20, అక్టోబర్ 2022, గురువారం

సమస్య - 4225

21-10-2022 (శుక్రవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“హరుని పుణ్యవాసమ్ము సింహాచలమ్ము”
(లేదా...)
“శివుఁడే పూజలనందఁగా వెలసె నా సింహాచలంబందునన్”

15 కామెంట్‌లు:

 1. తేటగీతి
  పేరుఁగాంచిన క్షేత్రమౌవారణాసి
  హరుని పుణ్యవాసమ్ము;సింహాచలమ్ము
  నరహరి క్షేత్ర రాజమై వరలు, నన్న
  వరము సత్యనారాయణ స్వామి పురము.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మత్తేభము
   భువి కాశీపురి నన్నపూర్ణయుతుఁడై ముక్తిప్రదాయుండునై
   శివుఁడే పూజలనందగా వెలసె ;నాసింహాచలంబందునన్
   దివిజుల్ మెచ్చగ శ్రీనృసింహుఁడగుచున్ దీపించుగా నౌర!మా
   ధవుఁడే యిచ్చుఁజిరాయురున్నతులు సద్భక్తాళి దర్శింపగన్.

   తొలగించండి

 2. సతతము హరినామమొకటె సర్వమనుచు
  తలచినట్టి బాలున కండదండ యగుచు
  దనుజుని పరిమార్చిన చక్రధరుడు పాప
  హరుని పుణ్యవాసమ్ము సింహాచలమ్ము.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. తేటగీతి
  హరియె ప్రహ్లాద భక్తునినాదుకొనఁగ
  స్తంభమున నరసింహావతారమెత్తె
  నిశిత నఖయుతుని, కనక కశిపు ప్రాణ
  హరుని పుణ్యవాసమ్ము సింహాచలమ్ము

  మత్తేభవిక్రీడితము
  స్తవముల్ భక్తిని మిన్ను ముట్ట వడి గుంజందున్ నృసింహంబుగన్
  రవముల్ జేయుచు నుగ్రరూపమునఁ బ్రహ్లాదాఖ్యు నాహూతి మా
  ధవుడే గూల్చెనహో! హిరణ్యకశిపున్ దండించి దిగ్భ్రాంతిలన్
  శివుడే, పూజలనందఁగా వెలసె నా సింహాచలంబందునన్

  రిప్లయితొలగించండి

 4. స్తవనీయంబగు దేవశైవలిని తా జాలెత్తు క్షేత్రంబుగా
  శ్రవణంబందిన కాశికాపురిని పశ్వత్పాలుడైనట్టి యా
  శివుఁడే పూజలనందఁగా వెలసె, నా సింహాచలంబందునన్
  ధ్రువడౌ బభ్రువు సింహరూపిగ చతుర్వ్యూహుండె తానిల్చెనే

  రిప్లయితొలగించండి
 5. అందరు గొలుచు దేవత యమల మనపు
  హరుని పుణ్యవాసమ్ము సింహాచలమ్ము,
  ఆలయ విశిష్టతయె గాక నందరి మది
  తస్కరించి ముదమునిడు తాన కమది

  రిప్లయితొలగించండి
 6. అతులి తానంద లహరి జూచితి తిరుపతి
  దూర మరిగి దర్శించితి వారణాసి
  హరుని పుణ్యవాసమ్ము, సింహాచలమ్ము
  నార సింహ నిశాంతమానందమయము

  రిప్లయితొలగించండి
 7. అరయుము కైలా సంబే
  హరుని పుణ్యవాసమ్ము, సింహాచలమ్ము
  బరగెను యాత్రా స్థలముగ
  నరసింహుడు వెలయు కతన నరులను బ్రోవన్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. హరుని ధామము రజతాద్రి యనవరతము
  హిమజతోగూడి భక్తుల హితముగూర్చు
  నరయ ప్రహ్లాద జనకుడౌ యసురు ప్రాణ
  హరుని పుణ్యవాసమ్ము సింహాచలమ్ము

  రిప్లయితొలగించండి
 9. అవురా యేమని జెప్పగాఁ దగును నామాహాత్మ్యుఁడాకారమే
  శివుఁడే ,పూజలనందఁగా వెలసె నా సింహాచలంబందునన్
  భవనాశంబును జేయనౌ బ్రజకుఁ దాభద్రంబుఁజేకూర్చగన్
  బవలున్ రేయియు ఱెప్పవోలెఁగడు
  నవ్యాజానురాగంబునై

  రిప్లయితొలగించండి
 10. హరిని భజియించు
  ప్రహ్లాదు నాదు కొనగ
  నవత రించె నృసింహు డై నచ్యు తుండు
  శక్తి గ హిరణ్య కశ్య పు చంపెను గద
  హరుని పుణ్య వాసమ్ము సింహా చల మ్ము

  రిప్లయితొలగించండి
 11. అవనీ భక్తజనాళి బాధలును సర్వా
  త్ముండు గష్టంబులు
  న్నవసాదంబులు బాపగా ధరణిలో నా
  భవ్య శ్రీకుల్యపై
  శివుడే పూజలనందగా వెలసె; నా సింహా చలంబందునన్
  వెలసెన్నుగ్రపు నారసింహుడు మహా
  విఖ్యాత నామంబుతో

  రిప్లయితొలగించండి
 12. దైత్య నాథుఁడు నిర్జర ధర్షణుండు
  నై హిరణ్యాక్షుఁడు వెతల నవని కొసఁగె
  నర మృగేంద్రుని వాని ప్రాణమ్ముల యప
  హరుని పుణ్య వాసమ్ము సింహాచలమ్ము

  వివరింపంగ నృసింహ రూపమున నా విష్ణుండు లక్ష్మీశుఁడే
  ఛవి విశ్వమ్మున జ్ఞాన సంపదల నాచ్ఛాదింప నుత్సాహియై
  భువిలో శుద్ధ దయా రసార్ద్రహృదియై ముల్లోక జీవాళికిన్
  శివుఁడే పూజల నందఁగా వెలసె నా సింహాచలం బందునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. భవనాశంకరుడైన శంకరుడు, సంభావింప శ్రీకాంతుడున్
  భువనాలేలెడి దైవమూర్తు లిలలో పూజింతు రెల్లన్ మదిన్
  శివునిన్ కేశవు వేరుగా గనఁకవిశ్లేషింప శ్రీశుండు దా
  శివుఁడే పూజలనందఁగా వెలసె నా సింహాచలం బందునన్

  రిప్లయితొలగించండి