17, ఆగస్టు 2022, బుధవారం

సమస్య - 4165

18-8-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మునుఁగ గంగలో మోక్షముఁ బొందలేము”
(లేదా...)
“మునిఁగిన మోక్ష మబ్బునని మూర్ఖులు చేరిరి జాహ్నవీతటిన్”

57 కామెంట్‌లు:

 1. మునుఁగ గంగలో మోక్షముఁ బొందలేము
  సత్య మదియ గంగను మున్గ చావు వచ్చు
  మునుగ గంగను వచ్చిన మోక్ష ము,వెసఁ
  మునుగఁ బోదును గాశికి ముదము తోడ

  రిప్లయితొలగించండి

 2. పాప భీతియె లేనట్టి స్వార్థ పరుల
  మగుచు ధనము నార్జింప నక్రమముల
  జేసి కుత్సితులమయి కాశి జని యచట
  మునుఁగ గంగలో మోక్షముఁ బొందలేము.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. పాపములెపుడు‌బోవును‌ వారణాశి

  యందు,హరినేమి‌ యడిగెనా యన్నమయ్య,

  కామి‌గాకున్న చో మోక్ష గామమెపుడు,

  మునుగ గంగలో, మోక్షము, బొందలేము

  రిప్లయితొలగించండి
 4. తేటగీతి
  స్వార్థచిత్తమ్ము పురిగొల్ప పరులఁదోచి
  ధర పరోపకారమునెంచు వరుస మఱచి
  యిరుగుపొరుగు వారలవెంట నరిగి కాశి
  మునుఁగ గంగలో మోక్షముఁ బొందలేము

  చంపకమాల
  పనిగొని దోచుచున్ బరుల, స్వార్థపరత్వము హద్దుమీరుచున్
  మనక పరోపకారమున నల్గురు మెచ్చెడు రీతి లేదనన్
  బొనరుచుఁ బిల్వగా నిరుగుపొర్వుల తోడను కాశికేగియున్
  మునిఁగిన మోక్ష మబ్బునని మూర్ఖులు సేరిరి జాహ్నవీతటిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. వినుమిక మిత్రమా! మిగుల
  వేదన నొందగనేల? నీదరిన్
  తనువున దాగియున్నదిక
  దా! పరితాపము ద్రోల నాత్మయే!
  యనువున పాపకర్మముల
  నాహుతి జేసి చెలంగ నేలనో?!
  మునిఁగిన మోక్ష మబ్బునని
  మూర్ఖులు చేరిరి జాహ్నవీతటిన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 6. పూర్వులు నుడివినట్లుగ మూడుమార్లు
  మునుఁగ గంగలో మోక్షముఁ బొందలేము
  తెగులు తప్పకుండగ వచ్చు ,
  గల్మషము పెరిగె గద యీకాలమందు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మూడవ పాదం అసంపూర్ణంగా ఉన్నది.

   తొలగించండి
  2. 🙏🏽
   సవరణతో

   పూర్వులు నుడివినట్లుగ మూడుమార్లు
   మునుఁగ గంగలో మోక్షముఁ బొందలేము
   తెగులు తప్పకుండగ వచ్చు దేహమునకు ;
   కల్మషము పెరిగె గద యీకాలమందు

   తొలగించండి
 7. మునిఁగిన మోక్ష మబ్బునని మూర్ఖులు చేరిరి జాహ్నవీతటిన్
  వినగను మూర్ఖు లేయనుచు వేమఱు నమ్ముదు నట్టివారినిన్
  ననఘులు గంది శంకరుల నానతిఁ జొప్పున గాశి కేగి ,యా
  గణపతి దండ్రి యౌశివుని గారవ మొప్పగ వేడుకొందు సూ.

  రిప్లయితొలగించండి


 8. అనిశము పాపకార్యముల నాపక చేసెడి స్వార్థచిత్తులే
  ఘనులగు పండితోత్తములు గంగ మహాత్మ్యము గూర్చి చెప్పగా
  విని తమ దుష్కృతమ్ములను వీడక కాశికి బోయి గంగలో
  మునిఁగిన మోక్ష మబ్బునని మూర్ఖులు చేరిరి జాహ్నవీతటిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. మంచి గుణములు కరవైన మానసమున
  సత్ప్రవర్తన కనరాదు శాంతి లేదు
  పరమపథమును జేరగ పరితపించి
  మునుఁగ గంగలో మోక్షముఁ బొందలేము

  రిప్లయితొలగించండి
 10. అంతు లేనట్టి పాపము లాచ రించి
  పరుల సిరిసంపదలనెల్ల వడిగ దోచి
  కపట భక్తి ప్రదర్శించి కాశి కేగి
  మునుగ గంగలో మోక్షము బొంద లేము.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ఉ.

  *మునిఁగిన మోక్ష మబ్బునని మూర్ఖులు చేరిరి జాహ్నవీతటిన్*
  కనికరమున్ సమర్థనము గాంచక శోధన భారతీయులన్
  గనుచును వారణాసి పుర గంధము నాల్డసు హగ్స్లి వ్యాసమున్
  మనుచుచు వ్రాసె గర్వమున మన్నన నొల్లక నాంగ్ల భాషలో.
  ....................


  ఆల్డసు హగ్స్లి...... ఇంగ్లండ్ రచయిత.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. చేయ రానట్టి దొసగులు చేయు చుండి
  ద్రోహ బుద్ధి తొ చరియించు దుష్టు లగుచు
  యాత్ర కై వెళ్లి కాశి లో వేడుకలర
  మునుగ గంగలో మోక్షము బొందలేము

  రిప్లయితొలగించండి
 13. తెలంగాణా రాష్ట్రేతరులైన కవులు క్రింది పూరణము అపార్థం చేసుకోకండి.🙏🙏

  తెనుగుకు రెండు రాష్ట్రములు, తేలని పోరని నాటి నాయకుల్
  జనములు నమ్మ బల్కి, తెగ జాణతనమ్మును జూపిరప్డు, పా
  లనమున దోచవచ్చునని లాఘవ మెంతయొ జూపి, నేడిటుల్
  మునిఁగిన మోక్ష మబ్బునని మూర్ఖులు చేరిరి జాహ్నవీతటిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ఆటవెలది
  కలుగు గాదె *మునుగ గంగలో మోక్షము,
  పొందలేము* భూరి పుణ్యములను
  కాశికేగకుండ;కాన విశ్వేశ్వరు
  నన్నపూర్ణఁగొలువ నఘముఁదొలగు.

  చంపకమాల
  ధనకనకంబులన్ సతము దారులఁగాచియు తస్కరించి,కూ
  డని పనులెల్లఁజేయుచును డంబము మీఱగ దొంగభక్తులై
  *మునిగిన మోక్షమబ్బునని మూర్ఖులు చేరిరి జాహ్నవీ తటిన్*
  పనివడి మ్రింగె నక్రములు వారలు స్నానముఁజేయ నక్కటా!

  రిప్లయితొలగించండి
 15. అనయము దుష్ట కర్మలును హత్యలు
  జేసి గడించి కాసులన్
  మనుగడ జేయు వారలును మానస
  మందున బెర్గుచున్న యా
  ఘనమగు పాతకమ్ములును గ్రన్నన దూర
  మువోయి గంగలో
  మునిగిన మోక్షమబ్బునని మూర్ఖులు చేరిరి జాహ్నవీ తటిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. అడ్డ దారులందునడచి యక్రమముగ
  ధనమునార్జించి సతతముదైవమునకు
  ముడుపులను కట్టి కాశిలో మొక్కు దీర్చి
  మునుగ గంగలో మోక్షము బొంద లేము ".

  రిప్లయితొలగించండి
 17. ధనమె ప్రాధాన్యమనిదల్చి ధరను జనులు
  మునుపు నేర్చిన సద్గుణములను వీడి
  అనుచితమ్మగు కార్యాలు ఆచరించి
  మునుఁగ గంగలో మోక్షముఁ బొందలేము

  రిప్లయితొలగించండి
 18. కనుమిను గానరాక విషకాంక్షల జాలమునందు మ్రగ్గియున్
  అనిశము స్వార్థ చింతనతొ అక్రమమార్గములన్ని జొచ్చి య
  వ్వనముడగంగనెల్ల తమ పాపపు కర్మల భీతి నొందుచున్
  మునిఁగిన మోక్ష మబ్బునని మూర్ఖులు చేరిరి జాహ్నవీతటిన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'చింతనతొ' అని తో ప్రత్యయాన్ని హ్రస్వంగా ప్రయోగించరాదు. "చింతనను" అనండి. అలాగే "యౌవనము/జవ్వనము" అనండి. 'యవ్వనము' అనడం సాధువు కాదు.

   తొలగించండి
  2. సూచనలకు ధన్యవాదములు. ముఖ్యంగా "యవ్వనము" పద ప్రయోగంపై.

   తొలగించండి
 19. తేటగీతి
  సుమతి శతకము చదివిన సుమతులవము!
  ' గీత' గ్రంథముండినను ముక్తిడదదియును!
  మునుఁగ గంగలో మోక్షముఁ బొందలేము!
  చిత్త, వాక్య, కర్మల శుద్ధి చింత లేక!

  రిప్లయితొలగించండి
 20. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  కపట చేష్టల నెంచుచు కాసు కొఱకు
  తోడివారల నెల్లను దుద్దువెట్టి
  ఘనుల వెంటను గొప్పగా కాశి కేగి
  మునుగ గంగలో మోక్షము బొంద లేము.

  రిప్లయితొలగించండి
 21. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  అనయము తోడివారలకు నర్మిలిబంచెడి కర్తలై కడున్
  వినయము జూపి చొక్కిడుచు విత్తము దొంగతనమ్ముజేయుచున్
  చని ఘనమైన వేడుకను సల్పుచు నంత్యమునందు కాశిలో
  మునిగిన మోక్షమబ్బునని మూర్ఖులు జేరిరి జాహ్నవీ తటిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. చం.మా.
  ధనమను మత్తులోబడుచు ధర్మము వీడుచు సంచరించుచున్
  బనిగొని మోసమార్గమున బాపపు చేష్టల సంగ్రహించుచున్
  ఘనముగ భక్తి జూపుచును గాశికి బోవగ నందు గంగలో
  మునిఁగిన మోక్ష మబ్బునని మూర్ఖులు చేరిరి జాహ్నవీతటిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 23. అనయము పాపచింతనల నంతము చేతలు దోషయుక్తముల్
  ధనమును రాజ్యమున్ గొన నధర్మపథమ్మున సంచరింతు వీ
  వొనరగ కీర్తికోసమె సుయోధన! దానము జేతువిట్లగా
  మునిఁగిన మోక్ష మబ్బునని మూర్ఖులు చేరిరి జాహ్నవీతటిన్

  కంజర్ల రామాచార్య

  రిప్లయితొలగించండి
 24. మును దము సల్పు గర్మలును మున్గగ గంగను వెంటరావనిన్
  మనమున భక్తి యీశునకు మాలలు బాలును నీయ కాశికిన్
  జని నవమాస దీక్షలను జాహ్నవి పూర్ణల విశ్వనాధుకున్
  “మునిఁగిన మోక్ష మబ్బునని మూర్ఖులు చేరిరి జాహ్నవీతటిన్”
  కనుగొనలేరు వీడవవి గల్గును గర్మలు సంచితంబులన్

  రిప్లయితొలగించండి
 25. తేటగీతి
  ఎఱుకతో పాపపు పనులు యెగసి పడుచు
  జేసి ,పాప శమనముకై చేరె కాశి
  గంగను తలచి ముచ్చట గానె తాము
  మునుగ గంగలో మోక్షము బొంద లేము.
  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటర్.

  రిప్లయితొలగించండి
 26. అనయము దుష్టమౌ తలపు లందున మున్గుచు, జీవితమ్ములో
  మునుకొని దౌష్ట్యముల్ సలిపి పొందుచు హ్లాదము మానసమ్ములో
  కనుగొని నారకమ్ముఁ బడు కష్టములన్ మది, భీతినొందుచున్
  మునిఁగిన మోక్ష మబ్బునని మూర్ఖులు చేరిరి జాహ్నవీతటిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 27. చిత్త శుద్ధి లేక దేవతా చింత లేక
  భూత దయ లేక కారుణ్య బుద్ధి లేక
  పాప భీతి లేక యనృత భయము లేక
  మునుఁగ గంగలో మోక్షముఁ బొంద లేము


  కని విని నేర నట్టి వగు కార్యము లెన్నియొ ఘోర భంగిఁ దా
  మొనరిచి కీడు నెల్లరకు నుర్వి నొసంగుచు స్వీయ వృద్ధికై
  కనికర మింత లేకయు సుఖమ్ముగఁ బాపము లెన్ని సేసినన్
  మునిఁగిన మోక్ష మబ్బు నని మూర్ఖులు చేరిరి జాహ్నవీ తటిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 28. మరొక పూరణ
  డా బల్లూరి ఉమాదేవి

  మనమునపాడుబుద్ధులునమానుషరీతిగనిండియుండగా
  వినయముచూపునట్టులిలవేషముమార్చుచుసంచరించుచున్
  జనులనుమోసగించుచునుసాగుదురాత్ములుదల్చుచెల్లరున్
  మునిగిన మోక్షమబ్బునని మూర్ఖులు చేరిరి జాహ్నవీతటిన్

  రిప్లయితొలగించండి

 29. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.

  ధనము నార్జించుటే ధ్యేయమనుచు తలచి
  పాప కార్యములన్ జేసి స్వార్ధపరుల
  మై చరించి పాపపు భీతి మరచి, వార
  ణాసికేగి శివుని ప్రార్ధనల్ సలుపుచు
  మునుగ గంగలో మోక్షముఁ బొందలేము.

  రిప్లయితొలగించండి