22, మే 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4088

 23-5-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“నిరుపేద గృహంబున సిరి నెలవుండు సదా”
(లేదా...)
“సిరి నెలవుండు నెల్లపుడు చిత్రముగా నిరుపేద కొంపలో”

42 కామెంట్‌లు:

 1. ధరలో దరిద్రముండును
  నిరుపేద గృహంబున :సిరి నెలవుండు సదా
  కరముగ ధ నా ర్జ న మునను
  తిరముగ పెంచంగ జూచు ధీరుల యింటన్

  రిప్లయితొలగించండి

 2. అరటలు నిట్టూర్పులు చూ
  కురులే గద నిండియుండు కువలయమందున్
  నిరతము పోరాటమ్మే
  నిరుపేడగృహంబున, సిరినెలవుండు సదా?

  రిప్లయితొలగించండి
 3. కందం
  నిరతము పరోపకారమె
  చరితార్థుని జేయునంచు సత్పథమెంచన్
  ధరనట్టివాడు కాడట
  నిరుపేద! గృహంబున సిరి నెలవుండు సదా!!

  చంపకమాల
  నిరతము నక్రమార్జనల నేర్పున నైతిక ధర్మమొప్పకే
  పరిపరి రీతులన్ బొరలి పల్కదదెప్పుడు నొక్కతీరుగన్!
  గొరతల మ్రగ్గినన్ దొరకి కూడు, నిజాయితి వారిసొంతమౌ
  సిరి, నెలవుండు నెల్లపుడు చిత్రముగా నిరుపేద కొంపలో!

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. సరుకులుతెల్లనుకార్డున
  అరువునవిద్యలుగనబడుహంగులుతోడన్
  మురిపెముఁదీరగమృదువుగ
  నిరుపేదగృహంబునసిరినెలవుండుసదా

  రిప్లయితొలగించండి
 6. పరుగునవచ్చిజేరునుగపండుగపప్పులుకారుచౌకగా
  అరకొఱగాకరూప్యములునందునుబిడ్డలవిద్యలందునన్
  ఉరిమినఁజాసుపాలకులునుందురుముంగిటగూడునీయగా
  సిరినెలవుండునెల్లపుడుచిత్రముగానిరుపేదకొంపలో

  రిప్లయితొలగించండి
 7. అరుణాత్మజుడుండునుగద
  నిరుపేద గృహంబున; సిరి నెలవుండు సదా
  స్థిరముగ నార్జించు జనులు
  నిరతము వసియించునట్టి నీకేతనమున్

  రిప్లయితొలగించండి

 8. అరసము లుండవయ్యె విరహమ్ములు తప్పవు ధాత్రియందునన్

  దరితుడు, భోగభాగ్యములు ధత్రపు చుక్కలు సౌభగమ్ముఁ బా

  సిరి, నెలవుండు నెల్లపుడు చిత్రముగా నిరుపేద కొంపలో

  మరువలు ప్రాణగొడ్డములు మల్లడు లిచ్చెడి కాలకర్ణియున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. గరీబు విత్తము కొరకయి
  హరిప్రియను కోరుకొనగ , నడిగిన తోడన్
  వరముగ బిడ్డల రీతిని
  నిరుపేద గృహంబున సిరి నెలవుండు సదా

  రిప్లయితొలగించండి
 10. అరెరే!కృష్ణుండటుకులు
  పరమానందమునఁదినియుఁబంపె కుచేలున్
  పరమాత్మ తలచుకొనినన్
  నిరుపేదగృహంబున సిరి నెలవుండు గదా!

  రిప్లయితొలగించండి
 11. మురిసి కుచేలురాకఁగనిముందరకే యెదురేగి కృష్ణుఁడున్
  వరసఖ!యేమి తెచ్చితివి నాకని మూటను లాగి విప్పి,చె
  చ్చర యటుకుల్ దినన్ సిరులు చేకురె వానికి దైవ సత్కృపన్
  సిరి నెలవుండు నెల్లపుడు చిత్రముగా నిరుపేద కొంపలో.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సవరణము:మూడవ పాదములో "చె,చ్చెర యటుకుల్......

   తొలగించండి
  2. నారాయణు సేవించిన
   నిరుపేద గృహంబున సిరినెలవుండు సదా
   యరయగ కుచేలుచరిత ము
   మురిపెముగాదెలియునదియ మురహరి కరుణల్

   తొలగించండి
  3. మద్దూరి వారూ,
   మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉన్నది. అభినందనలు.
   'చెచ్చెర నటుకుల్' అనాలి కదా?
   ****
   సుబ్బారావు గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  4. నమస్తే శంకరయ్య గారు! నేను మద్దూరి కాదు దువ్వూరి రామమూర్తి ని
   చెచ్చెర నటుకుల్ అనియే యుండాలి
   ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
 12. సిరి నెలవుండు నెల్లపుడు చిత్రముగా నిరుపేద కొంపలో”
  నరయగసత్యమే యదియ యాశ్రితరక్షకుడాపరమేశునిన్
  : నిరతము సేవజేయునెడ నిచ్చలుసూచుచుజల్లగానొగిన్
  సిరులనుగూర్చునెల్లపుడు, జిత్రము దైవములీలలివ్వియే

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   రెండవ పాదంలో గణభంగం. 'రక్షకు డా రమేశునిన్' అంటే సరి.

   తొలగించండి
 13. నిరతము చేయుచున్ బనుల నిండుమనమ్మున, సత్తువంతయున్
  కరుగగ చేసి బిడ్డలకు కమ్మని జీవిత మిచ్చి మించుచున్.
  పరువుగ సాగు చున్నను నివాసము నందున, నెంచి చూడగా
  సిరి నెలవుండు నెల్లపుడు చిత్రముగా నిరుపేద కొంపలో

  రిప్లయితొలగించండి
 14. కందం
  అరుదైన విశేషంబగు,
  వరమగు, వాణీ రమలు నివాసంబైనన్
  పిరముగ సద్వర్తనుడౌ
  నిరుపేద గృహంబున ,సిరి నెలవుండు సదా
  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటరు.

  రిప్లయితొలగించండి


 15. పరిశుభ్రత పాటించుచు
  అరమరికలు లేకసతతమానందముతో
  పరమాత్మనుకొలిచెడి య
  *నిరుపేదగృహంబున సిరి నెలవుండుసదా*

  స్థిరముగ లేమియె యుండును
  *నిరుపేద గృహంబున, సిరి నెలవుండుసదా*
  ‌మరువక సత్కార్యములనొ
  నరించువారలసదనమునందెపుడుండున్


  రిప్లయితొలగించండి
 16. దొరికినదెల్ల చాలదని దుఃఖితులై జని భాగ్యవంతులా
  సిరి యది యెంత గల్గినను చింత దలంతురు లేనిదానికై
  దొరికినదెంతగాని గడు తోషముతో గని పంచుకొందురే
  సిరి నెలవుండు నెల్లపుడు చిత్రముగా నిరుపేద కొంపలో

  రిప్లయితొలగించండి
 17. కం//
  చరవాణి చేతనుండక
  జరుగునె పనులొక్కటైన జగతిన జూడన్
  తిరముగ నీ రోజులలో
  నిరుపేదగృహంబున 'సిరి' నెలవుండుసదా!

  (ఐఫోను లోని 'సిరి' గా భావించవలెను)

  రిప్లయితొలగించండి
 18. నరులకు భాగ్య మొసఁగు దే
  వి రమాసతి నిశ్చయముగ విశ్వం బందున్
  గరుభక్తినిఁ గాకున్నన్
  నిరుపేద గృహంబున సిరి నెలవుండు సదా


  నరులకు లేమి శాశ్వత మనంగ వచింపఁ దరమ్ము కా దిలన్
  సురుచిర మింక డెందమున శోక మణంగి స సౌఖ్య హర్షముల్
  కర మనురక్తి తోడ నుపకారిని బంధులు భాగ్యవంతుఁ జే
  సిరి నెలవుండు నెల్లపుడు చిత్రముగా నిరుపేద కొంపలో

  రిప్లయితొలగించండి
 19. విరివిగ దొరకదు వెదకగ
  నిరుపేద గృహంబున సిరి, నెలవుండు సదా
  తరుగని పేరిమిలచటన్
  అరయగ సిరికంటె ప్రేమ యధికం బెపుడున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. నిరతము శ్రమనే నమ్ముచు
  తరుణంబున క్రమ విధానతా పథ మూనన్
  విరివిగ దక్కును ఫలములు
  నిరుపేద గృహంబున సిరి నెలవుండు సదా!

  రిప్లయితొలగించండి
 21. దరిగొనునాకటన్ దవిలి దారుణ దైన్యము సంశ్రయించ నా
  తరుణమునందు మాన్యుఁడు నుదారుడు సజ్జనుడైన దాతయే
  శరణమొసంగి గాచి తనసన్నిథి గొల్వునజేర బిల్చినన్
  సిరి నెలవుండు నెల్లపుడు చిత్రముగా నిరుపేద కొంపలో

  రిప్లయితొలగించండి
 22. 1). కం//
  వరిగల వానికి చెల్లును
  పరివిధముల భాగ్యమబ్బు పరివర్తనచే !
  తిరుమల వాసుని గొలచిన
  నిరుపేద గృహంబున సిరి నెలవుండు సదా !!

  2). కం//
  సిరిబోయిన వానిగృహము
  దరిచేరదు ధాన్యలక్ష్మి దర్శింపంగన్ !
  కరివేల్పును గొలచినచో
  నిరుపేద గృహంబున సిరి నెలవుండు సదా !!

  రిప్లయితొలగించండి