2, డిసెంబర్ 2023, శనివారం

సమస్య - 4603

3-12-2023 (ఆదివారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“అన్నా యని రాముఁ బిలిచె నవనిజ భక్తిన్”
(లేదా...)
“అన్నా యంచు ధరాత్మజాతయె యయోధ్యారాముఁ బిల్చెం దగన్”

15 కామెంట్‌లు:

 1. ఎన్నాళ్ళుగ వేచితినే
  నిన్నిటు పట్టాభిషిక్తునిగ గన, నాయీ
  కన్నుల భాగ్యము భరతుడి
  “యన్నా యని రాముఁ బిలిచె నవనిజ భక్తిన్”

  రిప్లయితొలగించండి
 2. రిప్లయిలు
  1. విన్నాణమ్మీ హరిణము
   నన్నాశ్చర్యమునముంచె నాథా రయమున్
   గన్నులతోగాంచగ హ
   న్నన్నా! యని రాముఁ బిలిచె నవనిజ భక్తిన్

   విన్నాణమ్ముగ తోచుచుండెనుగదా వేడ్కన్ బ్రవీక్షింపగా
   నన్నాశ్చర్యములోనముంచి మిగులానందంబునే బంచెనే
   కన్నుల్లో ననుమోదమున్ నినుపు జింకన్ జూడ సౌఖ్యంబు హ
   న్నన్నా! యంచు ధరాత్మజాతయె యయోధ్యారాముఁ బిల్చెం దగన్

   తొలగించండి
 3. అన్న నుడివినటులుగ దన
  యన్న సతిని రామ తమ్ముడడవిన వదలన్
  నన్నిటుల విడువ దగునా
  యన్నా ! యని రాముఁ బిలిచె నవనిజ భక్తిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. రిప్లయిలు
  1. కం॥ మిన్నగ యనుజుఁడు లక్ష్మణుఁ
   డన్నా యని రాముఁ బిలిచె, నవనిజ భక్తిన్
   గన్నుల నిలుపుచు సేవల
   నెన్నో చేసెను ముదముగ నెపుడును గనఁగా

   శా॥ మిన్నంటున్ గన నీప్రతాపమనుచున్ మెచ్చంగ నాభ్రాతలే
   యన్నాయంచు, ధరాత్మజాతయె యయోధ్యారాముఁ బిల్చెం దగన్
   గన్నుల్ గాయలు గాయ నీకృపను నేకాంక్షించితిన్ రామ నీ
   సాన్నిధ్యంబునొసంగుమా శుభకరా సంప్రీతినిన్ బ్రోవవే!

   తొలగించండి
  2. శార్దూదలములో చివరి పదమొకటి సవరించానండి

   శా॥ మిన్నంటున్ గన నీప్రతాపమనుచున్ మెచ్చంగ నాభ్రాతలే
   యన్నాయంచు, ధరాత్మజాతయె యయోధ్యారాముఁ బిల్చెం దగన్
   గన్నుల్ గాయలు గాయ నీకృపను నేకాంక్షించితిన్ రామ నీ
   సాన్నిధ్యంబునొసంగుమా శుభకరా సంప్రీతినిన్ సర్వదా

   తొలగించండి
  3. శార్దూలములో చివరి పదమొకటి సవరించానండి

   తొలగించండి
 5. ఎన్నో నోముల ఫలితము
  నన్ను సతిగ నీకుసేసె నరవర కొలుతున్
  మిన్నగ నిను సౌమిత్రికి
  నన్నా యని రాముఁ బిలిచె నవనిజ భక్తిన్.


  ఎన్నోరీతుల వేడి బందిగములో నిబ్బందులన్ దాళకన్
  కన్నుల్ మూసిన రామదాసు కలలో గన్పించె నో దృశ్యమే
  నిన్నున్ బ్రోవగ వచ్చు రాముడనుచున్ నిశ్చింతగా
  నుండు గో
  పన్నా యంచు, ధరాత్మజాతయె యయోధ్యారాముఁ బిల్చెం దగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. శా.

  ఛిన్నాభిన్నమె! కైక కోరికలు వంచించెన్ సుతాభావమున్
  బన్నంబైనది రామలక్ష్మణులకున్ భక్తుండు ప్రార్థించెనే
  *అన్నా! యంచు,.. ధరాత్మజాతయె యయోధ్యారాముఁ బిల్చెం దగన్*
  మున్నీరౌ భరతాది సైన్యముఁ గనెన్ మోదంబు లోపించగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. గ్రన్న న రమ్మనె భరతుం
  డన్నా! యని రాము బిలిచె :: యవనిజ భక్తిన్
  మిన్న గ సేవించె పతిని
  చెన్నగు రీతిగను వనిని చిత్తం బలరన్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ఎన్నో నోముల పంటగ
  నిన్నే నా పతిగఁ గొంటి నిర్మలతేజా
  నన్నున్ యెడబాయకుమెపుఁ
  డన్నా యని రాముఁ బిలిచె నవనిజ భక్తిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. శా.

  విన్నావా? వినవా? వినాలి వినతిన్ వేడానులే లక్ష్మణా!
  *అన్నా! యంచు, ..ధరాత్మజాతయె యయోధ్యారాముఁ బిల్చెం దగన్*
  మన్నించంగనె తీర్పు చెప్పు దొరలే మామూలు భాషాపదాల్
  విన్నాణమ్ముగ భావనమ్ము సరణిన్ వీక్షింత్రు శ్లాఘించెడిన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. కందం
  నన్ననుసరించి హనుమయె
  మన్నన సింధూర పూత మైఁగొనె స్వామీ!
  చెన్నుగ చూపించవె యం
  జన్నా! యని రాముఁ బిలిచె నవనిజ భక్తిన్

  శార్దూలవిక్రీడితము
  నన్నానాడు పరీక్షగన్ గనుచు హన్మంతుండు సింధూరమున్
  మన్నించున్ రఘురాముడంచెరిగి తా మైనిండ పుల్మెన్ ప్రభూ!
  చెన్నున్ గన్నులవిందుగాఁ గనఁగ, నాశీస్సందఁ జూపించు మం
  జన్నా! యంచు, ధరాత్మజాతయె యయోధ్యారాముఁ బిల్చెం దగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. అన్నాతిని రావణుడు దా
  గ్రన్నన కొనిపోవునపుడు ద్రసనముతోడన్
  సన్నుత కాపాడుము రా
  మన్నాయని!రాము బిలిచె యవనిజభక్తిన్

  రిప్లయితొలగించండి