23, డిసెంబర్ 2021, గురువారం

సమస్య - 3940

24-12-2021 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నమ్మి కొలిచె గోదాదేవి నాగధరుని”
(లేదా...)
“దైవంబన్నఁ ద్రినేత్రుఁడే యనుచు గోదాదేవి నమ్మెన్ మదిన్”

37 కామెంట్‌లు:


 1. విష్ణుచిత్తుని సుతయైన విజ్ఞురాలు
  పాలమున్నీటి యల్లుడా పావనుడను
  నమ్మి కొలిచె గోదాదేవి, నాగధరుని
  నామమున్ స్మరియించును నందుడెపుడు.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. మనసుమందిరమయ్యెగామాధవునికి
  చెలియనిలిచెనుగోపికైచెన్నుమీర
  పరమపదమునుతానంటభాసురముగ
  నమ్మికోలిచెనుగోదాదేవినాగధరుని
  నాగము-కోండ

  రిప్లయితొలగించండి
 3. తేటగీతి
  మానసంబున నిండంగ మాధవుండు
  లోకమందున సర్వమా రూపమట్లు
  తా శివాలయమునకేగి కేశవుఁడని
  నమ్మి కొలిచె గోదాదేవి నాగధరుని!

  శార్దూలవిక్రీడితము
  సేవింపంగ రమేశుఁ బాశురములన్ జిందించి భక్త్యాత్మయై
  జీవంబాత్మనివేదనమ్మున గనన్ శ్రీవిష్ణునన్నింటిలో
  శైవుల్గొల్చెడు నాలయాన నయినన్ సాకారమౌ శౌరిగన్
  దైవంబన్నఁ ద్రినేత్రుఁడే యనుచు గోదాదేవి నమ్మెన్ మదిన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ఆటవెలది

  నలిననాభు //నమ్మి కొలిచె గోదాదేవి
  నాగధరుని//గౌరి,నలినభవుని
  వాణి,సుగుణ రామ భద్రు జానకి,సుర
  పతిని శచియు,నలుని భైమి యట్లు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. తేటగీతి సమస్యను ఆటవెలదిలో చక్కగా పూరించారు. ప్రశస్తంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 5. తేటగీతి
  రంగనాథుని ప్రేమించి రక్షకునిగ
  దలచి త్రికరణ శుద్ధిగ దానవారి ,
  పార్వతి తపించి పరిణయంబాడె విభుడు
  నమ్మి కొలిచె గోదాదేవి, నాగధరుని

  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటర్.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. రంగ నాథుని మనసార రమ్య శీలి
  నమ్మి కొలిచె గోదాదేవి : నాగధరుని
  వలచి వరియింప దపమున వాంఛ దీర
  పరిణయం బాడె పార్వతి ప్రమద మలర

  రిప్లయితొలగించండి
 7. భావంబందునభాగ్యశాలిగనుతాపారంబునన్వేషణన్
  చేవంగల్గినపాశురంబులనుచింతించెన్సదాస్నానయై
  యావన్కామనపారవశ్యగనునేయామంబుజీవాత్మయై
  దైవంబన్నఁద్తినేత్రుడేయనుచుగోదాదేవినమ్మెన్మదిన్

  రిప్లయితొలగించండి

 8. శైవంబంచును వైష్ణవంబనుచు వైషమ్యంబులన్ మానుమా
  తా వాచించును సంతతమ్ము హరియే ధ్యానించుచున్ సృష్టిలో
  దైవంబన్న ద్రినేత్రుఁడే యనుచు, గోదాదేవి నమ్మెన్ మదిన్
  శ్రీవత్సుండను భక్తితో గొలుచునా సీమంతినీ నిత్యమున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. భావంబందున గొల్తురెల్ల రెపుడున్
  బ్రార్థించుచున్ మాకు మా
  దైవంబన్న త్రినేత్రుడే యనుచు, గో
  దా దేవి నమ్మెన్ మదిన్
  జీవాత్ముండు పరాత్పరుండయిన
  యా శేశాచలేశున్ సదా
  లేవయ్యా! యని పాశురంబులును
  దా లేపన్ లిఖించెంగదా

  రిప్లయితొలగించండి
 10. రంగనాధ సామియె తన రమణుడనుచు
  నమ్మి కొలిచె గోదాదేవి ; నాగధరుని
  కొలిచె బర్వతరాజుని కొమరిత యుమ ,
  తానతనని భర్తగ బొందు తగులు తోడ

  రిప్లయితొలగించండి
 11. రంగనాథుడే తనయంతరంగమందు
  తాండవంబాడ నాతడే తనపతియని
  నమ్మి కొలిచె గోదాదేవి; నాగధరుని
  గౌరి వరియించి తపియించి కోరినటుల

  రిప్లయితొలగించండి
 12. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు, ఉడ్బర్రీ, అమెరికా:

  హరిహరాద్వైత మంతయు నరసి తాను
  హరియు హరుడొక్కడే యను స్మరము తోడ
  హరిని హరునందు గనుచుండి అరుసమొంది
  నమ్మి కొలిచె గోదాదేవి నాగధరుని.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు, ఉడ్బర్రీ, అమెరికా:

  వైవశ్యంబగు భక్తితో హరిహరాద్వైతంబు సంపూర్తిగా
  తా వాచించి గ్రహించి నీ యిలను పద్మాక్షుండె నీశుండనన్
  భావంబున్ సతతంబు దల్చె ఘనమౌ భంగిన్ హరిన్ గన్న నా
  దైవంబన్న ద్రినేత్రుఁడే యనుచు గోదాదేవి నమ్మెన్ మదిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. నెమ్మితో హరి నెపుడుతా నెమ్మనమ్ము
  నందు నెలకొల్పి యారాధనమ్ముజేసి
  “నమ్మి కొలిచె గోదాదేవి, నాగధరుని
  సతము ధ్యానించు శ్రీహరి సంతసింప

  రిప్లయితొలగించండి
 15. ఆవేశంబును హెచ్చ పార్వతియు మాయా వర్ణితో పల్కెగా
  ఆవాసంబు శ్మశానమైన,ఫణులే హారంబులై యొప్ప,నా
  దైవంబన్న త్రినేత్రుడే యనుచు,గోదాదేవి మెచ్చెన్ మదిన్
  ఆవైకుంఠుఁడెనాదునాథుడని,
  తానాముక్తమాల్యాలిడెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. శ్రీవత్సాంకితవిష్ణుచిత్తుడటుశ్రీసేవాంబుదిన్ మున్గుచున్
  శ్రీవైకుంఠపువాకిలిన్దెఱువసుశ్రీశంఖుచక్రంబులున్
  భావింపన్మదినామమున్గదిలెశైవంబౌచుగన్నుల్వలెన్
  దైవంబన్నఁ ద్రినేత్రుఁడే యనుచు గోదాదేవి నమ్మెన్ మదిన్

  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణ రావు

  రిప్లయితొలగించండి
 17. అన్యు నొల్లంగ నే నేర నంచు భక్తి
  నిలిపి స్వీయ మనమ్మున నీరజాక్షు
  వెన్నునిఁ బతిగ నిమ్మని మిన్నగ సతి
  నమ్మి కొలిచె గోదాదేవి నాగధరుని


  ఏ వామాక్షి యొసంగె మాల మును తానే వాడి యా భామయే
  నా వాఁడై సతతమ్ము నిల్చి మదిలో నారాయణుండే ననుం
  గావంగా నిల దైవ మైన పగిదిం గాత్యాయనీ దేవికిన్
  దైవంబన్నఁ ద్రినేత్రుఁడే యనుచు గోదాదేవి నమ్మెన్ మదిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. రంగనాధుని మహిమలు మదిని మిగుల
  నమ్మి గొలిచె గోదాదేవి,నాగధరుని
  కఠిన తపమునమెప్పించి గలుగ ప్రేమ
  పెండ్లియాడెను దీవనల్ బెద్దలిడగ

  రిప్లయితొలగించండి
 19. దైవంబన్న ద్రినేత్రుడేయనుచు గోదాదేవి నమ్మెన్ మదిన్
  దేవా!సత్యము బల్కితీవిచట యాదేవేరి విశ్వాసమున్
  నీవున్ నమ్ముచు మానసంబున నికన్నెయ్యమ్ముబెంపొందగా
  దైవంబౌశివుడన్న భావమునదాదాత్మ్యంబుతో నుండుమా

  రిప్లయితొలగించండి
 20. భావింతుర్ శివభక్తకోటి నిరతంబత్యంత శ్రద్ధాళురై
  దైవంబన్నఁ ద్రినేత్రుఁడే యనుచు, గోదాదేవి నమ్మెన్ మదిన్
  దైవంబొక్కడె రంగనాథుడిలలోతథ్యంబుగా నెల్లరన్
  బ్రోవంగాతగువాడటంచు పతిగాపూజించె నాదైవమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. భావాతీతుననాదిమధ్యలయునభ్యర్చించెనా తిన్నడే
  దైవంబన్నఁ ద్రినేత్రుఁడే యనుచు; గోదాదేవి నమ్మెన్ మదిన్
  దైవంబన్నఁ బరాత్పరుండు హరి సత్యంబంచు ముమ్మాటికిన్Q
  త్రోవల్ వేరులు గాని నిక్కమెరుగన్ లోకేశుడొక్కండెగా

  రిప్లయితొలగించండి
 22. సేవల్ జేసెను సర్వమంగళ హరున్ చిత్తమ్మునన్ నిల్పుచున్
  దైవంబన్నఁ ద్రినేత్రుఁడే యనుచు, గోదాదేవి నమ్మెన్ మదిన్
  శ్రీవస్తున్ ధృతితోడ, నిత్యమును సంసేవించె సద్భక్తితో
  నావైకుంఠనివాసుడే పుడమిపై నాత్మీయుడంచెంచుచున్

  రిప్లయితొలగించండి