2, అక్టోబర్ 2022, ఆదివారం

సమస్య - 4207

3-10-2022 (సోమవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మశకము మశకమును గుట్టి మత్తిలి చచ్చెన్”
(లేదా...)
“మశకమ్మొక్కటి కుట్టగా మశకమున్ మత్తిల్లి చచ్చెన్ వడిన్”

18 కామెంట్‌లు:

 1. కందం
  నిశిత పరీక్షల మందును
  కుశలత శాస్త్రజ్ఞులు గనుగొని వెసఁ జిమ్మన్
  బ్రశమమిడఁ బ్రజకు, పీల్చిన
  మశకము మశకమును గుట్టి మత్తిలి చచ్చెన్!

  మత్తేభవిక్రీడితము
  నిశితమ్మౌ పరిశోధనల్ నెరపి సంధింపంగ శాస్త్రజ్ఞులున్
  గుశలత్వమ్ము, ప్రయోగశాల నొదవెన్ గొంగ్రొత్త తైలమ్ము న
  ల్దిశలన్ జిమ్మఁగ సత్ఫలమ్మొసఁగె నిర్దిష్టమ్ముగానా గదిన్
  మశకమ్మొక్కటి కుట్టగా మశకమున్ మత్తిల్లి చచ్చెన్ వడిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. నిశిలో నిద్రను ద్రుంచుచు
  మశకమ్ములు కుట్టుచుండ మందునుగొట్టన్
  విసమును బీల్చిన సహచర
  మశకము మశకమును గుట్టి మత్తిలి చచ్చెన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. విసమును జిమ్ముచు బ్రజపై
   నుసిగొల్పగ నుగ్రవాద యుద్యమస్ఫూర్తిన్
   కసితో నాత్మార్పణమున
   మశకము మశకమును గుట్టి మత్తిలి చచ్చెన్

   వశులై మునిశాపమునకు
   పశువృత్తిని మేనుమరచి వారలవారే
   కసితో బాదుకు జచ్చిరి
   మశకము మశకమును గుట్టి మత్తిలి చచ్చెన్

   తొలగించండి
  2. రెండవ పద్యం రెండవ పాదంలో
   నుసిగొల్పగ నుగ్రవాద మూర్ఛితులౌచున్ గా చదువ ప్రార్ధన! 🙏🙏

   తొలగించండి

 3. విసతుల్య రసాయన ము
  న్న సుఫరుకములోన మునిగి న నుసుమ మదియే
  యసువులు బాయు తరుణమొక
  మశకము, మశకమును గుట్టి మత్తిలి చచ్చెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. మ.

  నిశలన్ గ్రుమ్మరు రాక్షసుల్ వరములన్ నెయ్యమ్ముతో బ్రహ్మచే
  సుశిఖల్ వేల్పుల కంటకమ్ములయి రా సుందోపసుందుల్ మొగిన్
  శశి శోభిల్లు తిలోత్తమన్ గనిరి కీచట్లాడ నన్యోన్యమున్
  *మశకమ్మొక్కటి కుట్టగా మశకమున్ మత్తిల్లి చచ్చెన్ వడిన్.*

  .. డా.. అయ్యలసోమయాజుల సుబ్బారావు.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కందము
  మశకములఁజంపుటకునై
  నిశి విద్యుత్ పరికరమ్ము నిర్మించ గదిన్
  స్పృశియించి దాని నకటా!
  ముశకము,మశకమును,గుట్టి మత్తిలి చచ్చెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మత్తేభము
   నిశలన్ జుమ్మని చేయుచున్ ధ్వనులనే నిద్రంజెడంజేయ సం
   భృశముంగోపముఁజెంది వారలకటా!విద్యుత్తు యంత్రమ్ముతో
   దిశలంజిమ్మగ క్ష్వేళవాయువులహో!తీవ్రంబుగాఁదాకియున్
   మశకమ్మొక్కటి కుట్టగా మశకమున్ మత్తిల్లి చచ్చెన్ వడిన్.

   తొలగించండి
 6. విశదముగానివి పలు నే
  రశోధనములీ తెరగున రంజిలుచుండెన్
  'పశుబలమెంతయు లేదిట
  మశకము మశకమును గుట్టి మత్తిలి చచ్చెన్'

  రిప్లయితొలగించండి
 7. కుశలవులు పెంచె శ్రీరా
  మశకము ; మశకమును గుట్టి మత్తిలి చచ్చెన్
  కృశకృమి , తెలియక నిన్నటి
  నిశనందొక తాగుబోతుని పొడిచెననుచున్

  రిప్లయితొలగించండి

 8. పసరున్ జేసెను దీర్ఘరోగులకదే బైషజ్య మే నంచు నా
  విసతుల్యంబగు ద్రావణమ్మునొకటిన్ వెజ్జుండు నా
  రసమే జారుచు దేహమంత పడగా ప్రాణాంత కమ్మైన నా
  మశకమ్మొక్కటి కుట్టగా మశకమున్ మత్తిల్లి చచ్చెన్ వడిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. మశకమ్ము లవారణకై
  మశకమ్ముల మందుఁజల్ల మరు నిముసంబే
  స్పృశియించుచు నా వాసన
  మశకము మశకమును గుట్టి మత్తిలి చచ్చెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. వశమును తప్పిన వెసన మ
  నిశము తనువునందు మత్తు నిగిడించంగన్
  మశకము తీరాయెనతఁడు
  మశకము మశకమును గుట్టి మత్తిలి చచ్చెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ఆశనము మానిన వగుచును
  కుశలత వీడియు జగడ ము గొప్ప ది యైనన్
  వశమును దప్పిన వేళను
  మశకము మశకము ను గుట్టి మత్తిలి చచ్చె న్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. భృశముగ నరునకు నరుఁడౌ
  ను శత్రువు మహాండ మందు నొవ్వుల నొసఁగన్
  విశదంబ యిది జగమ్మున
  మశకము మశకమును గుట్టి మత్తిలి చచ్చెన్

  మశకం బంచుఁ దలంప మత్సరము నిమ్మర్త్యాలిఁ గన్పట్టఁగా
  మశకంబై పరగంగ మానసము సంపాదించి మోహమ్మునున్
  నిశలందేని పవళ్లులం దయిననున్ నిత్యమ్ము నుత్సాహియై
  మశకమ్మొక్కటి కుట్టగా మశకమున్ మత్తిల్లి చచ్చెన్ వడిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. కం:వశుడై మద్యమునకు క
  ర్కశుడై దళితుడు దళితుని ప్రాణ హరణ కై
  నిశిలో తలబడి మడిసెను
  మశకము మశకమును గుట్టి మత్తిలి చచ్చెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. కుశలమడుగు వారెక్కడ
  దశదిశలందున ప్రభలెను దావానలమే
  గ,శరీర మొదల కన్నయ
  " మశకము మశకమును గుట్టి మత్తిలి చచ్చెన్‌"

  (యాదవులు చచ్చిన సందర్భము )

  రిప్లయితొలగించండి
 15. వశముందప్పెను వానిజీవనము తావశ్యంబవన్ మత్తుకున్
  మశకంబట్టుల రూపుమారెనకటా మ్లానంబయెన్ మేను దు
  ర్వ్యసనంబాతని రక్తనాళములలో వ్యాపించె మద్యమ్ముగా
  మశకమ్మొక్కటి కుట్టగా మశకమున్ మత్తిల్లి చచ్చెన్ వడిన్

  రిప్లయితొలగించండి