25, డిసెంబర్ 2021, శనివారం

సమస్య - 3942

26-12-2021 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఒక కరమున నొంటె నెత్తె నొయ్యారి దగన్”
(లేదా...)
“ఒక హస్తంబున నొంటె నెత్తెఁ గదరా యొయ్యారి చిత్రమ్ముగన్”

33 కామెంట్‌లు:

 1. రిప్లయిలు
  1. పకపకనగవులతోడన్
   చకచకమనియింద్రజాల చతురతజూపన్
   రకరకమగుయుక్తులతో
   నొక కరమున నొంటె నెత్తె నొయ్యారి దగన్

   తొలగించండి
 2. అకలంబగుచరితగ
  సకలంబెఱిగినజనకజశంకనులంకన్
  చకితగఁజూచెగరక్కసి
  ఓకకరముననోంటెనెత్తెవయ్యారితగన్

  రిప్లయితొలగించండి

 3. ఒక యాటయాడ దలచిన
  సకియలు చదరంగమాడ సంసిద్ధతతోన్
  చకచక పావులు సర్దగ
  నొక కరమున నొంటె నెత్తె నొయ్యారిదగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ఎకిమీడు రాణియును, తో
  చక నా యిర్వురును గూడి సరదా పడగా,
  చకచక చదరంగమునను
  ఒక కరమున నొంటె నెత్తె నొయ్యారి దగన్.

  యజ్ఞేశ్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. రక రకముల బొమ్మలలో
  శుక పికములు జేరి యుండ సులువగు దానిన్
  జకితము గా నెంచు కొనియు
  నొక కరమున నొంటె నెత్తె నొయ్యారి దగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. కందం
  పకపక నవ్వుచు ఎత్తులు
  చకచక నడుపుచు నొకపరి చదరంగమునన్
  తికమక పెట్టుచు వేసెన్
  ఒక కరమున నొంటె నెత్తె నొయ్యారి దగన్
  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటర్.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. మకరి,కరి,మూషికమ్ము,చి
  లుక,బెబ్బులి,యొంటె బొమ్మలుండగ విపణిన్
  చకచక కొనుటకు వెళ్లియు
  నొక కరమున నొంటె నెత్తె యొయ్యారితగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. పకపక నవ్వుచు నొకతరి
  యొక కరమున నొంటె నెత్తె నొయ్యారి దగన్
  చకచక పావులు మార్చుచు
  తికమక జేసె చదరంగ దిమ్మెను పసిదై

  రిప్లయితొలగించండి
 9. పతి వలపుకై తపియించు సతి యెత్తు...

  కందం
  సకలము చదరంగంబని
  యొకమారును తాకడంచు నోర్మిఁ బతికి తా
  నొక ప్రత్యర్థిగఁ బసపడ
  నొక కరమున నొంటె నెత్తె నొయ్యారి దగన్!

  మత్తేభవిక్రీడితము
  అకలంకుండని లోకమొప్ప మగడై, యాటాడు నైపుణ్యమున్
  సుకరంబున్ జదరంగమందు గొనఁగన్ జూపండనన్ రాగమున్
  నికరంబంచును నేర్చితానె వలపున్ నింపంగ ప్రత్యర్థి యై
  యొక హస్తంబున నొంటె నెత్తెఁ గదరా యొయ్యారి చిత్రమ్ముగన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 10. వికటంబాయగహాసమున్గనగనావీరాంగనారూపమున్
  సకియల్ఁజేరగరుద్రమాంబయచటన్సాంగత్యశోభాక్రుతిన్
  చకితల్గాగనువారలేసభనుమీసాలన్గనన్మోముతో.
  ఓకహస్తంబుననోంటెనెత్తెగదరాయోయ్యారిచిత్రమ్ముగా

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ఒకనాడొకచేడియ గనె
  నొకకల యా స్వప్నమందు నొంటెను గాంచెన్
  సుకరంబుగ దరికింజని
  యొక కరమున నొంటె నెత్తె నొయ్యారి దగన్

  రిప్లయితొలగించండి

 12. సకియా నే చదరంగమాడెదనిటన్ సంగాతియే వచ్చె తె
  మ్మిక నా పావుల శీఘ్రమే యనుచు నాయీశుండు తాబల్కగా
  శకలాలై పడియున్న వాటిఁగనుచున్ జాగర్యమున్ జూపి తా
  నొక హస్తంబున నొంటెనెత్తెఁ గదరా యొయ్యారి చిత్రమ్ముగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. తికమక బెట్టెడి యాకలి
  నకనక లాడెడి నుదరపు నారడినాపన్
  చకితులన,జనము, దొమ్మరి
  ఒక కరమున నొంటె నెత్తె నొయ్యారి దగన్!!

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ఒక తీర్థమ్మునకేగి దంపతులు నత్యుత్సాహంబునుంబొందుచున్
  సకలంబుందిరుగాడి పిల్లలకునై చాలా బొమల్ గాంచి,వే
  డుక మీఱంగను బేరమాడి తగు దుడ్డుల్ కొట్టులో నిచ్చి,తా
  నొక హస్తమ్ముననొంటెనెత్తెగదరా!యొయ్యారి చిత్రమ్ముగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. రకరకముల బొమ్మల గని
  యొకటొకటిగ బేర్చుచున్న యుద్వహ ను గనన్
  పకపక నవ్వి పిత నుడివె
  ‘నొక కరమున నొంటె నెత్తె నొయ్యారి దగన్’

  రిప్లయితొలగించండి
 16. మత్తేభము:
  సుకుమారిచ్చలు గుమ్మరించి మగనిన్ శోభాయమానంబుగా
  ఒకమారాటకు రమ్మనంచు పరచెన్ ఒయ్యారముల్ ముంగిటన్
  శకటమ్మేనుగు మంత్రి చిక్కువడగా చాటుంచి వోహస్తమున్
  “ఒక హస్తంబున నొంటె నెత్తెఁ గదరా యొయ్యారి చిత్రమ్ముగన్”
  --కటకం వేంకటరామశర్మ.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు, ఉడ్బర్రీ, అమెరికా:

  ఒకరికి నొకరు చతురులై
  చకచక పావులు కదిపెడి చదరంగమునన్
  సకులుడు యెసగొల్పిన వడి
  నొక కరమున నొంటె నెత్తె నొయ్యారి దగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు, ఉడ్బర్రీ, అమెరికా:

  అకలంకంబగు దీక్షతో గెలుపు నాకాంక్షించుచున్ నేర్పుతో
  నొకరిన్ కంటె మరొక్కరున్ రయముగా నొప్పౌవిధిన్ పావులన్
  రకముంగా చదరంగమున్ కదుపుచున్ రాణించు కాలమ్మునన్
  యొక హస్తంబున నొంటె నెత్తెఁ గదరా యొయ్యారి చిత్రమ్ముగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 19. సుకరమ్మీ చదరంగమంచు పతియే చూపించగా నాసభ
  ర్తృక శీఘ్రమ్ముగ నేర్చిపద్ధతిని సందేహమ్ము లేకుండగా
  నెకసెక్కెమ్ముల నాడుచున్ మగనితో నింపైన వ్యూహమ్ముతో
  నొక హస్తంబున నొంటె నెత్తెఁ గదరా యొయ్యారి చిత్రమ్ముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 20. ఒకమారైనను తన్నుగాంచ డనగన్ నుక్రోష,మందంగ,తా
  నకమున్ బాపగ లేక నత్తరుణియే నావేశముప్పొంగగా
  ప్రకటం బౌచును ప్రేమగా ప్రియుని ప్రేరేపించ,నున్మత్తయై
  నొక హస్థంబున నొంటె నెత్తె గదరా యొయ్యారి చిత్రమ్ముగన్!!

  రిప్లయితొలగించండి
 21. చకచక యాడుచు,గనబడ
  రకరకముల కొయ్యబొమలు రంజిల మనసున్
  సకియలు చూచుచునుండగ
  నొక కరమున నొంటెనెత్తె నొయ్యారిదగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 22. ఒకనారీమణి సంకురాతిరికి తా
  నుత్సాహమేపారగన్
  బ్రకటమ్మైన విచిత్రచిత్రములున్
  బ్రాజ్యమ్ముగా నుండునో
  యొకతే యచ్చటికేగి బొమ్మలను దా యొప్పార వీక్షించియు
  న్నొక హస్తంబున నొంటె నెత్తె గదరా
  యొయ్యారి చిత్రంబుగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 23. రిప్లయిలు
  1. సకల జనులు వీక్షింపఁగ
   నొక జంతు వినోద శాల నుత్సాహముగా
   నొక కఱ్ఱ నంతఁ దాఁకుచు
   నొక కరమున నొంటె నెత్తె నొయ్యారి దగన్


   ఒక యొయ్యారుల జంట వేయ నిటు లుద్యోగించి పందెమ్మునే
   యొక హస్తమ్మున నొంటె నెత్త వలె నంచుత్సాహియై సాలభం
   జిక రమ్యమ్ముగ నొక్క దాని నచటం జేయించి వస్త్రమ్ముతో
   నొక హస్తంబున నొంటె నెత్తెఁ గదరా యొయ్యారి చిత్రమ్ముగన్

   తొలగించండి
 24. తకరా మాటలు గావు నావిరమ! సత్యంబౌను నెల్లప్పుడున్
  సకియల్ సూడగ దాను నొక్కపరి యాశాంతంబు జేరంగగా
  నొకహస్తంబున నొంటె నెత్తె గదరా యొయ్యారి చిత్రమ్ముగన్
  సుకరంబొప్పగ బొత్తికల్ గనుచు దాసోత్సాహమింపారగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 25. సమస్య :-
  “ఒక కరమున ఒంటె నెత్తె ఒయ్యారి దగన్”

  *కందం**

  సుకుమారి తప్పు జేయక
  సకలము తెలిసిన విధముగ చదరంగమునన్
  చకచక పావులు కదుపుచు
  ఒక కరమున నొంటె నెత్తె నొయ్యారి దగన్
  .....‌............✍️చక్రి

  రిప్లయితొలగించండి
 26. ఒక చిత్రంబున గాంచ కోమలులహా ఒయ్యారమొల్కింప వే
  రొక చిత్రంబున గాంచ మానినుల మాహోత్తేజ రూపంబుగా
  నొక హస్తంబున నొంటె నెత్తెఁ గదరా యొయ్యారి చిత్రమ్ముగన్
  ప్రకటంబాయెను చిత్రకారుని కళావైదుష్యమెంతేనియున్

  రిప్లయితొలగించండి