4, ఏప్రిల్ 2021, ఆదివారం

సమస్య - 3683

5-4-2021 (వారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కడుగవలయుఁ దైలంబునఁ గరయుగమును”
(లేదా...)
“కరముల నెల్లవేళఁ గడుగన్ వలెఁ దైలముతోడ మేల్గనన్”

68 కామెంట్‌లు:


 1. "శ్రీ రాముని దయ చేతను..."

  సరదా పూరణ:

  త్వరగను హైద్రబాదునను తప్పక చేరుచు నెన్నికందునన్
  మరువక రాజకీయమును మానస మందున పూజచేయుచున్
  బరువుగ మోసి నెత్తినను భాండము వేగమె చేరి నేతలన్
  కరముల నెల్లవేళఁ గడుగన్ వలెఁ దైలముతోడ మేల్గనన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు


  1. అనఘా! హైదరబాదున
   మనుజులు మరి రాజకీయ మందిమిడంగా
   విను కడుగ వలయుఁ దైలం
   బునఁ గరయుగమును మరిమరి పుష్టిగ శాస్త్రీ !   :)

   జిలేబి

   తొలగించండి
  2. శాస్త్రి గారూ,
   మీ సరదా పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   *****
   జిలేబి గారూ,
   బాగుంది మీ పద్యం. 'మిడంగా' ?

   తొలగించండి
 2. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  నిరతముఁ బృథ్వి మానవ వినిర్మిత యంత్రము లన్ని కార్యముల్
  ద్వరితముగాను చేయుచును భద్రత సౌఖ్యముఁ గూర్చఁ గోరుచున్
  వరగుణ రీతి వానినిఁ బ్రవర్తితమౌనటులన్ స్వకీయమౌ
  కరముల నెల్లవేళఁ గడుగన్ వలెఁ దైలముతోడ మేల్గనన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 3. కడుగవలయుఁదైలంబునఁగరయుగము
  నంచువివరించెమడిగలోనంచితముగ
  రంగిదిమహాప్రమాదకరముకరోన
  నణ్చజాగ్రత్తవణికుండునచ్చజెప్పె

  రిప్లయితొలగించండి
 4. వ్యాప్తి యగుచుండెను కరోన వ్యాధి మిగుల
  మాస్కు ధరియించి మనుజుల మసలి సతము
  కడుగ వలయు దైలంబు న గర యుగమున
  జాగరూకత మేల్జే యు జనుల కెపుడు

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కరములు కరములు కలుపగ తగదయ్య

  మూతి గుడ్డను వీడకు ముద్దుకయిన

  అంటరాని వ్రతంబును పట్టవలయు

  కడుగవలయుఁ దైలంబునఁ గరయుగమును”

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 6. చేయినంటినచెడుగునుఁజేరవలయు
  చిన్నిపురుగునువదలంగచింతఁజేయు
  మనిషిమనుగడవిషయమైమార్పుఁజూడు
  కడుగవలయుఁదైలంబునఁగరయుగమును

  రిప్లయితొలగించండి
 7. తద్దినమ్మున వచ్చిన ధరణి సురులు
  మెచ్చజేసెడి కూరది కచ్చితముగ
  పనసపొట్టు కూరయె దాని వండువారు
  కడుగవలయుఁ దైలంబునఁ గరయుగమును

  రిప్లయితొలగించండి


 8. అడుగడుగున కరోనా ! వయస్య! నిజము!
  కడుగవలయుఁ దైలంబునఁ గరయుగమును!
  లేనిచో చప్పునన్ కబళించు నిన్ను
  విడువదోయి విడువదయ్య విదుర నిజము!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 9. నిమిషమె! కబళించును ని
  క్కము! కరముల నెల్లవేళఁ గడుగన్ వలెఁ దై
  లము తోడ మేల్గనన్ వ్యా
  ధి ముదురక మునుపె జిలేబి ధీమతి వినవే!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 10. కరమరుదైనరోగమిదిగాంచగలేదుగముందరెన్నడున్
  పురములపట్టణంబులనుపుర్వునుచుట్టెనుమాయఁజేయుచున్
  పరమునిహంబునందునశుభంబులబోందగమానవాళియున్
  కరములనెల్లవేళఁగడుగన్వలెఁదైలముతోడమేల్గనన్

  రిప్లయితొలగించండి

 11. వ్యాప్తి చెందుచు నుండెనే పాడు రోగ
  మొకటి, దూరమ్ము పాటించు మోయి, సతము
  మోమునకు మాస్కు ధరియించు క్షేమముకయి
  కడుగ వలయుఁ దైలంబునఁ గరయుగమును.


  నరులను చంపనెంచి భువనమ్ముఁ గరోనయె పెర్గుచుండెరా
  నిరతము మాస్కులన్ దొడుగు నీదు ముఖమ్ము నకున్ బజారులో
  పరమది ముఖ్యమంచెరుగు వ్యక్తికి వ్యక్తికి మధ్య, మాటికిన్
  గరముల నెల్ల వేళఁ గడుగన్ వలెఁ దైలము తోడ మేల్గనన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. అరుదగు వ్యాధితోడ నసహాయపరిస్థితి విస్తరిల్లగా
  విరివిగ ముక్కుమూతులను వీడక గప్పవలెన్ రుమాళ్ళతో
  కరముల నెల్లవేళ గడుగన్ వలె; దైలముతోడ మేల్గనన్
  బరువగు వాహనమ్ములను వాడక కోరుము కాలినడ్కనున్

  తైలము = పెట్రోలు


  రిప్లయితొలగించండి
 13. బయటకు వెడలి వచ్చిన పాదములను
  కడుగవలయుఁ ; దైలంబునఁ గరయుగమును
  క్లేదమొనరించి తలపయి కేశములను
  దువ్వవలయు మోమంతయు దొంగలించ

  రిప్లయితొలగించండి
 14. తగని పనియైన వలదంటి దాపరికము
  నిక్కమిదియేను మాన్యుడా! నేర్చుకొమ్ము
  పనులు చక్కగ జరుగును ప్రభుతతోడ
  కడుగవలయుఁ దైలంబునఁ గరయుగమును

  రిప్లయితొలగించండి
 15. విరిసిన పారిజాత పరివేష్టిత దీప్త సుగంధ తుల్య భా
  స్వరిత మనోహరంపు మృదు పంకజ దివ్య పరీమళంబులన్
  మురిపెము నంది యర్చనకు ముచ్చట కోయగ పంకిలంబులౌ
  కరముల నెల్లవేళఁ గడుగన్ వలెఁ దైలముతోడ మేల్గనన్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. పరుగులు పెట్టి పిల్లలును పాపలు మన్నులు చేతికంటగన్

  కరముల నెల్లవేళఁ గడుగన్ వలెఁ :; దైలముతోడ మేల్గనన్”

  శిరముకునెల్ల వేళలను చేర్చును చల్లదనమ్ము మర్ధనన్

  కరుగును కాకి వాహనుని కారుణి జూపని వాడి గుండెలున్

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 17. తేటగీతి
  కుక్క, పిల్లి, పాములనక మెక్కి చైన
  చేయి కడుగక కోవిడుఁ జిలికి నంత
  రోగ మంటక యుండఁగఁ లోకమెల్ల
  కడుగవలయుఁ దైలంబునఁ గరయుగమును

  చంపకమాల
  దొరికినఁ బిల్లి, గుక్క నహి దోరగ చీనియులాబగా దినన్
  మరిగియు సేతులన్ గడుగ మానియు సిల్కిన పాపమోయనన్
  దొరలె కరోన రోగమది! దొడ్గులు మోమున జుట్టి లోకులున్
  గరముల నెల్లవేళఁ గడుగన్ వలెఁ దైలముతోడ మేల్గనన్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. నిరతము కార్మికాదులిల నేటుగ నమ్మిన కాయకష్టమున్
  తిరముగ జేయ యంత్రముల తీవ్రత నౌదల దాల్చి తామటన్
  వరలెడి వేళ కందెనల పట్టుట తప్పక పంకిలంబునౌ
  కరముల నెల్లవేళ గడుగన్ వలె దైలముతోడ మేల్గనన్

  నేటు = దృఢ నిశ్చయం

  రిప్లయితొలగించండి
 19. శశిభూషణ సిద్ధాంతి నంద్యాల

  క్రమాలంకారంలో

  పరమున మోక్షమందగను పాటిగ జేయుమ దాన ధర్మ మీ ;
  చరమగు నాస్తిపాస్తులిల శాంతిని బొందగ పాతకంబులన్ ;
  వరలుమ నిత్యకీర్తినిల వాసిల నౌషధమైన సత్యవా;
  కరముల నెల్లవేళ ; గడుగన్ వలె ; క్తైలముతోడ మేల్గనన్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   సత్యవాక్తైలము... సమస్యలో క్తైలము లేదు కదా!

   తొలగించండి
 20. తైలమనుపేర ధరణిలో దనరునట్టి
  లంచమీయక పనులు సాధించలేము
  శవము కాల్చుటకైన స్మశానమందు
  కడుగవలయుఁ దైలంబునఁ గరయుగమును

  రిప్లయితొలగించండి
 21. చం:

  సరగున వ్యాప్తి చెందె నిల సాంతము సూక్ష్మ కరోన రోగమై
  విరుగుడు లేదటంచు మరి విస్తృతమైన ప్రచార మొందగన్
  శరణము నెంచ, దూరమును చక్కని కప్పు ధరించి తోడుగన్
  కరముల నెల్ల వేళ గడుగన్ వలె దైలము తోడ మేల్గనన్

  కప్పు=Mask: అన్యదేశ్యము *మాస్కు* అనికూడా వ్రాయవచ్చును.

  తైలము =Sanitizer

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. ఏది ముట్టిన వెంటనే యీశ్వరార్య!
  కడుగవలయు దైలంబున కరయుగమును
  లేనియెడలను నంటుక రోనమనకు
  గాన జాగ్రత్త బాటించ కరము మేలు

  రిప్లయితొలగించండి
 23. నవ్వుదురు చూచు వారలు దవ్వు లందు
  గోళ్ల తోడ దురద యిడ గోఁక వలదు
  పుండ్లు చెలరేఁగి వడిఁ గడగండ్ల నొసఁగుఁ
  గడుగవలయుఁ దైలంబునఁ గరయుగమును


  పరమును బొందఁగా నిహపు భద్రము నెంచియు మిక్కుటమ్ముగా
  నరిగి యరిష్ట నాశమునకై శని సింహపురమ్ము భక్తితో
  నరుణ కుమారు డెందమున నార్తిని నువ్వుల నుండి తీయఁగాఁ
  గరముల నెల్లవేళఁ గడుగన్ వలెఁ దైలము తోడ మేల్గనన్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. వరదుని పూజ సేయ మది భావన గల్గుటె మేలు శుద్ధిగా
  కరముల నెల్లవేళఁ గడుగన్ వలెఁ; దైలముతోడ మేల్గనన్
  వెరవుగ దీపముంచి గడు ప్రీతిఁ సుమంబులలంకరించి శ్రీ
  కరమగు స్వామి పాదముల గట్టిగ నమ్మి భజింపగావలెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 25. అరయుము నేటిలోకమును నంతటనుండెను నాకరోనయే
  నిరతము జాగరూకతన నెమ్మదినుండగ మంచిగావునన్
  గరములతోడ దాకగనుగట్టిగ జేతులు శుభ్రబర్చనౌ
  గరములనెల్లవేళ గడుగన్ వలె దైలముతోడ మేల్గనన్

  రిప్లయితొలగించండి
 26. కరము ప్రమాదమీ పురుగు కంటికి చూడగ కానరాదు దు
  ష్కరమగు దీని బారిబడకన్ మననెవ్వరికైన నీ భువిన్
  అరయగ నొక్కటే వెరవు యందరు పాటిలజేసి దూరమున్
  కరముల నెల్లవేళఁ గడుగన్ వలెఁ దైలముతోడ మేల్గనన్

  రిప్లయితొలగించండి
 27. నా రెండవ ప్రయత్నము :

  చం:

  నిరతము వేనవేలునగు నిశ్చిత గోర్కెల దీర్చ నేతనున్
  పరిమితి లేని సంఖ్యలుగ ప్రార్థన పత్రము లందుచుండ హే
  తరుణము నెంచగా వలయు తప్పవు తిప్పలటంచు రీతినిన్
  కరముల నెల్ల వేళ గడుగన్ వలె దైలము తోడ మేల్గనన్

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 28. పనస కాయను కొని తెచ్చి వాసిగాను
  చెక్కుదీసిలోపలనున్నజిగురు లాగి
  చేతి కంటిన నలుపును శీఘ్రముగను
  కడుగ వలయు దైలంబున కరయుగమును

  రిప్లయితొలగించండి