18, డిసెంబర్ 2023, సోమవారం

సమస్య - 4619

19-12-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“సింగము వెంట నడుచు నొక చిన్నది యెపుడున్”
(లేదా...)
“సింగము వెంట సాగు నొక చిన్నది నిత్యము నిర్భయమ్ముగన్”
(ఈ సమస్యను పంపిన బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలు)

14 కామెంట్‌లు:

 1. రంగస్థలమందున బహు
  అంగుగ పలువేషములను యాడిన యస్వీ
  రంగారావు తనయ నట
  సింగము వెంట నడుచు నొక చిన్నది యెపుడున్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. సింగముల జంటకు గలిగె
  చెంగుమని యెగిరెడు చిన్ని సింగము లందా
  డంగిని వీడదొకటి, మగ
  సింగము వెంట నడుచు నొక చిన్నది యెపుడున్”

  రిప్లయితొలగించండి

 3. నింగికి యెదుగెడు హింసల
  సంగతి గని స్త్రీలపైన జడిసియు సతమున్
  నంగ బలముగలిగిన నర
  సింగము వెంట నడుచు నొక చిన్నది యెపుడున్”

  రిప్లయితొలగించండి
 4. మ్రింగ మెతుకు లేక యిలుల
  ముంగిట దారాడుచుండి ముష్టి నడుగుచున్
  చొంగను కార్చుచు నా నర
  సింగము వెంట నడుచు నొక చిన్నది యెపుడున్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. అంగన నొక్కని గాంచియు
  పొంగిన వలపునను దాను పొందెను వానిన్
  చెంగట జేరియు నా నర
  సింగము వెంట నడచు నొక చిన్నది యె పుడన్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. కందం
  మంగళదాయిని లక్ష్మియె
  రంగని మీనమయినను వరాహమునైనన్
  జెంగటఁగొని నతడన నర
  సింగము, వెంట నడుచు నొక చిన్నది యెపుడున్!

  ఉత్పలమాల
  మంగళమందుఁజేయు రమ మాతగ సృష్టికి విష్ణు పత్నిగన్
  భంగమొనర్చ రాక్షసుల పాలిటి మిత్తిగ ఎన్నొ రూపముల్
  రంగడు దాల్చె మత్స్యము వరాహము లట్లుగఁ దా సగమ్మునౌ
  సింగము, వెంట సాగు నొక చిన్నది నిత్యము నిర్భయమ్ముగన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 7. పంగది వీడుచు సింగము
  భంగివనమ్మున తిరుగగ వలయుననుచు తా
  నంగనఁ బెంచగ పిత నర
  సింగము వెంట నడుచు నొక చిన్నది యెపుడున్.


  రంగుల లోకమున్ సతికి రక్షణ లేదనెఱంగి బాధతో
  బంగరు తల్లినింక మగవానికి ధీటుగ భూత మాతయౌ
  మంగళ భంగి పెంచ సుకుమారి భయంబును వీడి తండ్రి న
  ర్సింగము వెంట సాగు నొక చిన్నది నిత్యము నిర్భయమ్ముగన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. మంగళముకూర్చ హరియే
  సింగముగామారినంత శ్రీలక్ష్మియెతా
  పొంగగ మదిచెంచెతగా
  సింగము వెంట నడచు నొక చిన్నది యెపుడున్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. బంగరు రంగుల దుస్తులు
  చంగున కదలాడుచుండు చానల తోడన్
  రంగము సిద్ధము చేసిరి
  సింగము వెంట నడుచు నొక చిన్నది యెపుడున్

  బంగరు రంగులున్న లఘువస్త్రములే గల ధీర కాంతలన్
  రంగము నందు నిల్పెదరు రమ్యముగా మృగరాజు చెంతనే
  పొంగులువారు సంతసము పొల్తుక చూపెడు లీలలే కనన్
  సింగము వెంట సాగు నొక చిన్నది నిత్యము నిర్భయమ్ముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. సింగము విపినమునందున
  నంగుగ చరియించుచుండు ననవరతంబున్
  చెంగున గంతులు వేయుచు
  సింగము వెంట నడుచు నొక చిన్నదియెపుడున్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. కం॥ అంగన తర్ఫీదుఁ బడసి
  చెంగున జంతువుల శాలఁ జేరెను దానై
  నింగినిఁ దాకు దిటవుఁ గని
  సింగము వెంట నడుచు నొక చిన్నది యెపుడున్

  ఉ॥ నింగినిఁ దాకు ధైర్యమును నేర్పును బొందుచు జంతుశాలలో
  నంగన చేరెనంట తగదన్నను బెద్దలు నాఁడువారికిన్
  భంగము గాని భావమును బాధ్యతఁ జూపుచు నద్భుతమ్ముగన్
  సింగము వెంట సాగు నొక చిన్నది నిత్యము నిర్భయమ్ముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. సింగపుకూనలన్న నతి చేరిక యర్మిలి తల్లికెన్నడున్
  జంగలమందునున్న పలు జంతువులన్ బరిమార్చుచుండునీ
  సింగము, వేటకున్ జనగ చెంగున దూకుచు గారవంబుగన్
  సింగము వెంట సాగు నొక చిన్నది నిత్యము నిర్భయమ్ముగన్

  రిప్లయితొలగించండి

 13. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.
  హనుమకొండ.

  సింగముచే విన్యాసము
  హంగుగ చేయించి సర్కసందున తుదకున్
  రింగును దాటుచు నేగును
  సింగము వెంట నడుచునొక చిన్నది
  యెపుడున్.

  రిప్లయితొలగించండి