31, జనవరి 2019, గురువారం

దత్తపది - 153 (జలగ-కప్ప-చేప-నత్త)

జలగ - కప్ప - చేప - నత్త
పై పదాలను అన్యార్థంలో ప్రయోగిస్తూ
భారతార్థంలో
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యాన్ని వ్రాయండి.

48 కామెంట్‌లు: 1. మైలవరపు వారి కీచకుడు :)


  సరసిజ! లగనంబిదియే
  సరసకు రా!కప్పడమగు సరసుడ నేనే
  సరిచేపడు రమణీ! న
  త్తరి సైరంధ్రి తిరుగకు! స్మితా!కీచకుడన్!

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ప్ర'జ లగ'ణితముగా నిన్నుఁ బ్రస్తుతింప
  పాండవుల 'కప్ప' గించుము వారి రాజ్య
  భాగ మద్ది 'చేప'ట్టిన వాసి కెక్కు
  'నత్త' కొడుక! సుయోధనా! యన్వయమ్ము.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. ( హస్తినాపురాన్ని చుట్టి ప్రవహించే యమున సాక్షిగా వన
  వాసోన్ముఖి అయిన ద్రౌపది కుంతీదేవితో అంటున్నది . )
  జలజల గలగల నరుగు జమున సాక్షి ;
  నన్ను చేపట్టినట్టి నీ నందనులను
  నయనముల నుంచి సేవింతు నత్త ! నేను ;
  ఖేద మదియేల ? నా కప్పగింపు మింక .

  రిప్లయితొలగించండి
 4. మైలవరపు వారి పూరణ

  విదురుడు..

  ప్రజల గమనింపకున్నచో రాజు కాడు !
  జనులకప్పటిదౌ యవసరము దీర్ప
  మంచి చేపట్టువాడెపో మాన్యుడగును !
  కలుగునత్తరి శుభములు కౌరవేంద్ర !

  మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. శ్రీకృష్ణుడు.. సుయోధనునితో...

   నాలుగు తిండిగింజల గనన్ పలు పక్షులు వచ్చి గుంపుగా
   వాలును వాటికప్పలుకు వైరము మాన్చు ! సమష్టి లాభమౌ !
   యేలనొ ! వైరి వైరి యనుచేపని చేయగలేవు ! పాండుపు...
   త్రాలికి భాగమీయ కడు రమ్యము ! సంధి పొసంగు నత్తరిన్ !!

   మైలవరపు మురళీకృష్ణ వెంకటగిరి

   తొలగించండి
 5. జల *జల గ* మించ కనులలో జలపుధార
  మాధవున *కప్ప* గించి కుమారుల ససి
  చెప్పె మే *నత్త* **చేప* ట్ట నొప్పగు గతి
  కరిపురమ్మున వారికి కలుగ నెలవు

  రిప్లయితొలగించండి
 6. విదురుడు కురు రాజు తో ____
  ప్రజల గతుల ను మార్చంగ ప్రమద మంది
  రాజు కప్ప గింతు రు గద రాజ్య మ పుడు
  పాల నంబును చేపట్ట పౌరులెల్ల
  హాయి నత్త రి జీవింతు రనుట నిజ ము

  రిప్లయితొలగించండి
 7. (కుంతి తో రాయబారానికి ముందు కృష్ణుడు పలికిన మాటలుగా..)

  చెదరు నీదు ప్రజల గడ్డు స్థితియు, సంధి
  జేయు భారమ్ము నా కప్ప జెప్పినారు
  కలుగగా శాంతి యుక్తిచే,పలువిధాల
  నేను సాధించుటకు ప్రయత్నింతు నత్త!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సుజల గతి భగీ రథనే
   ప్రజ కప్పనముగ తలంచి ప్రభుతను చాటెన్!
   నిజమని చేపట్టి చూపె,స
   హజముగ నత్తపసి యన్న!నా కేసీయార్!
   (తపసి=భగీరథుడు)

   తొలగించండి
 8. విరటు కొలువును చేపట్టి వినయ ముగను
  మారు వేషము నత్తరి మాన్యు లనగ
  ప్రజల కప్పగించ కవాయు సుతుడు
  జలగ డుగురీతి కీచకు చంపె తుదకు

  రిప్లయితొలగించండి


 9. శ్రీకృష్ణుడు రణరంగంలో పార్థునితో


  నా మేనత్త కుమారుడ!
  నీమము ! చేపట్టుమయ గుణిన్ జలగడుగన్!
  జామిగ కప్పడివలె పా
  ర్థా మగటిమి వీడకు! బవరముసాగింపన్!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి


 10. నేటి భారతం :) ఇందిరా గాంధి తరువాయి చార్మ్ కోల్పోయిన స్థలమును మళ్ళీ మా నీరజ నేత్ర ప్రియాంక‌యే పట్టాలి :)


  ప్రజల గళమెవరికి వలయు
  ను జోటి? చేపట్టవలయును మన ప్రియాంకా
  గజగామినిగా కప్పం
  గ జనుల కన్నులు జిలేబిగా నత్తలమున్ :)


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పెద్దల అవధాన పద్యాలు సైతం జీర్ణించుకున్నారండీ జిలేబి గారు 😛

   తొలగించండి

  2. మీరు చెబ్తున్నది మా గరికిపాటి వారి

   ప్రియాంక ! నీరజ నేత్రా

   కందం గురించేనా :)


   చీర్స్
   జిలేబి

   తొలగించండి
  3. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

   తొలగించండి

  4. భలే పట్టేసేరండోయ్ !

   అవు‌ను ఐడియా వారిదే :)

   ఇప్పుడు దత్తపది కి వుపయోగ పడేను జిలేబీయమై :)

   చీర్స్
   జిలేబి

   తొలగించండి

  5. గరికిపాటి వారి అదురహో నిషిద్ధాక్షరి కందం !


   మా వాడు రాజు గాడా
   శ్రీవారున్ లేరు ????(forgot here) నన్జూడన్
   రావా తల్లీ దిక్కిక
   నీవే కావన్ ప్రియాంక నీరజ నేత్రా!


   జిలేబి

   తొలగించండి

  6. మా వాడు రాజు గాడా
   శ్రీవారున్ లేరు నవ్వరేనన్జూడన్
   రావా తల్లీ దిక్కిక
   నీవే కావన్ ప్రియాంక నీరజ నేత్రా!

   ఇదే అండి!

   తొలగించండి
  7. మహానుభావులు,
   హస్తం గుర్తు వారి కళాశాల వారి అవధానం లో ఈ పద్యం చెప్పారు.

   తొలగించండి

  8. వారి ధైర్యం సత్తాల కు వారే సాటి !
   కాయ్ రాజాకాయ్ ! సత్తేపే సత్తా :)


   జిలేబి

   తొలగించండి
 11. డా.పిట్టా సత్యనారాయణ
  జల గ*ల యూట గుప్పగనె చాలిన వృత్తము లెల్ల వచ్చు నా
  కలిమి వధాన,విద్దెలిటు గారవ మందెను కప్ప *,విప్పగన్
  ఇల జన జీవనమ్మునను నిత్తరి నత్త*రి గానవచ్చు చే
  ప*ల(పాత్రల) వలలొడ్డి బట్టుకొన భారత భాతి కథల్ లభించవే?లభించునని చెప్పడం)

  రిప్లయితొలగించండి

 12. రాజసూయ యాగములో శిశుపాల వధ

  పాలీయ వచ్చిన పడతిపై (చేప)ట్టు చూపక చంపిన శుంఠ యితడు
  కొలనుగట్టున దాగి గోపకాంతల (కప్ప)డముల నొడుచిన పాటవికు డితడు
  గొల్ల బాలకులను కూడి పాలు పెరుగు దొంగిలించిన కడు దుష్టు డితడు
  ననిశిశు పాలుడు (నత్త)రి సభలోన వాసుదేవుని గాంచి వరుసబెట్టి

  (జలగ)డగటంబు జేయగా చక్ర ధారి,
  నూరు తప్పులగు వరకు మారు పలుక
  కుండ, తప్పులు సరిచూసి కూల్చె నతని
  మెడను భీష్మాదు లెల్లరు మెచ్చు చుండ


  జలగడగటం = బాగా విమర్శిండము,చేపట్టు = దయ

  రిప్లయితొలగించండి
 13. ప్రజల గళములు వినుముర నిజము దెలియు
  పాండవులనుజేపట్టినభావి నిన్ను
  కప్ప మనునది లేకయే కాచు నిన్ను
  మమ్రొక్కు లిడుదురు మేనత్త ముఖము జూచి

  రిప్లయితొలగించండి
 14. 4 వపాదంలో
  మొదటి

  పొరపాటున టైపు అయినది

  రిప్లయితొలగించండి
 15. క్షేమ కార్యము నాకప్పగించిరి కద
  పగను జ్ఞాతుల పోరుచే పలు విధముల
  ప్రజలగష్టము గమనించ పలికె దనట
  నయము భయమును గలిగింతు నత్తరినట

  నిన్నటి సమస్యకు నా పూరణ

  కార్య నిర్వహణకు ఘన కార్యములకును
  దీటుగానె పాటు పడుట లోన
  మాటతీరులోన మధుర వాక్పటిమన
  నల్పుఁ జెప్పనగు మహాత్ముఁ డనుచు

  రిప్లయితొలగించండి
 16. జల గర్భమ్మున కప్పర
  కుల భయ విహ్వల మనస్క కురుపతి యరుగన్
  జల మది చేప ట్టవ భూ
  తలపతి నత్తఱి నెఱింగె ద్రౌపది పతియే

  [చేపట్టు = అవలంబము]

  రిప్లయితొలగించండి
 17. కామేశ్వరరావు గారు అద్భుతమైన పూరణము

  రిప్లయితొలగించండి
 18. ప్రజలఁ గరుణించి బ్రోచెడు ప్రభువు పలికె
  పాండవులకప్పగింపుడి భాగమికను
  సంధిచే పదిలమగును శాంతి భువిని
  వారి మేనత్త పుత్రుల వాంఛ యిదియె.

  రిప్లయితొలగించండి
 19. నరవరా! ఓ కురువరా!
  కందం
  జలగర్భమ్మున వలచిన
  నులూచి నీ కప్పగించ నొప్పిన వలపే
  చిలుకుచు చేపట్ట నడుగ
  నొలికిన మేనత్తరొప్ప నూర్వశిఁ గొనరా!

  రిప్లయితొలగించండి

 20. జలగడుగు రీతిని చకచక వ్యూహాన
  .....గాలించి వైరుల గాలి దీసె
  కప్పగా బాణాల గాంగేయు నెదిరించి
  .....కొదమసింగము వోలె కదను ద్రొక్కె
  చేపట్టి చక్రము చేతికి చిక్కిన
  .....శత్రుసైనికులను చావగొట్టె
  నత్తరి కర్ణాదు లద్దాని ఛేదించి
  .....బాధించ నొంటియై ప్రతిఘటించె

  తుదకు పేరున్న పెద్దలే తుంటరులయి
  చుట్టుముట్టగ పోరాడి సురిగిపోయె
  భారతమ్మున నభిమన్య బాలు డమరు
  డతని కంజలి ఘటియింతు నమిత భక్తి.

  రిప్లయితొలగించండి


 21. కంద పద్య కదంబపు గ్రంథమదియె
  కొత్తడిది వెలువరచంగ గూడిరదియె
  కవివరులు సభలో! మన కంది శంక
  రార్యు లదె ముఖ్యయతిధిగ రండి గాన!

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 22. రాజ!లగడయగు పాండురాజ్యమివ్వ
  కప్పరపడబోక దెలుపు కౌరవుల మ
  దిగల సలహాలచే పట్టితీర్పుజెప్ప
  నత్తుమిల్లుదు రందరు నలుపబోకు!
  నత్తమిల్లు=శయనించు

  రిప్లయితొలగించండి
 23. జలగ - కప్ప - చేప - నత్త
  అనిన భీముండు తొడ జీల్చు న త్తరుణము,
  పాండవులె గెల్చి ధరను చేపట్టు దినము
  గోర , కప్ప జెప్పుట మేలు కొంత యైన
  ప్రజల గండమ్ము దీర్చు సంగ్రామ మనక.(ఈ పద్యం శంకరాభరణం బ్లాగ్ లో పోస్ట్ కావటం లేదు. అప్పుడప్పుడూ ఈ సమస్య వస్తున్నది . దీనిని బ్లాగ్ లోకి స్వీకరించ వలసినది)ధనికొండ రవిప్రసాద్ గారి పూరణ

  రిప్లయితొలగించండి
 24. [1/31, 06:44] Shankarji Dabbikar: ధర్మజుడు ప్ర *జలగ* ళస్థ ధర్మవిభుడు
  నాకుమే *నత్త* కొడుకు నేనత్తరిజన
  తనను నా *కప్ప* గించి మాధవహితంబు
  గూర్చ ప్రేమ *చే ప* ల్కమీ గొల్వునుంటి  భయము *చే ప* రుగెత్తె బాపనుని బట్ట
  *కప్ప* తిలబడగని *జలగ* డిగెద్రౌణి
  *నత్త* రి ద్రుపదజయను మీనాన్న గురుడు
  నార్యపుత్రులకు,సుతుడునార్యసముడు

  రిప్లయితొలగించండి
 25. పద్యమగుగర్ణుచేపట్టిపాండవాక్ష
  రముల జలజలగన్నీటి లహరిముంపి
  జెట్టకప్పగించితిదనుజేశువనగ
  పార్థునెదిరించునత్తరి భంగపడడె
  (కృష్ణుడు దుర్యోధనుడు తో..)

  రిప్లయితొలగించండి
 26. "రా(జ ! లగ)డ గానీకుమా రాజ్యమంత
  చెప్పు చుంటి బాధ్యతలు నా(కప్ప)గింప"
  బాధ్యతలను (చేప)ట్టియు బాంధవులని
  పలికె (నత్త)రి కృష్ణుడు బావను గని.
  **)()(**
  (సుయోధనునితో కృష్ణుడు)
  లగడ = చిమడిన అన్నము
  (Over boiled rice)

  రిప్లయితొలగించండి
 27. ప్రజల గననెంచి ముదమున పాండు సుతుడు
  రాజసూయ యాగము చేయ ,రహిని కప్ప
  మునకు విలును చేపట్టుచు పుడమి యందు
  చనగ నత్తరి యొసగిరి జాగు లేక.

  రిప్లయితొలగించండి
 28. దత్తపది - (జలగ-కప్ప-చేప-నత్త)

  కం:

  చేపట్టె ప్రజల గతులను
  చూపగ నత్తరి పదవిని శుభముగ జగనే!
  చూపక కప్పల దాటులు
  తా పదవికి విలువ పెంచ ధన్యులు జనులే!

  రిప్లయితొలగించండి