19, మే 2022, గురువారం

సమస్య - 4085

20-5-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“స్త్రీ మీసము పైనఁ బాఱెఁ జీమ కటకటా”
(లేదా...)
“స్త్రీ మీసమ్మునఁ జీమ వాఱె నకటా చీకాకుఁ బుట్టించుచున్”

32 కామెంట్‌లు:


 1. కోమలియే బొబ్బట్లను
  ప్రేమగ పంపించెనని హవిష్యము తోడన్
  వైమాలముగ తినిన మే
  స్త్రీ మీసము పైనఁ బాఱెఁ జీమ కటకటా

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ఆమనిలో మధువనమున
  క్షేమముగా లతలునిలుప చెలువము మీరన్
  దామములనుకట్టగ మే
  స్త్రీ మీసము పైనఁ బాఱెఁ జీమ కటకటా

  రిప్లయితొలగించండి
 3. ఏమీ!యెఱుపెక్కెను,శా
  స్త్రీ!మీసముపైనఁ;బాఱెఁజీమ కటకటా!
  యేమందు?కుట్టెనయ్యది
  యే,మందును పూసికొనగనే తగ్గునులే!

  రిప్లయితొలగించండి
 4. సినిమా షూటింగ్ విశేషాలు మిత్రుడు శాస్రీగారితో చెపుతూ అర్జున పాత్రధారి

  కందం
  నే మత్స్యయంత్రము దెగన్
  గోమలిని వివాహమాడ గురిపెట్టు క్షణ
  మ్మేమందును నటునిగ శా
  స్త్రీ! మీసము పైనఁ బాఱెఁ జీమ కటకటా!

  శార్దూలవిక్రీడితము
  నే మత్స్యంబును నీటియందు గనుచున్ నింపార బేధించెడున్
  సామర్థ్యంబున వింటినెత్తి గురితో సంధింప బోవన్ క్షణ
  మ్మేమందున్ నటనన్ బరీక్షయనగన్ హేలాగతిన్ సాగి శా
  స్త్రీ మీసమ్మునఁ జీమ వాఱె నకటా చీకాకుఁ బుట్టించుచున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 5. ఆమగువపురుషవేషము
  నీమముగామలిచెజగతినేర్పుగరక్షన్
  సేమముకొఱకైతానే
  స్త్రీ మీసముపైనబాఱెఁజీమకటకటా

  రిప్లయితొలగించండి
 6. ప్రేమగ జెంతను జేరియు
  గోముగ మీసము నిమురుచు కూరిమి తోడన్
  భామ యపు డనియె నట నా
  స్త్రీ. మీసము పైన బాఱె చీమ కట కటా !

  రిప్లయితొలగించండి

 7. నీ మధ్యాహ్నపు భోజనమ్మనుచు ప్రాణేశుండకా యోష తా

  నా మాధుర్యము హెచ్చుగా గలుగు సేమ్యా పాయసమ్మంపగా

  మోమాటమ్మది వీడి త్రెక్కొను తరిన్ మోమంతకున్ జింద మే

  స్త్రీ మీసమ్మునఁ జీమవాఱె నకటా చీకాకుఁ బుట్టించుచున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ధీమంతుడు చను దెంచెను
  చామరి రుగ్మతనుదీర్చ శరవేగముతో
  నేమని జెప్పుదు సాల
  స్త్రీ మీసము పైనఁ బాఱెఁ జీమ కటకటా

  రిప్లయితొలగించండి
 9. రామాయణ నాటకమున
  భామలె పాత్రల ధరించ బడలి పరుండన్
  రాముని వేషము వేసిన
  స్త్రీ మీసము పైనఁ బాఱెఁ జీమ కటకటా

  రిప్లయితొలగించండి
 10. ఓమూర్తీ!కుశలంబె నీకు ననగా నొక్కింత చింతించి శా
  *స్త్రీ?మీసమ్మునఁజీమవాఱె నకటా!చీకాకుఁబుట్టించుచున్*
  ఏమీతోచగనీక,కుట్టె పెదవే యెఱ్ఱంగనైవాచె నౌ
  రా!మీసాలను తీసినాననుచు చాలా సిగ్గుతోఁజెప్పెగా.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఆమీసమ్ముల సౌరు యభ్రపథమం దంభోధరంబేసుమీ
   యేమావొంపులు పాఱుచున్నఝరియై యేపారు చుండెన్ గనన్
   సామీరిన్ తలపించుచున్ గుబురు మీసంబుల్ మిటారించ, శా
   స్త్రీ! మీసమ్మునఁ జీమ వాఱె నకటా చీకాకుఁ బుట్టించుచున్

   తొలగించండి
 11. కామమ్ముల్ సమకూరు నంచు గుడిలోఁ గావించు యజ్ఞమ్ములో
  ధీమంతుండగు పండితుండలసదుద్దేశమ్ముతో చేరి తాన్
  హోమాగ్నుల్ రగిలించఁ బోవ కరమౌయుత్సాహమున్ చూపి శా
  స్త్రీ మీసమ్మునఁ జీమ వాఱె నకటా చీకాకుఁ బుట్టించుచున్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. కందం
  కామాక్షి కామితముతో
  రామేశ్వరమున భవనము రంగులు దిద్దన్
  భామామణి జూచెను మే
  స్త్రీ మీసము పైన బాఱె జీమ కటకటా.

  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటర్.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. వేమాఱుల్ఘనవేదముల్జదివితేవేగంబమేథన్గనన్
  భూమిన్జూడగపాండితిన్గనగహాపోలంగజాలంగనిన్
  ఏమావేషమునాడుదానివనగానేహ్యంబుబుట్టింపశా
  స్త్రీమీసమ్మునచీమవాలెనకటాచీకాకుౄబుట్టించుచున్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. స్త్రీ మూర్తిగ నటియించుచు
  నా మీసము దీయవైతివయ్యో రామా
  యేమీ తత్తఱ మరె శా
  స్త్రీ మీసము పైనఁ బాఱెఁ జీమ కటకటా

  రిప్లయితొలగించండి
 15. ఏ మని చెప్పుదు నీ వెత
  నేమఱి నే నిలిచి నంత నీ యెడ వింతన్
  వామాక్షీ వే కను మో
  స్త్రీ మీసము పైనఁ బాఱెఁ జీమ కటకటా


  ఏమీ వింత భయమ్ము లేక ఘన విప్రేంద్రాది సంకీర్తిత
  స్తోమగ్రామ ముదాన్వితుండు మహిలో దోర్దండ గర్వంబునన్
  సామాన్యుండె తలంప విక్రముఁడు వాక్చాతుర్య సంతోషిత
  స్త్రీ మీసమ్మునఁ జీమ వాఱె నకటా చీకాకుఁ బుట్టించుచున్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. ప్రేమంబయ్యది యంగి చక్కగను నే ప్రెస్జేసి యర్జంటుగా
  గ్రామం బేగగ శీఘ్రమే తరల నా కాలస్య మౌచున్న దో
  రామా! వేగిరమే సహాయమిడి నా రాణీ! సమాప్తించు మి
  స్త్రీ, మీసమ్మునఁ జీమ వాఱె నకటా చీకాకుఁ బుట్టించుచున్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. మోమున మోమానించుచు
  గోముగ జవరాలి మోవి గ్రోలగ జేరం
  గా మరలెను దానటు శా
  స్త్రీ మీసము పైనఁ బాఱెఁ జీమ కటకటా

  రిప్లయితొలగించండి
 18. భూమీశాజ్ఞను బండితోత్తముడు పెంపొందించ సాహిత్యమున్
  నీమంబొప్పగ సాహితీ సభను దా నిర్భీతి
  గావించియున్
  సామాన్యంబగు నీమముల్ దెలుపగా
  సాగంగ నావేళ శా
  స్త్రీ మీసమ్మన జీమ వారె నకటా చీకాకు
  బుట్టించుచున్

  రిప్లయితొలగించండి
 19. స్త్రీ మూర్తిన్ దలపించు గాని యతఁడౌచిత్యంబు పాటింపడౌ
  రా మీసంబును దీయకే రసికులన్ రంజించునెంతేనియున్
  ఆ మాన్యుండొకనాడు తత్తఱపడన్ హాస్యాస్పదంబౌచునా
  స్త్రీ మీసమ్మునఁ జీమ వాఱె నకటా చీకాకుఁ బుట్టించుచున్

  రిప్లయితొలగించండి
 20. కం:ఆ మేస్త్రీ కడ కూలీ
  యే మాత్రము భక్తి విడని యిచ్చకమున మే
  స్త్రీ మీసల్ గని యనె "మే
  స్త్రీ! మీసము పైన బారె జీమ కటకటా!

  (కూలి వాడు తన మేస్త్రీ ని కాకా పట్టుకోటానికి అంత అతిభక్తి ప్రదర్శించి మేస్త్రీ మీసం మీద చీమ పాకినా అంత శ్రద్ధగా చెప్పాడు.)

  రిప్లయితొలగించండి