25, అక్టోబర్ 2022, మంగళవారం

సమస్య - 4230

26-10-2022 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సత్యమునుఁ బల్కఁ గల్గును సంకటములు”
(లేదా...)
“సత్యముఁ బల్క నాపద లసత్యముఁ బల్కిన మేలు గల్గెడిన్”

28 కామెంట్‌లు:

 1. ద్రోహ బుద్ధులు జేసెడు దురిత ములను
  గాంచె నొక్కడు వానిని కన్నులార
  కలిసి హెచ్ఛరించిరి వాని కఠి నముగను
  సత్యమును బల్క గల్గును సంకట ములు

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ఎన్ని కష్టముల్ గలిగిన నన్ని దొలఁగు
  సత్యమునుఁ బల్కఁ, గల్గును సంకటములు
  నిజముఁ బలుఁకక మెలగుచు నిరతమిలను
  గొప్ప వానిగ నుండెడు కుమతి కెపుఁ డు

  రిప్లయితొలగించండి
 3. తేటగీతి
  సత్యమే దైవమయ్యది శాశ్వతంబు
  సత్య వాదిని మెత్తురు సకల జనులు
  ననఘ!"సత్యమేవజయతే"యన వినమె,య
  సత్యమునుఁబల్కఁగల్గును సంకటములు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఉత్పలమాల
   సత్యము శాంత్యహింసలను సాధనముల్ గడు శక్తివంతముల్
   సత్యమె దైవమౌ నదియె శాశ్వతమైనది కీర్తి కల్గుగా
   సత్యముఁబల్క;నాపద లసత్యముఁబల్కిన ,మేలు కల్గెడిన్
   నిత్యము ధర్మమార్గమున నీతిని దప్పక సంచరించగన్.

   తొలగించండి
  2. మి రెండు పూరణలు ప్రశస్తంగా ఉన్నవి. అభినందనలు

   తొలగించండి
 4. తేటగీతి
  మౌని సత్యహరిచ్ఛంద్రునూని వింత
  దానమడుగ వ్రతంబున హూనమగుచుఁ
  గలికినే కాక సుతువీడి కాటినేలె!
  సత్యమునుఁ బల్కఁ గల్గును సంకటములు!

  ఉత్పలమాల
  నిత్యము సత్యమే పలుకు నీమము దాల్చఁ ద్రిశంకు సూనునిన్
  నృత్యము నాడఁ జేతునను నేర్పున కౌశికుఁ డెంచఁగా నఘా
  యిత్యపు దానమే, సుతుని, నింతినిఁ బాసియుఁ గాటి నేలెనే!
  సత్యముఁ బల్క నాపదలె కల్గు నసత్యముఁ బల్క మేలగున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 5. జనులు గౌరవమిడెదరు సంఘమందు
  సత్యమునుఁ బల్కఁ ; గల్గును సంకటములు
  జీవితమున దుర్మార్గుల జేరి సతము
  కల్లలాడ, జరుగునిది కచ్చితముగ

  రిప్లయితొలగించండి
 6. సత్యముఁ బల్క నాపద లసత్యముఁ బల్కిన మేలు గల్గెడిన్
  సత్యముఁ బల్కఁ గాఁదలచి చప్పునఁ బల్కిరి తారుమారుగా
  నిత్యము వారు సత్యమును నిండుమనంబున బల్కువారలై
  భృత్యులు సైతమున్ బలుకు వీలుగఁ జేయుదు రన్ని వేళలన్

  రిప్లయితొలగించండి

 7. నాడు సత్యహరిశ్చంద్ర నాటకముము
  గాంచి బాధతో వాడనె కలికి తోడ
  భీతిలకు కొన్ని మారులీ పృథ్వియందు
  సత్యమునుఁ బల్కఁ గల్గును సంకటములు.


  నిత్యము గర్భదాసులట నీపద సేవల జేయుచుండెడిన్
  జాత్యపు జన్మనీదికద జాయను పుత్రుని యమ్ముకుంటివే
  సత్యము తప్పబోననుచు, సంకటముల్ గొనితెచ్చుకుంటివే
  సత్యముఁ బల్క నాపదల సత్యముఁ బల్కిన మేలుగల్గెడిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. రాజ కీయము నందున రాటుదేలి
  కల్ల కపటపు మాటల నల్లు వాడు
  ననుభవంబున వాక్రుచ్చె నదురు లేక
  “సత్యమునుఁ బల్కఁ గల్గును సంకటములు“


  రిప్లయితొలగించండి
 9. సత్యమునుఁ బల్కఁ గల్గును సంకటముల
  టంచుకల్లలాడగబోకు మనవరతము
  సత్యమేవ జయతె యంచు సాగు చున్న
  విజయమందుట తథ్యము వినుముపుత్ర

  రిప్లయితొలగించండి
 10. ఉ.

  *సత్యముఁ బల్క నాపదలసత్యముఁ బల్కిన మేలు గల్గెడిన్*
  కృత్యము రాక్షసాకృతినిఁ గేకలు వేయుచు బేలువెట్టుచున్
  నిత్యము నోలలాడుచు ననీతిని వాదుల నాచరించుచున్
  భృత్యులు గారు, నాయకులు, ప్రేలెడు స్వార్ధపరుల్ గ్రహింపరే.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. సత్యమునుఁ బల్కి యా హరిశ్చంద్ర విభుఁడు
  కోరి కష్టముల్గొని దెచ్చుకొనెను నాడు
  సత్యమునుఁ బల్కఁ గల్గును సంకటములు
  సంకటములున్న విడరాదు సత్య పథము.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. నిత్యమసత్య భాషణము నేరపు ధోరణి నివ్వటిల్లగన్
  సత్యవిదూరుడై మసలు జాలికుడిట్లు తలంచు నిచ్చలున్
  "సత్యముఁ బల్క నాపద లసత్యముఁ బల్కిన మేలు గల్గెడిన్"
  సత్యము నిశ్చయంబుగ నసత్యముఫై గెలుచం చెరుంగకన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. సత్య కాలము నాటి వచనము లేల
  యొక్క కలి కాల మందెంచ నిక్కముగను
  నేటి యీ మాట నిజమండి వాటముగను
  సత్యమునుఁ బల్కఁ గల్గును సంకటములు

  అత్యధికంపు నష్ట మిల నందఱి కేర్పడు నట్టి వేళలో
  సత్యము పల్క కుండుటయె సత్యము నెంచిన సూక్ష్మ ధర్మమౌ
  నిత్యము నేటి కాలమున నేర్పు వహించి భృశమ్ముగా పృథ
  క్సత్యముఁ బల్క నాపదలె కల్గు నసత్యముఁ బల్క మేలగున్

  రిప్లయితొలగించండి