11, ఆగస్టు 2017, శుక్రవారం

దత్తపది - 121 (అరిసె-గారె-పూరి-వడ)

అరిసె - గారె - పూరి - వడ
పై పదాలను అన్యార్థంలో ఉపయోగిస్తూ
రామాయణార్థంలో
నచ్చిన ఛందస్సులో పద్యాన్ని వ్రాయండి.
ఈ దత్తపదిని పంపిన పూసపాటి కృష్ణ సూర్యకుమార్ గారికి ధన్యవాదాలు.

51 కామెంట్‌లు: 1. వడవడ వణుకుచు చచ్చిరి
  పడు రాళ్ళధ్వనికి గారె భటులౌ! పూరిం
  ప, డుగుడు డుగుమని నాదము
  గడగట్టగ, యరి సెగలుగ ఘర్జిత మాయెన్ !

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. జిలేబీ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'ఘర్జితము'...?

   తొలగించండి

  2. నిదురలో గర్జన ఘర్జిత మై కొత్త పదం వచ్చేసిందండి
   వీరతాడు వేసేసు కోవాలి కొత్త పదాన్ని కనుక్కున్నందకు :). ఆపై ఈ పదానికి అర్థం కనిపెట్టాలి - ఆ ప్రయత్నం మొదలెడతా :)

   జేకే:)

   నెనర్లు సవరణకు

   చీర్స్
   జిలేబి


   తొలగించండి
 2. రావణ బ్రహ్మ పూరించు రౌద్ర శంఖ
  రవము విని మూర్చితులు గా రె రాజులెల్ల!
  గగన ముందుండి పడు వడగండ్ల రీతి
  అరిసెగలు దాకి సురలును అదరి పడరె!

  రిప్లయితొలగించండి
 3. అరిసెము విరిసెను మనమున
  మరకట ములుగారె సేతు బంధన మిడగన్
  మురియుచు పూరించె వడవడ
  కరువలి సుతుడంట పలికె గాదిలి రామున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అక్కయ్యా,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మూడవ పాదంలో గణదోషం ఉంది. సవరించండి.

   తొలగించండి
 4. అరిసె తాట కి తనువున క లు గు త గు ల
  అశ్రువు లు గారెశోకిoచున వ ని సుతకు
  ధనువు పూరించి చంపగా దైత్య త తు లు
  రాము దెబ్బ కు వడ కె ను రణ ము నందు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. రాజేశ్వర రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది.
   'అరిసె' ఏ అర్థంలో ప్రయోగించారు? ధనువును ఎక్కుపెట్టడం ఉంది కాని పూరించడం లేదు.

   తొలగించండి
  2. అరిచేను అనే అర్థం తో అరిసెప్రయోగం చేసాను
   ఇక ధనువు విష య ము లో తప్పు
   ఉండ వచ్చు క్షమించoడి

   తొలగించండి
 5. *అరి సె*గల మేఘనాథు మోహరముఁజూచి
  పెల్లు*గారె*చ్చె సౌమిత్రి భీషణుండు
  శంఖనాదము *పూరిం*చె,శౌర్య,ధైర్య,
  వీర్య,శోభితుడై చిక్కు విడి*వడ*గను

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ప్రసాద రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   శంఖాన్ని పూరించినపుడే నాదము వస్తుంది కదా! అక్కడ "శంఖ మప్పుడు పూరించె" అనండి.

   తొలగించండి
 6. రాముని పాదము రాతిని దాకగా యుద్భవించెను గదా యువిద యొకతి,
  యదిచూచి సౌమిత్రి మదిన కంగారెత్త , మునిపలికె నరిసెముగ దశరధ
  తనయులన్ గాచి గౌతముముని శాపవృత్తాంతoబు నంతయు తాట కాంత
  కునకు విశదముగా, వినిపించ రాముని సంకవి డివడగ సతి ముదముగ

  వందనము లిడ గౌతము డెంద మంత
  భక్తి తో పరి పూరిత శక్తి నొప్ప
  యాశ్రమంబున సతి తోడ యన్న దమ్ము
  లిరువురకు పరి చర్యలు జరిపె నపుడు

  రిప్లయితొలగించండి
 7. గురువు గారికి నమస్సులు.
  అరిసెగలు విస్తారిoపగన్ నద్వితీయ
  రాముని యశస్సు గారెను రావణాసు
  మనము కలహపూరితిన పదిలమాయె
  నసుర దవడల్ వాయిoచె నరుడు, రాజు.
  నిన్న రాత్రి పది గoటలపుడు నిన్నటి సమస్య పూరిoచి నాను. సవరిoప వలయునని మనవి.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. వెంకట నారాయణ రావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది.
   మొదటి పాదంలో గణదోషం. "అరి సెగలు విస్తరింపగ నద్వితీయ" అనండి. 'రావణాసు'..? మూడు, నాల్గవ పాదాలలో గణదోషం. 'పూరితిన'..?

   తొలగించండి
 8. వడవడ వణికెడు దమ్ముడు
  తడబడక సమర ముఖరము దాపూరింపన్
  వడివడిగా రెట్టించిన
  సిడిముడి ఢీకొని హరియరి సెగలను మడిసెన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 9. …………………………………………………
  గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  సీ తా క ళ్యా ణ ము
  +++++++++++++

  అ రి " సెయి " మన వెన్కకులాగె నా రఘుపతి |

  దక్షులే గా రెవ రనుచు దలచు సభికు

  లెల్ల - భయమొ౦ద రాముడు విల్లు విరిచె |

  సిగ్గున వడకి దరిజేరి క్షితి తనూజ

  పూరి చేత గట్టిన బ౦తి పూల మాల

  వైచి యతని గళమున , వివాహ మాడె


  { అ రి = దే.వి. వి౦టి నారి ; సెయి మన =

  " సెయ్యి " మని వి౦టినారి శబ్దము చేయగ ;

  పూ రి = ద ర్భ పో గు ; }

  రిప్లయితొలగించండి
 10. అరి సెలఁగి మాయాయుద్ధ మటులఁ జేయ
  పృథ్వితనయేశుఁ డొడుపుగా రెచ్చిపోయి
  సమరశంఖమ్ము బూరించి శత్రుబలము
  వడవడ వడంక రావణప్రాణముఁ గొనె.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ధరణిజ నొసలు ముడివడఁగ
  నురుటున పూరించె రాముఁ డొసగెనటంచు
  న్నరి సెగలంటఁగ తోకకు
  నిరసనగా రెచ్చి హనుమ నిప్పిడె లంకన్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. అరి సెలగె నాదినమ్మున నాలమందు
  ముదముతోడ పూరించుచు ముఖరములను
  వడవడ వడంకిరి కపులు బవరమందు
  లక్ష్మణుని కనుచున్ గారె రాముకనుల
  నీరు తమ్ముడు మూర్ఛిల్ల నేలపైన

  రిప్లయితొలగించండి
 13. అరి సెగ రావణ పట్నము
  తరిగెనుగా రెప్పపాటు తరుణము నందే|
  వరుసగ వడకుచుజచ్చిరి
  హరి|పూరితనగ్ని తతికి నాహుతిజేయన్| {అరి=శత్రువు;హరి=కోతి=హనుమ}


  రిప్లయితొలగించండి
 14. రాము డ రి సె ల గు లు వ డ రణ ము నందు
  త న దు శంఖ ము పూరించి ధనువు గొని యు
  శర ము ల న్ వే య లం కే శుశక్తులు డి గి
  స్వేద ము ల్ గారెత ను వు న విరివిగా ను

  రిప్లయితొలగించండి
 15. వడవడ రాళ్ళను వేయగ
  గడునరసెనుగపులుగారెగణగణమనుచున్
  వడిజలములుబూరించుచు
  వడివడిగాగోతులన్నివారధిగట్టెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. అరి సెగలు పూరితమ్మగు నంత లోనె
  లంకపై గెంతె మారుతి లాఘవమున
  చూడగా రెప్పపాటున మాడె నగరి
  భయమున పుర నివాసులు వడకి రంత!

  రిప్లయితొలగించండి
 17. అరి సెగ ఱేనికిఁ గమలా
  రి రిపుం డనిలేనులును సరి వడరు నణఁగా
  రె రిపు నికాయము మది యం
  త రజోగుణ పూరితమ్ము దశకంఠునకున్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. పూ-రీతిని పరువము పొం
  గారెను.నీ వనమున వడ గాలులు సైత
  మ్మారయ నరి సెగ వీచవు
  ఈ రావణు నాన లేక నిందునిభాస్యా

  రిప్లయితొలగించండి
 19. దశరధసుతుడు ముదముగ ముని సరసన విడివడక వనిన యనుజుడును
  వెనుకను నడువగ, వివధము నడుమన శిలయొకటి గడము నిలుపు నిడగ,
  యడుగు తగిలి సునయన యొకతె యడరి యరిసెముగ కరపు యముము కలిపి
  నమసము నిడియుచు నమతుని పదములకు శిరము దొరయ, కొమిరెను గని
  రాముడంత కంగారెత్తె, మోమునుగని
  ముని యహల్య కధను తెల్పె ముదముగ ,పరి
  పూరితమగు భక్తి బడసి పూజ చేసె
  గౌతముoడు సతిని గూడి కౌతుకముగ .

  రిప్లయితొలగించండి
 20. అరిసెను జటాయు నచ్చట
  త్వరగారెక్కలను దృంచి తరలెను దనుజుం
  డరయగ వడకగ సీతయు
  సరి పూరించెను శంఖము సారెకు వేడ్కన్
  వీటూరి భాస్కరమ్మ

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. భాస్కరమ్మ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి


  2. అరిసెము తోడను రాముడు

   విరువగ ధనువును నసురుని వదనము వడలన్

   ధరపూరిగరచె నాతడు

   చిరుచెమటలుగారె సీత సిగ్గిలి బారెన్.


   పవనుధాటి కచట వడలగ రక్కసుల్

   అరిసెమందె  మదిని నవనిజాత

   పుడమిరేడు తాను పూరించ శంఖమున్

   గారె రుధిరమపుడు కదన మందు.

   తొలగించండి
 21. (అరి సె)గలు గ్రక్కు చుండెను
  సరి(గా రె)వరిచట లెమ్ము సమరము చేయన్
  వెర(పూరి)కె వలదని యనె
  తరి(వడ) పదితలల రాజు తమ్ముని తోడన్.

  హ.వేం.స.నా.మూర్తి

  రిప్లయితొలగించండి
 22. అరి సెగలు గ్రక్కు శరమును
  గురిజూచుచువేయ వడకె కోతులు చెమటల్
  మరిగారె రామ శరణని
  పొరలుచు వేడిరిగ కరుణ పూరితనేత్రున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 23. క్రొవ్విడి వెంకట రాజారావు:

  తమ్ముని కొడుకు పెండ్లికి దగదు చనగ
  ననుచు తనకత డొనరించిన కటకటల
  నేకరువు పెట్టు సతినాపి నిండు మనము
  నన్ని మరచి నేగె నన్న పేర్మి యావహింప

  రిప్లయితొలగించండి
 24. అరి సెవుల బడ్డ తనపేరు యదరి పడును
  కారె ! యాశ్చర్య చకితులు గారె? జనులు?
  పూరి వలెనె విరిగె విల్లు శౌరి చేత
  నరుల వడకించు శౌర్యము హరిది గాదె?

  రిప్లయితొలగించండి