25, మే 2022, బుధవారం

సమస్య - 4091

26-5-2022 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“కరికి సింగము గలిగె నక్కజ మెటులగు”
(లేదా...)
“కరికి జనించె సింహ మనఁగా విసుమానముఁ జెందుటేలనో”

19 కామెంట్‌లు:

 1. కరికి సింగము గలిగె నక్కజ మెటులగు
  వీరబ్రహ్మము చెప్పెను వింతలెన్నొ
  యందు యిద్దియ చేరును సంది యంబు
  వలదు,జరుగునింకను జూడు వసుధ యందు

  రిప్లయితొలగించండి
 2. తంజ్రినాగమనాయనితలనువంచి
  విశ్వనాథుఁడుకొమరుడువీరుడయ్యె
  స్వామిభక్తినిచాటెనుసాధకుండు
  కరికిసింగముకలిగెనక్కజమెటులగు

  రిప్లయితొలగించండి
 3. తేటగీతి
  మరుని త్యాగాన శివునంద గిరిజమురిసి
  దేవతల కల ఫలియించి దివ్యమనఁగ
  తారకాసుర దిగ్గజవైరిగ శుభ
  కరికి సింగము గలిగె నక్కజ మెటులగు?

  చంపకమాల
  మర కుసుమాయుధమ్మది సమంచితరీతిని నాదిదేవునిన్
  గిరిజఁ గనంగ జేసి సుర గీతులఁ గైకొనఁజేసినంతటన్
  వరముగఁ దారకాసురుడె వారణమంచన వానిగూల్చ శ్రీ
  కరికి జనించె సింహ మనఁగా విసుమానముఁ జెందుటేలనో?

  రిప్లయితొలగించండి

 4. హరిమన బద్ధ శత్రువని యాతని నామము మానకున్న నీ

  మరణము తప్పదంచు పలు మారులు చెప్పిన రాక్కసుండె తా

  మరణము పాలయెన్ సుతుని మాటలతో నట ద్రుంచి కంబమున్

  కరికి జనించె సింహమనఁగా విసుమానము జెందు టేలనో.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. పులికి పులిపుట్టె,కోతికి కలిగె కోతి
  గాడిదకు గాడిద,శునికి కలిగె శునియె
  యజమునకుఁబుట్టె మేషంబు,గజవినాశ
  *కరికి సింగము కలిగె ,నక్కజమెటులగు!*

  రిప్లయితొలగించండి
 6. పిరికి వాడగు తండ్రికి వీరు డగుచు
  సాహసమ్ములు చేయుచు శౌర్య యుతుడు
  పెక్కు నుతులను పొందుచు వెలయ నపుడు
  కరికి సింగము గలిగె నక్క జ మె టు లగు?

  రిప్లయితొలగించండి

 7. సూనుని హతమార్చ దలచి యసురుడతండు
  తనయుని పలుకు లాలించి తానె చచ్చె
  కరికి సింగము గలిగె, నక్కజమెటులగు
  దానవారాతి వదులునే దానవులను.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. మారహరుడగు హరుని కుమారుడగు కు
  మారుడుదయించె తారకుఁ మట్టుబెట్ట
  కార్తికేయుడు తొలగించు కష్టము శుభ
  కరికి సింగము గలిగె నక్కజ మెటులగు

  రిప్లయితొలగించండి
 9. అరయఁగ సృష్టిధర్మమిదియౌఁగద జింకకు జింక పుట్టదే
  నరులకుఁబుట్టరే నరులు ,నాగములంగను నాగులెప్పుడున్
  కరులకుఁబుట్టవే కరులు కాంచగ భీకర కుంభినీబలా
  త్కరికి జనించె సింహమనగా విసుమానముఁజెందనేలనో!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 10. అరయగ వనమునగల సింహముల లోని
  తరుణ వయసుది గర్భము దాల్చెను గద
  వరుణుడు కురిపించిన గత వత్సర తొల
  కరికి ; సింగము గలిగె నక్కజ మెటులగు

  రిప్లయితొలగించండి
 11. కరికి జనించెసింహమనఁగావిసుమానముఁజెందుటేలనో”
  నరయగ దెల్సెనో భరణి!యచ్చెరువాయెనుగాలరీతికిన్
  నరులకువాన రుల్మఱియునక్కకుపిల్లియుబుట్టజూడగన్
  వరుడగు వీరబ్రహ్మమునివాక్కులుసత్యములౌట జూచితే

  రిప్లయితొలగించండి
 12. నిరతము ప్రాఙ్నగాగ్రమున నిక్కముగానుదయించు సూర్యుడే
  సరవినివీడి పశ్చిమ రసాధరమందుదయించుగాక భీ
  కర రణమందు తారకుని కాలునిఁ జేర్చెద షణ్ముఖుండ శాం
  కరికి జనించె సింహ మనఁగా విసుమానముఁ జెందుటేలనో

  రిప్లయితొలగించండి
 13. నిరతము తారకాసురుడు నిర్జరులన్ నొగలించు చుండగా
  సరిగొన చేయ రక్కసుని శంకర పుత్రుడె దిక్కటంచు చ
  క్కెర విలుకాని యండగొని కీల్కొన చేయ కరగ్రహమ్ము శాం
  కరికి జనించె సింహ మనఁగా విసుమానముఁ జెందుటేలనో

  రిప్లయితొలగించండి
 14. తేటగీతి
  సింహములు తిరుగు వనము చివర గుహన
  గర్భ వతి నాడు సింగమొకటి గనె చిరు
  సింగమును ప్రకృతి సహజ భంగిన తొల
  కరికి, సింగము గలిగె నక్కజ మెటులగు?

  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటరు.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. పులి కడుపు నందుఁ బుట్టునె పులికి నన్య
  మైన జంతువు విశ్వమ్ము నందు నా మ
  హా వని మృగరాజునకు విద్రావిత ఘన
  కరికి సింగము గలిగె నక్కజ మెటు లగు


  నరులకె వైద్యు లుండుటలు నారులకున్ మగవారి కైననుం
  బురుడు మహాటవీ తటినిఁ బోసిరి యెవ్వరు దాని కక్కటా
  యరయుచు నుండ కేసరిణి కత్తఱి నింపు నొసంగ నా భయం
  కరికి జనించె సింహ మనఁగా విసుమానముఁ జెందు టేలనో

  రిప్లయితొలగించండి
 16. చిరుతడితండటంచు నిరసించిన వారలు నీరసించ దా
  దురమున దూకి వ్యూహమును ద్రుంచి పలార్చెను వైరి తంత్రమున్
  నరవరసూనుఁడా రిపు గణంబులనెక్కటిగా నడల్చె ను
  క్కరికి జనించె సింహ మనఁగా విసుమానముఁ జెందుటేలనో

  రిప్లయితొలగించండి
 17. కానలందున జనియించె కమ్మని కరి
  కరికి,సింగము గలిగె నక్కజ మెటులగు
  సింగముకడుపునందున సింహమేగ
  పుట్టునుసహజమియ్యది పుడమియందు

  రిప్లయితొలగించండి