5, సెప్టెంబర్ 2023, మంగళవారం

సమస్య - 4524

6-9-2023 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వర్షము మేల్గూర్చె ముంచి పంటలనెల్లన్”
(లేదా...)
“వర్షము మేలుఁ గూర్చినది పంటల నెల్లను ముంచివేయుటన్”

(ఈరోజంతా మా వరంగల్లులో వర్షం కురుస్తూనే ఉన్నది)

19 కామెంట్‌లు:

 1. వర్షాభావము గలిగిన,
  వర్షమధికమైనలాభ పడువారలకున్
  హర్షము, దళారు లకిపుడు
  వర్షము మేల్గూర్చె, ముంచి పంటల నెల్లన్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. హర్షించిరి గత వర్షపు
  వర్షము మేల్గూర్చినది , ముంచి పంటలనెల్లన్
  గర్షకు లప్పుల వెత లీ
  వర్షమునను బెంచె గనగ వగచిరి రైతుల్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. శీర్షమువంచగజనులును
  వర్షముమేల్గూర్చె, ముంచెపంటలనెల్లన్
  హర్షమునావిరియాయెగ
  ఘర్షణయగునేబ్రదుకునుకానకతిండిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. శీర్షమునేడితోడుతనుచిందులుద్రొక్కెనుప్రాణికోటియున్
  వర్షముమేలుగూర్చినది, పంటలనెల్లనుముంచివేయుటన్
  ఘర్షణకానవచ్చుగదకానకధాన్యముపొట్టకూటికై
  హర్షముమానసంబుననునావిరిగాగనునాక్షణంబులో

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కందము
  కర్షకులు మెచ్చఁదొలకరి
  వర్షము మేల్గూర్చె;ముంచి పంటలనెల్లన్
  శీర్షము వరకున్ వఱదలు
  హర్షము లేకుండఁజేసె నౌరా!యిపుడున్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఉత్పలమాల
   కర్షకులెల్ల మెచ్చగను కారు మొగిళ్ళునుఁగ్రమ్మి తొల్కరిన్
   వర్షము మేలుఁగూర్చినది;పంటల నెల్లను ముంచి వేయుటన్
   శీర్షముఁదాకియున్ వఱద చింతయు కల్గెను నేడు ,సేద్యమే
   కర్షకు పాలి శాపమయి కాటును వేయుచునుండె యక్కటా!

   తొలగించండి
  2. సవరణ:చివరి పాదములో కాటును వేయుచు నుండెనక్కటా!

   తొలగించండి
 6. హర్షాతిరేకమలరగ
  వర్షములుకురిసె మఱిమఱి వారాంతమునన్
  కర్షకులానందింపగ
  వర్షము మేల్గూర్చె ముంచి పంటలనెల్లన్

  [ముంచు = పెంపెసగు]

  రిప్లయితొలగించండి
 7. కందం
  వర్షాభావపు నష్టము
  కర్షకులకుఁ గూర్పకుండ కష్టము, సివరన్
  వర్షించి దక్క భీమా
  వర్షము మేల్గూర్చె ముంచి పంటలనెల్లన్!

  ఉత్పలమాల
  కర్షకులెల్లరున్ వగచ కాటకమంచను రీతిగా ననా
  వర్షము జాలి వీడి ప్రజఁ బాటునజిక్కగ పంటనష్టమై
  యార్షభ కష్టనష్ట పరిహారము దక్క నకాలమైనదౌ
  వర్షము మేలుఁ గూర్చినది పంటల నెల్లను ముంచివేయుటన్!

  రిప్లయితొలగించండి

 8. హర్షించె ప్రభువుల దయా
  వర్షము గని యెండినట్టి పైరుకు వచ్చెన్
  కర్షకునకు భీమా యని
  వర్షము మేల్గూర్చె ముంచి పంటలనెల్లన్.


  కర్షకు డేడ్చె సస్యమును కాశువు చేరెనటంచు నింతలో
  వర్షము భూరిగా కురిసి పైరును ముంచగ రైతు లెల్లరున్
  హర్షము నందురీతిని సహాయము సేయ ప్రభుత్వ మప్పుడా
  వర్షము మేలుఁ గూర్చినది పంటల నెల్లను ముంచివేయుటన్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. వర్షాభావపు నేలకు
  వర్షము మేల్గూ ర్చె :: ముంచి పంటల నెల్లన్
  కర్షకుల యాశ లన్నియు
  వర్షము నశియింప జేసి వంతలు గూర్చె న్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. మర్షము ఫలియించి కురిసి
  వర్షము మేల్గూర్చె, ముంచి పంటలనెల్లన్
  హర్షము పోకార్చె కటా!
  కర్షకులెల్లరును కుంద కష్టములందున్

  రిప్లయితొలగించండి

 11. కర్షకుల గరువు నంతను
  వర్షము మేల్గూర్చె ముంచి; పంటలనెల్లన్
  హర్షముగ పయిరు జేసిరి
  వర్షమునకు జాలినంత ఫలితము నొందన్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. కర్షక బృందమే చినుకుకై తపియించుచు నుండువేళలో
  వర్షపు జాడలే కనక పంటలు వేయక సంశయింపగా
  హర్షము లభ్యమైనదని హాలికులెల్లరు మెచ్చఁ జక్కనౌ
  వర్షము మేలుఁ గూర్చినది పంటల నెల్లను ముంచి వేయుటన్

  [ముంచు = విజృంభించు]

  రిప్లయితొలగించండి
 13. వర్షములేక నెల్లెడల పంట పొలమ్ములు బీడువారగన్
  హర్షము మానవాళి యెదలందున నిండఁగ కుండపోతగా
  వర్షము మేలుఁ గూర్చినది, పంటల నెల్లను ముంచివేయుటన్
  కర్షకలోకమెల్ల కడగండ్లు బడెన్ విధి వెక్కిరింతతో

  రిప్లయితొలగించండి
 14. హర్షము తొల్లి యేడు ఘన మబ్బెను
  బంటలు వండ మిక్కిలిన్
  వర్షము మేలు గూర్చినది , పంటల
  నెల్లను ముంచివేయుటన్
  కర్షకు లెల్లరున్నధిక కష్టము బాలయి
  పోయిరయ్యొ యీ
  వర్షము కుండ పోతవలె వచ్చిన
  వానకు రైతు సోదరుల్

  రిప్లయితొలగించండి

 15. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.
  హనుమకొండ.

  కర్షకులానందపడగ
  వర్షము మేల్గూర్చె; ముంచి పంటలనెల్లన్
  వర్షమ్మధికముగ కురిసి;
  కర్షకులకు కంటి నీటి కారకమయ్యెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. కం॥కర్షక హృదయము నిండఁగ
  వర్షము మేలుఁ గూర్చె., ముంచి పంటల నెల్లన్
  హర్షముఁ గూల్చు నధికమై
  వర్షము కోరిన యళితికి వరముగ మారున్

  ఉ॥ కర్షక బాధలున్ దొలఁగఁ గ్రమ్మిన మబ్బులుఁ గుర్వ ధారగన్
  వర్షము మేలుఁ గూర్చినది., పంటల నెల్లను ముంచివేయుటన్
  హర్షము ద్రుంచి వేయుటయు నాశలఁ గూల్చుటఁ జేయు నెక్కువై
  వర్షము వర్షమున్ గురువ వానలు కోరిన రీతి మోదమే!

  4వ పాదము వర్షము సంవత్సరము

  రిప్లయితొలగించండి
 17. వర్షము సమముగ గురిసిన
  హర్ష మొసంగును సతతము వ్యవసాయమునన్
  కర్షక వర్గంబున కతి
  వర్షము మేల్గూర్చె? ముంచి పంటల నెల్లన్!

  రిప్లయితొలగించండి