10, ఫిబ్రవరి 2018, శనివారం

ఏకముఖీ రుద్రాక్ష మాలికా బంధ తేటగీతి


వర హర!సతి పతి! ,భవ!శివ!ననుగను, సు
ర వర! పుర హర! హరహర! రసధర! నిను
కొలుతు,మరిమరి, పరిపరి, పొలముల, శివ
శివ! యని యని, మనమున జేసెదను బూజ


కవి 
పూసపాటి కృష్ణ సూర్య కుమార్ 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి