4, ఆగస్టు 2022, గురువారం

సమస్య - 4153

5-8-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వాలికి మారుతి జనించె భాస్కరుఁడు గనన్”
(లేదా...)
“వాలికిఁ బుట్టె మారుతి నభశ్చరుఁడౌ రవి గాంచి మెచ్చఁగన్”

17 కామెంట్‌లు:

 1. మేలము లాడుచు నొకడనె
  వాలికి మారుతి జనించె భాస్కరుఁడు గనన్
  వాలికి సోదరుఁ డారవి
  మూలము వేనెఱిగి నుడువ ముద్దుగ నుండున్

  రిప్లయితొలగించు
 2. రిప్లయిలు
  1. కందం
   ఆలించి వ్రాయమన్నను
   "గాలికి మారుతి జనించె ఖాంకుండు గనన్"
   దూలుచు శిష్యా! వ్రాసితె
   "వాలికి మారుతి జనించె భాస్కరుఁడు గనన్"

   “గాలికిఁ బుట్టె మారుతియె కంజహితుండట గాంచి మెచ్చఁగన్
   నాలికతో వచింప విని నల్వురు నవ్వఁగ శిష్య! నిద్రలోఁ
   దూలుచు నిట్లు వ్రాసితివె దుంపతెగా! వెధవా! విచిత్ర మే
   వాలికిఁ బుట్టె మారుతి నభశ్చరుఁడౌ రవి గాంచి మెచ్చఁగన్?

   తొలగించు
 3. మేలము లాడుచున్ నొకడు మీరని సంతస మొందగ బల్కెనిట్లుగా
  వాలికిఁ బుట్టె మారుతి నభశ్చరుఁడౌ రవి గాంచి మెచ్చఁగన్
  వాలికి సోదరుండగును భాస్కరుఁ డయ్యది నేర్వగా వలెన్
  మూలముఁ జూచినం దెలియు మొత్తము జూడుము రాజశేఖరా!

  రిప్లయితొలగించు
 4. కందము
  ఆలియగు తార యెవరికి?
  గాలికి జనియించెనెవఁడు?కమ్రముగా ప
  ద్మాళులెపుడు వికసించున్?
  *వాలికి,మారుతి జనించె,భాస్కరుఁడు గనన్.
  ( క్రమాలంకారములో పూరించబడినది)

  రిప్లయితొలగించు
 5. బాలకుడంగదుడు సుతుడు
  వాలికి ; మారుతి జనించె భాస్కరుఁడు గనన్
  బాలునిగ కేసరి కపికి ,
  వాలముతో రాళ్ళనెత్తి వారథి కట్టెన్

  రిప్లయితొలగించు

 6. బాలుండంగదుడు సుతుడు
  వాలికి, మారుతి జనించె భాస్కరుడు గనన్
  గాలికి సమ్మూర్ఛపు బల
  శాలిగ నంజని కడుపున స్తవనీయుండై.


  వాలు మగండు శత్రువుల పాలిట కాలుడు తారగర్భమున్
  వాలము గల్గినట్టి నిరపత్రపుడౌ సుతుడంగదుండు న
  వ్వాలికిఁ బుట్టె , మారుతి నభశ్చరుఁడౌ రవి గాంచి మెచ్చఁగన్
  గాలిడి లంకలో దనుజ కాంతను త్రెక్కొనెనొక్క వ్రేటుతో.

  రిప్లయితొలగించు
 7. ఉత్పలమాల
  బాలకుఁడంగదుండు మును వానరులెల్లరు మెచ్చ తారకున్
  *వాలికిఁబుట్టె;మారుతి నభశ్చరుఁడై,రవిగాంచి మెచ్చగన్*
  వాలముఁద్రిప్పుచున్నెగసి,వార్ధిని దాటియు
  లంకకేగి సీ
  తాలలనంగనెన్ మఱియు దగ్ధముఁజేసెను లంక జంకకే.

  రిప్లయితొలగించు
 8. క్రమాలంకారంలో -----
  ఆలి య యె తార యెవరికి?
  వాలము నను వాయు సుతుగ భవ మై రెవరో?
  కేలుల మోడ్తు ర దేరికి,?
  వాలికి : మారుతి జనించె : భాస్కరుడు గనన్

  రిప్లయితొలగించు
 9. మేలగు భృత్యుండగునా
  వాలికి మారుతి? జనించె భాస్కరుఁడు గనన్
  బాలకిరణాల తోడన్
  కాలానుగుణముగ తానె కనుమరుగాయెన్

  రిప్లయితొలగించు
 10. హేలగ నంగదుడు సుతుఁడు
  వాలికి, మారుతి జనించె భాస్కరుఁడు గనన్
  లీలగ నంజన సుతునిగ
  మేలుగ నీ వీరవరుల మెచ్చిరి విబుధుల్

  రిప్లయితొలగించు
 11. హేలగ నంగదుండు జనియించె మహీతలమందు పుత్రుగా
  వాలికిఁ, బుట్టె మారుతి నభశ్చరుఁడౌ రవి గాంచి మెచ్చఁగన్
  లీలగనంజనా సతికి ప్రీతిగ వాయు సుతుండుగా నిలన్
  మేలుగ రామచంద్రునకు మించిన భక్తవరేణ్యు లిర్వురున్

  రిప్లయితొలగించు
 12. బాలుండంగదుడుసుతుడు
  బాలుడిగాజననమొందె పవనుని నంశన్
  బాలుడు పుట్టెను కుంతికి
  వాలికి,మారుతి జనించె భాస్కరుడు గనన్

  రిప్లయితొలగించు
 13. కందం
  చాల చదువు చదివిన వా
  చాలు డొకడు బలికె నిట్లు ,చదివితి నెంతో
  లీలగ నుడివెద మీకై
  వాలికి మారుతి జనించె భాస్కరుడు గనన్.
  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటర్.

  రిప్లయితొలగించు
 14. చాల బలవంతుఁ డతి ధీ
  శాలి మనోజవుఁడు హరివృషభుఁడు ఘనుండౌ
  గాలికి నంజనకు సముఁడు
  వాలికి మారుతి జనించె భాస్కరుఁడు గనన్


  మే లన వాన రోత్తము లమేయ బలాన్వితు లెల్లఁ బ్రీతితో
  నా లలనా మతల్లి తర లాక్షికిఁ దార కొసంగ హర్షమున్
  బాలుఁడు వాస వాన్వయుఁడు వానర వర్యుఁడు నంగదుండు త
  ద్వాలికిఁ బుట్టె మారుతి నభశ్చరుఁడౌ రవి గాంచి మెచ్చఁగన్

  రిప్లయితొలగించు
 15. చూచు వారికిఁ దనులందుఁ జొప్పడంగ
  రోమహర్షణము భృశము భామ కింకఁ
  బరఁగ నైపుణమే త్రాటి పైన నాడఁ
  జరణముల్ దెగి నటియించె చక్కనమ్మ
  [తెగు = సాహసించు]


  పరమానందము కల్గుఁ గాదె మదిలో వైరమ్ము మూలమ్ముతోఁ
  బరిపూర్ణమ్ముగ నాశనం బయి సుహృద్భావమ్ము సేకూరఁగం
  దరుణీ రత్నము నేరి సత్యమును బ్రీతిం జెంది స్నేహమ్ముఁ బం
  చ రణంబుల్ దెగి నాట్య మాడె నటియే సభ్యుల్ ప్రశంసింపఁగన్

  రిప్లయితొలగించు