29, డిసెంబర్ 2021, బుధవారం

సమస్య - 3946

30-12-2021 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“తల్లిని నిందించి సవతి తల్లికి మ్రొక్కెన్"
(లేదా...)
“తల్లిని దూఱుచున్, సవతి తల్లికి మ్రొక్కె నొకండు విజ్ఞుఁడై”
(బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

29 కామెంట్‌లు:

 1. మెల్లగ చెడు మానమనిన
  తల్లిని నిందించి,సవతి తల్లికి మ్రొక్కెన్
  పల్లెను పామరు డొక్కడు
  కొల్లగ ధనమిచ్చు ననుచు గొప్పలు చెప్పెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. చెల్లించుమనియెవరమును
  పెల్లుబికినప్రేమతోడపెద్దనునాథున్
  అల్లనపుత్రుడుభరతుడు
  తల్లినినిందించిసవతితల్లికిమ్రోక్కెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. చెల్లినవెల్లభేదములుచెప్పగఁజాలునుదేశమోక్కటే
  అల్లికతోడనందరమునాయమముద్దులబిడ్డలౌదుమే
  చల్లగసాగుబంధములుశాంతినిముస్లిముహిందువుల్జనన్

  తల్లినిదూఱుచున్సవతితల్లికిమ్రోక్కెనోకండువిజ్ఞుడై

  రిప్లయితొలగించండి
 4. కౌసల్యా శ్రీరామచంద్రుల మధ్య సంభాషణ:

  కందం
  చెల్లక కైకకు నొగ్గెనె!
  యుల్లమ్మున వనముకంప నొప్పడనంగన్
  బెల్లుకొనఁ దండ్రిఁ దప్పని
  తల్లిని నిందించి సవతి తల్లికి మ్రొక్కెన్

  ఉత్పలమాల
  చెల్లక కైకకొప్పెను నిశీధి వనమ్ములకంప రామయా!
  యుల్లమునందు పట్టమున నుంచగ నొప్పెను నిన్నటంచనన్
  బెల్లుకొనంగఁ దండ్రినది విజ్ఞత కాదని సున్నితంబుగన్
  తల్లిని దూఱుచున్, సవతి తల్లికి మ్రొక్కె నొకండు విజ్ఞుఁడై

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఉత్పలమాల
   ఉల్లము రంజిలన్ జగతి నూపెడు పట్టమయోధ్య రేపనన్
   ద్రుళ్లుచుఁ దూలు వేళఁ బ్రజ, దోషము గూర్చిన కైక నింక నే
   నొల్లనటంచు వక్త్రజము నుగ్రతఁ జాచెడు శేషుఁడౌచు మా
   ర్దల్లిని దూఱుచున్, సవతి తల్లికి మ్రొక్కె నొకండు విజ్ఞుఁడై!

   తొలగించండి
 5. చెల్లెలి వివాహము కొరకు
  తల్లియు దాచిన ధనమును తనయుడు కోరా
  తల్లి వలదనిన మూర్ఖుడు
  తల్లిని నిందించి సవతి తల్లికి మ్రొక్కెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. కల్లలు బల్కుచు గపటపు
  చెల్లని కృత్యాలు సలుప ఛీ త్కార మునన్
  దల్లడ మందిన గొ మరుడు
  తల్లిని నిందించి సవతి తల్లికి మ్రొక్కెన్

  రిప్లయితొలగించండి

 7. వల్లభునిపై యలిగి తన
  పిల్లడి నే భర్తకిచ్చి వెళ్ళెనటంచున్
  తల్లడిలి హర్షయిత్నువు
  తల్లిని నిందించి సవతి తల్లికి మ్రొక్కెన్.

  రిప్లయితొలగించండి

 8. కల్లరివాని మాటలను కాంతయె నమ్మి యధర్మ పద్ధతిన్
  వల్లభుఁ వీడిపోయె పసిబాలుని పెన్మిటి కప్పగించి యా
  పిల్లడెఱంగి సంగతిని పెర్గిన పిమ్మట ఖిన్నుడౌచు నా
  తల్లిని దూరుచున్ సవతి తల్లికి మ్రొక్కెనొకండు విజ్ఞుడై.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. తల్లి మరణించ వేరొక
  పిల్లను పిత పెండ్లియాడ పెలుచన జూపన్
  కల్లలు పలికెడి యా పిన
  తల్లిని నిందించి , సవతి తల్లికి మ్రొక్కెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. ఎల్లలులేని స్వార్థమున నింతటి చేటొనరింప జూతువా
  తల్లివి కావొ? నీవిటుల దాశరథిన్ వనవాస మందునన్
  తల్లడమందజేసితివి ధర్మవిదూరవు నీవటంచు తా
  తల్లిని దూఱుచున్, సవతి తల్లికి మ్రొక్కె నొకండు విజ్ఞుఁడై

  రిప్లయితొలగించండి
 11. రిప్లయిలు
  1. తల్లిమరణింపగ సవతి
   తల్లియె కురిపించెనెపుడు తనపై ప్రేమన్
   కల్లలుపల్కెడితనపిన
   తల్లిని నిందించి సవతి తల్లికి మ్రొక్కెన్

   తొలగించండి
 12. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు, ఉడ్బర్రీ, అమెరికా:

  చెల్లిన తనతల్లి పితను
  తల్లడబెట్టిన నిజమును దల్చుచు మదిలో
  పిల్లడు కోపము తోడను
  తల్లిని నిందించి సవతి తల్లికి మ్రొక్కెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు, ఉడ్బర్రీ, అమెరికా:

  తల్లడబెట్టు తత్త్వమున తండ్రిని మాటికి మాటికిన్ సదా
  చుల్లరవెట్టి యుల్లమున సుంతయు శాంతి మిగల్చకుండగన్
  చెల్లిన తల్లి నక్కసున ఛీయనుచున్ సుతుబృందమందునన్
  తల్లిని దూఱుచున్ సవతితల్లికి మ్రొక్కె నొకండు విజ్ఞుడై.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. కల్లలు లేని సోదరుని కానల కంపితి వీవుకాదె? నీ
  యుల్లమునందు కల్మషము యుప్పెనయై యెగజిమ్ము చుండగా
  తల్లడపెట్టి చంపితివి తండ్రి నటంచును దుఃఖపాటుతో
  తల్లిని దూఱుచున్, సవతి తల్లికి మ్రొక్కె నొకండు విజ్ఞుఁడై

  రిప్లయితొలగించండి
 15. ఉల్లమునందు బుత్రుపయి యుద్భట
  మైన ఘనానురక్తితో
  జెల్లని కోర్కెకోరి వని జేర్చెను రాముని
  కైకయేవెసన్
  కుల్లిన తల్లి బుద్ధి గని కోపముతో
  భరతుండు రుద్రుడై
  తల్లిని దూరుచున్ సవితి తల్లకి మ్రొక్కె
  నొకండు విజ్ఞుడై

  రిప్లయితొలగించండి
 16. ఉత్పలమాల:
  చెల్లదె బాణలిన్బడిన "జీవము" నాశనమొందు విత్తునన్
  అల్లదె సారవంతమగు నార్ద్రతగూడిన నేలజేరినన్
  తల్లిని చీల్చినేల తన తల్లిగ దల్చివిశాల వృక్షమై
  “తల్లిని దూఱుచున్, సవతి తల్లికి మ్రొక్కె నొకండు విజ్ఞుఁడై”
  --కటకం వేంకటరామశర్మ.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. కందం
  తల్లి సుతుని గని దీరుగ
  పిల్లడిని జనకుని కిచ్చి ,పెండ్లాడె సఖున్
  వల్లెయని పిల్లడు పెరిగి
  తల్లిని నిందించి సవతి తల్లికి మ్రొక్కెన్.
  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటర్.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. మొల్లము గూడవెట్టెనని మోసపు మాటల నాయకత్వమే
  ప్రల్లదనంబునన్ బలుక, రాచరికమ్మిది కాదటంచు దా
  చల్లగ దూరి, భాజపను సర్వులు మెచ్చగ నెన్నికందు సం
  ఫుల్లము తోడ వెల్గెనటు ముద్దుగ రాష్ట్రము నందు నిట్టులన్
  తల్లిని దూఱుచున్, సవతి తల్లికి మ్రొక్కె నొకండు విజ్ఞుఁడై.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. రాముని వనవాస విషయమై కైక అంతరంగము.

   ఎల్లరుఁ బాపిగా దలప, నేటికి యిచ్చితి విట్టి జన్మ? సం
   ఫుల్లదళాయతాక్ష! యిది మోయగ ధైర్యము నిమ్ము రామ! మీ
   తల్లిని గానె? యో దశరథాత్మజ! నీ సహజన్ము డొప్పునే?
   తల్లిని దూఱుచున్, సవతి తల్లికి మ్రొక్కె నొకండు విజ్ఞుఁడై!

   తొలగించండి
 19. బల్లిదుఁడు లక్ష్మణుఁడు కం
  పిల్లి భృశము వినిన రామ విపిన నివాసం
  బెల్లను నిజ జనకునిఁ బిన
  తల్లిని నిందించి సవతి తల్లికి మ్రొక్కెన్


  చల్లగఁ గోరి కోరికలు జల్లు మనంగ నిజార్యు డెందమే
  మెల్లనఁ బంప రాఘవు నమేయ పరాక్రముఁ గాన లోనికిం
  దల్లడిలంగ నుల్లమునఁ దద్దయు నబ్భరతుండు పెల్లునం
  దల్లిని దూఱుచున్, సవతి తల్లికి మ్రొక్కె నొకండు విజ్ఞుఁడై

  రిప్లయితొలగించండి
 20. తల్లి యకృత్యము జేయగ
  నల్లదె యాతండ్రి వేరె యమ్మను జూడన్
  దల్లిని జూచిన కొమరుడు
  తల్లిని నిందించి సవతి తల్లికి మ్రొక్కెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. కల్లలు బల్క దాసి విని కర్కశయై జని కైక వేగమే
  ప్రల్లదనంబునన్ రగిలి రాముని కానలకంపెనంచయో
  తల్లడిలెన్ దురంతమిది తప్పొనరించితివేలటంచు దా
  తల్లిని దూఱుచున్, సవతి తల్లికి మ్రొక్కె నొకండు విజ్ఞుఁడై

  రిప్లయితొలగించండి
 22. చల్లగ గైకదా మగని ఛాయన జేరుచు గౌతుకంబుతో
  నల్లదె బల్కిరాము వనయానము గూరిచి పంపయంతటన్
  నుల్లము సంతసిల్లగను బోవగ నాభరతుండు దా గనిన్
  దల్లిని దూఱుచున్ సవతి తల్లికి మ్రొక్కె నొకండు విఙ్ఞుడై

  రిప్లయితొలగించండి
 23. కల్లాకపటములెరిగిన
  పల్లెన నివసించువాడు భాగ్యముకొరకై
  మెల్లగ మోసము జేయగ
  తల్లిని నిందించి సవతి తల్లికి మ్రొక్కెన్

  రిప్లయితొలగించండి