9, సెప్టెంబర్ 2023, శనివారం

సమస్య - 4527

10-9-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కలుషిత జల మందఁజేయుఁ గద స్వాస్థ్యమ్మున్”
(లేదా...)
“కలుషితమైన నీర మిడుఁ గాదె జనాళికి స్వాస్థ్యమెప్పుడున్”

(మంచినీళ్ళ సరస్వతీ రామశర్మ గారికి ధన్యవాదాలతో...)

13 కామెంట్‌లు:

 1. పలువిధముల కలుషితమగు
  జలమెల్లెడల, వడబోత జరిగిన సరిగన్,
  కలువక త్రాగెడి నీటను
  కలుషిత జలమందజేయు గద స్వాస్థ్యమ్మున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. తలపులదాగిన భావన
  కలిగించుఁ జనులకు తృప్తి కలుషిత గంగా
  జలమున్ గ్రోలి తరింతురు
  కలుషిత జల మందఁజేయుఁ గద స్వాస్థ్యమ్మున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. విలసితమైన భావనము ప్రేరణనిచ్చుట స్పష్టమైనదే
   కలుషితమాయె గంగయని కాలము తెల్పిన సత్యవాక్కులన్
   బలువురు భక్తులే వినక పావన తోయజ మంచుఁ గ్రోలరే
   కలుషితమైన నీర మిడుఁ గాదె జనాళికి స్వాస్థ్యమెప్పుడున్

   స్వాస్థ్యము = తృప్తి

   తొలగించండి
 3. నలకవ నిచ్చును గ్రోలఁగ
  కలుషిత జల, మందఁజేయుఁ గద స్వాస్థ్యమ్మున్
  సలిలముఁ పరిశుభ్రముగా
  మలినము లెల్లను దొలగఁగ మరిగించునెడన్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. కం॥ విలయము తప్పక జనులకు
  కలుషిత జలమందఁ జేయుఁ గద, స్వాస్థ్యమ్మున్
  జలమును శుద్ధినిఁ జేయఁగ
  కలుగును ద్రాగవలదందుఁ గలుషిత జలమున్

  చం॥ జలము జనాళి స్వస్థతకు జాలమటంచును దెల్సె, రోగముల్
  గలుషిత మైన నీర మిడుఁ గాదె జనాళికి, స్వాస్థ్య మెప్పుడున్
  జలమును శుద్దిఁ జేసికొని చక్కఁగఁ, ద్రావఁగఁ బొంద వీలగున్
  దెలిపిన స్వాస్థ్య సూత్రమును దీరుగ సర్వులు విన్న వించితిన్

  జాలము కిటికీ (window)

  రిప్లయితొలగించండి
 5. పలురకముల రోగములను బట్టణమున
  కలుషిత జలమందఁజేయుఁ గద స్వాస్థ్యమ్మున్
  జలదారులన్ని స్వచ్ఛము
  సలుపటనెడి దాని పూచి సర్కారుదెగా

  రిప్లయితొలగించండి
 6. కొలనున గల జలమే గతి
  పలువిధ రోగాలకంచు బాధయదేలా?
  కలితనముతోడ తేర్చిన
  కలుషిత జల మందఁజేయుఁ గద స్వాస్థ్యమ్మున్.


  పలువిధ రోగముల్ ముసురు పాడుతటాకపు తోయమేలరా
  వలదని చెప్పితిన్ సకల బాధల కయ్యదె మూలమందురే
  జలమును తేర్చి త్రాగినను చాలును, త్రాగుట మానుమంటి నా
  కలుషితమైన నీర, మిడుఁ గాదె జనాళికి స్వాస్థ్యమెప్పుడున్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. సలిలమునందు జేరిన రసాయనముల్ వికటించి రుగ్మతల్
  కలుషితమైన నీర మిడుఁ గాదె జనాళికి, స్వాస్థ్య మెప్పుడున్
  జలమును శుద్ధిచేసుకొని చక్కఁగ గ్రోలిన గల్గు గావునన్
  కలుషితముల్దొలంగుటకు కాచిన నీరముఁ దేర్చ క్షేమమౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 8. పలు రోగములను జనులకు
  కలుషిత జల మంద జేయుగద :: స్వాస్త్యమ్ము న్
  కలిగించు ను గద స్వచ్చ పు
  జల సేవన ము వల నంద్రుచక్కగనిలలో

  రిప్లయితొలగించండి
 9. చం.

  విలువలు బోయెఁ గాలువలు పిచ్చిగఁ జేర్చగ, మైల గంగలో
  సులువుగ స్నానమాడుటను సొంపుగ భక్తులు నమ్ము తర్కమే
  *కలుషితమైన నీర మిడుఁ గాదె జనాళికి స్వాస్థ్యమెప్పుడున్*
  బల మిడు నీశ్వరుండనుచు బాధ్యత దేవునిపై కదించెడిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. డా బల్లూరి ఉమాదేవి

  పలురోగమ్ములుజనులకు
  *కలుషిత జలమందజేయు గద ,స్వాస్థ్యమ్మున్*
  కలిగించునునిక్కమువిను
  జిలకరవేసిమరిగించిచేకొనినంతన్

  రిప్లయితొలగించండి

 11. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.
  హనుమకొండ.

  పలు రకముల రోగమ్ముల
  కలుషిత జలమందజేయు గద; స్వాస్థ్యమ్మున్
  కలుగ జలమ్ముల గైకొన
  వలయును మరిగించి ౘల్లబరచిన పిదపన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. కందం
  విలువలు మృగ్యమ్మౌచును
  జెలరేగి సహజ వనరులఁ జెడగొట్టంగన్
  దెలివిని శుద్ధమొనర్చినఁ
  గలుషిత జల మందఁజేయుఁ గద స్వాస్థ్యమ్మున్

  చంపకమాల
  విలువలు మృగ్యమౌచు భువి విజ్ఞత వీడియు స్వార్థబుద్ధిమై
  జెలగుచు నీరువాయువుల శ్రేష్ఠమెరుంగక వీటిఁ బుచ్చఁగన్
  దెలివిని శాస్త్ర పద్ధతులఁ దీరుగ శుద్ధమొనర్చినట్టిదౌ
  కలుషితమైన నీర మిడుఁ గాదె జనాళికి స్వాస్థ్యమెప్పుడున్

  రిప్లయితొలగించండి