10, డిసెంబర్ 2021, శుక్రవారం

సమస్య - 3927

11-12-2021 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“భ్రష్టాచారుండె లోకవంద్యుండు గదా”
(లేదా...)
“భ్రష్టాచారుఁడె లోకవంద్యుఁడుగఁ దా భాసించు సత్కీర్తులన్”

29 కామెంట్‌లు:

 1. శిష్టుండైయేకాగ్రత
  కష్టముమనసునదలపకఘనమగుమునిగా
  చేష్టలనుడుగుచునుండిన
  భ్రష్టాచారుండెలోకవంద్యుండుగదా

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ఇష్టముతో వ్య సను డయిన
  భ్రష్టా చారుండె : లోక వంద్యుo డు గదా
  శిష్టుండై తా మెలగుచు
  కష్టములు దొలఁ o గ జేయు కరుణా పరుడే

  రిప్లయితొలగించండి
 3. అగ్రపూజ గైకొను కృష్ణుని నిందిస్తూ శిశుపాలుడు ధర్మరాజుతో...

  కందం
  "క్లిష్టమ్మగు వ్యక్తిత్వముఁ
  బుష్టిగ వెన్నలను దోచి ముదితల గొనెడున్
  దుష్టుఁడు కృష్ణుఁడు, ధర్మజ!
  భ్రష్టాచారుండె లోకవంద్యుండు గదా!"

  శార్దూలవిక్రీడితము
  క్లిష్టమ్మౌ నడతన్ విచిత్రమగు వ్యక్తిత్వమ్మునన్ ధర్మజా!
  పుష్టిన్ మెక్కిన వెన్నమీగడలతోఁ బొల్పారి చోరుండుగన్
  దుష్టుండౌగతి స్నానమాడ ముదితల్ దోచంగ వస్త్రమ్ములన్
  భ్రష్టాచారుఁడె లోకవంద్యుఁడుగఁ దా! భాసించు సత్కీర్తులన్!!

  రిప్లయితొలగించండి
 4. కష్టంబైనమనోజుకట్టడినినుగ్రంబైనమౌనంబుతో
  అష్టాంగంబగుయోగసాధననుముక్తాహారశ్రద్ధాళువై
  నిష్టంజీవనముక్తిమార్గమునునన్వేషించుబౌద్ధుండుతా
  భ్రష్టాచారుండెలోకవంద్యుడుగదాభాసించుసత్కీర్తులన్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. ఇష్టారాజ్యము వర్తిలి
  కష్టములను కలుగజేయు కాపురుషుండై
  దుష్టాధిపతికి సఖుడౌ
  భ్రష్టాచారుండె లోకవంద్యుండు గదా!

  రిప్లయితొలగించండి

 6. దుష్టుడు ప్రజాధనమ్మును
  పుష్టిగ భుజియించునట్టి భూభుజుడు ప్రజా
  భీష్టము కోల్పోయిన నా
  భ్రష్టాచారుండె లోక వంద్యుండు గదా.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. కుష్టు వ్యాధిగ్రస్థుండని
  మృష్టాన్నము వండిపెట్టి మేలు సలుపగన్
  దుష్టుడని ముద్ర గలిగిన
  భ్రష్టాచారుండె లోకవంద్యుండు గదా

  రిప్లయితొలగించండి
 8. సృష్టిలొనికృష్టుడెవరన
  భ్రష్టాచారుండె, లోకవంద్యుండు గదా
  శిష్టాచారుండెప్పుడు
  నిష్టునిగానిలుచు జనులహృదయములందున్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. శ్రేష్టుండ్రెందరొ కల్గినట్టి సభలో స్త్రీలోలుడేరీతిగా
  శ్రేష్టుండయ్యెనొ ధర్మజా తెలుపుమీ శ్రీకృష్ణుడే, నాడు బిం
  బోష్టిన్ దొంగిలె స్తన్యమిచ్చు పడతిన్ పోనాడె గాదందురే
  భ్రష్టాచార్యుఁడె లోకవంద్యుఁడు గఁదా భాసించు సత్కీర్తులన్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. దుష్టసహవాసియౌనిట
  భ్రష్టాచారుండె; లోకవంద్యుండు గదా
  కష్టములెన్నెదురైనను
  మృష్టాన్నముదానమిడుసహృదయుండిలలో

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ఇష్టానిష్టములె కలిన్
  స్పష్టంబుగ నడపు జనుల ఛాందస మనుచున్
  శిష్టాచారముల విడచు
  భ్రష్టాచారుండె లోకవంద్యుడు గదా!

  మృష్టాన్నంబుల నారగించి చెలిసామీప్యంబునన్
  భోగియై
  శిష్టాచారములన్ ద్యజించుచు ధృతిన్ జింతింపకే
  కేవలున్
  దృష్టాంతంబుల జూపుచున్ కలిని సిద్ధింపంగ కామ్యార్ధముల్
  భ్రష్టాచారుడె లోకవంద్యుడు గదా భాసించు సత్కీర్తులన్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. శిష్టత్వంబు త్యజించి నిత్యము భువిన్ జేవల్ ప్రదర్శించగా
  దుష్టాత్ముండయి రాజకీయగతుడై తోరంపుటానందముల్
  కష్టం బెల్లరియందు గల్గునటులన్ గాంక్షించువా డీకలిన్
  భ్రష్టాచారుఁడె లోకవంద్యుఁడు గఁదా భాసించు సత్కీర్తులన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. కందం
  శిష్టాచారంబు విడచి
  దుష్టుల సావాసములన దుర్మార్గుండై
  మృష్టాన్న దానము సలుపు
  భ్రష్టాచారుండె లోకవంద్యుండు గదా
  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటర్.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. అష్టార్ఘ్యంబులనిష్టతోనిడుచు నాహ్వానించి బూజించి సు
  స్పష్టంబౌ విధినార్యులన్,వరుస నిస్వార్ధంబు సేవించి దా
  శ్రేష్టంబౌ గతి సాగనంప ,మరి దుశ్శీ లంపు దుర్నీతినన్
  భ్రష్టాచారుఁడె లోకవంద్యుఁడుగఁ దా భాసించు సత్కీర్తులన్”

  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణ రావు

  రిప్లయితొలగించండి
 15. రిప్లయిలు
  1. శిష్టాచారవిహీనవారవనితాశ్లిష్టాంగబద్ధుండు, సం
   క్లిష్టజ్ఞానవివాదవర్ధనుడు విక్షిప్యద్దురభ్యాసవి
   స్పష్టీభూతయశోవిగర్హితుడు, సచ్చారిత్ర్య
   దూరీభవ
   ద్భ్రష్టాచారుఁడె,.. లోకవంద్యుఁడుగఁదా భాసించు సత్కీర్తులన్

   కంజర్ల రామాచార్య

   తొలగించండి
 16. సృష్టించెన్ జనపాళి నెల్లరినొకే రీతిన్నజుండీభువిన్
  దుష్టాత్ముండని పాపకర్ముని జనుల్ దూషించు వాడెన్నడున్
  భ్రష్టాచారుఁడె, లోకవంద్యుఁడుగఁ దా భాసించు సత్కీర్తులన్
  శిష్టాచారపరాయణుండు భువిలోచేయంగ సత్కర్మలన్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. కందము

  అష్టాక్షరి మంత్రంబే
  యష్టోత్తర శతముఁజేసి హరి భక్తులలో
  శ్రేష్టుడు శిష్టుడు విగత
  భ్రష్టాచారుండె లోకవంద్యుండు గదా!

  శార్దూలము

  శిష్టాచారము లెల్ల వేళలను సుశ్రేయంబు లిచ్చుంగదా
  కష్టంబుల్ సుఖముల్ గణింపకయె లోకాతీతుడై యీశుపై
  దృష్టింబెట్టియు గొల్చుచుండి పరమందే ధ్యాస నుంచే
  గత
  భ్రష్టాచారుఁడె లోకవంద్యుడు గదా!భాసించు సత్కీర్తులన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. శిష్టాచారము మీరగ
  ఇష్టము లేదనుచు నడిచి నిరుకుల బడగన్
  కష్టాల కెదురు నీదెడి
  భ్రష్టాచారుండె లోక వంద్యుడు కదా!!

  శిష్టాచారము నేడు కానమనగన్ సిగ్గేలనో చెప్పగా
  ఇష్టంబేమియు లేదనంగ నెపుడున్ నిబ్బందులన్ జిక్కగా
  కష్టాలెన్నియొ దాటి జెల్లగనుతా,గార్హస్థ్యమున్ నమ్మగన్
  భ్రష్టాచారుడె లోక వంద్యుడు గదా భాసించు సత్కీర్తులన్!!

  రిప్లయితొలగించండి
 19. ఇష్టారాజ్యముగ బలుకు
  భ్రష్టాచారుండె,లోకవంద్యుండుగదా
  కష్టము వచ్చిన దడవుగ
  నిష్టముగాసేవ జేయునెవ్వండైనన్

  రిప్లయితొలగించండి
 20. ఇష్టంబౌనటు బల్కునాతడు భువిన్ నిష్టానుసారంబుగా
  భ్రష్టాచారుడె,లోకవంద్యుడుగదా భాసించు సత్కీర్తులన్
  కష్టంబొందిన వానినిన్ గడు దయన్ గాపాడునో వాడునే
  భ్రష్టాచార్యులు గీర్తిహీనులు గదా భావింప లోకఃబునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. దుష్టముగ నిష్ఠురమ్ము ల
  నిష్టమ్ముగఁ బలుకఁగఁ దగునే యిట నీతం
  డిష్టుం డెల్లర కక్కట
  భ్రష్టాచారుండె లోకవంద్యుండు గదా


  దుష్టశ్రేణికి నిల్చి దూరముగ సంతుష్టుండునై డెంద మం
  దిష్టంబేర్పడ సత్ప్రవర్తనము నందింపార నిక్కమ్ముగన్
  శిష్టాచారుల భాషణమ్ములు వినన్ శిష్టుండుగా మాఱఁగా
  భ్రష్టాచారుఁడె లోకవంద్యుఁడుగఁ దా భాసించు సత్కీర్తులన్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. ఇష్టం బేర్పడ గుర్వుబోధనముతోనిందీవరున్ గొల్చుచున్
  కష్టమ్ముల్ మది నెంచకుండ ధృతితోఁ గావించి సత్కర్మలన్
  దుష్టాలోచనలన్ త్యజించి బ్రతుకన్ దుర్మార్గుడౌ పూర్వపున్
  భ్రష్టాచారుఁడె లోకవంద్యుఁడుగఁ దా భాసించు సత్కీర్తులన్

  రిప్లయితొలగించండి