20, ఆగస్టు 2017, ఆదివారం

సమస్య - 2441 (వనమా సాహస మింత...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
"వనమా సాహస మింత చెల్లదు సుమా బాగోగు లూహింపుమా"
కొప్పరపు సోదర కవుల పూరణము...
ధనమానంబులఁ గొల్లవెట్టి కులగోత్రవ్యక్తి బోదట్టి దు
ర్వనితాసంగమ మెచ్చఁబెట్టి పవలున్ రాత్రుల్ నను న్మోహపా
శ నిబద్ధాత్ము నొనర్చె దేమిటికి? నీ సౌభాగ్య మెన్నాళ్ళు యౌ
వనమా! సాహస మింత చెల్లదు సుమా! బాగోలు లూహింపుమా.

77 కామెంట్‌లు:

 1. ధనమే ముఖ్యమటంచు పోరి యదె ప్రా
  ధాన్యంబుగా నెంచుచున్
  తనదారిన్ దెలియంగలేక నిట శ్ర
  ద్దన్వీడి స్వార్థంబుతో
  తనవారి న్గనలేని నాడిటను నీ
  దైరాదుగా తోడు! జీ
  వనమా సాహసమింత చెల్లదుసుమా!
  బాగోగులూహింపుమా!

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ధనవ్యామోహం గల తమ్ముడు ఇంటినే జూదగృహంగా మార్చదలచినప్పుడు (అద్దె బాగ వస్తుందని) అన్నగారు తమ్మునితో
  అనుమానించితి నీదుభావముల, నీయాలోచనా ధోరణిన్
  అనుజా! మారవె! నీకిటుల్ తగునె! సభ్యాసభ్యతల్ జూడకన్
  మన వాసంబునె మార్చగా తలతువే? మానావమానాధిదే
  వనమా? సాహస మింత చెల్లదు సుమా! బాగోగు లూహింపుమా
  (అధిదేవనము=జూదగృహం)

  రిప్లయితొలగించండి
 3. పార్వతి శివుని విషము గ్రోల వలదని వారించుట

  వినకన్ మేనుకు బూడిదన్ యుసిమి వేడ్కన్ పర్యటించంగ నే
  గనుచున్ బాధను సంతస మ్మనుచు కౌగిట్లో న బంధించితిన్,
  వినుమా అమృత మొచ్చుగా యనుచు వేడన్గానె పాషాణ సే
  వనమా! సాహస మింత చెల్లదు సుమా! బాగోలు లూహింపుమా.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కృష్ణ సూర్యకుమార్ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'బూడిదన్+ఉసిమి = బూడిద నుసిమి' అవుతుంది. యడాగమం రాదు. అక్కడ "బూదినే యుసిమి" అనండి. 'వచ్చు'ను 'ఒచ్చు' అనరాదు. "వినుమా యమృతలాభమౌ ననుచు" అనండి. అలాగే "వేడన్ ఘోర పాషాణ..." అనండి.

   తొలగించండి
 4. అందరికీ వందనములు !
  అందరి పూరణలూ అలరించు చున్నవి !
  అలరించ నున్నవి !

  పశు వధ నిషేధ మమలులో నున్నందున
  పెద్దలతో ముస్లిం యువకులు :

  01)
  _______________________

  ధనమా తక్కువ , పెక్కు మంది కిట విం - దౌనంచు సొమ్మిచ్చినన్
  అనఘుల్ చట్టము జేసినారు గద గో - హత్య్నన్నిషేధించుచున్
  కనగా లేదొకొ వార్త పేపరున ? పా - కాగారమందుంచు గో
  వన; మా సాహస మింత చెల్లదు సుమా - బాగోగు లూహింపుమా ?
  _______________________
  ధనము(ఖర్చని భావం)
  అనఘుల్ (నిందాస్తుతి-పాపాత్ములని భావం)

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సరిహద్దు వివాదముతో చైనాపై
   వెంటనే దాడి సేయుడన్న ప్రధానితో త్రివిధదళాధిపతి :

   02)
   _______________________

   క్షణమాత్రంబిక జాగు సేయకను, "మా * సైన్యంబు సంధించినన్
   అణు యుద్ధంబదె సంభవించు నను నూ * హాపోహ సందిగ్ధతన్
   వెనుకంజన్ మది వేయుచున్నయది"! చి * వ్విన్ వేగ నీగుండు; నీ
   వన; మా సాహస మింత చెల్లదు సుమా * బాగోగు లూహింపుమా ?
   _______________________

   తొలగించండి
  2. వఱద బాధితుల ప్రార్థన :

   03)
   _______________________

   ఘనముల్ కమ్మెను కాఱు చీకటు లవే - ఘస్రంబు, రాత్రంబులన్
   మనుకందల్ చనె పెక్కు జీవుల కసా - మాన్యంపు నిట్టోధ్రృతిన్
   చనుమా చాలును ప్రాణి హింస; ప్రజ గో- సన్ దీర్చి రక్షించు పా
   వనమా, సాహస మింత చెల్లదు సుమా. - బాగోగు లూహింపుమా ?
   _______________________
   మనుకంద = ప్రాణము
   నిట్ట = వఱద
   పావనము = నీళ్ళు

   తొలగించండి
  3. మోహాంధకారమగ్న మానవుడు :

   04)
   _______________________

   అనగా నివ్వవు భక్తి కీర్తనల మో - హాంధంబు పోకార్చగన్
   వినగా నివ్వవు భక్తి పాటలను పా - పిష్ఠుండ నన్ జేయగన్
   కనగా నివ్వవు భక్తి ధామముల లో - కైకాద్యు సేవింప; యౌ
   వనమా, సాహస మింత చెల్లదు సుమా. - బాగోగు లూహింపుమా ?
   _______________________

   తొలగించండి
  4. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

   తొలగించండి
  5. దేవతలూ రాక్షసులూ మునులూ రక్షణ కోరుతూ శివునితో :

   05)
   _______________________

   ఘనమౌ, దైత్యుల దేవతాళదె మహా - కచ్ఛంబు త్రచ్చించగన్
   ఘన మేఘంబును బోలె తీండ్రిలు మహా - కాలాగ్ని పాషాణమున్
   ఘనపుష్పంబని యెంచి మించ గల లో - కైకార్త రక్షుండ, సే
   వనమా, సాహస మింత చెల్లదు సుమా. - బాగోగు లూహింపుమా ?
   _______________________
   ఘనపుష్పము = నీరు

   తొలగించండి
  6. వసంత కిశోర్ గారూ,
   మీ ఐదు పూరణలు వైవిధ్యంగా చక్కగా ఉన్నవి. అభినందనలు.
   'అసామాన్యంపు నిట్టోధ్రృతిన్'....?

   తొలగించండి
  7. శంకరార్యా ! ధన్యవాదములు !
   నిట్ట = వఱద
   "అసాధారణమైన వరద యొక్క ఉధృతికి " యని

   తొలగించండి
  8. నిట్ట దేశ్యపదం. 'నిట్ట+ఉద్ధృతి' అన్నపుడు యడాగమమే వస్తుంది. అక్కడ గుణసంధికి అవకాశం లేదు.

   తొలగించండి
 5. (మకరికి చిక్కిన గజేంద్రుని అంతరంగవేదన)
  ఘనమౌ దేహము నాదటంచు నరుదౌ గర్వంబు నిండారగా
  గనులున్ నెత్తికినెక్క మెండయిన దుష్కామంబు పెంపొందగా
  దనువంతన్ మనసంతయున్ ముసురుచున్ దర్జించు నోమోహభా
  వనమా!సాహసమింత చెల్లదు సుమా!బాగోగు లూహింపుమా.

  రిప్లయితొలగించండి


 6. మనసున్మేనియుతూగగాను మగువల్ మత్తేభమై నాట్యమున్
  తనువున్నర్పిచి జేయుచుండ వినకన్ స్థానమ్ము తప్పంగ, తె
  వ్వనమా సాహస మింత చెల్లదు సుమా బాగోగు లూహింపుమా,
  మనుజుల్ జాలము బట్టి బంధనములన్ మగ్గింప గావించిరే !

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. జిలేబీ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'అర్పిచి'...? యౌవనమనే అర్థంలో 'తెవ్వన' శబ్దం ఉంది. కాని దానికి ముప్రత్యయం రాదు.

   తొలగించండి

  2. కంది వారు,

   అర్పిచి- అర్పించి
   తెవ్వనమా - సౌందర్య మా !

   సరి యే నా ?

   జిలేబి

   తొలగించండి
 7. తనువు ల్ శాశ్వత మంచు మోహ వ శులై ధర్మం బు ల న్ వీ డి యు న్
  ధన గర్వం బు న విర్రవీగు జనులై దై వా ల నిందించుచున్
  మను టెన్నoడును మంచి దౌనె మ హి లో మాన్యoబుకా ద ట్టీ జీ
  వనమా!సాహస మింత చెల్లదు సు మా !బాగోగు లూ హి oపమా

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ఘనమా!కాదది-చూడ నీ మనసులో కల్లోలమై సంద్రమై
  పెనవేసెన్ చెడు భావనల్,తగదు-శోభిల్లంగ నుల్లంబు,జీ
  వన మాధుర్యము గ్రోల దైవమికబ్రోవన్ దిక్కు నీవేఁగదా!నామ పా
  వనమా!సహసమింత చెల్లదుసుమా బాగోగులూహింపుమా

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ఘనమై యొప్పెడి రాజమందిరమురా కన్నయ్య నామాటలన్
  వినరా! స్వచ్ఛత కీప్రదేశము సదా విఖ్యాతి గాంచెన్ భటుల్
  చనువారిం బరికించు చుందురుగదా సత్యంబురా యిందు ష్ఠీ
  వనమా? సాహస మింత చెల్లదు సుమా బాగోగు లూహింపుమా.
  హ.వేం.స.నా.మూర్తి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సత్యనారాయణ మూర్తి గారూ,
   ష్ఠీవన శబ్దంతో మీ పూరణ వైవిధ్యంగా చక్కగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. చక్కటి సందర్భోచిత పూరణ! 👏👏👏🙏🙏🙏

   తొలగించండి
 10. మరియొక భావన.
  (తోటమాలి యజమానితో)
  నను దీనార్తుని తోటమాలి నధమున్ న్యాయంబు లేకుండ మీ
  రనుకంపామతిలేక నాకొసగినారయ్యా!తోట పెంచంగ!నే.
  మునుగన్ సర్వము- కోపమేల?మరి సాఫున్ జేయ మీరిత్తు రీ
  వనమా!సాహసమింత చెల్లదు సుమా!బాగోగులూహింపుమా!!

  రిప్లయితొలగించండి
 11. కనగా దీర్చిన నామముల్ నుదుట నాకారంబు విప్రుండవై
  మనము న్నేవిధ భక్తి శ్రద్దలును నీమంబుల్ నిరాకారమై
  ఘన దుష్టాత్ముల కూడుచున్ మలిన దుష్కార్యమ్ములన్ జేయు సే
  వనమా,సాహసమింత చెల్లదు సుమా బాగోగులూహింపుమా

  రిప్లయితొలగించండి

 12. వినుమా! దేహము, బుద్ధిని మరచునే భీతిన్ గనంగాత్రుతన్
  కనుమా! సంపదలన్నియు కరగు బింకంబోవగానేగతిన్
  జనునే! గౌరవ మన్ననలుమరి నీసంసారమున్! మద్యసే
  వనమా! సాహసమింత చెల్లదుసుమా! బాగోగులూహింపుమా!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సీతాదేవి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది.
   మత్తేభంలో మూడు పాదాలలో రగణం ఉండవలసిన చోట భగణం వేశారు. "బుద్ధినిన్.. గన న్నాతృతన్... సంపద లన్నియున్... మన్నగ గౌరవంబులును...(గౌరవ మన్ననలు అంటే దుష్ట సమాస మవుతుంది)" అనండి.

   తొలగించండి
  2. గురువుగారికి నమస్కృతులు! తప్పక సవరిస్తాను! 🙏🙏🙏

   తొలగించండి
  3. వినుమా! దేహము, బుద్ధినిన్ మరచునే భీతిన్ గనన్నాత్రుతన్
   కనుమా! సంపదలన్నియున్ గరగు బింకంబోవగానేగతిన్
   జనునే! మన్నన గౌరవంబులును నీసంసారమున్! మద్యసే
   వనమా! సాహసమింత చెల్లదుసుమా! బాగోగులూహింపుమా!

   ధన్యవాదములు!🙏🙏🙏🙏

   తొలగించండి
 13. (శ్రీకృష్ణునికి అగ్రపుజ చేసిన ధర్మరాజుతో శిశుపాలుడు)
  కనుమా ధర్మజ!యింతకంటెను మెరుంగౌవా డలభ్యుండటే!
  చనుమా!యర్చన చాలు;మెట్లు దిగు;నీ చాదస్తమున్ వీడుమా!
  ఘనులౌ వార లనేకులున్ గలరు;ధిక్కారార్హు డీకృష్ణు సే
  వనమా!సాహసమింత చెల్లదు సుమా!బాగోగు లూహింపుమా!

  రిప్లయితొలగించండి
 14. తనువున్ జిక్కియు డస్సిపోవు మునుపే ధారుఢ్యముండంగనే
  వనమాలిన్ మనమందు నిల్పి ధరణిన్ వ్యామోహమున్ వీడుచున్
  కనుమా యాతని దివ్య రూపముమదిన్ కాలాన పోకాడు యౌ
  వనమా సాహస మింత చెల్లదు సుమా బాగోగు లూహింపుమా

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఫణికుమార్ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. ఫణి కుమార్ గారు “వీడుచుం / గనుమా; మదిం గాలానఁ బోకాడు” అనండి వ్యాకరణ సమ్మతముగా నుంటుంది.

   తొలగించండి
 15. పార్వతీ దేవితో తల్లి మేనకా సతి మాటలు:

  కనలేమా వర దేవ షండము మదాగారమ్మునం బ్రీతినిన్
  వినవే నీ పతికాంక్ష తీరఁగ నిటన్ వేడంగ నొప్పున్ మహా
  నిన దాభీల భయాటవీ స్థల తపోనిష్ఠైక సంతప్త జీ
  వనమా! సాహస మింత చెల్లదు సుమా బాగోగు లూహింపుమా

  రిప్లయితొలగించండి
 16. రిప్లయిలు
  1. ఎక్కడ లేరె వేల్పులు సమీప్సిత దాతలు ముద్దుఁ గూన నీ
   వెక్కడ ఘోర వీర తప మెక్కడ యీ పటు సాహసిక్యముల్
   తక్కు శిరీష పుష్ప మవధాన పరత్వమునన్ మధువ్రతం
   బెక్కిన నోర్చునో విహగ మెక్కిన నోర్చునొ నిశ్చయింపుమా!
   - శ్రీనాథ కవి సార్వభౌముఁడు

   తొలగించండి
  2. ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు చదువుకున్న పద్యం. మళ్ళీ గుర్తు చేసినందుకు ధన్యవాదాలు!

   తొలగించండి
 17. వనమా సాహసమింత చెల్లదుసుమా బాగోగు లూహింపుమా
  వినకన్ మామొఱ నాలకింపకను నీ విద్వేషమున్ వీడకన్
  తనకున్ దారినిచూపకున్న ప్రళయాంతంబౌను ఖాయంబుగన్
  కనుమా రాముని బాణ శౌర్యమును నీ కాయంబు జీర్ణంబగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. జన బాహుళ్యము పైకి వేగముగ సంయానంబు రాగా స్పెయిన్
  యను దేశంబున ఎందరో జనులు యంతoబున్ విలోకిం చెనే,
  కనగన్ చోదక వైఖరే జనత కాలoబున్ హరించెన్, యసే
  వనమా! సాహస మింత చెల్లదు సుమా! బాగోలు లూహింపుమా.


  నిన్న బార్సిలోన నగరమున వ్యాను దూసుకెళ్ళి ఎందరో మృతి చెందిన ఘటన ఆధారముగా
  అసేవనము = నిర్లక్ష్యము సంయానము = వాహనము

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కృష్ణ సూర్యకుమార్ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'స్పెయిన్ + అను' అన్నపుడు యడాగమం రాదు. అక్కడ "స్పెయి। న్నను దేశంబున..." అనండి. అలాగే 'జనులు+అంతంబు' అన్నపుడు సంధి నిత్యం. యడాగమం రాదు. "జనుల కంతంబున్..." అందామా? యతికూడా సరిపోతుంది.

   తొలగించండి
  2. శంకరయ్య గురువు గార్కి నమస్కారములు
   యడాగం సవరిస్తాను.హత్యాచారమే అన్నాను
   సత్యాచారమంటే సరియైన మార్గ మౌతుంది ఇక్కడ కుదురదు

   తొలగించండి
  3. శంకరయ్య గురువు గార్కి నమస్కారములు
   యడాగం సవరిస్తాను.హత్యాచారమే అన్నాను
   సత్యాచారమంటే సరియైన మార్గ మౌతుంది ఇక్కడ కుదురదు

   తొలగించండి
  4. నేను సూచించింది 'అత్యాచారము' అది దాని ముందటి ద్రుతంతో కలిసి 'నత్యాచార' మయింది. అంతే కాని 'సత్యాచారము' కాదు.
   కాని ఈ సూచన చేసింది ఏ పద్యానికి?

   తొలగించండి
 19. ధన మార్జింప ననేక మార్గములు యీ ధాత్రీ స్థలిన్ మెండుగా
  తనయా! యుండగ నేల నీవిటుల హత్యాచార హింసా కృతుల్
  వినుమా! చేయకు మయ్య దోషములు వేవేదించు, నీ దిట్టి జీ
  వనమా! సాహసమింత చెల్లదు సుమా బాగోగు లూహింపుమా

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. లక్ష్మినారాయణ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   'మార్గములు+ఈ' అన్నపుడు సంధి నిత్యం. యడాగమం రాదు. "మార్గము లిటన్ ధాత్రీ..." అందామా? "నీ విటుల నత్యాచార.." అని ఉండాలనుకుంటాను.

   తొలగించండి
  2. నేను సూచించింది 'అత్యాచారము' అది దాని ముందటి ద్రుతంతో కలిసి 'నత్యాచార' మయింది. అంతే కాని 'సత్యాచారము' కాదు.
   కాని ఈ సూచన చేసింది ఏ పద్యానికి?

   తొలగించండి
 20. ఘనమౌరూపముఁ గాంచి మోజుపడి యేకాంతమ్ముగా చెంతకున్
  జని వ్యామోహముతోడ చక్కనగు నాశంపాంగి వాసంపు జీ
  వనమా! సాహస మింత చెల్లదు సుమా బాగోగు లూహింపుమా
  కనుమా శ్రీమతి ప్రేమమున్, తనమదిన్ కారించుటన్యాయమౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 21. వినుమా! జవ్వని ! నూత్నజీవనవిధుల్ విధ్వంశమార్గంబులే
  మనమున్ స్వేచ్ఛనుగోరగా కరమసామాన్యంబు దుర్నీతులన్
  గొనుచున్ భద్రతలేకనే విలువలన్గోల్పోయి ప్రేమంపు జీ
  వనమా! సాహసమింత చెల్లదు సుమా! బాగోగులూహింపుమా!

  యువతీ యువకుల ఆధునిక సహజీవనము పై వ్యాఖ్య!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సీతాదేవి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. మొదటి పాదములో చిన్న సవరణ!
   "విధ్వంస మార్గంబులే" యని చదువ ప్రార్ధన!

   తొలగించండి
 22. గురుదేవులకు ధన్యవాదములు, నమస్సులు!🙏🙏🙏🙏🙏

  రిప్లయితొలగించండి
 23. ధనమున్,ధాన్యము,సౌఖ్యముల్ నొసగు సంధానమ్ముచెట్లౌను|జీ
  వనమా సాహస మింత చెల్లదు సుమా బాగోగు లూహించుమా
  తినగా తిండియు గాలి నీరెటుల చింతించంగనెట్లబ్బు?యే
  వనముల్ బెంచక ద్రుంచగా?బ్రతుకు సర్వస్వంబుగోల్పోవుటే|


  రిప్లయితొలగించండి
 24. ఘనమౌ రీతి సృజించె ధాత మనుజున్ క౦జాక్షు సేవి౦పగన్
  తనరెన్ లోచన కర్ణ బాహు చరణ ద్వంద్వమ్ములున్,వక్త్రమున్
  వినుతింపన్ హరి, గాని కాముకునిగా పేట్రేగగా కాదు. యౌ
  వనమా! సాహసమింత చెల్లదు సుమా,బాగోగులూహింపుమా.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. తిమ్మాజీ రావు గారూ,
   మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉన్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 25. ఒమరను పేరుతో యుగ్రవాదిగా మారిన సుబ్రమణ్యం తండ్రి వేంకటనరసింహారావు గారి ఆవేదన:

  పని నైపుణ్యత పెంచుకొమ్ము చెడు సావాసమ్ములేలంచు నే
  నన నావాసము వీడి నీ'వొమరు'గన్నన్యాయముల్ జేసితే
  కనలేకుంటిమి యుగ్రవాదిగ సుతా! కారుణ్యహీనంపు జీ
  వనమా! సాహస మింత చెల్లదు సుమా! బాగోగు లూహింపుమా !!

  రిప్లయితొలగించండి
 26. తన శౌర్యమ్మునకంతు లేదననుచున్ దర్పించు చుండున్సదా!
  అనయమ్మున్ తన సాటి లేరెవరనంచున్నాలింపదే సూక్తులన్
  అనుచున్నీ పయి నిందలెన్నొ గలవే ఆలోచనన్ సల్పు;యౌ
  వనమా!సాహస మింత చెల్లదు సుమా బాగోగులూహింపుమా !
  (కొప్పరపు వారి పూరణ యింకా చూడలేదు.ఇది పోస్ట్ చేసి చూద్దామనుకున్నాను.)

  రిప్లయితొలగించండి
 27. (ఆత్మహత్యలకు ప్రేరేపిస్తున్న బ్లూవేల్ గేమ్ నుద్దేశించి)
  కనగానంతరజాలమందునకటా కాటేయు క్రీడావళిన్
  మునిగెన్ బాల్యము వెర్రిమొర్రిపనులన్ మోదమ్ముతోజేయుచున్
  తనవారల్ పెనుశోకమందు మునుగన్ త్యాగమ్ముజేయించు జీ
  వనమా!సాహసమింత చెల్లదు సుమా బాగోగులూహింపుమా!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. వీటూరి భాస్కరమ్మ గారూ,
   కాలానుగుణమైన మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 28. అనిలో గెల్వగ చెట్లు కొట్టుటకయో హైకోర్టునొప్పించిరే
  కనుమా నీవటు కాంకిరీటు రథ ముల్ కంపించి వచ్చెన్నహో
  వినుమా నీవు కృశింప తప్పదికనో బేచారివై జూబిలీ
  వనమా! సాహస మింత చెల్లదు సుమా బాగోగు లూహింపుమా!

  రిప్లయితొలగించండి