19, ఆగస్టు 2022, శుక్రవారం

దత్తపది - 186

20-8-2022 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
'పాలు - పెరుగు - వెన్న - నేయి'
ఈ పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
శ్రీ కృష్ణుని స్తుతిస్తూ
స్వేచ్ఛాఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

38 కామెంట్‌లు:

 1. వెన్న దొంగగఁ దాఁవచ్చివేడు కొనెను
  రాజ్య భాగపు సగ పాలు రమ్యము గను
    బి లిచి వారికి నే యిమ్ము పెంపు తోడ
  ననుచు రాయబారిగఁగోరె నచ్యుతుండు

  రిప్లయితొలగించండి
 2. కందం
  మురిపాలు పంచి జననికి,
  వరమై పెరుగుచు సఖులకు, భగవద్గీతన్
  నరునకు నీవెన్న జగ
  ద్గురునిగనే యిలఁ గొలుతుము గోపకిశోరా!

  రిప్లయితొలగించండి
 3. తే.గీ.

  వాసుదేవుడు భక్తుల పాలు ప్రియము
  పేర్మితో కృష్ణు బూజింప పెరుగు చిత్తు
  వెన్నడించు రూపు తళుకు బెళుకు, దాస
  భజన సేయునే యిక్కట్ల పరమపదము.

  రిప్లయితొలగించండి

 4. కొలచినను చాలు పాపాలు తొలగిపోయి
  పెరుగు బుణ్యంబటంచును విశ్వసింత్రు
  గాదె, నీదులీలలవెన్న నాదుతరమె
  బాపు మంటినే యిడుముల పరమ పురుష.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. సలుపు విన్నపాలు వినుచు చక్క నయ్య
  యావసరాలకు పెరుగుచు నాదుకొనుచు
  నెట్టి తావెన్న డైనను గట్టి గాను
  పిలువగానే యి టుల వచ్చి నిలుతు ననును

  రిప్లయితొలగించండి
 6. పాపాలు పెరుగుటం గని
  తాపసులే వేడుకొనగ ధరణిని గావన్,
  రూపాల వెన్నని దలఁతు,
  గోపాలుడి నే యిల నిజ గురువుగ గొలుతున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. వాసుదేవుడుశిశుపాలుని చక్రము
  తోడ జంపె పెరుగదోషరాశి
  కంసహరునిపనులు కావెన్న నేరముల్
  గొలువనేయిడునటగొప్పవరము

  రిప్లయితొలగించండి
 8. వరముగ నందునింట మురిపాలు యశోదకుఁ బంచి కృష్ణుడే
  పెరుగు చు జూపె లీలలను పెంపుగ గోకులమందు విందుగన్
  సరగున రండు కృష్ణునకు సల్పగ పూజల వెన్న శక్యమే!
  సరవిని భక్తితో గొలువ సాధుజనాళిని గాచు నేయి లన్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. తేటగీతి
  ఆలమందలు మేపు గోపాలురెల్ల
  నందునింటిలో పెరుగుచున్నట్టి చిన్ని
  కృష్ణు మహిమలవెన్నక క్రీడలాడ
  యమునఁగాళియునే యిట్టె హతమొనర్చె.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. మురిపాలు దేవకి యిడగ
  పెరుగుట తో గోపికలకు పెరిమి నిడితివే
  కొర జూపవు నీవెన్నడు
  నిరతము నిన్నే తలచుచునే యిపు డుండన్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ముద్దు మురిపాలు నీయొక్క మోజు తీర్చ
  పెరుగుచుంటివి రేపల్లె పరవశింప
  వేణుగానము వీడవీవెన్నడైన
  చూడ నొప్పునే యికనీదు చోర కళని

  రిప్లయితొలగించండి
 12. పావన చరణ స్మరణ తాపాలు దొలగు
  పెరుగు ప్రేమభావన, నిండు విశ్వమంత
  నీవెయను సత్యము, కలుగునే యితరపు
  బ్రేప్సలు మదిని నీరూపు వెన్నడించ?

  రిప్లయితొలగించండి
 13. సతము‌నిన్నేయిడుములను చంపమనుచు
  వేడెదను భక్తి నీపైన పెరుగు చుండె
  తలచ నీవెన్నడున్ చూపవలుకను గిరి
  ధరుడ,విన్నపాలును విని కరుణ జూపు

  రిప్లయితొలగించండి
 14. కం.
  పెరుగును పుణ్యఫలంబులు,
  తరుగును పాపాలు నిన్ను తలచిన తృటిలో!
  హరి!నీదయ నేయిడుములు,
  దరిజేరవు భక్తులకిల ధాతవు కృష్ణా!!

  రిప్లయితొలగించండి

 15. వెన్నదొంగ నెడి బిరుదు వేడుకాయె
  కోప తాపాలు నీకేవి కొంటె కృష్ణ
  వేడుకొన్న భామ వినదు వేడికోలు
  పెరుగునే యిల దా నెమ్మి బ్రేమ పంచ
  వేలయాటలు జూపిన వేణునాథ

  రిప్లయితొలగించండి
 16. శిశుపాలు తప్పులు పెరుఁగు
  భృశమ్ము తా వెన్న కుండనే యిడ నిందల్
  శశివదన నీకు నిచ్చితి
  వి శార్ఙ్గి వీక్షించి ముక్తి వెన్నుఁడ ప్రణతుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. గోపాలుని మురళీ నా
  దోపాసన తీపెరుగుట దుష్కరమైనన్
  పాపాలకు తావెన్నడు
  మాపాలిట గల్గనీదు తానే యిలలోన్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. తే.గీ.

  పాలు ద్రాగగ నల్లరి పాలు హితులు
  పెరుగును చిలికి దాచగ పెరుగు మృగణ
  వెన్న గోరుచు నుట్టికై వెన్నడించె
  నేయి కలిమికై కృష్ణునే యియ్యకొనుము.

  రిప్లయితొలగించండి