11, డిసెంబర్ 2021, శనివారం

సమస్య - 3928

12-12-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“రంగా కావుమన శివుఁడు రయమునఁ బ్రోచెన్”
(లేదా...)
“రంగా కావఁగ రమ్ము రమ్మనఁగఁ దా రక్షించె శ్రీకంఠుఁడే”

25 కామెంట్‌లు:

 1. కందం
  గంగాధరా శివా యని
  జంగమ దేవుని ఘనముగ సంకీర్తించే
  డింగరి మొఱపెట్టెనుమధు
  రంగా కావుమన, శివుడు రయమున బ్రోచెన్
  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటర్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. జంగమ దేవర గొలుచుచు
  ముంగిటి దేవళము జేరి పూజించుచు దా
  వంగియు దండంబిడి మధు
  రంగా కావుమన శివుడు రయమున బ్రోచెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. సంగమువీఁడుచుభక్తిని
  గంగనుదుముకుచుమునుగగకాశీలోనన్
  చెంగుననక్రముననుఁజే
  రంగాకావుమనశివుఁడురయమునఁబ్రోచెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. రిప్లయిలు
  1. బంగారయ్యను భక్తుడు
   రంగా కావుమన శివుఁడు రయమునఁ బ్రోచెన్,
   శింగారి సౌరి వెళ్ళగ,
   దొంగాటాడగ యమునకు,దోచగ చీరెల్

   తొలగించండి
 5. కందం
  క్రుంగుచు మార్కండేయుఁడు
  మ్రింగగఁ వచ్చెను యముడని శ్రీకంఠునికై
  లింగము సుట్టుచు భక్తి ప
  రంగా కావుమన శివుఁడు రయమునఁ బ్రోచెన్

  శార్దూలవిక్రీడితము
  మ్రింగన్ వచ్చిన మిత్తివోలె నగుచున్ రేపంగ నాందోళనన్
  గంగారెత్తుచు ధర్మజున్ గనుచు మార్కండేయు డల్లాడుచున్
  లింగా! పాహి దయాంతరంగ! యని మున్నీరట్లు బాష్పమ్ము జా
  రంగా కావఁగ రమ్ము రమ్మనఁగఁ దా రక్షించె శ్రీకంఠుఁడే!

  రిప్లయితొలగించండి
 6. అంగంబందువిభూతిరేఖలనునాయానంబుకాశీగనన్
  గంగాధారినిపార్వతీపతినినాగాలంక్రుతుధ్యాసలో
  జంగాలన్గనివేగడాసియునునేశంభున్సదాముక్తికో
  రంగాకావఁగరమ్మురమ్మనగఁదారక్షించెశ్రీకంఠుడే

  రిప్లయితొలగించండి

 7. అంగజ హరుడా! రుద్రా
  గంగాధర నిన్ను కొలుతు కాలంజరుడా!
  పింగాక్షా! భవుడా! సా
  రంగా! కావుమన శివుడు రయమున బ్రోచెన్.

  రిప్లయితొలగించండి

 8. భృంగేశా! పురశాసనా! భవహరా! భీష్మా! యనంగాహితా!
  పింగాక్షా! మదనాంతకా! విషధరా! ప్రేతాస్థిధారీ! భవా!
  లింగా! జంగమదేవరా! పశువుడా! శ్రీవర్ధనా! శూలి! సా
  రంగా! కావగరమ్ము రమ్మనఁగఁ దా రక్షించె శ్రీకంఠుడే.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. రిప్లయిలు
  1. అంగజహర పరమేశ్వర
   గంగాధర లింగరూప గౌరీరమణా
   పొంగిలు కరుణాజలధిత
   రంగా కావుమన శివుఁడు రయమునఁ బ్రోచెన్

   తొలగించండి
 10. భగీరధుడు సురగంగను వహించగలిగే వాడు
  శివుడనే

  కం॥
  సంగతి నెరింగి యా సుర
  గంగ భువనమందు నుండి గంతుకొన భువిన్
  కృంగ కుండ చమత్కా
  రంగా కావుమన శివుఁడు రయమునఁ బ్రోచెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. గంగాధర గౌరీపతి
  జంగమ దేవర విడువను జయము నొసగు భా
  రంగా తలవక మమకా
  రంగా కావుమన శివుఁడు రయమునఁ బ్రోచెన్

  గొర్రె రాజేందర్
  సిద్దిపేట

  రిప్లయితొలగించండి
 12. సంగమ్మును వీడి ధృతిని
  పింగాక్షుని జేరదలచి వెదకుచు లోలో
  గంగాధర! దయ యేపా
  రంగా కావుమన శివుడు రయమున బ్రోచెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. రంగత్తుంగతరంగనిర్జరనదీభ్రాత్కపర్దీ! శివా!
  లింగాకారకృపాపయోధివిలసల్లిప్తాంగభక్తావనా!
  శృంగారాంగహిమాద్రిజారమణ! హే శ్రీరంగరాజన్మనో
  రంగా! కావఁగ రమ్ము రమ్మనఁగఁ దా రక్షించె శ్రీకంఠుడే

  కంజర్ల రామాచార్య.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. గంగను మునుగుచు నుంటిని
  రంగా!కావుమన శివుడు రయమున బ్రోచెన్
  రంగడు శివుడును నొకరే
  రంగమ్మా!యందువలన రక్షణ జేసెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. రంగా తెలిపెద విను వివ
  రంగా గంగాధరుండు రక్షకుడు భువిన్
  రంగారిపుష్పమిడి సా
  రంగా కావుమన శివుఁడు రయమునఁ బ్రోచెన్

  (రంగారి=గన్నేరు; సారంగుడు=శివుడు)

  రిప్లయితొలగించండి
 16. జంగము దేవర నారసి
  యంగజ నాశకుని సంత తానత నిజ ము
  ఖ్యాంగమ్మునఁ గరుణాబ్ధి త
  రంగా కావు మన శివుఁడు రయమునఁ బ్రోచెన్


  పింగాక్షా వృషభేంద్ర వాహన హరా భృంగీశ్వరా నిర్జి తా
  నంగా నాగ విభూషణా గరళ కంఠా పార్వతీనాథ భ
  స్మాంగా ఫాలవిలోచనా త్రినయనా హస్తాబ్జ విన్యస్త సా
  రంగా కావఁగ రమ్ము రమ్మనఁగఁ దా రక్షించె శ్రీకంఠుఁడే

  రిప్లయితొలగించండి
 17. అంగన!”మును చిఱుతొండడు
  గంగాధర!శూలపాణి!గౌరీపతి!భ
  స్మాంగా!వృషభధ్వజ!భ
  ద్రంగా కావు”మన శివుడు రయమున బ్రోచెన్.

  కంగారుంబడు బాలభక్తుడగు మార్కండేయుడున్
  భక్తితో
  లింగాకార!హరా!శివా!పశుపతీ!శ్రీగౌరి చిత్తాబ్జ స
  ద్బంగా!కామహర!త్రినేత్ర!శశిధారీ!భస్మలిప్తాంగ!భ
  ద్రంగా కావగ రమ్ము రమ్మనగఁదా రక్షించె శ్రీ కంఠుడే.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. గంగన్ మున్గుచు నుంటి నీదుట యిటన్ గాదాయె నాకున్ దయన్
  రంగా!కావగ రమ్ము రమ్మనగ దారక్షీంచె శ్రీకంఠుడే
  రంగమ్మా!యెఱుగంగ జెప్పుదు మఱిన్ లక్ష్మీశు డాశంభుడున్
  నంగం బొందిరీ వేఱుగా గన నికన్ నారాధ్యులౌ నొక్కగా

  రిప్లయితొలగించండి

 19. లింగాకారుడు వాడె పింగళుడు గౌరీ వల్లభుండాతడే
  గంగన్ జూటమునందు జాంగులవమున్ గంఠంబులో భూషగా
  సింగారించు నకర్ణమున్ సుబలుడా సిద్ధార్థుడౌ శూలి, సా
  రంగా! కావగరమ్ము రమ్మనఁగఁ దా రక్షించె శ్రీకంఠుడే.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. అంగమ్ముల్ నశియించు చుండెను లలాటాక్షా! దయన్ జూపుమా
  భంగమ్మయ్యెను జీవితమ్ముభువిపై బాలేందుమౌళీ! హరా!
  రంగమ్మందున నిల్వ సంతసముతో రంజిల్ల, నీచెంత చే
  రంగా కావఁగ రమ్ము రమ్మనఁగఁ దా రక్షించె శ్రీకంఠుఁడే

  రిప్లయితొలగించండి
 21. గంగను తలపై మోసిన
  నంగజహరుడైనశివుని ననవరతమిలన్
  క్రుంగక భక్తిగ నోలయ
  *రంగా కావుమన శివుఁడు రయమునఁ బ్రోచెన్


  రంగా రంగ యటంచు భక్తుడగునా ప్రహ్లాదు డావేళలో
  *రంగా కావఁగ రమ్ము రమ్మనఁగఁ దా రక్షించె శ్రీకంఠుఁడే*
  గంగా దేవినిదాల్చుచున్ శిరముపై గాంక్షించెగౌరిన్నటన్
  పొంగారంగముదమ్ముతోడమురిసెన్ పొందంగనిల్లాలిగా

  రిప్లయితొలగించండి