24, ఏప్రిల్ 2021, శనివారం

సమస్య - 3703

25-4-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“షోడశ కళలున్న రవికి స్తుతు లొనరింతున్”
(లేదా...)
“షోడశ సత్కళల్ గలుగు సూర్యున కే నొనరింతు సంస్తుతుల్”

68 కామెంట్‌లు:

 1. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  వేఁడివెలుంగుఁ గోరె రెయివెల్గు పరస్పర రూపు మారఁగా;
  వేడిన తమ్ము మాట విని, వేఁడివెలుంగు వెలుంగఁ జంద్రుఁడై;
  వేడుకతోడఁ జంద్రుఁడును వేఁడివెలుంగుగ వెల్గె; నట్టి యా
  షోడశ సత్కళల్ గలుగు సూర్యున కే నొనరింతు సంస్తుతుల్!

  రిప్లయితొలగించండి
 2. గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి , ( Synd. Bank ) , వె లు గో డు
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,


  గు రు భ్యో న మః { మొన్నటి పూరణ స్వీకరింప ప్రార్థన }


  [ అహంకృతితో భర్తల నుపేక్ష చేసే స్త్రీలకు మరియు

  ధనసంపాదనలో మునిగి భార్య కోరికలను మరచి

  ఆమెను సుఖింపజేయని పురుషులకు " సందేశము " ]  కారులు - మేడలున్ - సిరులు - గాంచన హారము లెన్ని‌ యున్న , బొం

  గారు నుపేక్షతో మలయకన్ - వి‌నయాచరణంబుతోడ శృం

  గార మరంద ధారలను కాంతు‌నిపై జిలికించగావలెన్ > >

  దార యనంగ || సంతతము నాథు డనంత ధనాభిలాష సం

  పూరిత చిత్తుడై , యధిక భోగ్య సమార్జన తత్పరుండునై ,

  యా రమణీ హృదేచ్ఛ నిసుమంతయు గాంచక యుంట దోషమౌ |

  తీరిచి పాణిబంధమున దియ్యని సౌఖ్య మొసంగునట్టి పుం

  స్కారమె యెంతొ ముద్దు నయగారము లుండిన ప్రేమజంటకున్  ( మలయక = పెనుగులాడక : వినయాచరణము = వినయ

  ప్రవర్తన : భోగ్యము = ధనము : బోగ్య సమార్జన = ధ‌నార్జన :

  రమణీ హృదేఛ్ఛ = భార్య మనోభిప్రాయము :

  ఉంట = ఉండుట : తీరిచి పాణిబంధనమున =

  కౌగిలిలో చక్కగా యుంచి :

  పుంస్కారము = పురుషత్వము : )


  ******************************************  రిప్లయితొలగించండి
 3. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  వేడుకగా చందురునకు
  షోడశ కళలిచ్చుచుండి చుక్కల తెరువున్
  పోడిమితో దీపించెడి
  షోడశ కళలున్న రవికి స్తుతు లొనరింతున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. చూడగననూరుసారధి
  తోడనుయానముతలపడిదౌడునుతీయున్
  వాడనిశక్తికిమూలము
  షోడశకళలున్నరవికినుతులోనరింతున్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. పోడిమి గ వెల్గు చంద్రుడు
  షోడ శ కళలున్న : రవికి స్తుతు లొనరింతున్
  వేడుచు వందన మిడుచును
  తోడుగ నుండంగ వెలుగు తోరము నిడుచున్

  రిప్లయితొలగించండి

 6. కందం
  మాడెదరని రేయి బవలు
  వేడికి భువి జీవకోటి, వెన్నెల రాత్రుల్
  వేడుక శశి వెలిగింపగ
  షోడశ కళలున్న, రవికి స్తుతు లొనరింతున్

  ఉత్పలమాల
  మాడెదరంచు రేబవలు మార్పిడి గూర్పగ జీవకోటికిన్
  వేడిమి వెన్నెలౌ వగిది విశ్వము సాంత్వన బొందరాత్రులన్
  వేడుక వెల్గులన్ 'శశికి' బేరిమి బంచగ 'ముద్దులొల్కెడున్
  షోడశ సత్కళల్ గలుగు' ,సూర్యున కే నొనరింతు సంస్తుతుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. వీడకనేడురేపుననువేళకువచ్చునుకాంతులీనుచున్
  కూడగశక్తిజీవులతుకూరిమిమీరగసంచరించుచున్
  తోడుగవెంటనంటునటతోయజకాంతకుతేజమిచ్చుచున్
  షోడశసత్కళల్గలుగుసూర్యునకేనోనరింతుసంస్తుతుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. వాడిగ పేదను మాడ్చును

  వేడిగ ముసలిని ముతకను వేసారించున్

  చూడగ నొకటా రెండా

  షోడశ కళలున్న రవికి స్తుతు లొనరింతున్”

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 9. వాడిగ పేదను మాడ్చును

  వేడిగ ముసలిని ముతకను వేసారించున్

  చూడగ నొకటా రెండా

  షోడశ కళలున్న రవికి స్తుతు లొనరింతున్”

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 10. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  పోడిమి గూడుచున్ శశికి పొందగునట్టి పదారునౌ కళల్
  వేడుక నొందు భావమున ప్రీతిని జూపుచు భాస్కరుండటన్
  వాడకనుండి పొల్పడరు భవ్యమునౌ కళలిచ్చి సాగు నా
  షోడశ సత్కళల్ గలుగు సూర్యున కే నొనరింతు సంస్తుతుల్!

  రిప్లయితొలగించండి

 11. వేడను నే చందురుడను
  షోడశ కళలున్న , రవికి స్తుతులొనరింతున్
  వేడి వెలుగుఁ జీకటిఁ దును
  మాడెడు కమలాప్తుడంచు మన్నిక తోడన్.  వేడుకగూర్చు వెన్నెలిడు బేనునికిన్ గళలెన్నియో సఖా?
  కీడొనరించు కర్వముల గేహమదేదియొ? నామమేరికిన్
  వేడి వెలుంగటంచు?పుర భిత్తును గాంచిన నేమి సేతువో?
  షోడశ సత్కళల్ , గలుగు, సూర్యునకే, నొనరింతు సంస్తుతుల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. చూడగ నిత్యము శాపపు
  పీడిత శశి రీతిగాక వెలుగును నింపన్
  వీడక నాతని తోడనె
  షోడశ కళలున్న రవికి స్తుతు లొనరింతున్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. వేడివెలుగు దయ నుడుపతి
  పోడిమి షోడశ కళలను వొందుచు నుండున్
  చూడగనవి యర్కునివే
  షోడశ కళలున్న రవికి స్తుతు లొనరింతున్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. వేడిన భక్త కోటికిల వేదన దీర్చెడి దీనబంధుగన్
  పాడి రచించెనా కవియు పండితుడైన మయూర వర్యుడున్
  కూడిన భక్తితోడ యొనగూడెడు రీతిగ పూజ సేయ నీ
  షోడశ సత్కళల్ గలుగు; సూర్యున కే నొనరింతు సంస్తుతుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. వేడివెలుంగు రశ్ములకు వెన్నెలఱేనికి నిచ్చలమ్ముగా
  షోడశ సత్కళల్ గలుగు, సూర్యున కే నొనరింతు సంస్తుతుల్
  వేడుచు నామనంబునను వెల్గులు వెల్లువగాగ నిచ్చలున్
  పోడిమిమీర జీవనము పుణ్య పథంబున సాగు గావుతన్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. చిదగ్నికుండ సంభూత , ఉద్యద్భాను సహస్రాభ 🙏🙏

  షోడశ మంత్రవర్ణముల సొంపుగ నొప్పెడు యంత్రరాఙ్ఞియై
  షోడశ సేవలందుచును చొక్కపు వేల్పుల కల్పవృక్షమై
  వేడుక నఙ్ఞిగుండమున వెల్గులనీనుచు నుద్భవించగా
  షోడశ సత్కళల్ గలుగు సూర్యున కేనొనరింతు సంస్తుతుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. సమస్య :
  షోడశసత్కళల్ గలుగు
  సూర్యున కే నొనరింతు సంస్తుతుల్

  ( కఠోరమైన బ్రహ్మచర్యంతో గురుకులంలో కులగురువు వశిష్టమహర్షి వద్ద సకలవిద్యలను అభ్యసించిన రాముని తిలకించి పులకించిన దశరథమహారాజు వశిష్టునితో )

  ఉత్పలమాల
  ------------

  నేడు కదా ! మహర్షి ! మది
  నిండిన స్వప్నము సత్యమయ్యె ; నా
  వేడుక దీర మీ కరుణ
  విద్యల నన్నిట నారిదేరెగా !
  జూడగ సూర్యవంశమున
  శూరుడు నా రఘురామచంద్రు ; డా
  షోడశసత్కళల్ గలుగు
  సూర్యున కే నొనరింతు సంస్తుతుల్ .

  రిప్లయితొలగించండి
 18. షోడశ కళానిధి వెలయు
  వేడుకగా జీవుని వలె ,వేల విధములన్
  నాడులను నడుపు జీవుడు,
  షోడశ కళలున్న రవికి స్తుతు లొనరింతున్

  --- రవి పదమునకు జీవుడు అనే అర్ధముతో

  రిప్లయితొలగించండి
 19. చూడగ శాపమొందుటన చోద్యపు రీతిని హెచ్చుతగ్గుతో
  పీడితుడైన చంద్ర వలె వేరిమి చూపుటగాక నిత్యమున్
  వీడక లోకమంతటను పెంపుగ కాంతినొసంగ వీలుగన్
  షోడశ సత్కళల్ గలుగు సూర్యున కే నొనరింతు సంస్తుతుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 20. కోడియె నిద్ర లేపగను కొంచెము జీవుల తట్టి లేపురా

  వాడిగ తాప కాంతులను పాపము పేదల శక్తి పిండురా

  చూడగ భేదమెంచుచును సోముకు రేయిన కాంతి కూర్చురా

  షోడశ సత్కళల్ గలుగు సూర్యున కే నొనరింతు సంస్తుతుల్”

  ...భారతీనాథ్ చెన్నంశెట్టి...

  రిప్లయితొలగించండి
 21. ఈనాటి శంకరాభరణం వారి
  సమస్య


  షోడశ కళలున్న రవికి స్తుతులొ నరింతున్


  ఇచ్చిన పాదము కందము

  నా పూరణ‌ సీసములో

  అన్నమయ్య ఆలపించిన షోడశ కళానిధి అన్న. కీర్తన


  అలరు జగపతికి నావాన
  మిదియెగా,
  గంగిక పితకు సుఖాసనమిది,

  పీతాంబరునకు విఖ్యాతి గలిగిన వస్త్రాలంకరణమిది, సంపద లిడు

  స్వామికి హేమ భూషణము లివియె,గంధ పుష్ప ధూపములివి పుడమి పతికి,

  శతకోటి రవితేజ సముడైన వేల్పుకు దీప్తి నొప్పారెడు దీపమిదియె


  భువనము నేలెడు భూపతికి నిదె యె యఙ్ఞోప వీతమ్ము యవని కాచు

  నంబుజోదరు నకు నక్షతార్చన ములి
  వియె వెతలను తీర్చు వేంకటేశు

  నకు చంద నమిదియె, సకలలోకేశున
  కు నిదె నైవేద్యము,ననువు గాను


  సకల లోకమ్ములు సంచ రించుచునుండు,నక్షధరునకు ప్రదక్షిణ లివి


  నీరజోదరునకు నెమ్మితో నెపుడు సరసముగ జరుపు హా రతులు నివియె

  ఘనముగా షోడశ కళలున్న రవికి స్తుతులొన రింతున్ నేను తలను వంచి

  దండములను పెట్టెదను ముదమ్ము‌ తోడ

  నేలపై పరుండి సతము, జాలి‌ చూప

  మనుచు పాడు చుండగ నన్నమయ్య, కాంచి

  సంతసించి గోవిందుడు శరణ మిడెను

  రిప్లయితొలగించండి
 22. వాడిమయూఖముల్ కలుగువాడుదయించుచు తూర్పుదిక్కునన్
  పోడిగ వృక్ష సంతతికి మోదము నిచ్చుచు వృద్ధిఁ బొందగా
  కూడుచు పశ్చమాద్రిపయి క్రుంగుచు నిత్యము, రిక్క ఱేనికిన్
  షోడశ సత్కళల్ గలుగు సూర్యున కే నొనరింతు సంస్తుతుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 23. ఓడగు వహ్నియు వాయువు
  ఓడగు భూచర జలచర ఉద్భిజ్జములున్
  ఓడగు రవి లేని పుడమి
  షోడశ కళలున్న రవికి స్తుతులొనరింతున్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. కె.వి.యస్. లక్ష్మి:

  వేడుకతో తొగరాజుకు
  పోడిమితోడ పదునాఱు మురిపెపు కళలన్
  జోడించి తేజరిల్లెడు
  షోడశ కళలున్న రవికి స్తుతులొనరింతున్

  రిప్లయితొలగించండి
 25. చూడుము కైరవి యనగా
  వాడుకలో చంద్రుడంచు వానికి దెలుపన్
  వాడనెనిటు "కై"ను మరచి
  "షోడశ కళలున్న రవికి స్తుతు లొనరింతున్"

  రిప్లయితొలగించండి
 26. పోడిమితో వెలుగొందును
  షోడశ కళ లున్న,రవికి స్తుతులొన రింతున్
  నాడుచు బాడుచు చదువుచు
  వీడక నామంబు లెపుడు వేడుకజేతున్

  రిప్లయితొలగించండి
 27. వేడుకమిత్రుడైరవియువేనకువేలుగభానుపూష్ణులున్
  కూడగనాదితార్కులునుగూఢతభాస్కరునామరీచియే
  వేరుగగాదుగానతడువేయివెలుంగులబ్రహ్మరూపుడే
  షోడశసత్కళల్గలుగుసూర్యునకేనోనరింతుసంస్తుతుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 28. వేడినముక్తినిచ్చునటవేయివెలుంగులబ్రహ్మరూపుడై

  రిప్లయితొలగించండి
 29. వీడని శ్రద్ధతో విభుడు పేర్మినివిద్యల నభ్యసించ నా
  షోడశ సత్కళల్ గలుగుసూర్యునకేనొనరింతు సంస్తుతుల్
  గూడును బట్టలన్ సతము గోరినవారికి యిచ్చువాడునున్ బోడిమి రూపుగల్గు వరభూపతి,రాముని కౌదలించెదన్

  రిప్లయితొలగించండి
 30. బ్రహ్మోత్సవాల సందర్బంగా శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు ఏడవ రోజు సూర్యప్రభ వాహనం పై ఊరేగు నప్పటి దృశ్యము :

  ఉ:

  వేడితి మాడ వీధులను వేడుక మీరగ నేగుచుండగన్
  చూడగ కండ్లుచాలవట సూర్యుని వోలు ప్రభాసమొప్పగా
  నేడవ రోజు నుత్సవము నింగిని తాక, బృహత్రథమ్మునున్
  షోడశ సత్కళల్ గలుగు సూర్యునికే నొనరింతు సంస్తుతుల్


  సూర్యుడు =సూర్యనారాయణుడు = వెంకటేశ్వరుడు

  బ్రహాద్రథము / బృహత్రథము

  వై. చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 31. వేడుక యామినిన్ వెలుగు వెన్నెలఱేని విలాసినే సదా
  వేడెద చల్లగానెడద ప్రేమను నింపెడి ఆ కలాపికే
  షోడశ సత్కళల్ గలుగు; సూర్యున కే నొనరింతు సంస్తుతుల్
  పోడిమి వెల్గులన్ భువికి పూర్ణశుభంబులనుగ్రహింపగా


  రిప్లయితొలగించండి
 32. లేఁడు పరుండు కనంబడు
  వాఁడగు దైవము పుడమిని వానికి భక్తిం,
  గాఁడు సమానము చంద్రుఁడు
  షోడశ కళలున్న రవికి, స్తుతు లొనరింతున్


  వాడల వాడలం దడరి పన్నుగ వెల్గుల నిచ్చు వానికిన్
  వేడుక మీఱ సంతతము పృథ్వినిఁ జూచుచుఁ జక్రపాణికే
  యీడగు వాని కాతనికి, నెవ్వనిచేఁ దగ శీత రశ్మికిన్
  షోడశ సత్కళల్ గలుగు, సూర్యున కే నొనరింతు సంస్తుతుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 33. వేడిమి పెంచి నీరమును వీడక

  యావిరి చేయు వానకై

  వేడిమి చంద్రుపై విసరి వెన్నల
  నిచ్చును మానవాళికిన్
  వేడిమి చేత చెట్టులను వీడక
  బ్రోచును బ్రాణమిచ్చుచున్
  షోడశ సత్కళల్ కలుగు సూర్యు
  న కేనొనరింతుసన్నుతుల్

  రిప్లయితొలగించండి

 34. పోడిమి వెలుగుల బంచుచు
  తోడుగ రేరాజు వెల్గ తోడై యెపుడున్
  వేడుక వెన్నెల నింపెడి
  షోడశ కళలున్న రవికి స్తుతు లొనరింతున్!  రిప్లయితొలగించండి