17, అక్టోబర్ 2022, సోమవారం

సమస్య - 4222

18-10-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పాపమది పుణ్యమయ్యెను పావనముగ”
(లేదా...)
“పాపము పుణ్యమై పరమపావనపీఠ మలంకరించెడిన్”

16 కామెంట్‌లు:

 1. తేటగీతి
  కోపమున శిశుపాలుఁడు గోప బాలు
  వందనిందల సుతియింప వైరభక్తి
  చక్రి సాయుజ్యమున్ బొందె సమసియచట
  పాపమది పుణ్యమయ్యెను పావనముగ!

  ఉత్పలమాల
  గోపకులైక భూషణు వికుంఠ పురాధిపు వైరభక్తితోఁ
  కోపము మీరుచున్ మదము గుప్పఁగ నిందల చేదిరాజహో!
  పాపిని చక్రి కూల్చి తన పంచకుఁ జేర్చె! వరమ్ములందినన్
  బాపము పుణ్యమై పరమపావనపీఠ మలంకరించెడిన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 2. లేడిపిల్లను గావగ నిడుమునుండి
  మౌనిచంద్రుడు పల్కెను కానిమాట
  దేవతలు మెచ్చి దీవించి తేల్చె నిట్లు
  పాపమది పుణ్యమయ్యెను పావనముగ

  రిప్లయితొలగించండి
 3. ఆటవెలది
  జీవితంబునందుఁజిక్కులు తప్పవు
  చావఁబూనుటకట! సరియ కాదు
  ఆత్మహత్య"పాపమది;పుణ్యమయ్యెను
  పావనముగ "నెంచి జీవి బ్రతుక.

  ఉత్పలమాల
  కోపముఁబూని కొంపలనుఁగూల్చుట పాడియె?యద్దియే మహా
  *పాపము; పుణ్యమై పరమ పావన పీఠమలంకరించెడిన్*
  భూపతి యెల్లవేళలను భూరిగఁజేయుచు దానధర్మముల్
  చూపులలో కృపారసముఁజూపుచుఁబ్రోవగ తజ్జనంబులన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ఉ.

  మేపును నమ్మకస్థులుగ మ్లేచ్ఛులు గోవుల మాంసభోక్తలై
  *పాపము పుణ్యమై పరమ పావన పీఠమలంకరించెడిన్*
  గోపముతోడఁ గల్కి, వధ ఘోరముగా సమకట్టుఁ ద్రుంగుడున్
  గాపుగ విష్ణువే కృతయుగమ్మునుపక్రమణమ్ము శిష్టులన్.

  రిప్లయితొలగించండి

 5. ఆకలి యని చేరినవారి కన్నమిడక
  దూరి హేళన జేయుట ఘోరమైన
  పాపమది, పుణ్యమయ్యె పావనముగ
  గంగలో మునిగినచాలు కాశి లోన.


  బాపనునింట బుట్టియు విభావరి పొందును గోరువాడు భా
  రూపుని దూరెడిన్ పరమ లోభియొకండట కాశికేగి య
  య్యాపగలోన దూకుచు మహాశివ రాత్రి దినంబు చావగా
  పాపము పుణ్యమై పరమపావనపీఠ మలంకరించెడిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. హర్షమందున దీపము నార్పు టనగ
  పాపమది ; పుణ్యమయ్యెను పావనముగ
  జన్మ దిన వేడుక జరుపు సమయ మందు
  దివ్వె నూది మొదలిడ విదేశ రీతి

  రిప్లయితొలగించండి
 7. పాప కార్యములునెరపు పాపియతడు
  ఓట్లనాశించి వెదజల్లె నోట్లనెన్నొ
  కూటి పేదకు చిక్కిన నోటు నెన్న
  పాపమది పుణ్యమయ్యెను పావనముగ

  రిప్లయితొలగించండి
 8. వేట పేరున మృగముల వెంట బడుట
  పాపమది,పుణ్యమయ్యెను పావనముగ
  దాన ధర్మముల్ సేయుచు మానకుండ
  తీర్థ యాత్రలు సేయనౌ దిరుగు కతన

  రిప్లయితొలగించండి
 9. దారుణకృత్యముల్ సల్పెడు దానవులకు
  పాపమది పుణ్య మయ్యెను పావనముగ
  ధర్మబద్ధముగా మెల్గు తాత్వికులకు
  పాప మేరీతి పుణ్యమై పరిఢ విల్లు?

  రిప్లయితొలగించండి
 10. కాపురమున్ త్యజించి కడుఁ గాదిలి పత్నినిఁ గష్టపెట్టుచున్
  చూపుచు నిచ్చ వర్తిలిన సుందరియౌ వెలచాన యింటిలో
  నాపె మరల్చగా మదిని నాపరమాత్ముని సేవలఁ దన్పు వానిదౌ
  పాపము పుణ్యమై పరమపావనపీఠ మలంకరించెడిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ఆపద యందు స్రుక్కెడు జనాళిని రక్షణ జేయు వానికిం
  బాపము పుణ్యమైపరమ పావన పీఠమలంకరించెడిన్
  బ్రాపును నీయ గల్గునిలఁ బ్రాభవ మీజగ మందు బాగుగాఁ
  బాపము పుణ్యముల్ గలవు భద్రము గామన గుండె లోపలన్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. చూపరులెల్ల సోద్యపడ జిత్తము నిల్పియు
  నెల్లవేళలన్
  లోపలి స్వార్థ చింతనము లోభము క్రోధము
  కామవాసన
  ల్లాపియు శ్రీహరిన్ దలప, నప్పుడు దప్పక
  పూర్వ జన్మపుం
  పాపము పుణ్యమై పరమ పావన పీఠ
  మలంకరించెడిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. కలుషితం బయ్యెఁ దోయము కాశి యందుఁ
  దోరముగ మునుక లచట మూరఁ జంద్ర
  శేఖర పుర గంగను శుద్ధి సేయఁగ మును
  పాప మది పుణ్య మయ్యెను పావనముగ

  [మునుపు + ఆపము+అది =మును పాప మది]

  పాప మనమ్ము తోడ శిశుపాలుఁడు సంతత మూని వైరముం
  గోపము ద్వేష తాపములు ఘోర తరమ్ము సెలంగఁ గృష్ణు సం
  తాప మొసంగఁ దిట్టఁగను దారుణ చక్ర నికృత్త కంఠుఁడై
  పాపము పుణ్యమై పరమ పావన పీఠ మలంకరించెడిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. మేలు చేసినవారిపై కాలుదువ్వ
  పాపమది, పుణ్యమయ్యెను పావనముగ
  కీడు చేసిన వారిని కూడ మహిని
  మేలొనర్పగ మదిలోన మేకొనంగ

  రిప్లయితొలగించండి
 15. కోపమనర్థదాయకము ఘూర్ణితమై నినుఁ గూల్చివేయు నే
  పాపమెరుంగనట్టి కడు భవ్యచరిత్రులఁ గీడొనర్పుటే
  పాపము, పుణ్యమై పరమపావనపీఠ మలంకరించెడిన్
  లోపములెంచకన్ మదిని రోయక వైరికి మేలుఁ గూర్చగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. రావణాసురుడానాడు కావరమున
  సీతమాతనపహరించె సిగ్గు విడచి
  చివర రాముడు చంపగ చేసి నట్టి
  "పాపమది పుణ్యమయ్యెను పావనముగ”

  రిప్లయితొలగించండి