26, ఏప్రిల్ 2021, సోమవారం

సమస్య - 3705

27-4-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జనన మరణమ్ము లల్పవిషయము లగును”
(లేదా...)
“జననంబుల్ మరణంబులన్నవి గడున్ స్వల్పంబులౌ నంశముల్”

45 కామెంట్‌లు:

 1. జన్మ మందిన ప్రతి జీవి చచ్చు ననుచు
  గీత బోధించు నని మన కెల్ల దెలియు
  నదురు బెదురును వదలిన నందరికిని
  జనన మరణమ్ము లల్ప విషయము లగును

  రిప్లయితొలగించండి
 2. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  కృష్ణభగవాను డన్నట్టి గీత జదివి
  సారమంతయు గ్రోలిన సద్గుణునకు
  ఆత్మ తత్త్వపు మహిమయే యంది యుండి
  జనన మరణమ్ము లల్ప విషయములగును.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. తనదౌ జన్మ వరించి మానవుడు స్వా
  త్మానంద శుద్ధక్రియ
  న్ననుమోదంబున బంధము ల్విడచి సు జ్ఞానామృత స్వాదుడై
  జనగా యోగ మహాద్భుతాశ్రమము సం
  సాధించి దర్శించు నీ
  జననంబుల్ మరణంబులన్నవి గడున్ స్వల్పంబులౌ నంశముల్!

  రిప్లయితొలగించండి
 4. మాయదాటినమనిషికిమార్పులేదు
  బంధమెంచనిజీవికిభవితతెలియు
  కన్నుతెఱచినకమలమ్ముగాంచగలడు
  జననమరణమ్ములల్పవిషయములగును

  రిప్లయితొలగించండి
 5. వనమాలిన్ణదగమానసంబుననుతాపావిత్య్రభావంబునన్
  కనగన్యోగిగకాలమున్గడిపికాలుష్యంబులేకన్మదిన్
  వినగన్రోమశాదులుదివ్యులుగజీవింపన్తుదిన్ఁజూచిరే
  జననంబుల్మరణంబులన్నవిగడున్స్వల్పంబులౌనంశముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  వినయాదిప్రవిశిష్టసద్గుణగణోద్వేలప్రహృష్టాఢ్యులన్;
  వనసంస్త్యాయతపఃప్రభావయుతశాపానుగ్రహప్రాజ్ఞులన్;
  ఘనసంమాన్యసమగ్రమంత్రవిదవిఖ్యాతవ్రతామోదులన్;
  జననంబుల్ మరణంబులన్నవి గడున్ స్వల్పంబులౌ నంశముల్!

  రిప్లయితొలగించండి
 7. సమస్య :

  జననంబుల్ మరణంబులన్నవి గడున్
  స్వల్పంబులౌ నంశముల్

  ( శ్రీకృష్ణభగవానుడు కురుక్షేత్రంలో సంగ్రామవిముఖుడౌతున్న అర్జునునితో )

  మత్తేభవిక్రీడితము
  ............................

  వినుమో పార్థ ! సదా యథార్థములు ; స
  ద్విశ్వావబోధంబులున్ ;
  ఘనవేదాంతసముత్కటంబులగు వా
  గ్జాలంబులన్ శ్రద్ధతో ;
  వెనుకడ్గుల్ వలదయ్య ! చచ్చిరెపుడో
  వీరెల్ల నాచేతిలో ;
  జననంబుల్ మరణంబులన్నవి గడున్
  స్వల్పంబులౌ నంశముల్ .

  రిప్లయితొలగించండి
 8. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  దినమంతన్ననువైన రీతి భగవద్గీతన్ సమీక్షించుచున్
  ఘనుడా పండితవర్యు డాత్మగుణ సంకల్పమ్ములన్ దెల్సియున్
  తనువే సుస్థిరమన్న భావమును మిథ్యంబంచు బల్కెన్నిటుల్
  "జననంబుల్ మరణంబులన్నవి గడున్ స్వల్పంబులౌ నంశముల్"!

  రిప్లయితొలగించండి
 9. అందరికీ నమస్సులు🙏
  మత్తేభం

  తనివిన్బొందగ, భోగలాలస విడన్ తత్భావముల్ త్రొక్కగన్
  మనసా కర్మణ సాధు జీవనపు సామర్థ్యమ్ము సాధించగన్
  మనమే శాశ్వత శోధనన్నెరప తా మర్మంబు ఛేదించగా
  *“జననంబుల్ మరణంబులన్నవి గడున్ స్వల్పంబులౌ నంశముల్”*

  మనము_ మనసు

  *వాణిశ్రీ నైనాల*

  రిప్లయితొలగించండి

 10. ఆది మధ్యాంత రహితులే హరిహరులని
  రక్షకులు వారె భక్షకు లైన వారె
  యనుచు మనసార నమ్మిన జనులకిలను
  జనన మరణమ్ము లల్ప విషయములగు.


  ఘనుడా శ్రీహరి నిర్గుణాత్ముడు నిరాకారుండతండే కదా
  యనఘుండాతడె చక్రధారియని భక్తాగ్రేసరుల్ కొల్చు పా
  వనుడే భక్షకుడున్ గుధేరుడను విశ్వాసమ్మునే కల్గినన్
  జననంబుల్ మరణంబులన్నవి గడున్ స్వల్పంబులౌ నంశముల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. నేడు శంకరాభరణం వారిచ్చిన సమస్య

  జననంబుల్ మరణంబులన్నవి కడున్ స్వల్పంబులౌనంశముల్

  నాపూరణ

  మత్తేభము

  వనవాసంబును జేయుచున్ దనదు నద్వైతాత్మ చింతాత్ముడై
  వనమాలీ పదసన్నిధిన్ మనము దివ్యంబంచుఁ దానుంచుచున్
  ఘనమౌరీతిని దన్మయంబునను సాక్షాత్కార సంభావ్యతన్
  జననంబుల్ మరణంబులన్నవి కడున్ స్వల్పంబులౌ నంశముల్

  ఆదిభట్ల సత్యనారాయణ

  రిప్లయితొలగించండి
 12. మరొక పూరణము:

  కనగా శ్రీరమణుల్ ధరాతలిని శో
  కంబున్విడన్జూపెనే
  తనదౌ మార్గము రామకృష్ణయతి సం
  ధానించెనే సంఘమున్
  ఘన యోగక్రియలన్జరించెనట యో
  గానందు, లివ్వారికిన్
  జననంబుల్ మరణంబులన్నవి గడున్ స్వల్పంబులౌ నంశముల్!

  రిప్లయితొలగించండి
 13. పార్ధసారధి జూపిన బాటనడచి
  వీతరాగులై ద్వంద్వమ్ము విడచినపుడు
  జనన మరణమ్ము లల్పవిషయము లగును
  మోక్షమందుటె నిజమగు లక్ష్యమగును

  తనదౌ మాయను మానవాళిని సదాతాపంబులన్
  ద్రోయుచున్
  గనుచున్ వేడ్కను వారికర్మలను వైకల్యంబులేకే సదా
  గొనుచున్ లోనికి గ్రక్కుచున్ వెలికి దాకుక్షిన్ వినోదించగా
  జననంబుల్ మరణంబులన్నవి గడున్ స్వల్పంబులౌ
  నంశముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. జనులారా ! కనరేమి ? ఘోర యమపాశంబున్ విచారింపరా ?
  జననంబుల్ మరణంబులన్నవి గడున్ స్వల్పంబులౌ నంశముల్
  యన నిర్లక్ష్యమునన్ ప్రజాళికిననూహ్యంబౌ కరోనా రుజన్
  యినుమాడంగను జేతురా ? తగదురా హేరామినిన్ వీడరా ?

  హేరామి = హింసించుట, ఉపద్రవం కలిగించుట

  రిప్లయితొలగించండి
 15. ఒక వైద్యశాల లో పరిస్థితిని అన్వయిస్తూ నా ప్రయత్నము:

  మ:

  దినచర్యల్ గమనించ నొక్క దినమై తీరెంచి నాస్పత్రినన్
  గనమే రుగ్ణులు యెన్ని రీతులుగనో కాపించ వైద్యక్రియన్
  ననువౌ మార్గము నెంచి వైద్యమిడగన్నాదైవమే దిక్కనన్
  జననంబుల్ మరణమ్ము లన్నవి గడున్ స్వల్పంబలౌ నంశముల్

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. దేవుడనగనేమి మరియా జీవుడెవరు
  జనన మెక్కడ నుండియో, చచ్చి చనెడి
  తెరువదేదొతెలియజేయు ధీగురునకు
  జనన మరణమ్ము లల్ప విషయములను

  రిప్లయితొలగించండి
 17. వినుమో యర్జున చింతనొంద తగదీ పృధ్వీ తలంబందునన్
  జననంబందుట రూపుమాయుటలు సాజంబెల్ల జీవాళికిన్
  కనగానాత్మయె శాశ్వతంబునదియున్ కాబోదు నిర్యాణ మీ
  జననంబుల్ మరణంబులన్నవి గడున్ స్వల్పంబులౌ నంశముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. ఆత్మ వర్తించు దేహమ్ము నాశ్రయించి
  ఆత్మ కెన్నడు క్లేశమ్ము లంటబోవు
  అంతమన్నది లేనట్టి యాత్మకెపుడు
  జనన మరణమ్ము లల్పవిషయము లగును

  రిప్లయితొలగించండి
 19. వినినన్ గల్గుభయంబు సంతతము టీవీలో కరోనా విజృం
  భనమున్ ఆర్తిగ చూడగా మరణ సంభావ్యంబు శోకంబునౌ
  మనకున్,కొందరు దుష్టనేతలకు,దుర్మార్గంపు (డాక్టర్లకున్) దోషజ్ఞుకున్
  జననంబుల్ మరణంబులన్నవి కడున్ స్వల్పంబులౌనంశంబుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 20. పుట్టె వారసుడని తాత గిట్టెననియు

  సంబరమ్ములు సేయును షావుకారు

  అంబరమ్ము నీడ బ్రతుకు యాచకునకు

  జనన మరణమ్ము లల్పవిషయము లగును

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 21. 🌹మానవ సేవే .. మాధవ సేవ🌹

  జననంబే మరణంబుగౌ మరణమే జన్మంబుగౌ చూడగన్
  ఘన రీతిన్బలు పేద జీవులకు సాగాయ్యమ్ము సేయంగదే
  వనమాలిన్నల వేడినట్టి ఫలమవ్వార్కిన్లభించంగదే
  జననంబుల్ మరణంబులన్నవి గడున్ స్వల్పంబులౌ నంశముల్”

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 22. వినుమో పార్థ! మదీయమౌ తలపుతో విశ్వమ్ములో నన్నియున్
  కననౌ, నెంచగ నాదు చెయ్డులు జగత్కళ్యాణ మార్జింప గా
  ననయమ్మున్ ఘటియిల్లు చుండు భువి నీవౌ బాధ్యతల్ శూన్యమే
  జననంబుల్ మరణంబులన్నవి గడున్ స్వల్పంబులౌ నంశముల్!

  రిప్లయితొలగించండి
 23. ధనముందారయు బుత్రులున్ కడు యథార్థంబంచు మోహాత్ములై
  మనుజుల్ నిన్ను స్మరించలేక ఖలులై మాత్సర్యమొప్పారుచున్
  మనుచుండన్ జగదీశ్వరా కరుణతో మన్నించి నేర్పింపవే
  జననంబుల్ మరణంబులన్నవి గడున్ స్వల్పంబులౌ నంశముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. జ్ఞాన విజ్ఞాన శోధన జగతి పోటి
  నూతనాధ్యాయముల సృష్టి నొనర జేయు
  శాస్త్రవేత్త దీక్షాదక్ష సాహసముల
  జననమరణములల్ప విషయములగును...!

  రిప్లయితొలగించండి
 25. జ్ఞాన విజ్ఞాన శోధన జగతి పోటి
  నూతనాధ్యాయముల సృష్టి నొనర జేయు
  శాస్త్రవేత్త దీక్షాదక్ష సాహసముల
  జననమరణములల్ప విషయములగును...!

  రిప్లయితొలగించండి
 26. తేటగీతి
  నిత్య మారెండు సాజమై నేలపైన
  ముదము శోకమ్ము జనతతిఁ బొదవు చున్న
  వైద్యనారాయణులవారి వాసరముల
  జనన మరణమ్ము లల్పవిషయము లగును

  మత్తేభవిక్రీడితము
  అనిశమ్మీ భువి సాగి దప్పవన దైవాధీనమై సాజమై
  జనసామాన్యము మోదశోకములతో సావాసముల్ సేసినన్
  గొనసాగింపఁగ వైద్యశాలనవి నీకున్వైద్యనారాయణా!
  జననంబుల్ మరణంబులన్నవి గడున్ స్వల్పంబులౌ నంశముల్!!

  రిప్లయితొలగించండి
 27. వినగాభారతదివ్యగాథయనసంవేదంబుసంతానమై
  గనగాబుద్దుడు,జీవయాత్రననదీక్షార్థంబుసంతాపమై,
  జనగానిచ్చటమర్త్యలోకముననజ్ఞానాంథకారంబులౌ
  జననంబుల్ మరణంబులన్నవి గడున్ స్వల్పంబులౌ నంశముల్

  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణ రావు

  రిప్లయితొలగించండి
 28. శ్రీ గురుభ్యోనమః

  చావుపుట్టుకల నడుమ జరుగు మాయ
  బుద్బుదమనెడి తత్వము బోధపడగ
  మోక్ష సాధనే లక్ష్యమై ముందు కేగ
  జనన మరణమ్ములల్ప విషయములగును

  రిప్లయితొలగించండి
 29. కె.వి.యస్. లక్ష్మి:

  పుట్టు గిట్టుక లన్నవి పుడమి మీద
  కాల ధర్మపు రీతిని కదలు చుండు
  తనువశాశ్వతమను తీరు తలచి సాగ
  జనన మరణమ్ములల్ప విషయము లగును.

  రిప్లయితొలగించండి
 30. మఱొక పూరణము:

  మనమందెంతయు సేవ సేయు గుణమున్; మంచిన్ ద్వరన్ బంచు నె
  మ్మనమున్; రోగుల పాలి దైవతములై మాన్యాత్ములై యెప్పుడున్
  జనమున్ సౌఖ్యముగాను నుండఁ బచరించం జూచు వైద్యాళికిన్,
  జననంబుల్ మరణంబులన్నవి గడున్ స్వల్పంబులౌ నంశముల్!

  రిప్లయితొలగించండి
 31. ఆత్మ పరమాత్మ లొకటిగ నగుట వలన
  నేను నేనను భావమ్ము దానువీడి
  మోక్షధామము నేగిన మౌనికియిల
  జనన మరణమ్ము లల్ప వి షయము లగును

  రిప్లయితొలగించండి
 32. వినుమోపాండవమధ్యమా! తగదిటుల్ వీడన్ గురుక్షేత్రమున్
  మనవారెవ్వరు లేరు పృథ్విన, నసామాన్యంబులౌ ద్రోహులన్
  దునుమం బూనుము వీతమోహమున సందోహంబునన్, భారతా!
  జననంబుల్ మరణంబులన్నవి గడున్ స్వల్పంబులౌ నంశముల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 33. ఎన్నికలపయి మక్కువ యెక్కువయ్య
  రాష్ట్ర నేతలకు గెలుపె లక్ష్యమయ్య
  వారికేల శ్రద్ధ మనుజ వనరులనిన
  జనన మరణమ్ము లల్పవిషయము లగును

  రిప్లయితొలగించండి
 34. హే సదాశివ, నీకృప వీసమున్న
  చాలు, దావాగ్ని నీహార సదృశమగును
  కష్టసాగరమొక శుష్క గర్త మగును
  జనన మరణమ్ము లల్ప విషయములగును.

  రిప్లయితొలగించండి
 35. కనుమా రాఘవ!నీదురూపమును దాకళ్ళారజూడంగనౌ
  జననంబుల్ మరణంబులన్నవి గడున్ స్వల్పంబులౌ నంశముల్
  మననన్ జేయగ నీదునామమును బల్మాఱుల్ దమిన్ శ్రద్ధతో
  మనగన్ జక్కటి యాయువున్ నిడుట రామానీ కుసింగారమే

  రిప్లయితొలగించండి
 36. పుట్టి నట్టి వా రెల్లరి పోక నిజము
  చచ్చి నట్టి వారికి నుండు జన్మమెంచ
  సంతతం బివి భువి నుండ వింత యేల
  జనన మరణమ్ము లల్ప విషయము లగును


  మను జానీక మృ గాభ్రగ వ్రజ మహాంభః ప్రాణి వృక్షమ్ములే
  జనియింపంగ లయింప సంతతము గాంచం బ్రీతియౌవారికిన్
  వన జాత్మోద్భవ కాల కృత్యముల సంభావింప డెందమ్మునన్
  జననంబుల్ మరణంబు లన్నవి గడున్ స్వల్పంబులౌ యంశముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 37. అనునిత్యంబునవిద్యలో మునిగి మాయామోహ సంబద్ధులై
  జననంబుల్ మరణంబులంచు భువిలో సాగింతురుద్ధర్షముల్
  మనమున్ నిశ్చల భక్తి దోడ పరమాత్మన్ గాంచు వేదాంతికిన్
  జననంబుల్ మరణంబులన్నవి గడున్ స్వల్పంబులౌ నంశముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 38. కష్టకాలమందుకరోన కలియుగమున
  అవతరించెనేమొ, నదియు జ్ఞానమివ్వ
  తెలుసుకొనినవారికిదియు తేటమయ్యె
  జనన మరణమ్ము లల్ప విషయము లగును

  రిప్లయితొలగించండి
 39. మదికిబుట్టెడి భావాలు మరుపులట్లు
  వచ్చిపోయెడిరీతిగా బతికి చచ్చు
  జీవి బుట్టుక వింతగ చిగురు దొడిగు
  జననమరణమ్ము లల్పవిషయములగును

  రిప్లయితొలగించండి
 40. ఆత్మవీడి వేరొకనిదేహానజేరు
  గీత సారాంశమిదియని కృష్ణ నుడివె
  సారము గ్రహించిసత్పురుషాదులకును
  జనన మరణమ్ము లల్ప విషయము లగును

  రిప్లయితొలగించండి
 41. క్షణకాలంబున పోసి యూపిరుల నాస్వాదించి దైవమ్ము త
  క్షణమందూపిరులాపు జీవులకు, సూక్ష్మంబిందు స్పష్టంబిదే
  మనకర్మంబులె వాని లీలలన బ్రహ్మానందమున్ బొందుచో
  *జననంబుల్ మరణంబులన్నవి గడున్ స్వల్పంబులౌ నంశముల్*

  తిరుక్కోవళ్ళూరు శ్రీహర్ష

  రిప్లయితొలగించండి
 42. మంచి పనులను మహి లోన మాను గాను
  నాచరించుచు వీడక ననవరతము
  తిరుగు వారికి చూడం గ దేహమునకు
  జనన మరణములల్పవిషయములగును.

  రిప్లయితొలగించండి