29, సెప్టెంబర్ 2023, శుక్రవారం

సమస్య - 4545

30-9-2023 (శనివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పడక వీడి రమ్మన మంచి వార్త సతికి”
(లేదా...)
“శయ్యను వీడి రమ్మనుటె చల్లని వార్త యగున్ లతాంగికిన్”

24 కామెంట్‌లు:

 1. ఆత్ర మొందుచు గృహమున కరుగుదెంచ
  పట్ట పగలు పండుకొనిన భార్య తోడ
  పండుగ యనుచు తెచ్చితి పట్టు చీర
  పడక వీడి రమ్మన మంచి వార్త సతికి

  రిప్లయితొలగించండి
 2. తేటగీతి
  మాయరోగమదేదియో మగని జుట్ట
  వైద్యశాలమంచానికి పరిమితమయి
  విజ్ఞుడై చికిత్సనిడియు వెజ్జు పిలచి
  పడక వీడి రమ్మన మంచి వార్త సతికి!

  ఉత్పలమాల
  అయ్యయొ రోగమేదొ పతి కంటియుఁ జిక్కఁగ మంచమందునన్
  వ్రయ్యలు సేసి కాయమును వ్రాల్చఁగ జేర్చిరి వైద్యశాలలోఁ
  జయ్యన మేటి వెజ్జొకరు శాంతము గూర్చియు భర్తఁ బిల్చుచున్
  శయ్యను వీడి రమ్మనుటె చల్లని వార్త యగున్ లతాంగికిన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 3. అయ్యలుకొందరీభువినిహంగులుజూపనశేషప్రజ్ఞతో
  నెయ్యమునేర్చిభార్యలనునేరుపుమీరవిషంబుదాచుచున్
  చయ్యనమోసగింతురటజారులునౌచుననంతరూపునా
  శయ్యనువీడిరమ్మనుటెచల్లనివార్తలతాంగికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. అత్తయింటనుబాధలననుభవించు
  ముద్దరాలికియొకకొంతమోదమీయ
  తల్లిదండ్రులు, భర్తను దలచి గొడవ
  పడకవీడిరమ్మనమంచివార్తసతికి

  రిప్లయితొలగించండి
 5. భార్య పై మమ కారాన పసిడి నగను
  గొనియు దెఛ్చియు బిలిచెను గోర్కె మీర
  పడక వీడి రమ్మన మంచి వార్త సతికి
  దిగ్గునను లేచి వఛ్చె ను సిగ్గు పడుచు

  రిప్లయితొలగించండి
 6. భర్తపై యలిగిన యట్టి భార్య బుంగ
  మూతి పెట్టి వేరుగదిని ముసుగు దన్ని
  పడుకొనుట గాంచి బ్రతిమాలి పత్నినట్టి
  పడక వీడి రమ్మన మంచి వార్త సతికి .


  అత్తవారింటి యారడు లధిక మవగ
  తాళలేనంచు చెప్పగా తండ్రి యంత
  నాగ్రహమ్మున వారింట నట్టి హింస
  పడక వీడిరమ్మన మంచి వార్త సతికి.


  మల్లె తోటలో నున్నట్తి మంచె పైన
  స్వచ్ఛ చంద్రికల్ గ్రోలుచు సలస మాడ
  యిరుకు పర్యంక మదియేల యింతి వడిని
  పడక వీడి రమ్మన మంచి వార్త సతికి.


  వియ్యము గోరి వచ్చిరని విజ్ఞత వీడుచు చిన్ననాటి యా
  నెయ్రపు గాని పుత్రుడగు నిగ్గడి తోడ వివాహంచు నా
  తొయ్యలి నిచ్చి వాడుకడు దుర్మతి యంచు నెఱంగినంత నూ
  శయ్యను వీడిరమ్మనుటె చల్లని వార్త యగున్ లతాంగికిన్.


  కయ్యము లాడబోవడు సుగాత్రిని ప్రేమగ నాదరించు కా
  శయ్యయె నోరుజారి పరుశమ్ముగ మాటలనాడ నీసుతో
  చయ్యనునాత్మభూతుని బిచానము జేర మగండు వేడుచున్
  శయ్యను వీడి రమ్మనుటె చల్లని వార్త యగున్ లతాంగికిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. తే॥ మగఁడు తెలవారె నని లేచి మగువకు నొక
  కప్పు కాఫిఁ గలిపి నంతఁ గమ్మ దనపు
  వాసనల్ సోకు చుండఁగ వలసి నంత
  పడక వీడి రమ్మన మంచి వార్త సతికి

  ఉ॥ కయ్యము లాడకుండగను గమ్మని కాఫినిఁ జేసి ప్రేమతో
  వియ్యపు వారలన్ గనెడి వేషము వేయుచు నల్లనల్లనన్
  నెయ్యము మీరఁగా సతిని నెచ్చెలి లెమ్మనిఁ దీపి పల్కులన్
  శయ్యను వీడి రమ్మనుటె చల్లని వార్త యగున్ లతాంగికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మరొక పూరణ

   తే॥ నగలు కొందును వగపేల నాణ్యమైన
   పట్టు చీరలుఁ దెత్తును బట్టు విడుమ
   కోరికలఁ దీర్తు నలివేణి కోరు మనుచు
   పడక వీడి రమ్మన మంచి వార్త సతికి

   ఉ॥ తొయ్యలి కోపమున్ గనఁగఁ దోచిన రీతిని యూరడించుచున్
   జయ్యన కోర్కెలన్నిటిని జాగును సేయకఁ దీర్చి తాల్మితో
   నెయ్యముఁ జూపుచున్ సతిని నెచ్చిలి యల్కను మానవో యనిన్
   శయ్యను వీడి రమ్మనుటె చల్లని వార్తయగున్ లతాంగికిన్

   శ్రీకృష్ణుని కాలము నుండి నేటివరకు ఇదే తంతండి

   తొలగించండి
  2. మీ పూరణలన్నీ బాగున్నవి. అభినందనలు
   రీతిని నూరడించుచున్... అనండి

   తొలగించండి
 8. ఆలుమగలమధ్యగల భేదాలు సమసి
  భార్యకౌగిలి వాంఛించు భర్త తనదు
  యాలి యేర్పరచుకొనిన నేల మీది
  పడక వీడి రమ్మన మంచి వార్త సతికి

  వియ్యపువారితోగల విభేదము రక్కొన తత్ప్రభావమున్
  శయ్యలు దూరమైనతఱి జంటకు వేరుగ శయ్యలేర్పడెన్
  కయ్యములంతమై మగడు కంకటిమీదకు చేరఁగా నధ
  శ్శయ్యను వీడి రమ్మనుటె చల్లని వార్త యగున్ లతాంగికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. తేటగీతి
  నల్గురు మహిళామణులంత నవ్వులాట
  పలుకులు పలుకుచు, కడకు పంతములకు
  లొంగి జగడించ ,పతియనె లొల్లి ,హింస
  పడక వీడి రమ్మన, మంచి వార్త సతికి.
  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటరు.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. అలుక మానవె చిలుకలకొలికి నీకు
  పట్టుచీరనుఁ దెచ్చితి పట్టువిడుము
  నాదు ప్రియసఖివీవంటినన్నునమ్మి
  పడక వీడి రమ్మన మంచివార్త సతికి

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ఇయ్యెలనాఁగ బూనినది హెచ్చగు కోపము నాకతంబునన్
  తొయ్యలియల్క దీర్చఁగను తోరపు హారముఁ దెచ్చి యిచ్చినన్
  చయ్యన నల్కబోవునని సాదరమొప్ప యనుంగు నెచ్చెలిన్
  శయ్యను వీడి రమ్మనుటె చల్లని వార్త యగున్ లతాంగికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. కోపమెందుకే నీకింత కోమలాంగి
  తెచ్చితిని నీకు బంగారు తేజమైన
  గొలుసు చిలుకల కొలికి యలక
  పడక వీడి రమ్మన మంచివార్త సతికి

  రిప్లయితొలగించండి