప్పు "

  రిప్లయితొలగించండి
 4. మునికిన్ సౌమ్యము భూషణం బుగద; సమ్మోహంబు గూర్పంగ, కా
  మునికిన్ పూవులు భూషణంబుగద; యింపుం జేరగా, శౌరి త
  మ్మునికిన్ వేణువు భూషణంబుగద; ప్రోపున్ రావణుం జంప, రా
  మునికిన్ కోపమె భూషణంబగు ప్రజామోదంబు సంధిల్లగన్.

  రిప్లయితొలగించండి


 5. తరచి చూడగ జనులకు, తాపసులకు,
  మునికిఁ గోపమే భూషణం బనఁగ నొప్పు
  ననుట సరికాదు; శాంతము, నచ్చికములు
  లేని జీవితము, వలయు లెస్స గాను !

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు


  1. శ్రీపూసపాటి వారికి
   యీపద్యంబును జిలేబి యిమ్ముగ నిచ్చెన్
   జాపిరములేక కందపు
   వాపురము పరుగిడనౌత వరమై నేడౌ :)

   జిలేబి

   తొలగించండి
 6. దేశరక్షణ కోరుచు తిరపుమతిని
  సాహసమ్మును చూపించు సైనికునకు
  బవరమందున శత్రువుపాలిటన్ య
  మునికి గోపమే భూషణం బనగ నొప్పు

  రిప్లయితొలగించండి
 7. మనసున్ సున్నిత భావజా లమను నీమంబేదియున్ లేక, నా
  శన కాలంబటు దాపురించి సతి పాంచాలిన్ సభామధ్యమున్
  చినబోవంగ నమానవీయ గతి వంచించన్ వికారంబు, భీ
  మునికిన్ గోపమె భూషణంబగు ప్రజామోదంబు సంధిల్లగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. మనసున్ సున్నిత భావజా లమను నీమంబేదియున్ లేక, నా
  శన కాలంబటు దాపురించి సతి పాంచాలిన్ సభామధ్యమున్
  చినబోవంగ నమానవీయ గతి వంచించన్ వికారంబు, భీ
  మునికిన్ గోపమె భూషణంబగు ప్రజామోదంబు సంధిల్లగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. తపము చేయుచు నుండంగ తనను జేరి
  ధ్యాన భంగంబు చేయుట మాననట్టి
  దుష్టజనముల శిక్షించు త్రోవలోన
  మునికిఁ గోపమే భూషణం బనఁగ నొప్పు.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. తననుం జేరుచు దుర్మధాంధులగుచున్ దౌష్ట్యంబుతో ధ్యానమం
  దనయం బుండగనీక భంగమునకై యత్యంతమౌ యత్నమున్
  ఘనమౌ నంచును చేయువారి పనులన్ ఖండించి శిక్షింపగా
  మునికిన్ గోపమె భూషణంబగు ప్రజామోదంబు సంధిల్లగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ధర్మపాలన గూర్చగ ధరణి యందు
  దుష్టశిక్షణ జేయుచు శిష్టుగావ
  శత్రు భీతిని మలయింప శాస్తసత్త
  మునికి గోపమె భూషణంబనగ నొప్పు!

  శాస్త = రాజు

  రిప్లయితొలగించండి
 12. మైలవరపు వారి పూరణ:

  తన కోపమ్మున మౌని గుండెలపయిన్ దన్నెన్ రమావల్లభున్
  మనమందాగ్రహమంది లక్ష్మి యలమేల్మంగయ్యె , చింతించి దా..
  గిన లక్ష్మీపతి పుట్టలో మనకు దక్కెన్ శ్రీనివాసుండుగా
  మునికిన్ గోపమె భూషణంబగు ప్రజామోదంబు సంధిల్లగన్ !!

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 13. కలహ నైజము భాసిల్లు గద అనిముష
  మునికి, గోపమే భూషణం బనగ నొప్పు
  సతతము వదనంబునకును, సత్య మిదియె ,
  వినుము యలుక మానుమిపుడు, ఘనత నొందు
  బారి జాత దరువును నే బట్టి దెత్తు
  ననుచు కృష్ణుడు లాలించె నాతి నపుడు

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ధనమున్ నిత్యము నిచ్చుచుందుగద మోదంబున్ యుపాసించగన్,
  ఘనమౌ నీమది నాకు వాసనము శ్రీ కాంతా, యరిష్టమ్మిడున్
  మునికిన్ గోపమె, భూషణంబగు ప్రజామోదంబు సంధిల్లగన్
  ఘనతన్ గేహిని గాచగన్, యిచట నాకయ్యెన్ పరాభూతి నే
  జనుచుంటిన్ మన లోకమున్ విడిచి విష్వక్సేనుడా యంచు గో
  మిని వైకుంఠపు వాసమున్ విడచె స్వామిన్ బాధలో ద్రోయుచున్


  రిప్లయితొలగించండి
 15. వనితన్ దెచ్చి పరాభవించి సభలో వస్త్రంబులన్ లాగు నీ
  చుని సంయోధము నందు గూల్చి యుఱమున్ చూర్ణంబు గావించి పా
  వనమున్ జేసెద రక్త ధార కురులన్ పాశంబనిన్ బల్కు భీ
  మునికిన్ గోపమె భూషణంబగు ప్రజామోదంబు సంధిల్లగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. పితరునకు మక్కువది యున్న సుతుల యందు
  భార్య కిఁకఁ బ్రేమ యున్నను భర్త యందు
  గురువులకు శిష్యు లందున ఘోర దోష
  మునికిఁ గోపమే భూషణం బనఁగ నొప్పు

  [దోషము + ఉనికి = దోషమునికి: దోషముండుట]


  దనుజేంద్రుండు కృతాపరాధుఁడట సీతన్ దాఁచ పౌలస్త్యసం
  హన నార్థంబు మహార్ణవమ్ము నట సాహాయ్యార్థమై యాశ్రయిం
  చిన మౌనంబున నుండ రాఘవుఁడు రోచిష్ణుండు నిక్ష్వాకు రా
  మునికిన్ గోపమె భూషణంబగుఁ బ్రజామోదంబు సంధిల్లగన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పూజ్యులు కామేశ్వరరావుగారికి నమస్సులు!
   తేటగీతి పూరణలో అన్వయక్రమాన్ని వివరించ ప్రార్ధన!🙏🙏🙏

   తొలగించండి
  2. డా. సీతా దేవి గారు ఘోర దోషమున్నట్లయితే సుతుల యందు తండ్రికి, భర్తయందు భార్యకు, శిష్యులందు గురువులకు కోపముండవలెను అది భూషణమే. ఇది నా భావము.

   తొలగించండి
  3. ఒకింత సమయము పట్టినది అర్ధమగుటకు! ధన్యవాదములు!🙏🙏🙏

   తొలగించండి
 17. వనిలోనన్ వసియించురామునిసతిన్ వంచించి కొంపోవగన్
  ఘనమౌవానర సంఘముల్ వెనుక రాగా రావణున్ మూకతో
  ననిలోద్రుంపెడి కాలమందునమనమ్మందున్ సమాఘాత భీ
  మునికిన్ కోపమె భూషణంబగు ప్రజామోదంబు సంధిల్లగన్

  రిప్లయితొలగించండి


 18. చననౌ రాముడు కాననమ్మునకు తేజమ్మెల్ల వీడెన్ పుర
  మ్మునటన్ సీతయు లక్ష్మణుండు వెడలన్ మూడమ్ము చేరెన్ వర
  మ్మనిభా వించిన కైక, పుత్రునిగనన్ మాగండ మవ్వంగ త
  మ్మునికిన్ గోపమె భూషణంబగు ప్రజామోదంబు సంధిల్లగన్

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 19. పులియు వేటాడు సమయాన నలుగనట్లు
  ఎలుక బట్టగ పిల్లికియెరుక వోలె
  తపము మాన్పగజేసెడి తరుణ మందు
  మునికి గోపమే భూషణం బనగ నొప్పు|
  2.తనకున్ గల్గినయందచందములు సంధానించ?సంప్రీతియే
  మనసున్ దొల్చగ మానినీ ప్రతిభ సన్మానించ?వాల్జూపులే
  గనుచున్ వెళ్ళుచు నుండగా? వనిత నాకర్షించి రాకున్న?సో
  మునికిన్ గోపమె భూషణంబగు| “ప్రజామోదంబుసందిల్లగన్
  గనుమావెన్నెల కాంతులీనుటన?సంకల్పంబు విశ్లేషనల్”|

  రిప్లయితొలగించండి
 20. రాదుమిత్రమ!యెప్పుడురమ్మనినను
  మునికిగోపమే.భూషణంబనగనొప్పు
  మానవత్వముతోడనమసలుకొనుచు
  దానధర్మములొనరించుధర్మగుణమె

  రిప్లయితొలగించండి
 21. డా.పిట్టా
  కనగన్ పేదకు గ్రోధమే పెదవికిన్ గాయంబు జేకూర్చు యే
  మనకన్నొప్పుకొనన్ దురాగతములే మాన్యంబులౌ ,లోకమున్
  గని నొప్పించని వ్రాతగాని బిరుదుల్ గావన్న యైలాఖ్యు ధా
  మునికిన్ గోపమె భూషణంబగు ప్రజామోదంబు సంధిల్లగన్1
  (ప్రజామోదము పొందితే..యింకా ఏమియు తేల లేదు కదా!)

  రిప్లయితొలగించండి
 22. డా.పిట్టా
  "అన్న!"యన "నోరు మూసికొమ్మ"న్న నాడు
  కోరి యొదుగంగ ఘోరాలు గూరె,"బాగు
  కాదు కాద"నె నా తెలంగాణ యనుజ-
  మునికి గోపమె భూషణం బనగ నొప్పు!

  రిప్లయితొలగించండి
 23. డా.పిట్టా నుండి
  ఆర్యా,మన బ్లాగులో స్థానం యిస్తూ గ్రంథాన్ని మన మిత్ర మండలి వీక్షణకు అవకాశం కలిగించినందుకు మీకు నా హృదయ పూర్వక కృతజ్ఞతలు

  రిప్లయితొలగించండి


 24. కోపమాభరణము కాదు కువలయాన
  మునికి,కోపమె భూషణంబనగ నొప్పు
  ప్రభువులకు దుష్టులైనట్టి వారి పట్ల
  ధైర్య సాహసములు చూప దగిన వారు.

  కోపమెన్నడు కూడదు కువలయాన
  చిన్న మాటకే వచ్చును శీఘ్రముగను
  పడతుల కెపుడు పుస్తెలు వాసి యైన
  మునికి,కోపము,భూషణంబనగ నొప్పు

  రిప్లయితొలగించండి
 25. రిప్లయిలు
  1. శాంతచిత్తమ్ము మౌనము సత్వగుణము
   వత్సరములఁ బడయు తపో బలములెల్ల
   శాపమొసఁగు కోపమ్మున సడలు చుండ
   మునికిఁ గోప మే భూషణమనఁగ నొప్పు?

   తొలగించండి
 26. ధర్మములఁ దెల్సి క్రీడి పై దాడిఁ జేయ
  చెలఁగ గుప్పించి యెగయఁగ శ్రీధరుండు
  తగ్గి భీష్ముండు మ్రొక్కినంత! పురుషోత్త
  మునికిఁ గోపమే భూషణమనఁగ నొప్పు!

  రిప్లయితొలగించండి
 27. సుంకముల్,పన్నుల వసూళ్లు పొంకముగను
  చేయు ప్రభుత పౌరులకు సహాయ మిడగ
  గ్రాంటు లందించ జాప్యమ్ము గనిన యుత్త
  మునికి గోపమె భూషణం బనగ నొప్పు
  పేద కోపమ్మనర్ధమ్ము పెదవికిగద

  రిప్లయితొలగించండి
 28. వినయావేశము జూపుచున్ బలుకు ప్రావీణ్యమ్ము మీ సొంతమే !
  వినుమా! సంధి పొసంగు మార్గమిదె? గోవిందా! రణమ్మెంచుటే
  యనివార్యమ్మని కౌరవేయులు నమర్యాదాడి జుట్టన్ త్రిధా
  మునికిన్ గోపమె భూషణంబగు ప్రజామోదంబు సంధిల్లగన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 29. వనిలో నుండగ, నాగుపాము తొడపై ప్రాకంగ, వచ్చెన్ గదా
  మునికిన్ గోపమె; భూషణంబగు ప్రజామోదంబు సంధిల్లగన్
  ఘనమౌ నద్దియె నాగుపాము మెడలో కన్పించగా శంభునన్;...
  కనుమా పృచ్ఛక! మూడు పాదములలో కన్గొంటినే పూరణన్ :)

  రిప్లయితొలగించండి