1, మే 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4067

2-5-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అలరులు విరిసె నని యేడ్చి రంగన లెల్లన్”
(లేదా...)
“అలరులు విచ్చుకొన్నవని యంగన లేడ్చుచు వీడిరా వనిన్”

38 కామెంట్‌లు:


 1. లలనయె యిష్టమటంచును
  పలుమొక్కలనచటనాటి పరమపదింపన్
  చెలువలు గనిరా మొక్కల
  యలరులు విరిసెనని యేడ్చి రంగనలెల్లన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. తలపులకామాతురు డై
  విల
  ముసృష్టింపవైరివీడనిపగతో
  నెలతకురక్షణకరవై
  అలరులువిరిసెననియేడ్చిరంగనలెల్లన్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. తలపులకామాతురు డై
  విలయముసృష్టింపవైరివీడనిపగతో
  నెలతకురక్షణకరవై
  అలరులువిరిసెననియేడ్చిరంగనలెల్లన్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. కందం
  తెలతెల వాఱెడి వేళన
  లలనలు మల్లియలు దెచ్చి లగ్నము నందున్
  తలలోన ముడువగ దలచ
  అలరులు విరిసెనని యేడ్చి రంగన లెల్లన్

  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటర్.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కందం
  తలపుల పండించ మిగులఁ
  బులకలు, మురళీరవమున ముచ్చట చేరన్
  వలచిన కృష్ణుడు రాకయె
  యలరులు విరిసెనని యేడ్చిరంగనలెల్లన్!

  చంపకమాల
  తలపుల శ్యామసుందరుని దగ్గర జేర్చెడు వేణునాదమై
  పులకలు రేప గోపికలు ముచ్చట నందఁగ వచ్చి చేరినన్
  వలచిన గోపబాలకుడు వన్నెలఁ జిందఁగ రాక, యెందుకో
  యలరులు విచ్చుకొన్నవని యంగన లేడ్చుచు వీడిరా వనిన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 6. సలసలకాగునీరము లసందునచూపులుతూపులా
  నన్
  విలవిలలాడుపద్మినిలువేయివెలుంగులఱేనిబాయుచున్
  కలువలభామలందముగకన్నులువిచ్చుచునాడునత్తఱిన్
  అలరులువిచ్చుకొన్న నియంగనలేడ్చుచువీడిరావనిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. నెలబాలుండుదయించెను
  కిలకిలరావములఁజేసె కీరంబులయో!
  వలచిన కృష్ణుఁడు లేడని
  యలరులు విరిసెనని యేడ్చి రంగనలెల్లన్.

  కిలకిల కూయసాగినవి కీరములామలయానిలుండు, మే
  నులఁబులకింపఁజేసెఁదమి నూరెను మారుఁడు పూలబాణముల్
  అలరులు విచ్చుకౌన్నవని యంగన లేడ్చుచు వీడిరావనిన్
  వలచిన మాధవుంగనక బాపురె!తాపము నోపలేకయున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. తెలతెల వారు చు నుండెను
  చెలువము జూపగ ను విభులు చేరర టంచున్
  కలవర మందుచు కురుల
  న్న లరులు వికసించె నని యేడ్చి రంగ న రెల్లన్

  రిప్లయితొలగించండి

 9. వెలుకని శాతపత్రకము వెన్నెలపాపడు రాల్చు వేళలో

  లలనలు వేణుమాధవుని రమ్మని ప్రేమగ రాసక్రీడకై

  పిలిచిన నేమి రాడతడు పీతుడు రొక్కొనె కొల్నులందునా

  యలరులు విచ్చుకొన్నవని యంగనలేడ్చుచు వీడిరా వనిన్.

  రిప్లయితొలగించండి

 10. వెలయధికమ్మునిచ్చి కడు ప్రీతిగ దవ్వుననుండి తెచ్చి తా

  నెలమిని నాటె మోటికల నెన్నియొ వెన్క ప్రమాద మందునన్

  లలనయె కన్నుమూసె, నవలామణి నెయ్యరులెల్ల తోటలో

  నలరులు విచ్చుకొన్నవని యంగనలేడ్చుచు వీడిరా వనిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. అలయక శోభన గృహమున
  చెలువలు తీర్చిన సుమములు చెల్లాచెదరై
  వెలవెలబోయిన తరుణము
  నలరులు విరిసె నని యేడ్చి రంగన లెల్లన్

  విరియు=చెదరు

  రిప్లయితొలగించండి
 12. అలరిరి యుపవనమందున
  నలరులు విరిసె నని ; యేడ్చి రంగన లెల్లన్
  వలచిన వాటిని జిదుమగ
  వలదను నొక కట్టు బాటు బలముగ నుండన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. తలలను తదుపరి ముడువగ
  తలచియు నుంచగ చెలగుచు తగ్గని శుచి సో
  మల గాడ్పుల ధాటికి య
  య్యలరులు విరిసె నని యేడ్చి రంగన లెల్లన్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. కులుకులు సెడ వినపడ కే
  పలుకులు కన రాక యున్న పతుల వివరముల్
  వలపు లను మనోఽరణ్యపు
  టలరులు విరిసె నని యేడ్చి రంగన లెల్లన్


  నలిన దళాక్ష వీడి దయ న్యాయమె నీకుఁ దలంచి చూడఁగా
  లలనల నేడిపింపఁగ నరర్షభ క్రన్నన మాయమైతివే
  కలవర మాయె డెందములఁ గాంచ యదూత్తమ వేఁడుచుండఁగా
  నలరులు విచ్చుకొన్న వని యంగన లేడ్చుచు వీడి రావ? నిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. అలమె సుగంధమా వని జనాళి దలిర్ప వసంతకాలమం
  దలరులు విచ్చుకొన్నవని, యంగన లేడ్చుచు వీడిరా వనిన్
  విలయమొనర్ప మారుతము పీలువులన్నియు రాలిపోవగా
  కలవరమొంది, కాలగతి గాంచ విచిత్రమెగా ధరిత్రినిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. చెలువము మీరగోపికలు క్షిప్రగతిన్ సురపొన్న ఛాయలం
  దలరుచు శ్యామసుందరుని యాగమనంబునకై తపించుచున్
  తలపులుకందళింప గిరిధారిని గానక నిశ్వసించి హా!
  యలరులు విచ్చుకొన్నవని యంగన లేడ్చుచు వీడిరా వనిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. లలనలు ముదమున నుండిరి
  యలరులు విరిసెనని,యేడ్చిరంగనలెల్లన్
  గలియుగ దైవపు దర్శన
  మలవోకగనైన లేమి యపగత యాశన్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. తెలతెలవారుచునుండెను
  కలికిరొ గతియించెరేయి కన్నయ్యేలో
  యలుకతొ రాడేల, వృధగ
  యలరులు విరిసె నని యేడ్చిరంగన లెల్లన్

  రిప్లయితొలగించండి
 19. లలనలు సంతసించిరట లాస్యము జిందెడు నట్లుగాదగన్
  నలరులు విచ్చుకొన్నవని,యంగన లేడ్చుచు వీడీరావనిన్
  కలికితురాయివంటిదగు కాసులపేరది మాయమౌటచే
  గలతను నొందువారగుచు గానగరాని విచారమోముతో

  రిప్లయితొలగించండి
 20. వలచిన కృష్ణుని తలచుచు
  లలనామణులెదురుచూడలలితో నచటన్
  జలజాక్షుడురాకున్నను
  నలరులు విరిసెనని యేడ్చిరంగనలెల్లన్

  రిప్లయితొలగించండి