31, డిసెంబర్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3948

1-1-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
"వెడలిపోయిన దానికై వేడ్కలేల"
(లేదా...)
"పోయినదేది రాదు మఱి పోయె నటం చిటు లేల వేడుకల్"

56 కామెంట్‌లు:

 1. సడలి పోవును ప్రాయము నొడలు క్రుంగు
  కాల గతిలోన తథ్యము కలత యేల
  వెడలిపోయిన దానికై; వేడ్కలేల
  ననగ తరుణత మదినింపి నలరు కొరకు

  రిప్లయితొలగించండి

 2. బాల్య కౌమార యౌవన ప్రాయములవి
  శాశ్వతము కాద నెఱుగుమీ జగతి యందు
  పండిపోయిన తలకేల వర్ణమద్ద
  వెడలిపోయిన దానకై వేడ్కలేల?

  రిప్లయితొలగించండి

 3. ప్రాయము కాదు శాశ్వతము వార్ధక మెవ్వడు నాపలేడటన్
  గాయము శక్తిహీనమగు కన్నులు కాంతి విహీనమౌ కదా
  మాయజగత్తునందికను మానుము కృత్రిమ వేషధారణల్
  పోయినదేది రాదు మఱి పోయెనటంచిటులేల వేడుకల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. తేటగీతి
  ఏల నో వెర్రి పరుగులు వింత గలుగు
  వెడలి పోయిన దానికై వేడ్క లేల
  గడచిన విలువగల క్షణ కాల మైన
  తిరిగి బొందలేము నిజము తరచి జూడ

  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటర్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కాలమేవింతజీవికికానబడదు
  బురిడిగోట్టించిమనిషినిపోవుగాదె
  కలలసౌధంబుగూల్చునుకరుణలేక
  వెడలిపోయినదానికైవేడ్కలేల

  రిప్లయితొలగించండి
 6. కష్ట నష్టాలు సుఖముల కడలి వోలె
  మచ్చ లెన్నియొ మిగిలించి మనుజ తతికి
  కాల చక్రము గదలుచు గదలి పోయె
  వెడలి పోయిన దానికై వేడ్క లేల?

  రిప్లయితొలగించండి
 7. తేటగీతి
  మారి కోవిడు డెల్టాగ మహినిఁ జెలఁగి
  పిదపనదియె నెమిక్రాను పేర కుదిపె
  నుపశమించుచు మార్పున నుప్పతిల్ల
  వెడలిపోయిన దానికై వేడ్కలేల?

  ఉత్పలమాల
  హాయిని గూర్చు మాంసమని యందిన పాముల గబ్బిలమ్ములన్
  మేయగఁ బుట్టి కోవిడది మృత్యువు నౌచును తగ్గి, రేగి డె
  ల్టాయన! శాంతమై, యెమికరానన రెచ్చెను! మారకుండగన్
  బోయినదేది రాదు మఱి పోయె నటం చిటు లేల వేడుకల్?

  రిప్లయితొలగించండి
 8. పాయనిబంధముల్జనులబాధలుబెట్టుచుకాలచక్రమే
  చేయగఘోరముల్సుడులజీవనగమ్యమయోమయంబెగా
  కాయల్పూవులున్వడలెకానరెజన్ననుభాసురంబుగా
  పోయినదేదిరాదుమఖిపోయెనటంచిటులేలవేడుకల్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. భావిపయి నాశ నొందుట భావ్య మెగద
  “వెడలిపోయిన దానికై వేడ్కలేల”
  ననుచు నుడివిరి , మరి యిది యాగమించు
  ఆంగ్ల సంవత్సరమున కాహ్వాన మిడుట

  రిప్లయితొలగించండి
 10. హాయిగసాగిపోయినదియాచిరుప్రాయమునాటపాటలన్
  తీయనితీపిగుర్తులనుతీసుకుపోయెనుయౌవనంబుదీ
  ర్ఘాయువుగోరియోషధులకాయముకల్పముకీయన్యాయమా
  *"పోయినదేది రాదు మఱి పోయె నటం చిటు లేల వేడుకల్"*

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ఉత్పలమాల:
  పోయినదేది రాదు మఱి పోయె నటం చిటు లేల వేడుకల్"
  తోయజ మిత్రుడేపగది దూరపుకొండలఁజేరువేళలన్
  తోయపు టంజలిన్గొనుచు తోషమునింపడె భూజనాళికిన్
  పోయెడు వత్సరంబటులె మూట మిగుల్చును తీపి గుర్తులే
  --కటకం వేంకటరామశర్మ.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. కనులకొకనిముసమునైన కునుకునిడక
  మోమునకునెల్లవేళల ముసుగుకప్పి
  వేదనమిగిల్చి యేడాది వెడలిపోయె
  వెడలిపోయిన దానికై వేడ్కలేల

  రిప్లయితొలగించండి
 13. పోయినదేది రాదు మఱి పోయె నటం చిటు లేల వేడుకల్
  సేయుట పాడి గాదనుట చెల్లని మాటగు చేరి చూడగా
  పోయినదా విషాణువది భూతలమున్ వణికించె నాడికన్
  సేయుచు నీమపాలనము సేమమునెంచుచు జాగరూకులై
  హాయిగనెల్లరున్ జరుపగాదగు వేడుక వత్సరాదినిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ఉత్పలమాల:
  పోయినదేది రాదు మఱి పోయె నటం చిటు లేల వేడుకల్"
  చేయుదురంచు ప్రశ్నిడిన చెప్పెడు తత్త్వమదొక్కటే మహిన్
  మాయయెగాదె కాయముల మార్చుచు జన్మలఁ బొందు సంధిలో
  హాయిగ జేయవేడుకలనందరు మెత్తురిదీ యదే కనన్
  --కటకం వేంకటరామశర్మ.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. దిగులుతొలగించి యాశలు చిగురుతొడుగ
  వచ్చె ముందుకు నూత్న సంవత్సరమ్ము
  వచ్చు కాలము నూహించి వాదులేల
  వెడలిపోయిన దానికై వేడ్కలేల

  రిప్లయితొలగించండి
 16. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు, ఉడ్బర్రీ, అమెరికా:

  స్వస్థత చెఱపి జనులను బాధపెట్టి
  జీవనాధారముల నెల్ల పోవజేసి
  దయ నెడలి గత వర్షము తా కులుకుచు
  వెడలి పోయిన దానికై వేడ్కలేల?

  రిప్లయితొలగించండి
 17. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు, ఉడ్బర్రీ, అమెరికా:

  హేయమునైన రోగమున నిల్పుచు యూపిరిదీయుచున్ సదా
  శ్రేయమొనర్పకున్ జనుల జీవితమందు నవస్థ లుంచుచున్
  గాయముజేసి పోయె నపకారపు వత్సర ముర్వివీడుచున్
  పోయినదేది రాదు మఱి పోయె నటం చిటు లేల వేడుకల్?

  రిప్లయితొలగించండి
 18. కాయము యౌవనమ్ము కలకాలము నిల్పవు సంతసమ్మునన్
  ప్రాయమడంగినన్ దిరిగి రాదది, యెంచ సుఖమ్ము దుఃఖమున్
  ఖాయముగా ఘటిల్లును నికాయపు జీవనయానమందునన్
  ధ్యేయము భావిపైనిలిపి తేకువతో వసియింప మేలగున్
  పోయినదేది రాదు మఱి పోయె నటం చిటు లేల వేడుకల్

  రిప్లయితొలగించండి
 19. ప్రశ్నోత్తరి
  తే.గీ:వచ్చు దానికి నిడ నేల స్వాగతమ్ము?
  పుట్టి నట్టి బిడ్డను జూచి పొంగినట్లు.
  "వెడలిపోయిన దానికై వేడ్కలేల"?
  మరణ మొందిన తాత సంస్మరణ మట్లు

  రిప్లయితొలగించండి
 20. అర్కుడుదయించి పడమర యస్తమించు
  తరలివచ్చిన తనువైన మరలిపోవు
  కాలమెప్పుడైన కదలక నిలిచేన
  వెడలిపోయిన దానికై వేడ్కలేల

  రిప్లయితొలగించండి
 21. ప్రశ్నోత్తరి
  ఉ:"పోయిన దేది రాదు మరి "పోయిన దం చిటు లేల !వేడుకల్?"
  "పోయెనుగా విడాకు లిడి బుద్ధిగ నింతట నైన చాలు లే."
  "పోయెను భార్య యంచు తెగ పొంగుచు నుంటివి బాధ లేదొకో?"
  "పోయెను కావునన్ సుఖము బొందెద నింతట కర్మ తీరెగా!".
  (మా మిత్రు డొకడు భార్యతో బాధ పడి తనకి విడాకు లొచ్చిన రోజు నాకు కూల్ డ్రింక్ ఇచ్చాడు లెండి.ఇలాంటివీ ఉంటాయి.ఇంకా బాధ పెట్టకండా విడాకు లైనా ఇచ్చిందని అతడి సంతోషం.)

  రిప్లయితొలగించండి
 22. కె.వి.యస్. లక్ష్మి, ఉడ్బర్రీ, అమెరికా:

  ఎల్ల జనులను భయమున నేడిపించి
  ప్రజల సౌఖ్యము లెల్లను పాడు జేసి
  బాధలను పంచి యుండిన వర్ష మదియె
  వెడలి పోయిన దానికై వేడ్కలేల?

  రిప్లయితొలగించండి
 23. ఉంచ నేల యాశ లలమ టించు టేల
  కాల చక్రము నాప శక్యమ్ము కాదు
  వచ్చి వెడలెడు దానికై పర్వ మేల
  వెడలిపోయిన దానికై వేడ్కలేల


  మాయను దాఁటఁగాఁ దరమె మానవ కోటికి నెంత నేర్చినం
  గాయము లుండఁ బోవు కలకాలము నేరికి నొక్క రీతినిన్
  రేయి పవళ్లు కాదు విపరీతము నిత్యము వచ్చి పోవుటల్
  పోయిన దేది రాదు మఱి పోయె నటం చిటు లేల వేడుకల్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. నూతన ఆంగ్ల సంవత్సర శుభాకాంక్షలతో.....

  వెడలి పోయిన దానికై వేడ్కలేల
  యనగ మంచియేజరుగుటందు వలన
  వర్ష మంతయు శుభములే బడయు కతన
  జరుపు కొంటిమి వేడుకల్ సంత సమున

  రిప్లయితొలగించండి
 25. పోయినదేది రాదు మఱి పోయె నటం చిటు లేల వేడుకల్?
  మాయలమారి వత్సరమమంగళకారిణిగా గతించె లే
  బ్రాయపు కూననైనవిడువన్ దయమాలి వధించెనందుకే
  పోయిన వత్సరంబు చనిపోయిన సంతసమంద సాజమే.

  రిప్లయితొలగించండి
 26. కాయము శాశ్వతంబనుచు గట్టడి జేసిన బోవుదప్పకన్
  బోయినదేదిరాదు మఱి పోయెనటంచిటు లేల వేడుకల్
  మాయయె యీజగంబుసుమ మాధవు నామము నెల్లకాలమున్
  శ్రేయము మోక్షమందుటకు చేయుము ధ్యానము శ్రద్ధతో నికన్

  రిప్లయితొలగించండి
 27. కాయము మాయమౌను గల కాలము
  నిల్వదు ధాత్రిలోపల
  న్నాయువుమూడగానె జను లందర
  జేకొనిపోవు కాలుడున్
  బాయక యేడ్చినన్ దిరిగి ప్రాప్తము
  కాదని యెర్గి యందుకే
  పోయిన దేది రాదు మరి పోయెన
  టంచిటులేల వేడుకల్

  రిప్లయితొలగించండి
 28. కాలగర్భంబునన్దాగి కష్టసుఖము
  లిట్టి మానవహృదయాన నిముడుకొనగ
  నట్టి యనుభవసారంబు బట్టుకొనక-
  వెడలిపోయిన దానికై వేడ్కలేల?!

  రిప్లయితొలగించండి
 29. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 30. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 31. తీయని గుర్తులన్నిలిపి
  తీరని కోర్కెల దోగు కాలమున్
  బోయినదేది రాదు మఱి
  పోయె నటం చిటు లేల వేడుకల్
  హాయిగ నీ యనంత సమ
  యంబున నందిన జీవనమ్ములో
  బోయుము క్రొత్త యూహలకు
  బూయగ జీవ మనంత ప్రేమమున్!

  రిప్లయితొలగించండి