23, మే 2022, సోమవారం

సమస్య - 4089

24-5-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“వాడిన పువు లందములు సువాసనల నిడున్”
(లేదా...)
“వాడిన పూల సౌరుల సువాసనలన్ నుతియింతు రెల్లరున్”

46 కామెంట్‌లు:


 1. చేడియ యుదయమె నిద్దుర
  వీడుచు జడఁ దురుమనెంచి వివిధ విరులతో
  కోడిగ నే గ్రుచ్చెను, తా
  వాడిన పువులందములు సువాసనల నిడున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. కందం
  వేడుచు నాత్మనివేదనఁ
  బాడఁగ విని రంగడంతఁ బాశురములఁ తా
  నోడగ 'గోదా' తలలో
  వాడిన పువు లందములు సువాసనల నిడున్

  ఉత్పలమాల
  ఆడుచు రంగనాథునకు నాత్మనివేదనమొందఁ జేయుచున్
  బాడుచు బందిచేసుకొన పాశురమాలికలల్లి భక్తిఁ దా
  నోడుచు స్వామియే యలరి యొప్పి గళమ్మునఁ దాల్చ, గోద తా
  వాడిన పూల సౌరుల సువాసనలన్ నుతియింతు రెల్లరున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 3. ఏడునుకొండలరాయని
  వీడినగంధపుసుమములువేనకువేలై
  పోడిమిధూపముకాగా
  వాడినపువులందములుసువాసనలనిడున్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. తేటగీతి
  వనితలు సిగఁదాలుతురటె!//వాడిన పువు?
  లందములు సువాసనలిడున్//సుందరి!యివె
  మల్లెలు,గులాబి,బంతులు,మొల్లలుఁగొని
  తెచ్చితిని రమ్ము, పువ్వులు గ్రుచ్చుటకును.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. ೨పోడిమితోటయందునటపూవులమాలలువేంకటేశుకే
  ఊడినమాలలేగనగనూరటనొందునుధూపరూపునన్
  తోడుగదైవముండగనుతొయ్యలిచింతలువీడుమాయెదన్
  వాడినపూలసౌరులసువాసనలన్నుతియింతురెల్లరున్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. వేడిమి చేతుల ముట్టిన
  పాడయి పుష్పముల సొబగు వాసన లుడుగున్
  కాడల బట్టి మృదులముగ
  వాడిన , పువు లందములు సువాసనల నిడున్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. తోడుగ చిక్క చక్కనగు తొయ్యలి, జంట కరమ్ము ప్రేమతో
  నాడుచు పాడుచున్ బ్రతుకు నందలి సారము గ్రోలుచున్ సదా
  వేడుక తోడుతన్ తలిరువిల్తుని కేళి చరించు చుండగా
  వాడిన పూల సౌరుల సువాసనలన్ నుతియింతు రెల్లరున్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. నేడిటు భావిభారతము నిత్యపు సత్యపు సంప్రదాయమై
  నాడటుధర్మసూత్రముల నమ్ముచు సాగిన వంశకీర్తులన్
  వేడిఁబరంఁబరాగతిని వెన్నుగ దన్నుగ నిల్పుచుండగన్
  వాడిన పూల సౌరుల సువాసనలన్ నుతియింతు రెల్లరున్

  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణ రావు

  రిప్లయితొలగించండి
 9. తోడయి జీవితమందున
  వీడక సుఖదుఃఖములును వేసటలందున్
  గూడిన దొరకును సాంత్వన,
  వాడిన పువు లందములు సువాసనల నిడున్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. వేడుచు రంగని భక్తిగ
  పాడుచు పూ మాల దాల్చి పదపడి నీయన్
  చేడి య గోదా యొసగిన
  వాడిన పువు లంద ములు సు వాసన లిడున్

  రిప్లయితొలగించండి

 11. వేడిన చాలు షణ్ముఖుని వేదనలన్ దొలగించు నంచు నా

  చేడియకున్ బురోహితుడు చెప్పగ మేటి రకంబు పూలతో

  కోడిగ గ్రుచ్చి తెచ్చెసతి కొల్వగ స్వామిని భక్తితోడ తా

  వాడిన పూల సౌరుల సువాసనలన్ నుతి యింతు రెల్లరున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. వేడుచు నా భగవానుని
  పోడిమితో గొల్చి పాద పూజల నుంచన్
  వేడుక నలరుచు నచ్చట
  వాడిన పువు లందములు సువాసనల నిడున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 13. వీడనియాకటిన్ బ్రతుకు వేసటనొంది నితాంత వేదనా
  బాడబమందుజిక్కి వసివాడిన పేదల జీవితాలలో
  తోడుగనిల్చి వారలకు దుఃఖముబాపెడు మార్గదర్శులై
  పోడిమిఁగల్గజేయునెడ పున్నమివెల్లువయై చెలంగు నా
  వాడిన పూల సౌరుల సువాసనలన్ నుతియింతు రెల్లరున్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. వీడును వాసన రంగును
  వాడిన పువు లం,దములు సువాసనల నిడున్
  చేడియ శిరసున గలుగుట
  పోడిమితో నుండి మిగుల పొలుపగు రీతిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. మరొక పూరణము:

  వాడని రేకుల సొబగుల
  కూడిన తొడిమల నలరగ కుదురుగ నొకచో
  నీడల నుంచుచు నిమ్ముగ
  వాడిన పువు లందములు సువాసనల నిడున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 16. వీడెదరౌర!భామినులు వేడ్క ధరించిన పూలమాలలే
  వాడిన;పూలసౌరులు సువాసనలన్ నుతియింతురెల్లరున్
  చేడెలుఁదాల్చి వాల్జడల చేసెడి చేష్టలు శక్యమే!
  వాడడె మీనకేతనుఁడు వాడిమయూఖములట్లు వేమఱున్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. వీడని పూమొగ్గలతో
  చేడియ పొంకించుమాల చిరునగవులతో
  పోడిమి గలిగిన మాలకు
  వాడిన పువు లందములు సువాసనల నిడున్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. పోడిమి లేకపోయినను పూలకు నంటిన వాసనా గతిన్
  వాడిన పూల సౌరుల సువాసనలన్ నుతియింతు రెల్లరున్
  చేడియ లెల్లరున్ దమిని శీర్షపు భాగమునందునన్ దగన్
  గూడుగనల్లుకొందురిల గుందన బొమ్మను బోలునట్లుగా

  రిప్లయితొలగించండి
 19. వేడుక తోడనుపెరడున
  చేడియవిత్తులనువేయ శీఘ్రముమొలచెన్
  వీడక చక్కని ఎరువులు
  *“వాడిన పువు లందములు సువాసనల నిడున్”*

  వేడుకతోడమానినియువేణిన దాల్చుచుపూలమాలలన్
  వాడుకగానుబింబమునువాసిగ గాంచుచు నీటిలో పలన్
  కూడుచుతోటిభామలనుగొప్పగచెప్పుగవించుగోదతా
  *“వాడిన పూల సౌరుల సువాసనలన్ నుతియింతు రెల్లరున్”*
  [

  రిప్లయితొలగించండి
 20. వేడుచు నార్తరక్షకుని పేర్మి భజించుచు కీర్తనంబులన్
  పోడిమి మల్లెలున్ బొగడ పొన్నలు జాజులు చంపకంబులన్
  వేడుక‌ మీర గూర్చి తిరువేంకటనాథు సమర్చనంబుకై
  వాడిన పూల సౌరుల సువాసనలన్ నుతియింతు రెల్లరున్

  రిప్లయితొలగించండి
 21. కందం
  ఆడుచు పాడి హరి మెడను
  చేడియ విరజాజి దండ జేర్చెప్రీతిన్
  జూడగ వేడుక నుదయము
  వాడిన పువులందములు సువాసన లనిడున్.
  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటరు.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. వాడని పూవు లనినఁ బూఁ
  బోఁడుల కిష్ట మొక ముగ్ధ ముచ్చట ననె నే
  నాడ నసత్యమ్మును నే
  వాడిన పువు లందములు సువాసనల నిడున్


  మాడలు మాడ లిచ్చినను మత్తిలు వాసన లీను పువ్వులే
  వాడల వాడ లందు మఱి పల్లెల భంగినిఁ బట్టణమ్ములన్
  నేఁడు లభింప కుండుటను నెచ్చెలు లింపుగ మాట లందు ము
  న్వాడిన పూల సౌరుల సువాసనలన్ నుతియింతు రెల్లరున్

  రిప్లయితొలగించండి
 23. Bhaskara Raju Chennamadhavuni
  కం||
  ఆడుచు పాడుచు గడిపే
  యేడెనిమిది వయసు బాల లెరుగునె తావిన్
  ఈడేరిన మనుజులు మను
  వాడిన, పువులందములు సువాసనలిడున్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. నా పూరణ:
  ఉ.
  వేడుచు సాగిలన్ నరులు వేడ్క దినమ్మును భక్తితో సదా
  వీడక నుందు రీ భువిని వెంకట నాథునితోడ విజ్ఞతన్
  గోడును దెల్పుచున్ గనుచు గోకుల ప్రీతుని బూజు సేయగన్
  *వాడిన పూల సౌరుల సువాసనలన్ నుతియింతు రెల్లరున్*

  రిప్లయితొలగించండి