30, ఆగస్టు 2022, మంగళవారం

న్యస్తాక్షరి - 75

31-8-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
నాలుగు పాదాలలో యతి స్థానంలో
వరుసగా 'వి - నా - య - క' అక్షరాలను న్యస్తం చేస్తూ
తేటగీతిలో కాని, ఉత్పలమాలలో కాని
వినాయక స్తుతి చేయండి.

44 కామెంట్‌లు:

 1. ప్రీతి గా నిన్ను పూజించ, (వి)ఘ్న ములను.

  నమ్మకముగ చేతువు గదా (నా)శనంబు,

  నార్తిగా వేడ వెతలు మా(య)మ్ము చేసి

  కాచు చుందువు మమ్ములన్‌ (క)లిమి‌ నిడుచు

  రిప్లయితొలగించండి
 2. వేద లేఖకు డైనట్టి విష్ణుమూర్తి
  నాగభూషణఁదనయుడునాట్యమూర్తి
  హంస వాహినిఁదోడుగయలరుమూ‌ర్తి
  కాణిపాకమునందునకనగమూర్తి
  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణ రావు

  రిప్లయితొలగించండి
 3. శ్రీ గణరాయ (వి)ఘ్నములు సేసియు
  దూరము సత్వరంబునన్
  బాగొనరించ రమ్ము మము భవ్య
  వి(నా)యక మాదుగేహమున్
  జాగొనరించ బోకుమ(య) సన్నుతి
  జేతుము భక్తితోడ నీ
  యాగమనంబు మాకధి(క) యబ్బుర
  మిచ్చును పార్వతీ సుతా!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పద్యం బాగుంది. కాని న్యస్తాక్షరాలు యతిస్థానంలో ఉండాలి కదా?

   తొలగించండి
 4. వేడు కొందుము తొలగింప విఘ్న ములను
  నష్టముల బాపగా దగు నాయకుo డ
  వగుచు మా కోర్కె మన్నించి యవని యందు
  కలుగు బాధల బో ద్రోలు కరుణ తోడ

  రిప్లయితొలగించండి
 5. వేగపరిహరించుచునుండు "వి"ఘ్నములను
  నందమునుగూర్చుచుండువి,'నా"యకుండు
  హస్తివదనుడై సతమభ"య"మునొసగుచు
  కరమునెత్తిదీవించి తా కరుణజూపు

  రిప్లయితొలగించండి

 6. విషపు మేతరి పుత్రుడా విమలచరిత
  నాదు మొరలనాలింపు వినాయకా య
  టంచు ప్రార్థింతు తీర్చు మా యక్కఱలును
  కలిమి నొసగుచు బాపుమా కలతలెల్ల

  విఘ్న నాయకుడ వనుచు విశ్వ జనులు
  నమ్మి కొలతురుగద విఘ్ననాథ జనుల
  నాదరింపగ రావయ్య యవని తలము
  కలత లన్ బాప నొసగుమా కలిమి నంటి.


  వేదన బాపు వాడతడు విశ్వమనోహర సుందరాంగుడే
  నాదుమొరాలకించు సురనాథుడతండని నమ్మితిన్ సదా
  యా దహనాంబకున్ సుతుడె యక్కర దీర్చెడు వాడటంచునే
  గాదిలితోడవాని పదకంజము జేరితి భూరిభక్తితో.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. ఉ.

  వీరుడ వీవు బాలుడవు విశ్వపునాథుని నడ్డగించగన్
  నారద బోధ నేర్చిన వినాయక మూర్తివి విఘ్నరాజువే
  ఆరు ముఖాల్ మహౌజసుడు యవ్వన గండుడు తమ్ముడే కదా
  కారణభూతమై వరద ! కన్నులఁ గప్పుకొనంగ శీఘ్రమున్.

  .................................
  కన్నులఁగప్పుకొను = కంటికి రెప్పవలెఁ గాచియుండు.

  క్రియాస్వరూప మణిదీపిక (విశ్వనాథ, ఆం.ప్ర.సా.అ.) 1962
  దే.స.క్రి.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. విఘ్నములనెల్ల తొలగించు విఘ్నరాజ
  నగజ తనయ వినాయక నామధేయ
  యాతనల దీర్చు దైవమా యమున పుత్ర
  కలతలను బాపు మాపైన కరుణజూపు

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. వేడెద నిను కరుణ జూప ‘వి’ఘ్న రాజ ,
  నాయన దెలిపె నిను గణ ‘నా’యకునిగ ,
  ఆది వందితుడవు గద ‘య’వనిపైన
  గడనమంతను దీవించు ‘క’లసియుండ

  గడనము = సమూహము

  రిప్లయితొలగించండి
 11. వినతు లీయగ వచ్చుదు విఘ్న నాధ!
  నన్ను ఁ బ్రోవుము శివగణ నాయకుండ!
  హస్తి ముఖముతో సతమభ యమిడి,నాదు
  కలతలను బాపి నిరతము కలిమి నిమ్ము

  రిప్లయితొలగించండి
 12. తేటగీతి
  వేడ్క పూజింతు గణనాథ!'వి'ఘ్ననాథ!
  ధీయు,ధైర్యమ్ము నిమ్ము వి'నా'యకుండ!
  నిగమ సంస్తుత!హేరంబ!'య'గజ తనయ!
  స్కంద పూర్వజ!కావుమా 'క'రుణ తోడ.

  ఉత్పలమాల
  వేద పురాణ సంస్తుత!ప/వి/త్ర!ఘనాఘ లవిత్ర!దేవ!వి
  ఘ్నాధిప!శూర్పకర్ణ!గణ/నా/యక!మోదకఖాద!వీర!బ్ర
  హ్మాది సురార్చితా!ఘన జ/య/మ్ము నొసంగెడు దొడ్డదేవరా!
  కాదనకుండఁబ్రోవుమయ!/క/ల్ములొసంగుచు నెల్లవేళలన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. వేడెదనేకదంత నిను విఘ్న నివారణఁ గోరి భక్తి నే
  నాడును వీడ నీ స్మరణ నా గతి నీవెగ విఘ్న నాయకా
  యాడుచు పాడుచున్ జనుల యక్కర దీర్చెడి దొడ్డ దేవరా
  కాఁడగొనెన్ మనంబునను కన్నులకింపగు నీదు మూర్తియే!

  రిప్లయితొలగించండి
 14. వేడ నిను ముందుగ తొలగు *వి* ఘ్నము లిల
  నగజ ప్రియపుత్ర వినుమయ్య *నా* దు మనవి
  నాకలన్ని పాపుము వినా *య* క! గణపతి!
  కలుగ జేయుము సౌఖ్యము *క* నికరించి

  రిప్లయితొలగించండి
 15. రిప్లయిలు
  1. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. ఉత్పలమాల
   వేదములందరున్ జదువ విజ్ఞులు గారని వాటి సారమున్
   దాదగ భారతంబనెడు నాణ్యమునౌ నితిహాసమందునన్
   హ్లాదము గూర్చ వ్యాసుడొక యజ్ఞపు రీతిగ వ్రాసిపెట్టితే
   కాదని మిమ్ము, గెల్వఁగల కర్ములెవారొకొ
   విఘ్ననాయకా!

   తొలగించండి
  3. తేటగీతి
   వేద విజ్ఞాని వ్యాసుండు వినయమొప్ప
   నమ్మి భారతమున్ చెప్ప నాయకాగ్ర!
   యశముగాంచఁగ వ్రాసితె యజ్ఞమట్లు
   కావ రాగదె మమ్మట్లు కరటివదన!

   తొలగించండి
 16. విజ్ఞుడవాదిపూజ్యుడవవిఘ్నమొనర్చరవిఘ్నరాశినే
  నజ్ఞుడప్రాజ్ఞువీవుగణనాయకనమ్మితివక్రతుండదో
  షాజ్ఞతసైపవయ్యవిజయంబిడగొల్వరెవేల్పులెల్లలో
  కజ్ఞులుసర్వదార్చనలకామితసిద్ధులబుద్ధినొందరే

  రిప్లయితొలగించండి
 17. వేడిన నిన్నునిత్యమును విఘ్నములన్ దరిచేరనీక పో
  నాడెదవీవు ప్రేమము వినాయక! నమ్మి కరమ్ము భక్తి నే
  నాడెద నీదు నామము, ప్రయత్నము వీడక, దున్న క్షేత్రమున్
  కాడిని బూన్చి యెద్దులకు, కన్గొన వచ్చెద నిన్ను ముందుగా

  రిప్లయితొలగించండి


 18. వీనుల విందు నీచరిత విఘ్నవినాయక విశ్వవందితా!
  నాయెడ జూపుమీ కరుణ నాగవిభూషణు నందయంత నీ
  యానతి మీరి చేరవట యడ్డములేపని చేయనెంచినన్!
  కానశుభంబులొంద నిను కర్మల కాద్యుడ వేడుకొందురే!!

  రిప్లయితొలగించండి
 19. భమిడిపాటి కాళిదాసు.. అనకాపల్లి.

  వేడు జగములు నిన్ముందు విఘ్న హారి,
  నరులు వేల్పులు గొల్తురనాధినాథ!
  ఆఖువాహన గణపతి యనుచు నీకు
  కరములను మోడ్చి మొక్కెద కరుణజూపు!!

  రిప్లయితొలగించండి
 20. విఘ్నములఁ దొలఁగింపుమ విఘ్ననాథ
  నా మది స్మరింతు నయ్య వినాయక! సుర!
  యనవరతము మమ్మిల సదయ గను మయ్య
  కష్టములను బాపి వినాయక సతతమ్ము

  పీన నిజోద రేభ ముఖ విఘ్న వినాశన ముఖ్య కార్య ల
  గ్నా నత సర్వ దేవ సుర నాథ నరవ్రజ సుందరప్రస
  న్నానన కిన్న రాసుర వియచ్చర పూజిత హృష్ట మానసా
  గాన సుధా రసస్రవ వికత్థన కోటి నుతింతు విఘ్నహా

  రిప్లయితొలగించండి
 21. తేటగీతి
  వక్రతుండ మహాకాయ విక్ర మించి
  నాదు మొరవిని గావుము ,నాగ సూత్ర
  యజన ముధరించి న గణనాయక కొలిచెద
  గజముఖ వదనా నతులివే కరుణ జూపు.
  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటరు.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. వేడుచునంటి నేడునిను విఘ్న వినాశక
  లోకనాధ యే
  నాడును నీతి భాహ్యమగు కార్యము
  జేయుట నేనెరుంగ నే
  నాడిన మాట తప్ప మరి యన్యుల
  కెప్పుడు సేయ ద్రోహమున్
  కౌడిసుమంతలేదు నను కల్మషకంఠుని
  పుత్ర ప్రోచుమా!

  రిప్లయితొలగించండి
 23. వేగమె చూపి నీ కృపను విఘ్నము లన్ని హరించి వేయగా
  నా గురుదేవుడంచు నిను నా యెద గొల్చెద విఘ్ననాయకా
  ఆగక నాదు కైత యొక యజ్ఞము వోలె సతమ్ము సాగగా
  కాగితమున్ కలమ్ము గొని కమ్మగ నే రచియింప బ్రోవుమా !

  రిప్లయితొలగించండి
 24. విఘ్నహర్త వినుము నాదు విన్నపంబు
  నాశమొనరించుమఘమిమ్ము నాకు బుద్ధి
  యశమునిడు నీదు కృప గల్గు యత్న సిద్ధి
  కరివదన గొల్తు నీ పద కమలములను

  రిప్లయితొలగించండి
 25. వేగమెచూపుమా దయను విఘ్నములెల్లయుబాపుచున్ సదా
  నాగురి నిశ్చయించుచును నామది లోకొలు వుండరమ్మయా
  యాగకనొక్కచోటచనుయత్నముచేసెదవెన్నుదన్నుగా
  కాగడవోలెనుండిననుకమ్మగ కావుముజాగుచే యకన్

  రిప్లయితొలగించండి