20, డిసెంబర్ 2021, సోమవారం

సమస్య - 3937

21-12-2021 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పాండవుల వంటి మూర్ఖులు వసుధఁ గలరె”
(లేదా...)
“పాండవులంత మూర్ఖులు ప్రపంచమునన్ గనరారు చూడఁగన్”

32 కామెంట్‌లు:


 1. దుస్ససేనుడు వచియించె ద్రోణుతోడ
  పడతినొకదాని నేవురు పత్నిగాను
  స్వీకరింతురె యెవరైన లోకమందు
  పాండవులవంటి మూర్ఖులు వసుధ గలరె.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. వెఱ్ఱివారునైరిగవేల్పుబిడ్డలవని
  ధర్మదేవతనమ్మియుతాల్మితోడ
  కావలించిరితాముగాకష్టములను
  పాండవులవంటిమూర్ఖులువసుధకలరె

  రిప్లయితొలగించండి
 3. పాచికల నాడు సమయాన పందె మందు
  పత్ని నొడ్డియు నోడిరి వార లట్టి
  పాండవుల వంటి మూర్ఖులు వసుధ గలరె
  యనుచు మద్యపు మత్తున ననియె నొకడు

  రిప్లయితొలగించండి
 4. లక్క గృహము తగుల బడిన సమయాన నోళ్ళను‌ మెదుపక నూర కుండె

  జూదమాడ పిలువ. మోదము‌ తోడ మరల వచ్చి కోల్పోయె రాజ్యమంత,

  శత్రువున్ నేనని జంకును‌ బడయక గంధర్వు నోడించి కాచె నన్ను,

  కోట్లాది యోధులన్ కోరుకొనక‌ గొల్ల వాడిని కోరె యా పేడి‌ నిన్న


  తరచి చూడంగ సతతము‌ ధర్మ మనెడి

  పాండవుల వంటి మూర్ఖులు వసుథ గలరె

  శకుని మామా యనుచు‌ బల్కె సభికు లెదుట

  రాజ రాజపుడు కడు గర్వమును బడసి

  రిప్లయితొలగించండి
 5. ద్రౌపదికి నిండు సభలో జరిగిన అవమానమునకు రగిలి పోయిన పాండవ పక్షపాతులైన మగువల మనోగతం....

  తేటగీతి
  జూదమోడిన మాత్రాన సొంత భార్య
  వల్వలూడ్చుట గని తలవంచిరంట
  చెలఁగి ధార్తరాష్ట్రుల సభఁ జీల్చలేని
  పాండవుల వంటి మూర్ఖులు వసుధఁ గలరె?

  ఉత్పలమాల
  మొండిగ జూదమాడి సిరిమొత్తము తమ్ముల నాలి నోడినన్
  దండుగమారి తమ్ములన ధర్మజు ప్రక్కన నొంచి శీర్షముల్
  గుండెలనుంచి యేలదగు కోమలి వల్వలనూడ్చనోర్చెడున్
  బాండవులంత మూర్ఖులు ప్రపంచమునన్ గనరారు చూడఁగన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 6. కండలు మెండుగా కలిగి కాయము నందున సత్తువల్ సదా
  నిండుగ యుండినన్ తుదకు నేర్పరియౌ విలుకాడు గూడ తో
  డుండిన గాని బేలలగు చొడ్డిరి భార్యను జూదమందునన్
  పాండవులంత మూర్ఖులు ప్రపంచమునన్ గనరారు చూడఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. నిండు మనస్సు ధర్మజుడు, నిర్భయ
  భీముడు ,వీర పార్థుడు
  ద్దండ పరాక్రముండు, గడు తాల్మిని
  గల్గిన సజ్జనాత్మకుల్
  పాండవులంత, మూర్ఖులు ప్రపంచము
  నన్ గనరారు చూడగన్
  మొండితనంబుచే వినక బోరిరి నాశన
  మైరి కౌరవుల్.

  రిప్లయితొలగించండి


 8. దుండిని యోడినారనుచు ద్యూతపు నెత్తమ టంచు కౌరవుల్
  నిండుసభాంతరమ్ము దమ నిక్కపు రాలిని తూలపుచ్చినన్
  మెండుపరాక్రమాన్వితులు మిన్నకనుండిరటంచు వింటినే
  బాండవులంత మూర్ఖులు ప్రపంచమునన్ గనరారు చూడగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. రాయబారిగా వచ్చిన శ్రీ కృష్ణుడితో సుయోధనుడు:

  పాండునృపాల నందనులు బాహుబలంబున గెల్వలేరొకో
  భండనభూమిలోన పరిపంథుల నెల్లర నిల్వరించి; యు
  ద్దండ యశమ్ము గై కొనక, దాఁ మటు జాలన నైదు రాజ్యముల్,
  పాండవులంత మూర్ఖులు ప్రపంచమునన్ గనరారు చూడఁగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. చిన్ననాడె సుయోధను జెడుదలపుల
  నాకళించియు జూదమునాడ బిలువ ,
  నేగి యోటమి పాలయి ఎడరుబడిన
  పాండవుల వంటి మూర్ఖులు వసుధఁ గలరె

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ఏకచక్రపురిని బిచ్చమెత్తుకొనుట
  పాండుసుతులెల్ల భార్యను పంచుకొనుట
  జూదమున బానిసలగుట జూచియనిరి
  పాండవుల వంటి మూర్ఖులు వసుధఁ గలరె

  రిప్లయితొలగించండి
 12. అన్నమాటకు తలయొగ్గి యడవులందు
  యేండ్లుపూండ్లును గడపుటయేమి లగ్గు
  కపట జూదమునందోడి కష్టపడిన
  పాండవుల వంటి మూర్ఖులు వసుధఁ గలరె

  రిప్లయితొలగించండి
 13. పాండవులవంటి మూర్ఖులు వసుధ గలరె
  యనుట పాడియే కవివర్య!యజుడు నుదుట
  వ్రాయు వ్రాతను చెఱుపంగ రాదు,వట్టి
  చవటలైన కౌరవులకే చావు మూడె.

  పాండవులంత మూర్ఖులు ప్రపంచమునన్ కనరారు చూడగన్
  దండగ మాటలియ్యవియె తప్పదుగా తలరాత యేరికిన్
  అండగ భీష్మ,ద్రోణ,కృపులాదిగ వీరులు నుండ కౌరవుల్
  భండనమందు నోడరె!సెబాసన!నెగ్గరె పాండవోత్తముల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. వలువ లూడ్చుచు నాలిని పరిభవించ
  బల్మి గలిగియు ధర్మమె ప్రథమ మనుచు
  సభను నిస్సహాయులగుచు చల్లబడిన
  పాండవులవంటి మూర్ఖులు వసుధ గలరె?

  రిప్లయితొలగించండి
 15. కె.వి.యస్. లక్ష్మి, ఉడ్బర్రీ, అమెరికా:

  ఓడి రన్నియు చివరికి నోడె సతిని
  వ్యసనము వల్ల వచ్చిన ఫలము వలన
  ధర్మ మెరిగియు కౌరవ దాసు లైరి
  పాండవులవంటి మూర్ఖులు వసుధ గలరె?

  రిప్లయితొలగించండి
 16. నిండు మనంబు శోభిలు వినీతులు ధర్మవిశిష్టశీలు రు
  ద్దండసురాంశసంభవులు ధన్యులు దుర్గుణు లైనవారికిన్
  దండనమున్ విధించు సిరిదాల్పున కమ్ములు
  స్థూలదృష్టిలో
  పాండవులంత మూర్ఖులు ప్రపంచమునన్ గనరారు చూడఁగన్.

  కంజర్ల రామాచార్య.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. కండబలమ్ముతో చెలఁగు గండరగండడు భీముడుండ కో
  దండముబూని శాత్రవుల దమ్మడగించెడి ఫల్గుణుండు తో
  డుండగ కౌరవేయులటునుద్ధతిఁ ద్రౌపది చీరలూడ్తురా
  “పాండవులంత మూర్ఖులు ప్రపంచమునన్ గనరారు చూడఁగన్”

  రిప్లయితొలగించండి
 18. తే.గీ:సేన యంతయు నొక ప్రక్క తానొకండె
  మరొక ప్రక్క యనుచు బల్క మాయ గాడు
  బావ!నీవె కావలె నను పార్థు డేమి?
  “పాండవుల వంటి మూర్ఖులు వసుధఁ గలరె”
  (కృష్ణుడు సైన్య విభాగం చేసినప్పుడు దుర్యోధనుని భావం.)

  రిప్లయితొలగించండి
 19. ఉ:తిండికి బిచ్చ మెత్తినను,స్త్రీకి పరాభవ మెంతొ చేసినన్
  గుండెల ప్రేమ వీడడుగ గొప్పగ నెంచుచు ధర్మసూను "డీ
  పాండవు లంత మూర్ఖులు ప్రపంచమునన్ గనరారు చూడగన్
  దండుగ వీరి శౌర్య" మని ధారుణి నవ్వదె కృష్ణ తెల్పుమా!
  (ధర్మరాజు యొక్క ఓర్పుని గూర్చి ద్రౌపది కృష్ణుని తో చేసిన వ్యాఖ్య ఇది."పాండవులు మూర్ఖు" లని ద్రౌపది సరాసరి అనలేదు.వీళ్లని మూర్ఖులని ప్రపంచం అనుకోదా?అని ఉపాయంగా అంటోంది.అది స్త్రీల ఉపాయం.)

  రిప్లయితొలగించండి
 20. భండన మందు నిల్చినను వైరుల దర్పమడంచ నేర్చియున్
  చెండక కౌరవాధముల క్షేత్రపు వస్త్రము లూడ్చి నొంచ ను
  ద్దండ పరాక్రమమ్మువిడి దైన్యము నొందిరె యోలగమ్మునన్
  పాండవులంత మూర్ఖులు ప్రపంచమునన్ గనరారు చూడఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. తేటగీతి
  ఆలి నోలగం లో బొమ్మ యని దలంచి
  ఒడ్డె యమనందనుడు ,మాట నోటి వెంట
  దాటనిభ్రాతలను జూచి దల్చె జనులు
  పాండవుల వంటి మూర్ఖులు వసుధ గలరె

  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటర్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. బలము గల వారి దాయలఁ బంత మూని
  చేసికొనిరి దూర మకట యాస తోడ
  రాజ్య సంపన్మదాంధ కౌరవుల విగత
  పాండవుల వంటి మూర్ఖులు వసుధఁ గలరె


  అండగ నిల్తు మేవురము నన్యులు మార్కొన యుద్ధ భూమిలోఁ
  గొండొక యైదు గ్రామములు గోరిన విచ్చిన నన్న దానమే
  దండుగ యంచుఁ గౌరవులు దల్పఁగఁ బల్కిరి యివ్విధమ్ముగాఁ
  బాండవు లంత మూర్ఖులు ప్రపంచమునన్ గనరారు చూడఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 23. పాండవులవంటి మూర్ఖులు వసుధగలరె
  మూర్ఖులని బల్క న్యాయమే మూర్తి!నీకు
  దేశదేశాలు నిర్జించ ధీరులుగదె
  యన్న మాటకు జవదాట కటులయుండె

  రిప్లయితొలగించండి
 24. పాండవులంత మూర్ఖులు ప్రపంచమునన్ గనరారు చూడగన్
  భండనమందునన్ గెలువవారలఋజూపుమ యొక్కనేనియున్
  గండర గండలయ్యునిట కాలుని సూనుని దమ్ములౌటచే
  యఃడన నుండు కారణమె యట్లుగ నుండీరి శౌర్యవంతులే

  రిప్లయితొలగించండి

 25. గుండెల దాగినట్టి పగ కొండల నైనను తాకునట్టులన్
  దుండగు లైన వారలను ద్రుంచక శాంతి వహించ గారయా
  పాండవు లంత మూర్ఖులు! ప్రపంచమునన్ గనరారు చూడగన్
  భండన మందు దీక్ష గొని పాండు సుతుల్ వలె పోరు సల్పగా!
  (శ్రీ కృష్ణుడు రాయబార సందర్బంగా దుర్యోధనునితో)
  -మాచవోలు శ్రీధరరావు

  రిప్లయితొలగించండి
 26. (శకుని దుర్యోధనుల సంభాషణ)
  పండు పణంబులన్ దలప పంచుకొనందగు గాని వింతగా
  పాండవ మధ్యముండిటుల పత్నిని పంచెను తల్లి యానతిన్
  దండుగ వీరి ప్రజ్ఞ గన ధర్మ విహీనులయో సుయోధనా
  పాండవులంత మూర్ఖులు ప్రపంచమునన్ గనరారు చూడఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 27. జూద ముననోడె నట ధర్మ జుండ టంచు
  పరిహసించుచు నన్ననుపలుకలేని
  వారనిగనికర్ణాదులు పలికిరిటుల
  "పాండవుల వంటి మూర్ఖులు వసుధఁ గలరె”*
  మరొక పూరణ

  భారతకథ నాలించుచు వడిగనడిగె
  పాండవుల వంటి మూర్ఖులు వసుధఁ గలరె”*
  యనుచు వినిబదు లిడెతండ్రి యాదరమున
  విధివిలాసమననిదియె వినుము పుత్ర.

  రిప్లయితొలగించండి