13, డిసెంబర్ 2023, బుధవారం

సమస్య - 4614

14-12-2023 (గురువారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“మృదులములు వజ్రముల్ పూలరేకుల వలె”
(లేదా...)
“లేఁత గులాబి రేకుల వలెన్ సుతిమెత్తగ నుండు వజ్రముల్”
(ఈ సమస్యను పంపిన బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలు)

15 కామెంట్‌లు:

 1. కఠినములగు వజ్రమ్ములు కనుల విందు,
  సున్నితమగు కాంతుల జిమ్ము చూపులకవి
  పులకలను గలిగించు నెప్పుడు గనుకనె
  మృదులములు వజ్రముల్ పూలరేకుల వలె”

  రిప్లయితొలగించండి
 2. విశ్వామిత్రుముని వర్యులతో దశరథమహరాజు:

  తేటగీతి
  బాలలిద్దరు మీ దృష్టి వజ్రబలులె?
  మౌనివర్యా! సుతులమేను మంజులమ్ము
  యాగ సంరక్షణార్థము దూగవయ్య
  మృదులములు వజ్రముల్ పూలరేకుల వలె!

  ఉత్పలమాల
  భీతి గలుంగు రూపమున విఘ్నము గూర్చఁగ యజ్ఞవేదికిన్
  భూతము లట్లు రాక్షసులు, పోరఁగ వజ్ర సమానులందురే
  నా తను జాతులన్! దగరు నమ్ముము మౌనివరేణ్య! చూచితే
  లేఁత గులాబి రేకుల వలెన్ సుతిమెత్తగ నుండు వజ్రముల్!

  రిప్లయితొలగించండి
 3. క్రమాలంకారం లో ---
  లలన మనము ల వెట్లు o డు దెలుపు డ య్య?
  కఠి న దరముగ నె య్య వి కాను పించు?
  పాప వీ ను ల వెట్టు ల పరగు చుండు?
  మృదులములు ' వజ్రముల్ ' పూల రేకుల వలె

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ఉ.

  జ్యోతిని నా సహస్రకవచుండు పరారియె, కర్ణుడై ధరన్
  సూతుని పుత్రుడయ్యెఁ బృథ సూనుని డోలిని గంగలో నిడెన్
  భీతియుఁ బుత్రశోకముయు వేదన గుండెను నాక్రమించెడిన్
  *“లేఁత గులాబి రేకుల వలెన్ సుతిమెత్తగ నుండు వజ్రముల్.*

  రిప్లయితొలగించండి
 5. తెలిసి తెలియని మూర్ఖుడు పలికుచుండె
  పలువిషయముల నిట్టుల భార్యతోడ
  వరియె ఫలియించు విరివిగ తరువులకని
  మృదులములు వజ్రముల్ పూలరేకుల వలె  ఖ్యాతిని గన్న నాయకశిఖామణు లెల్లరకార్య కారులే
  ప్రీతిగ మాటలాడుచును ప్రేమనటించిన నేమిరా గనన్
  నేతల మాటలందు కడు నిష్ఠుర మెంతయొ వారి మాటలే
  లేఁత గులాబి రేకుల వలెన్ సుతిమెత్తగ నుండు, వజ్రముల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. శాకులికుడు గ్రహించిన శకులిలు కడు
  మృదులములు ; వజ్రముల్ పూలరేకుల వలె
  వడలె క్షణ సమయమునందె, వాటిని దగు
  రీతి వండి వార్చగ రుచి రెచ్చియుండు

  రిప్లయితొలగించండి
 7. కన్న వారల క్షేమమే మిన్నయంచు
  వజ్ర సంకల్ప చిత్తులై పరగుచుండ్రు
  మార్దవ హృదయులు సకల మాతలెల్ల
  మృదులములు వజ్రముల్ పూలరేకుల వలె

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ఆత డెప్పుడు వచియించు నద్భుతములు
  మృదులములు వజ్రముల్ పూలరేకుల వలె
  చక్కని సువాసనను వెదజల్లుననుచు
  కొందరు వచింతురతనివి కోతలనుచు

  ఆతని పల్కులే జనుల నద్భుత రీతినలర్చు చుండగా
  కోతల రాయుడే తెలిపె గొప్పగ నొప్పెడు పెక్కు సంగతుల్
  రాతిరియుంబవల్ మరపురాని విశేషము లెంచిచూపుచున్
  లేఁత గులాబి రేకుల వలెన్ సుతిమెత్తగ నుండు వజ్రముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ఆతత భక్తపాలనము నందున నార్తుల సంశ్రయమ్మునన్
  బ్రీతిని జూపు భూవిభుడు ప్రేమకు పెన్నిధి చిత్తమెన్నడున్
  లేఁత గులాబి రేకుల వలెన్ సుతిమెత్తగ నుండు, వజ్రముల్
  ఖ్యాతినిగొన్న రాఘవుని యంబకముల్ రణరంగమందునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. ప్రథిత సద్గుణ ధాముఁడు రాముడవని
  మనసు సరజము మాటలు పనసతొనలు
  మృదులములు, వజ్రముల్పూలరేకులవలె
  శత్రునాశము శిష్టరక్షణమునెరపు

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ఉ.మా.
  నీతులు కుమ్మరించుచును నేటి సమాజమునందు బౌరులన్
  యాతనతోడ మార్చెడి ప్రయత్నము సాధ్యమ! వారికెప్పుడున్
  జేతల వీలుకానటుల జిత్రములెన్నియొ చూపు మాటలే
  *లేఁత గులాబి రేకుల వలెన్ సుతిమెత్తగ నుండు, వజ్రముల్*

  రిప్లయితొలగించండి
 12. తే॥ మృదులములు వజ్రముల్ పూలరేకుల వలె
  ననఁగ తప్పు కర్బనమున కతి పటిష్ఠ
  బంధ మేర్పడ వజ్రమై ప్రకటితమగు
  మృదులమగున వజ్రముఁ బూలరేకుల వలె?

  ఉ॥ చేతనమొంది శాస్త్రమును శ్రేయమటంచును దల్చి నేర్వఁగన్
  ద్యోతకమౌను కర్బనము త్రుంచఁగలేని విధంబు బంధమై
  ప్రీతిగ మారు వజ్రముగఁ బెల్చన నొందుచు నౌర! యెట్టులన్
  లేత గులాబి రేకులవలెన్ సుతి మెత్తగ నుండు వజ్రముల్

  కర్బనమే కదా వజ్రమని బొగ్గు (చాలవరకు కర్బనము పూర్తిగా కాదు) నుండి కృతక వజ్రము తయారు చేయబోయి మోయిసన్ అనే శాస్త్రజ్ఞుడు అంధుడౌతాడండి

  రిప్లయితొలగించండి

 13. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.
  హనుమకొండ.
  (క్రమాలంకారము)
  పుట్టిన శిశువుల కరము లెట్టులుండు?
  గట్టి తనమందున ప్రతీతి కలవి యేవి?
  సున్నిత పెదవులను పోల్చుచుందు రెటుల?
  మృదులములు;వజ్రముల్;పూలరేకుల వలె.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ఆంజనేయుడు రావణునితో

  భూతములన్నియేకమగు పోవును ప్రాణమునీకురాముచే
  సీతనుతెచ్చితప్పిదముచేసితి వియ్యది పోదునూరకే
  చేతులుమోడ్చివేడుమిక శ్రీరఘురాముని యంచు పల్కెనీ
  లేత గులాబి రేకుల వలెన్ సుతిమెత్తగనుండువజ్రముల్

  రిప్లయితొలగించండి