19, సెప్టెంబర్ 2023, మంగళవారం

సమస్య - 4536

20-9-2023 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“గిరి హరిఁ గని పక్కుమని నగెన్ దరుశాఖన్”
(లేదా...)
“గిరి హరిఁ గాంచి పక్కున నగెన్ దరుశాఖలలోన డాఁగి తాన్”
(వేలూరి శివరామశాస్త్రి గారి శతావధాన సమస్య)

29 కామెంట్‌లు:

 1. కరియొకటి దరుముట గనిరి
  తరజంతుల నెల్ల,జడిసి తామును భీతిన్
  నరులు దూరము గాసా
  గిరి, హరిఁ గని పక్కుమని నగెన్ దరుశాఖన్”

  రిప్లయితొలగించండి
 2. పెరిగినహర్మ్యమువలనను
  తరిగెనుచోటునుతనకునుతాకడుప్రజలన్
  కరువయ్యెకనగకొండయు
  గిరిహరిగనిఫక్కుమనినగెన్తరుశాఖన్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. కందము
  బిరబిర తొలఁగెఁదమంబులు
  చరియించ దొడంగె నండజంబులు నింగిన్
  అరవిరిసిన మొగ్గలు,ప్రా
  గ్గిరి హరిఁగని పక్కుమని నగెన్ దరుశాఖన్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. చంపకమాల
   బిరబిరఁజీకటుల్ దొలఁగె బిట్టుగఁగూయఁదొడంగె కీరముల్
   పరగెను మందమారుతము, భాసిలుచుండగ దిక్కులెల్ల,ప్రా
   గ్గిరి హరిఁగాంచి పక్కున నగెన్ దరుశాఖలలోన డాగి తాన్
   కిరణములెల్లఁదాకి గిలిగింతలు వెట్ట లతాంతమయ్యెడన్.
   హరి=సూర్యుఁడు

   తొలగించండి
 4. మరగిననాగరీకమునమానిసిమేడలగట్టగట్టనేర్చె, నే
  మరచెను

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కం॥ హరిణము వెంట పరుగిడుచుఁ
  దరుమఁగ హరిణము దొరకకఁ దప్పించుకొనన్
  గరువము నణఁగె హరికనుచు
  గిరి హరిఁ గని పక్కుమని నగెన్ దరుశాఖన్

  చం॥ హరిణముఁ గాంచి వెంటపడ నాతుర తోడను సింగమట్టులన్
  దరుముచు జింక భీతిలుచుఁ దప్పుకొనంగను దౌడుతీయగన్
  బిరబిర ప్రాణరక్షఁ గన భీషణ వేగము తోడఁ జిక్కకన్
  గిరి హరిఁ గాంచి పక్కున నగెన్ దరుశాఖలలోన డాఁగి తాన్

  హరి సింహము

  రిప్లయితొలగించండి
 6. ధరణీ రుమమెక్కుచు దా
  గిరి హరిఁ గని , పక్కుమని నగెన్ దరుశాఖన్
  హరియొకటి వీరల పరమ
  పిరికిదనము గాంచి మిగుల విహసించెనదే

  (మొదటి హరి సింహము రెండవ హరి కోతి)


  తరలిన మిత్రులెల్లరును తర్కము నందున వేగి రమ్మునన్
  దరమున క్ష్మాజమెక్కిరి నిదాఘము రాల్చుచు వారలెల్ల దా
  గిరి హరిఁ గాంచి , పక్కున నగెన్ దరుశాలలలోన డాఁగి తాన్
  హరి వగమా కఠాకువు భయస్థుల గాంచుచు వెక్కిరింపుగా.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. హరికి యడలి వెంకటగిరి
  తరువు పయికి నెక్కుచుండ దాపున నుండెన్
  మరకట మొక్కటి, వెంకట
  గిరి హరిఁ గని పక్కుమని నగెన్ దరుశాఖన్

  హరి = సింహము = కోతి

  రిప్లయితొలగించండి
 8. బిరబిర పరుగులతో సా
  గిరి హరిఁ గని; పక్కుమని నగెన్ దరుశాఖన్
  బరికించిన వానరమే
  పరువపు జవ్వనులు తీయు పరుగుల సడిలో

  రిప్లయితొలగించండి
 9. పరు గున వెడలియు హరి యొక
  తరువు న దాగె ను దరిమియు దాపుకు జేరెన్
  గిరి కను గొంటి నటంచును
  గిరి హరి గని ఫక్కుమని నగె న్ దరు శాఖన్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. తరుణము సంధ్యా సమయము
  విరిసెను పూలతలు, తరలె విహగములెల్లన్
  హరియును పొడతెంచు నుదయ
  గిరి హరిఁ గని పక్కుమని నగెన్ దరుశాఖన్

  (హరి=కోఁతి/సూర్యుఁడు)

  రిప్లయితొలగించండి
 11. సరసున స్నానమాడగను సాగిరి
  కొందరు గోపికామణుల్
  సరగున విప్పి కోకలను స్నానము
  నాడియు జూడ పిమ్మట
  న్నరయగ లేవు చీరలట నందరు
  మిక్కిలి సిగ్గుచేత దా
  గిరి , హరి గాంచి పక్కున నగెన్
  తరు శాకలలోన డాగియున్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. తరుణులు గోపికల్ యమునఁ దానములాడుచు నుండ మెల్లగా
  గిరిధరుఁడేగుదెంచి యటఁ గేళిగ చీరలు మ్రుచ్చిలించినన్
  కరుణనుజూపి చీరలను గ్రన్నన నిమ్మని వేఁడి నీట ము
  న్గిరి హరి గాంచి పక్కున నగెన్ దరుశాఖలలోన డాఁగి తాన్

  రిప్లయితొలగించండి

 13. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.
  హనుమకొండ.

  హరి,గిరియు పండ్ల కొఱకై
  తరువుల పైకెక్కి కోయు తరుణమునందున్
  చరణమ్ములు జారి పడగ
  గిరి, హరి గని పక్కుమని నగెన్ దరుశాఖన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. కందం
  ధరణిజతో మాటాడఁగఁ
  బురికొల్పెను రావణుండు ముట్టడి జేయన్,
  వరుసగ నయ్యసురులు మూ
  గిరి హరిఁ గని, పక్కుమని నగెన్ దరుశాఖన్

  చంపకమాల
  ధరణిజ వానరంబుఁగని దైన్యము దీరగ నాడ రావణా
  సురుడది చెప్పగా విని యశోక వనంబును జుట్టుమట్టుగన్
  బురి కొలుపన్, నిశాచరులు ముందుకు దూకుచు బందిఁ జేయ మూ
  గిరి హరిఁ గాంచి, పక్కున నగెన్ దరుశాలలలోన డాఁగి తాన్!

  రిప్లయితొలగించండి