13, ఏప్రిల్ 2021, మంగళవారం

సమస్య - 3692

14-4-2021 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“జనమునెల్ల మ్రింగె శ్వానమొకటి”
(లేదా...)
“జనమును మ్రింగివేసినది శ్వానము సూచినవార లేడ్వఁగన్”

33 కామెంట్‌లు:

 1. అవినీతి పరుడైన పంచాయితీ ప్రెసిడెంట్......

  ఆటవెలది
  కుక్క వలెను సేవ మిక్కుటముగ జేతు
  నెన్నుకొనుమనంగ నెన్నఁ బ్రజలు
  వాటమెరిగి మిగుల వారి పన్నుల విస
  ర్జనమునెల్ల మ్రింగె శ్వానమొకటి!

  చంపకమాల
  జనులట నమ్మగా బలికి జాతికి సేవల కుక్కనౌదనన్
  వినతిని నమ్మి యెన్నుకొన వేడుకఁ జేయ నుపక్రమించుచున్
  బనిగొని పన్ను సంపదల వాటమెరుంగుచు వారిదౌ విస
  ర్జనమును మ్రింగివేసినది శ్వానము సూచినవార లేడ్వఁగన్!


  రిప్లయితొలగించండి
 2. పండుగ దిన మంచు బంధువు లెందరొ
  వచ్చిరని పలువిధ భక్ష్యములను
  వండి పెట్టె యమ్మ వంటయింట, గని భో
  జనము నెల్ల మ్రింగె శ్వానమొకటి.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. ధనమునుమ్రింగినారటవదాన్యవినాయకులందలంబిడన్
  వనములుగాల్చినారటసభాస్థలిగట్టగబిల్డరుల్ప్రయో
  జనమునువిస్మరించిరటజాతిపితాశయమూడ్చినేత,భో
  *“జనమును మ్రింగివేసినది శ్వానము సూచినవార లేడ్వఁగన్”*

  రిప్లయితొలగించండి
 4. నేటిపుర్వుజూడనేరుపుమీరంగ
  వచ్చెమనిషియుసురువంచజగతి
  కాలభైరవుడతడుకనిపించెనీరీతి
  జనమునెల్లమ్రింగెశ్వానమోకటి

  రిప్లయితొలగించండి
 5. అవ్వ వంట లన్న అత్యంత ఇష్టమౌ,
  తంతి చేసి మేము తరలి వెళ్ళ
  వంట వండి మాకు వార్చబోయినది భో
  జనము నెల్ల మ్రింగె శ్వాన మొకటి.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  రుచికరమగు రీతి పచనము జేయించి
  పల్లె నుండి వచ్చు బావగారి
  తనయుని కొరకనుచు దాచినట్టిదగు భో
  జనము నెల్ల మ్రింగె శ్వాన మొకటి.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. ఘనముగ పెండ్లివేడుకను గ్రామము నందున జేయనెంచగా
  జనకజ రామచంద్రులకు సంబరమందుచు చైత్రమందునన్
  వనితలు భక్ష్యభోజ్యముల వడ్డనసేయగ జేర్చియుంచ వ్యం
  జనమును మ్రింగివేసినది శ్వానము సూచినవార
  లేడ్వగన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మూడు రోజులాయె కూడు దొరకకనే
   కనులముందు గాంచ గారెనొకటి
   నక్కి నక్కి దూరి నట్టింట, కనుగప్పి
   జనమునెల్ల, మ్రింగె శ్వానమొకటి

   తొలగించండి
 8. పనిగోనిపబ్బులందుననుబారులుఁదీరుచువీడికట్టడిన్
  వనితలగూడిజారులునువాలుచుతూగుచుభోగులాయిరే
  కనగకరోనకాలమునకాముకులందరుకుక్కలేకదా
  జనమునుమ్రింగివేసినదిశ్వానముసూచినవారలేడ్వగన్

  రిప్లయితొలగించండి

 9. వనమున భోజనాలకని బంధువు లెల్లరు సంతసమ్ముతో
  జని పులిహోర పాయసము చక్కెర పొంగళి పూతరేకులున్
  బుణుగులు చేసి పెద్దలట ముచ్చట లాడుచు నుండ నట్టి భో
  జనమును మ్రింగివేసినది శ్వానము సూచినవారలేడ్వగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. సమస్య :

  జనమును మ్రింగివేసినది
  శ్వానము సూచినవార లేడ్వగన్

  ( పండుగరోజు - పాయసపాత్ర - పరుగున వచ్చిన కుక్క )

  చంపకమాల
  ..................

  ఘనముగ బండుగన్ జరుప
  గాంతలు చిక్కని పాయసమ్ము భా
  జనమున శ్రద్ధమీరగను
  చక్కగ బోయుచు బ్రక్కనుంపగా
  దనరుచు వాసనన్ దెలిసి
  తక్కుచు తారుచు తోకనూపి భో
  జనమును మ్రింగివేసినది
  శ్వానము సూచినవార లేడ్వగన్ .

  ( భాజనము - పాత్ర ; భోజనము - ఆహారము ; తనరుచు - మురియుచు )

  రిప్లయితొలగించండి
 11. వంట వండి యింటి వాకిలి వేయక
  పనుల కొఱకు నేగె బయటి కొకడు
  తగిన సమయ మనుచు ధైర్యాన వెడలి భో
  జనము నెల్ల మ్రింగె శ్వాన మొకటి

  రిప్లయితొలగించండి
 12. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  ఘనమగు రీతి నింపితము గల్గు విధమ్ముగ తీపి పాకముల్
  ననువుగ రూపుజేసి తమ నాత్మసహాయుని తోడ గూడుచున్
  తినుటకు వేచి జూడ నటు తెక్కలి వోలె నలిందమందు భో
  జనమును మ్రింగివేసినది శ్వానము సూచినవార లేడ్వఁగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. చం:

  శునకము నిచ్ఛగింప మన సోప్పిన నొప్పక యెన్నికందునన్
  కనికర మింతలేక మెయి కావర మెక్కగ లంచగొండిగన్
  ధనము గడించ నెంచె నట దారుణ శైలిని సిగ్గువీడి, భో
  జనమును మ్రింగి వేసినది శ్వానము సూచిన వారలేడ్వగన్

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. తెచ్చుకొనిరివారుతీపిమిఠాయిలు
  చేయబూనవిందు చెట్ల క్రింద
  వనమునాడువేళవంచనచేసిబో
  జనమునెల్ల మ్రింగె శ్వానమొకటి

  రిప్లయితొలగించండి


 15. సామిరంగ! చూడ శణఘంటలచ్చట
  దారి వెంట చనుచు దగ్గి దగ్గి
  కొరికి కొరికి చూచి కోరి కోరితినుచు
  జనమునెల్ల మ్రింగె శ్వానమొకటి


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 16. వన భోజనమున బింబా
  నన! జనమును మ్రింగివేసి నది శ్వానము సూ
  చినవార లేడ్వఁగన్ మొరి
  గెనద్ది భౌభౌ మటంచు క్రింద పొరలుచున్

  ఏమి సమస్యయో!
  ఏమి పూరణయో!
  ఏమి లాజిక్కో!
  ఏమిటో ఒక ముక్కా అర్థం కాదే!

  జిలేబి నీ కేమైనా అర్థమయిందా?

  :)  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 17. కూలె ద్రుపదు పుత్రి కూలె సోదరులును

  పంతమునను యముడు పాండు రాజ

  జనమునెల్ల మ్రింగె :; శ్వానమొకటి” వెంట

  నుండె కడమ ధర్మ నందనునికి

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 18. మునులకు బిక్షనిచ్చుటకు ముద్దుగ మంచివి తీయనౌ జిలే

  బిను మరి పాల కాయలను వేడిగ గారెలు బూరెలన్నియున్

  ఘనమున కూర్చి వేద్యులను గాదిలి పిల్చెడి వేళలందు భో

  జనమును మ్రింగివేసినది శ్వానము సూచినవార లేడ్వఁగన్”

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  ( జిలేబి, పేరును , అనుమతి లేకుండా, వాడుకున్నందుకు, జిలేబీ గారికి క్షమాపణలు)

  రిప్లయితొలగించండి
 19. కుండనందువుంచికూలికివెళ్ళగా
  కూడువండిభార్య వేడిగాను
  వచ్చిజూడ నిశ కవాటము తెరువ భో
  జనమునెల్ల మ్రింగె శ్వానమొకటి

  రిప్లయితొలగించండి
 20. ప్రజనము కల్గెనన్చు తగ బాంధవు లెల్లరు గూడి వేడ్క మ
  జ్జనమును సేయువేళ బహు సందడి సేయుచు నవ్యరీతి భో
  జనమును వండివార్చ నట చంగపు పప్పుకు పోపువేయ గృం
  జనమును మ్రింగివేసినది శ్వానము సూచినవార లేడ్వగన్

  ప్రజనము = తొలిచూలు, చంగము = బహు చక్కని,
  గృంజనము = వెల్లుల్లి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. కాని, మొదటి పాదంలో ప్రాసభంగం జరిగినది. సరిచేయగలరు.

   తొలగించండి
 21. ఘనముగ పెండ్లి వేడుకల కమ్మని వంటలొనర్చి ప్రీతితో
  వనమున చేరి యాటలను పాటల తోడచెరించి, క్షుత్తుతో
  కొనుటకు పోయి చూడగను క్షోణిజపున్ దరి నుంచి నట్టి భో
  జనమును మ్రింగివేసినది శ్వానము సూచినవార లేడ్వఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. పండుగ యని యింట పలు భక్ష్యములు చేసి
  సంబరమ్ము తోడ చక్క గాను
  బంధు జనుల కూడి భాషించు చుండ వ్యం
  జనము నెల్ల మింగె శ్వాన మొకటి

  రిప్లయితొలగించండి
 23. ఎటుల జూచెనేమొ యెటనుండి వచ్చెనో
  క్షణము లోన జరిగె సరిత!కంటె?
  తినుట కొఱకు నిన్న తేబడినట్టిభో
  జనమునెల్లమ్రింగె శ్వాన మొకటి

  రిప్లయితొలగించండి
 24. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  [పదివేవుఱు కన్యకామణులను చెఱఁబెట్టిన నరకుని యాగడములు]

  ఘనకిటికిన్ వసుంధరకుఁ గాదిలి పట్టిగఁ బుట్టి, దుష్టుఁడై
  న నరక నామ కుర్కురము, న్యాయముఁ గొంకును లేక, యందఱన్
  వినయము వీడి, కష్టములఁ బెట్టెఁ గదా! పదివేల కన్యకా

  జనమును మ్రింగివేసినది శ్వానము, సూచినవార లేడ్వఁగన్!!

  [మ్రింగు = చెఱఁబెట్టు]

  రిప్లయితొలగించండి
 25. వినుముర రాజశేఖరుడ!వేజని దెచ్చిన మంచిదైన భో
  జనమునుమ్రింగి వేసినది శ్వానము సూచినవారలేడ్వగన్
  కనగను బోధరాదెటుల గారణమయ్యెనొ? నెట్లయాయెనో
  పనిగొని జూచు చుండెనెమొ శ్వానము బ్రక్కననక్కి యయ్యెడన్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. పర్వదినమునాడు బందుగులకొరకు
  వంటగదిని చేరి వంటజేసి
  కబురులాడుచుండ కన్నులుగప్పి భో
  జనమునెల్ల మ్రింగె శ్వానమొకటి

  రిప్లయితొలగించండి
 27. ఘనముగ పిండివంటల నుగాది దినంబున జేసి యెల్లరున్
  పనులనుమాని తీరికగ వాకిట గూర్చుని మాటలందునన్
  మునిగినవేళ నెమ్మదిగ మూలల నక్కుచు మోహరించి భో
  జనమును మ్రింగివేసినది శ్వానము సూచినవార లేడ్వఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 28. ముప్పు లెప్పగిదినిఁ జొప్పడుఁ జెప్పంగ
  నెప్పు డైన నెట్టు లొప్పుఁ జెప్పు
  కొమ్మ పైన జాఱి కూల నేలపయి నం
  జనము నెల్ల మ్రింగె శ్వాన మొకటి

  [అంజనము = ఒక రకపు బల్లి]


  చని చని యెవ్వరుం గనని చందము దూఱి సజాతి పంక్తితో
  ఘనముగ వండి యుంచగను గమ్మని వాసన లింపు గొల్పఁగాఁ
  దనర వివాహ మంటపము దగ్గరఁ బందిరి లోన విందు భో
  జనమును మ్రింగివేసినది శ్వానము సూచిన వార లేడ్వఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 29. ధనమును బంచి ఓట్లు కొని దంభపు రీతుల నెట్టకేలకా
  కనకపు గద్దెనెక్కి అధికారము చేతికి చిక్కినంతనే
  జనులకు మేలు మాని దన సంపద పెంపును గోరి సత్ప్రయో
  జనమును మ్రింగివేసినది శ్వానము సూచినవార లేడ్వఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 30. ఖననము చేయ,చూచె ఋషి కాలెడు కాష్టములన్, కరోనచే
  మననము చేసి మంత్రమును మార్చెను కుక్కను చాల పెద్దగా
  తనరుగ మాస్కు లేకజను తామసులన్ తిని చంప నింపుగా
  జనమును మ్రింగి వేసినది శ్వానము సూచినవార లేడ్వగన్

  రిప్లయితొలగించండి