16, మే 2022, సోమవారం

సమస్య - 4082

17-5-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ఏకమ్మేకమ్ముతోడ నేకమ్మయ్యెన్”
(లేదా...)
“ఏకముతోడ నేకమె యనేకవిధమ్ముల నేకమయ్యెనే”

36 కామెంట్‌లు:

 1. కందం
  లోకేశ్వరి తపియించియు
  సాకారముసేయ మరుడు సంతోషమునన్
  లోకైకదైవమొప్పఁగ
  నేకమ్మేకమ్ముతోడ నేకమ్మయ్యెన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఉత్పలమాల
   లోకములేలు శంకరుని లోక శుభంకరి భక్తిగొల్చుచున్
   జేకుఱఁ జూడ మన్మథుని సేవలఁ బొంది వివాహమాడగన్
   శ్రీకరి కాదిదేవుడు విశేషమనన్ సగదేహమీయఁగా
   నేకముతోడ నేకమె యనేకవిధమ్ముల నేకమయ్యెనే!

   తొలగించండి
  2. మీ రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 2. ఏకముగాగనుపురుషుఁడు

  ప్రాకటముగతానునొక్కపడతినికోరెన్
  చేకొనెబిడ్డనునొకనిని

  ఏకమ్మేకమ్ముతోడనేకమ్మయ్యెన్

  రిప్లయితొలగించండి

 3. పీకల దాక పసాపడి
  వాకిట మంచమ్మువాల్చి పవళించుచు నే
  నాకాశము గన తారక
  లేకమ్మేకమ్ము తోడనేకమ్మయ్యెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. నాకొక సంతు కొమరితయె ,
  నీకును సంతు సుతుడొకడె ,
  నెయ్యము నిలుపన్
  జోకకు పెండిలి సలుపగ
  ఏకమ్మేకమ్ముతోడ నేకమ్మయ్యెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. చేకొనసృష్టియర్థమునుచెన్నుగమూలమునొక్కరేణువున్
  పాకముఁజేసెబ్రహ్మనహపార్థివదేహమనేకరూపులన్
  లోకములెన్నియోగలవులోపలదాగెపరాత్పరుండనన్
  ఏకముతోడనేకమేయనేకవిధములనేకమయ్యెనే

  రిప్లయితొలగించండి
 6. లోకమునందు మానవులలోగల
  మిక్కిలి కోర్కెయొక్కటే
  లోకులుమెచ్చ పెండిలి సులోచనతోడను
  గూడి యాడియున్
  బ్రాకటమొప్ప బిడ్డలను భాగ్యము
  బొందియు సంతసించుగా
  ఏకముతోడ నేకమె యనేక విధమ్ముల
  నేకమయ్యనే

  రిప్లయితొలగించండి
 7. కందం
  ఏక కణము తోడుగనె య
  నేక కణప్రాణులుగ జనించుచు పెరిగెన్
  వీకగ పెరిగిన జీవులు
  ఏకమ్మేకమ్ము తోడ నేకమ్మయ్యెన్.

  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటర్.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. చేకొని బాలుని దత్తకు
  సాకియు పెండిలికి వెదికె చక్కని చుక్కన్
  మేకొని యిరువురు నొకటై
  యేక మ్మే కమ్ము తోడ నేక మ్మ య్యెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ఆకాశము మబ్బులతో
  భీకరమయి గాలి,వాన,పిడుగులు పడ న
  స్తోకంబగు వాహినులే
  *యేకమ్మేకమ్ముతోడనేకమ్మయ్యెన్.*

  భీకరమైన మబ్బులు గుభిల్లు గుభిల్లున పిడ్గుపాటు,ల
  స్తోకపు గాలివానలకు తోయములెల్లెడఁబొంగి పొర్ల,ప
  ద్మాకరముల్,నదుల్ గలిసి దారిని తీసెను వార్ధిఁజేరగా
  నేకముతోడ నేకమె యనేకవిధమ్ముల నేకమయ్యెనే.

  రిప్లయితొలగించండి

 10. చీకటి వీగినంతట పచేళిముడా గగనమ్ముజేరగా

  వాకిట మంచమొక్కటిని వాల్చి పితత్తుల క్షుత్తు నార్పగా

  నూకలు చల్లుచుండనట నూరుల కొద్ది యగౌకసమ్ములే

  ఏకముతోడ నేకమె యనేకవిధముల నేకమయ్యెనే.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ఏకాకిలలన కచ్చట
  నేకాకియొకడు లభించె నేకాంతమునన్
  స్వీకారానంతరమున
  ఏకమ్మేకమ్ముతోడ నేకమ్మయ్యెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. వీకము జూపెను దురమున
  నేకములుగనభిశపనములెన్నెదురైనన్
  సేకములాకర్ణునకున
  నేకమ్మేకమ్ముతోడ నేకమ్మయ్యెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. లోకంబులెన్నియున్నను
  లోకేశ్వరుడొక్కనిం దెలుపు యత్నమునన్
  వైకల్పిక బోధనలు
  న్నేకమ్మేకమ్ముతోడ నేకమ్మయ్యెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. వీకముజూపియాలమున వేవురు జోదుల నేలగూల్చియ
  స్తోకముగా చెలంగ పరితోషణ గూర్చుచు కౌరవేయులన్,
  శోకమునింపె కర్ణునకు శోధనజేయుచునన్ని శాపముల్
  ఏకముతోడ నేకమె యనేకవిధమ్ముల నేకమయ్యెనే

  రిప్లయితొలగించండి
 15. ఏకమ్ము పురుష శుక్రం
  బేకము స్త్రీ యండము జత యేకము కాఁగా
  నేకము వుట్టును బిండం
  బేకమ్మేకమ్ము తోడ నేకమ్మయ్యెన్


  ఏకము జీవు నాత్మ చను నీ మహి లోన ననేక రీతులం
  బ్రాకటమై చ రాచర విభాగముగాఁ బర మాత్మ యుండుఁ దా
  నేక మనేక జీవుల వసించును ద్రష్టగ లోన నేకమై
  యేకము తోడ నేకమె యనేక విధమ్ముల నేక మయ్యెనే

  రిప్లయితొలగించండి
 16. భీకరమైన చెయ్దముల వేవురు పౌరుల కొల్లగొట్టుచున్
  చేకుఱ చేయ కష్టముల చిందరవందర చేసి మ్లేచ్ఛులే
  శ్రీకరముల్ ఘటిల్లగను చేరిరి వారల పారఁద్రోలగా
  నేకము తోడ నేకమె యనేకవిధమ్ముల నేకమయ్యెనే

  రిప్లయితొలగించండి
 17. ఆ కమలాక్షుడొక్కడె జగంబున నెల్లరి మానసంబులన్
  ప్రాకటమై చెలంగు గద భాసుర చిన్మయ ప్రాణ దీపమై
  యేకతమాడ తెల్లమగునెన్నికగా పరమాత్మ తత్వమం
  దేకముతోడ నేకమె యనేకవిధమ్ముల నేకమయ్యెనే

  రిప్లయితొలగించండి
 18. కం:ఏకేశ్వర వాది యె య
  ల్లాకే జేయుచు నమాజు నన్యు దలచ చీ
  కాకొందు వధువు బొందెగ
  ఏక మ్మేకమ్ము తోడ నేక మ్మయ్యెన్.
  (అతడు బ్రహ్మసమాజ మతస్తుడు.ఏకేశ్వరోపాసకుడు.ఆమె మహమ్మదీయురాలు కనుక ఆమె ది కూడా ఏకేశ్వరవాదమే.ఈ ఏకం జ ఏకము ఏకమయ్యాయి.)

  రిప్లయితొలగించండి
 19. ఉ:ఏ కులమో యెరుంగ,మరి యీతని పేరట యేకలవ్య తా
  నే కుల మన్న చెప్ప దిది యీమెకు పే రట యేకవీర వా
  రేకమె సర్వ భావముల నిప్పుడు పెండ్లికి సిద్ధ మైరి గా
  ఏకము తోడ నేకమె యనేకవిధమ్ముల నేక మయ్యెనే!
  (అమ్మాయి పేరు ఏకవీర.అబ్బాయి పేరు ఏకలవ్య.వాళ్లు )

  రిప్లయితొలగించండి
 20. ఈకాయమునందుగలవు
  నేకంబుగనొక్కచోటె యిదినిక్కంబౌ
  నేకమ్మవగానొకచో
  *"ఏకమ్మేకమ్ముతోడ నేకమ్మయ్యెన్”*

  రిప్లయితొలగించండి