20, సెప్టెంబర్ 2023, బుధవారం

సమస్య - 4537

21-9-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నిద్రాభంగమ్ము మేలునే కలిగించెన్”
(లేదా...)
“నిద్రాభంగముఁ జేసినారు గద యెంతేన్ మేలుఁ జేకూర్చగన్”

22 కామెంట్‌లు:

 1. సద్రామాయణకథయట
  ఛిద్రంబునుజేయుగాదె చింతలుమీకున్
  సద్రుచులూరగవినబడె
  నిద్రాభంగమ్ముమేలునేకలిగించెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. మద్రాసునుండి రైలున
  నిద్రించుచునే గడిపితి నేనప్పటికిన్
  భద్రముగ వూరు రాగనె
  నిద్రాభంగమ్ము మేలునే కలిగించెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   "భద్రముగ నూరు జేరగ/వచ్చిన" అనండి.

   తొలగించండి
 3. భద్రముగా రక్ష కొఱకు
  నిద్రింపక రాత్రి యంత నే మేల్కొనగా
  ఛిద్ర ము సేయ రు దొంగలు
  నిద్రా భంగమ్ము మేలు నే కలి గించెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. భద్రాకారులురామలక్ష్మణులుశోభామూర్తులైవెల్గుచున్
  ముద్రింపించినచక్రవర్తినటనామౌనిన్విడన్శీఘ్రమే
  సగ్రాహంబునుజేసినారుగదనిస్వార్థంపుసేవారతిన్
  నిద్రాభంగముజేసినారుగదయెంతేన్మేలుచేకూర్చగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. నిద్రాలోలుడు భీముని
  విద్రోహుల కపట మెఱగి వెన్నుడు తానే
  భద్రత గూర్చగ జేసిన
  నిద్రాభంగమ్ము మేలునే కలిగించెన్.  క్షుద్రోపాయము పన్ని పాండవుల నాక్షుద్రుండు రారాజటన్
  విద్రోహమ్మొనరింపనెంచి లక్ష గృహమున్ వేల్చన్ దలంపన్ దరిన్
  నిద్రాలోలుడు వాయుపుత్రుడట తా నిద్రింపగా మాధవా
  నిద్రాభంగముఁ జేసినారు గద యెంతేన్ మేలుఁ జేకూర్చగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. భద్రముగ నగదు దాచితి
  నిద్ర సమకొనంగ దొంగ నెరపె తలుపుకున్
  ఛిద్రమును, దాని రవళికి
  నిద్రాభంగమ్ము మేలునే కలిగించెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. కం॥ క్షుద్రాసక్తత గద యతి
  నిద్రా లోలత యరియఁగ నియమిత నిద్రే
  భద్రాత్మకమై చను నతి
  నిద్రాభంగము మేలునే కలిగించెన్

  శా॥ నిద్రాణంబుగ యున్న యాశ విరియన్ నేమంబుతో భక్తినిన్
  భద్రాదిన్ ఘన యుత్సవమ్ములఁ గనన్ భావాత్మకుండై చనన్
  నిద్రే క్రమ్మగ నాకు చిత్రముగ వెన్నే తట్టగా లేచితిన్
  నిద్రాభంగముఁ జేసినారు గద యెంతేన్ మేలుఁ జేకూర్చఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. క్షుద్రులు చెలరేగి సలుపు
  విద్రోహపుకృత్యములకు విచ్చిన్నంబై
  భద్రతకోల్పోక నిలువ
  నిద్రాభంగమ్ము మేలునే కలిగించెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. నిద్రించుచుండ రాతిరి
  విద్రాణమొనర్చెనొక్క పిల్లి యరచుచున్
  విద్రోహి లటుడు బారెను
  నిద్రాభంగమ్ము మేలునే కలిగించెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. నిద్రాదేవత సేవనంబున కడున్ నిర్మగ్నమై యుండగన్
  విద్రోహంబుగ చౌర్యమున్ సలుపగా వేంచేసె కుంభీరుడే
  విద్రాణం బొనరించె చప్పరమునన్ విఘ్నేశునిన్ వేడుకల్
  నిద్రాభంగముఁ జేసినారు గద యెంతేన్ మేలుఁ జేకూర్చగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. కందం
  నిద్రను మునుగగ మరిది ను
  పద్రవమని లక్కయింట పద్మాక్షుఁడటన్
  భద్రమెరిగింప భీముని
  నిద్రాభంగమ్ము మేలునే కలిగించెన్

  శార్దూలవిక్రీడితము
  నిద్రాసక్తుని లక్కయింటి కడ సంధింపంగ రక్షింప ని
  ర్నిద్రన్ గావగ లేడనన్ దలఁచి శ్రీకృష్ణుండు క్షేమార్తిగన్
  భద్రంబెంచుచు మేలుకొల్పులిడుచున్ బాడంగ భీమయ్యకున్
  నిద్రాభంగముఁ జేసినారు గద యెంతేన్ మేలుఁ జేకూర్చగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. భద్రంబొంద హితోక్తులన్ నుడివిరో వాసిన్ విచారింపగన్
  ఛిద్రంబౌ నుడికారముల్ యనృతమున్ స్త్రీ పీడయున్ జూదముల్
  విద్రోహంబిను సంధ్యలో నిదురయున్ వెల్వెల్ల మ్రాన్పన్ బుధుల్
  నిద్రాభంగము జేసినారు గద యెంతేన్ మేలు జేకూర్చగన్

  రిప్లయితొలగించండి