25, డిసెంబర్ 2023, సోమవారం

సమస్య - 4626

26-12-2023 (మంగళవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“ధర్మమూర్తులె కావింత్రు దారుణములు”
(లేదా...)
“ధర్మమూర్తు లొనర్తు రెప్పుడు దారుణంబగు కృత్యముల్”
(ఈ సమస్యను పంపిన బందరు దుర్గాప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలు)

22 కామెంట్‌లు:

 1. తేటగీతి
  ద్రోణ గురువును గూల్చగ ద్రౌణి నామ
  ముచ్ఛరించి పిదప కరి చచ్చెననుచు
  గొంతుసవరించి ధర్మజుడంతుఁ జూసె
  ధర్మమూర్తులె కావింత్రు దారుణములు!


  మత్తకోకిల
  చర్మమొప్పిన మేకవన్నెను శ్వాపదమ్మును బోలుచున్
  మర్మమెంచియు ద్రౌణినామపు దంతిచచ్చిన వ్యాఖ్యలన్
  ధర్మరాజట ద్రోణుఁ జంపెను దాచి మెల్లగ కంఠమున్
  ధర్మమూర్తు లొనర్తు రెప్పుడు దారుణంబగు కృత్యముల్!

  రిప్లయితొలగించండి

 2. పదుగుర కవసరమ్మగు భవనములను
  గూల్చు తమను ప్రశ్నించెడు కోవి దుండ్ర
  నడచు హీన చరితుల సహాయమున న
  ధర్మమూర్తులె కావింత్రు దారుణములు.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. కర్మపాశము పట్టె భీష్ముని కాంచెనోటమి విజ్ఞుడై
  దుర్మతిన్గనెయోధనుండునుతూలనాడెనుకృష్ణునిన్
  మర్మమెంచినధర్మజుండును మాయ జేసెను ద్రోణునిపై
  ధర్మమూర్తులొనర్తు వెప్పుడు దారుణంబగుకృత్యముల్

  రిప్లయితొలగించండి

 4. నిర్మలమ్మగు మానసంబున నిర్గుణాత్ముని గొల్చుచున్
  ధర్మమార్గము వీడబోవరు, తట్టమయ్యది చేరగా
  నోర్మిజూపుచు సాగవారలె యుత్తముండ్రిల నెవ్విధిన్
  ధర్మమూర్తు లొనర్తు రెప్పుడు దారుణంబగు కృత్యముల్?

  రిప్లయితొలగించండి
 5. ఎన్నికల లోన మమ్ముల నెన్ను కొనిన
  దప్పక ప్రజలందరి కుచితముల నిడుట
  తొడగెదమనుచు నమ్మించు ధూర్తులగు య
  ధర్మమూర్తులె కావింత్రు దారుణములు

  రిప్లయితొలగించండి
 6. మ. కో.

  దుర్మతిన్ రుమఁబట్టు వాలిని దున్మె రాముడు దాగుచున్
  గర్మభూమిని భీష్మ సంహృతిఁ గార్యసిద్ధిగఁ గృష్ణుడే
  మర్మమున్ దెలుపంగ ద్రోణ సమస్యఁ దీర్చగ సూచనల్
  *ధర్మమూర్తు లొనర్తు రెప్పుడు దారుణంబగు కృత్యముల్.*

  రిప్లయితొలగించండి
 7. ధర్మ మూర్తుల కర్తవ్య తత్వమరయ
  ధర్మమాయని మదిలోని తలపులేల
  ధర్మమూర్తులే బద్ధులు కర్మములకు
  ధర్మమూర్తులె కావింత్రు దారుణములు

  ధర్మ మూర్తుల దారుణంబుల తత్వమెర్గర సోదరా
  ధర్మమాయని చిత్తమందున ధర్మ చింతన యేలరా
  ధర్మమూర్తులు కర్మబద్ధులు దారుణంబులు తప్పకే
  ధర్మమూర్తు లొనర్తు రెప్పుడు దారుణంబగు కృత్యముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. హంగులార్భాటములు సల్పి దొంగగురులు
  కర్మ యోగినని జనుల నమ్మబలుకు
  మర్మమెరిగితినని చెప్పి మతకరించు
  "ధర్మమూర్తు"లె కావింత్రు దారుణములు

  రిప్లయితొలగించండి
 9. నిర్మలాత్ముని జేరుమార్గము నేనటంచును బల్కుచున్
  దుర్మధమ్మున కన్నుగానక దుష్టచేష్టల వీగుచున్
  కర్మయోగిని మానవాళికి కాంతి రేఖను నేననే
  ధర్మమూర్తు లొనర్తు రెప్పుడు దారుణంబగు కృత్యముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. ధర్మమెంచక దేవరాయడు  దానమిమ్మని కర్ణునిన్
  దుర్మతుండయి కుండలమ్ములతోడ వర్మము కోరగన్
  నిర్మలాత్ముడు కర్ణుడిచ్చెను నీమమున్ విడనాడకన్
  ధర్మమూర్తు లొనర్తు రెప్పుడు దారుణంబగు కృత్యముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ధర్మమెంచక శక్రుడు దానకర్ణుఁ
  వద్దకేతెంచి విప్ర రూపము వహించి
  గోరె కవచముతోగూడి కుండలముల
  ధర్మమూర్తులె కావింత్రుదారుణములు

  రిప్లయితొలగించండి
 12. ధర్మపీఠముదద్దరిల్లగ దారఁబంపెనుఁరాముడున్
  మర్మమెంతయుదెల్సియున్మరి మాటదప్పని కర్ణుడున్
  నిర్మలుండగు ధర్మజుండటు నిష్ఠవీడిన వాడునై
  ధర్మమూర్తు లొనర్తు రెప్పుడు దారుణంబగు కృత్యముల్
  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణరావు

  రిప్లయితొలగించండి
 13. మంచి మార్గాన వ ర్తించు మనుజు లు గద
  ధర్మ మూర్తులె :: కా విం త్రు దారుణములు
  దురిత మతు లౌ చు ధరణి లో దుష్ట జనులు
  పరుల పీ డింప నెంచ రే పాపులగుచు

  రిప్లయితొలగించండి
 14. తే॥ గురువనుచు గురి నిలుపుచు గరిమ తోడ
  విద్య నేకలవ్యుఁడు నేర్వ విద్యఁ గనిన
  గురువు నంగుళీయముఁ గోర కోసి యొసఁగె
  ధర్మ మూర్తులె కావింత్రు దారుణములు

  మత్త॥ మర్మమెంచక నేకలవ్యుఁడు మన్ననన్ గని కోరఁగన్
  మర్మయెంతయొ నింపి ద్రోణుఁడు మారు మాటను బల్కకన్
  గర్మమియ్యదటంచు దక్షిణగా నొసంగెను వ్రేలినిన్
  ధర్మమూర్తు లొనర్తు రెప్పుడు దారుణంబగు కృత్యముల్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. క్షమించాలి తేటగీతిలో మూడవ పాదమును సవరించానండి.
   "గురువు నంగుళమును గోర కోసి యొసఁగె"
   ఇలా చదువుకొనవలసినదిగా విన్నపము

   తొలగించండి
 15. తే.గీ:ధర్మ మిది యని,మా సంప్రదాయ మనియు
  మనుజులను విభజించుచు మానవతను
  మదిన దలచక దానినే మతమనెడు న
  ధర్మమూర్తులె యొనరింత్రు దారుణములు

  రిప్లయితొలగించండి
 16. ప్రశ్నోత్తరి
  మ.కో:ధర్మమూర్తు లొనర్తు రెప్పుడు దారుణ మ్మగు కృత్యముల్?
  ధర్మమున్ విడనాడి రాజులె దారుణమ్ము లొనర్చినన్
  దర్మమూర్తులె యిట్లు మారు కథాళి పూర్వము నున్నవే?
  నిర్మలుండగు భార్గవుండె గణింపగా నుపమానమౌ

  రిప్లయితొలగించండి

 17. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.
  హనుమకొండ.

  ధర్మ మార్గమును విడిచి ధర్మ కర్త
  దైవ భీతియు లేకుండ దేవుని ధన
  ముఁ దిగ మ్రింగుచు చేతురు మోసముల న
  ధర్మమూర్తులె కావింత్రు దారుణములు.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. కర్మమంచును పేదవారల కష్టమున్ బడ ద్రోయుచున్
  ధర్మమార్గము వీడి పోవుచు తస్కరించుచు సొమ్ములన్
  శర్మమొందగ, దొడ్డిదారిని సాగు వారల కాచుచున్,
  ధర్మమూర్తు లొనర్తు రెప్పుడు దారుణ మ్మగు కృత్యముల్

  రిప్లయితొలగించండి