24, మే 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4090

25-5-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మరఁదిని ముద్దాడెను సతి మఱిమఱి ప్రేమన్”
(లేదా...)
“మరఁదికి మాటిమాటికిని మానిని ముద్దులు వెట్టెఁ బ్రీతితోన్”

27 కామెంట్‌లు:

 1. నిరతము సాధన జేయగ
  వరియించెను విజయ మనుచు వాత్సల్య మునన్
  కర మను రాగము జూపుచు
  మరిదిని ముద్దాడెను సతి మఱి మఱి ప్రేమన్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. కందం
  మరచి కుటుంబ నియంత్రణ
  మురిసి కనఁగ నమ్మయె పదమూడవ తమ్మున్
  పెరిమ మొదటి కోడలిగన్
  మరఁదిని ముద్దాడెను సతి మఱిమఱి ప్రేమన్

  చంపకమాల
  మరచుచు నాదు తల్లి తనె మాని కుటుంబ నియంత్రణమ్ము దా
  మురిసి కనంగఁ దమ్ముఁ బదమూడవ వాడిని, ముద్దులొల్కఁగన్
  బెరిమను జేరఁ దీసి తగు వేడ్కను గైకొని పెద్దకోడలై
  మరఁదికి మాటిమాటికిని మానిని ముద్దులు వెట్టెఁ బ్రీతితోన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 3. బరువున ముద్దుల నొలుకుచు
  నిరవుగ దానుండ జూచి యింపగు మనమున్
  నిరువది నెలలును నిండని
  మరఁదిని ముద్దాడెను సతి మఱిమఱి ప్రేమన్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. అరయగమెట్టినయింటను
  విరబూసినపూవుననగపెంపునమదిలో
  కరమునుబట్టినబిడ్డడు
  మరదినిముద్దాడెనుసతిమఱిమఱిప్రేమన్

  రిప్లయితొలగించండి

 5. తరుణికి పినతల్లి సుతుడు
  మురిపాలొలికెడు భడిలుడి పుట్టిన రోజం
  చరిగి యచట పెనిమిటికిని
  మరఁదిని ముద్దాడెను సతి మఱిమఱి ప్రేమన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. అరుదుగముద్దరాలుగనునాయమబాల్యవివాహితయ్యెనే
  మురిసినయత్తగారుఁగనెముంగిటముత్యముచిన్నిబిడ్డనిన్
  కురిసినప్రేమజల్లులనుకూననుసాకెనుపెద్దకోడలున్
  మరదికిమాటిమాటికినిమానినిముద్దులువెట్టెఁబ్రీతితోన్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. కందం
  సరసపు ధరకుప్రేయసి
  చిరకాలపు వాంఛ దీర్చ చీరను, సరిగన్
  హరిబువ్వము, పతి గొనగ, న
  మర, దిని ముద్దాడెను సతి మరిమరి ప్రేమన్
  ప్రబల వేంకట సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి
  ఉండవల్లి సెంటరు.
  సరిగ-హారము,
  హరి బువ్వ ము-విందు.

  రిప్లయితొలగించండి

 8. అరసము తోడ పుట్టిన దినంబని పిన్నియె పిల్చినంతనే

  పురుషుని వెంటబెట్టుకుని ముద్దులబాలుని గాంచి రచ్చటన్

  దరుణియె యందమొల్కు తన తమ్ముని చెంతన యున్న వల్లభున్

  మరఁదికి మాటిమాటికిని మానిని ముద్దులు పెట్టెఁ బ్రీతితోన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. పురమున తిరుగుట గని , చా
  మ రఁదిని ముద్దాడెను ; సతి మఱిమఱి ప్రేమన్
  పఱిపఱి విధముల జూపగ
  పురుషుడు యెచ్చరిక జేసె పొరిచూపులతో

  రిప్లయితొలగించండి
 10. రది = ఏనుగు
  పొరిచూపు = ఉగ్రదృష్టి

  రిప్లయితొలగించండి
 11. వరగుణుని,కీర్తిమంతుని,
  సురుచిరరూపంబువాని,షోకగు వానిన్,
  సరసుని,భర్తని,యక్కకు
  మరఁదిని ముద్దాడెను సతి మఱిమఱి ప్రేమన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. తరుణికి సంతతికలుగని
  తరుణములోనత్తగనెను తనయుని వేడ్కన్
  మురియుచు పరిపరి తెఱగుల
  మరఁదిని ముద్దాడెను సతి మఱిమఱి ప్రేమన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. పరవశమొందుచునింటను
  తిరుగుచునలుదెసలనిరువదినెలల కూనన్
  మురిపెముతోడను గాంచుచు
  *మరఁదిని ముద్దాడెను సతి మఱిమఱి ప్రేమన్”

  రిప్లయితొలగించండి
 14. తరుణికి చంటిపాపలన తద్దయు మక్కువ, సంతు లేమితో
  మురిపెముదీరఁ బెంచుకొనె ముద్దుగ మాతులి పుత్రరత్నమున్
  సురుచిరమందహాసవిలసోద్ధితసుందర మోహనాంగుడౌ
  మరఁదికి మాటిమాటికిని మానిని ముద్దులు వెట్టెఁ బ్రీతితోన్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. చిరుతవయస్సునుంగలిగి చేతుల నీయగ నిచ్చగించునా
  మరఁదికి మాటిమాటికిని మానిని ముద్దులు వెట్టెఁ బ్రీతితోన్
  నరయగ ముద్దులన్గొలుపునా శిశుజూడగ నేరికైననున్
  నురమునగల్గు సంతసమునుబ్బడిముబ్బడిగాగ దప్పకన్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పరమానందంబలరగ
   మురియుచు మేనత్తకన్న ముద్దుల శిశువున్
   కరములనెత్తుకు తిరుగుచు
   మరఁదిని ముద్దాడెను సతి మఱిమఱి ప్రేమన్

   తొలగించండి
 17. మరి మరి రండిరండని సమంచిత రీతినిఁబిల్చినంతనే
  కరము ముదంబుతోడ వెనుకందగ నుండియు ముద్దుచెల్లికిన్
  మరఁదికి;మాటిమాటికిని మానిని ముద్దులు వెట్టెఁ, బ్రీతితోన్
  కురులను దువ్వి యెత్తుకొనె కుఱ్ఱని,పుట్టినరోజుపండగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 19. అరుదగు పెద్ద కుటుంబము
  పరువము నెలల పసిబిడ్డ, పరికింపగ కా
  పురమున కొచ్చిన సరణిని
  మరఁదిని ముద్దాడెను సతి మఱిమఱి ప్రేమన్

  రిప్లయితొలగించండి
 20. కం//
  బొరుగుల భేల్పురిఁ బట్టుకు
  సరసముగా భర్త పత్ని సరసన జేరన్
  కరకర లాడెడు నొక మర
  మరఁ దిని ముద్దాడెను సతి మఱిమఱి ప్రేమన్!

  (మరమర = మరమరాలుకు ఏకవచనముగా వాడాను. సరియో కాదో తెలియదు)

  రిప్లయితొలగించండి
 21. సురుచిర సుందర వదనుడు,
  నరసఖుడు,మురళిధరుండు, నల్లనివాడౌ
  చిరునగవులొల్కురేవతి
  మరఁదిని ముద్దాడెను సతి మఱిమఱి ప్రేమన్
  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణ రావు

  రిప్లయితొలగించండి
 22. కరమగు నెమ్మితోఁ గడు నకల్మష బుద్ధిని పెండ్లి చేసె నో
  తరుణి యనుంగు చెల్లికి, నుదారగుణమ్మున భర్తయౌననన్
  మరఁదికి, మాటిమాటికిని మానిని ముద్దులు వెట్టెఁ బ్రీతితోన్
  వర శిశువై జనించ నొకబాలుడు వారి విరాళి పండగా

  రిప్లయితొలగించండి
 23. మురియుచు నభినందించెను
  మరఁదిని, ముద్దాడెను సతి మఱిమఱి ప్రేమన్
  బురుకని ముదమున వంశాం
  కురమని, మరచెను తన వెత గొడ్రాలౌటన్

  రిప్లయితొలగించండి
 24. చిరుతని మ్రుచ్చిలించిరని సేమమెరుంగక తల్లడిల్లగా
  చెర విడిపించి బాలకుని చెంతకు జేర్చగ నంజలించె దా
  మరఁదికి, మాటిమాటికిని మానిని ముద్దులు వెట్టెఁ బ్రీతితోన్
  మురిపెపు బిడ్డ నెత్తుకొని మ్రోయుచు సాంత్వనమొందెనంతటన్

  రిప్లయితొలగించండి
 25. అరవింద లోచన సుదతి
  సురుచిర భాషణము లాడుచుఁ దన పతి కొసం
  గి రమణి కమ్మని గారె ల
  మరఁ దిని ముద్దాడెను సతి మఱిమఱి ప్రేమన్


  విరిసిన పూలు వెట్టికొని పెద్ద కుమారుని భార్య భీతిఁ గాఁ
  పురమున కేఁగి కాంచె నట ముచ్చట నత్త కనిష్ఠ పుత్రు నా
  యరుదగు మందహాసమున నందము లొల్కెడు చంటి బిడ్డకున్
  మరఁదికి మాటి మాటికిని మానిని ముద్దులు వెట్టెఁ బ్రీతితోన్

  రిప్లయితొలగించండి 26. వరుసకు భర్తకున్ యగును భ్రాత యు గాంచగపిన్పబాలుడే
  మురిపెముతోడచేరదరిముద్దులు మూటనుగట్టురీతిగా
  కరములుచాచనెత్తుకొనిగట్టిగహత్తుకొనంగ ప్రీతితో
  *మరఁదికి మాటిమాటికిని మానిని ముద్దులు వెట్టెఁ బ్రీతితోన్”

  రిప్లయితొలగించండి