3, అక్టోబర్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4208

4-10-2022 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అఘములు ధర్మార్థసాధకాధారమ్ముల్”
(లేదా...)
“అఘముల్ సేయుచు సంచరింపవలె ధర్మార్థంబులం బొందఁగన్”

21 కామెంట్‌లు:

 1. రఘురాముని సేవించుచు
  మఘముల జేకొంచు భువిని మాన్యతగనుచున్
  విఘసాసుడునై వీడగ
  నఘములు ధర్మార్ధసాధ కాధారమ్ముల్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. విఘసాశుడు = దేవతలకు నివేదించిన పదార్ధాలను భుజించువాడు

   తొలగించండి
 2. అఘమైనను జంతుబలుల
  నఘములుగాఁ దలపవలదు యఙ్ఞము లందున్
  మఘవంతున కిచ్చెడు నా
  యఘములు ధర్మార్థసాధకాధారమ్ముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. రిప్లయిలు
  1. కందం
   మఘముగ, వేమన ప్రేమాం
   బుఘనము విశ్వద తగదని, పూనుచు 'నిపుణ
   ద్రుఘణలఁ' దొలగింపగ న
   య్యఘములు, 'ధర్మార్థసాధకాధారమ్ముల్'

   మత్తేభవిక్రీడితము
   మఘమన్ రీతిగ దల్చి విశ్వదయె వేమాఖ్యున్ బురాయింపగన్
   జఘనంబుల్ వదినమ్మవేగనుచుఁ దజ్జారుండగున్ యోగిగన్
   ద్రుఘణన్ బోలెడు మేటిదౌ నిపుణతన్ దొల్గించు వారుండఁగా
   నఘముల్ సేయుచు సంచరింపవలె ధర్మార్థంబులం బొందఁగన్

   తొలగించండి

 4. సుగమంబౌ దివ్య పథము
  రఘురాముని నామమొకటె రాతమ్మదియే
  మఘముగ దలచిన తొలగవె
  అఘములు ధర్మార్థసాధకాధారమ్ముల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కందము
  మఘవాది దివ్యపురుషులు
  విఘటనమొనరించు పాప వితతులననుచున్
  రఘుపతిఁగొలవరె;తొలగఁగ
  నఘములు ధర్మార్థసాధకాధారమ్ముల్.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మత్తేభము
   రఘువీరున్ ఘనదైత్యసంహరుని, లీలామానుషాకారునిన్
   మఘవాంభోజభవాది దేవనుత సామ్రాజ్యాధి నేతన్ మహా
   మఘ, సత్ సేవలఁబూజలన్,నతుల,సన్మానించి నిర్మూలనం
   బఘముల్ సేయుచు, సంచరింపవలె ధర్మార్థంబులంబొందగన్.

   తొలగించండి
 6. మ.

  *అఘముల్ సేయుచు సంచరింపవలె ధర్మార్థంబులన్ బొందగన్*
  జఘనంబున్ గటి వక్షముల్ దనుకుచున్ సాగించె ఘస్రమ్మునన్
  లఘుచిత్తంబున వీర వాలి రుమ లీలల్ దుష్ట శృంగారమై
  రఘురాముండు సతీ వియోగమునఁ దారాభర్తఁ జంపెన్ విధిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. లఘు సంఖ్యలోననె జరిగె
  నఘములు , ధర్మార్థసాధకాధారమ్ముల్
  రఘువంశ తిలకుడగు యా
  రఘురాముని పల్కులతని రక్షణ లోనన్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. రఘుకుల తిలకుడు రాముడు
  మఘవాజిని బనిపె దిశల మహితాత్ముండై
  మఘములు, దొలగఁగ జేయగ
  నఘములు, ధర్మార్థసాధకాధారమ్ముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. మఘ ములు సలుపుచు జనులిల
  రఘు రాముని గొల్వ సతము రంజిలు చుండన్
  విఘ టి త మౌ తొలగు గద
  నఘములు :ధర్మార్థ సాధకా ధా రమ్ము ల్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. మఘముల్ సేసెడు వారలందఱును రామాయంచుఁ బ్రార్ధించుచున్
  మఘమం దున్ బలిగా వపన్ నిడగ వేమారున్ స్వహాయంచుచున్
  మఘఁడుం సంతస మొందగాఁ గురియు ముమ్మారుంగ వర్షంబులే
  యఘముల్ సేయుచు సంచరింపవలె ధర్మార్థంబులం బొందఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. అఘటితనియమమ్ములతో
  నఘమర్షణమంత్రపఠన మష్టార్ఘ్యములున్
  మఘములయెడ మచ్చరము ల
  నఘములు ధర్మార్థసాధకాధారమ్ముల్

  రిప్లయితొలగించండి

 12. జఘనల్ పొందుట విత్తమార్జనకు హింసా మార్గమున్ నమ్ముచున్
  మఘవత్మూర్తుల దూరుచున్ మొఱకులీ క్ష్మాయందు జీవింతురే
  అఘముల్ సేయుచు, సంచరింపవలె ధర్మార్థంబులం బొందఁగన్
  రఘు రామాఖ్యుని నామమున్ దలచుచున్ రాతమ్ము జీవించినన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. అఘములు లోక ప్రజకుఁ బ
  రిఘ సన్నిభములగుఁ దగఁ బరీక్షింపంగన్
  విఘటితము లయి నశింపఁగ
  నఘములు ధర్మార్థ సాధ కాధారమ్ముల్

  స ఘనవ్రాతము నింగి వెల్గు విధి వాత్సల్యమ్ము తో నిండి యా
  త్మ ఘటిల్లంగ నొనర్ప నొప్పు నడరన్ మర్యాద వర్తిల్లు మా
  ర్య ఘనోద్రేకము వీడి శ్రేష్ఠ తమ కార్యమ్ముల్, విసర్జించి యీ
  యఘముల్, సేయుచు సంచరింపవలె ధర్మార్థంబులం బొందఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. మఘముల్ పూజలు తీర్థయాత్రలు మహిన్  మాన్యంబులౌ సత్కృతుల్
  విఘనంబున్ త్యజియించి వేసటయె సంవేద్యంబుగా నెంచకన్
  రఘురాముండు చరించినట్టి పథమున్ లక్షించి, పోదోలగా
  నఘముల్ సేయుచు, సంచరింపవలె ధర్మార్థంబులం బొందఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి


 15. అఘముల్ సేయుచు దీర్థ యాత్రలు మహా
  యాగంబులున్ జేసినన్
  రఘురామున్ భజియించినన్ ముదమునన్ రాధాధవున్ వేడినన్
  రఘువంశాంబుధి సంభవోన్నతునిగా
  రాజిల్లి , నీవున్ వినా
  యఘముల్ సేయుచు సంచరించవలె
  ధర్మార్థంబులన్ బొందగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. మఘవంతుడు సురరాజుగ
  విఘటిత మొనరించుచుండు వేలిములన్ తా
  నఘశంసిగనఘుములతో
  నఘుములు ధర్మార్థ సాధకా ధారమ్ముల్‌

  రిప్లయితొలగించండి