27, డిసెంబర్ 2023, బుధవారం

సమస్య - 4628

28-12-2023 (బుధవారం)
కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరింపవలసిన సమస్య ఇది...
“పెండ్లమునకు మ్రొక్కు పతికిఁ బెన్నిధు లబ్బున్”
(లేదా...)
“పెండ్లముఁ జేరి మ్రొక్కు పతి పెన్నిధులన్ గని పొందు సేమమున్”

28 కామెంట్‌లు:


 1. పెండ్లిండ్లను సేయగ చె
  ల్లెండ్లకు విత్తమ్ము చెంత లేకుండె ననన్
  పెండ్లాము తెలిపె శ్రీహరి
  పెండ్లమునకు మ్రొక్కు పతికిఁ బెన్నిధు లబ్బున్.


  పెండ్లిని చేయగా వలయు ప్రేమగ పెంచిన నాదు ముద్దు చె
  ల్లెండ్లకు గాంచ విత్తమది లేదుకదాయని భర్త బాధగా
  పెండ్లము తోడ చెప్ప విని భీరువు పల్కెను పుష్కరాక్షునిన్
  బెండ్లముఁ జేరి మ్రొక్కు పతి పెన్నిధులన్ గని పొందు సేమమున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. కూతురితో తల్లి:

  కందం
  పెండ్లయి నాల్గేళ్లయినది
  యిండ్లను గట్టరె? సిరులెటు నింకెనొ? పూడ్చన్
  గండ్లవి హరి సేవించెడు
  పెండ్లమునకు మ్రొక్కు, పతికిఁ బెన్నిధు లబ్బున్

  ఉత్పలమాల
  పెండ్లయి నాలుగేండ్లయిన విత్తము పెద్దగ కూడలేదటే?
  యిండ్లను గట్టిరే వణిజులెందరొ మీకును వెన్క పెండ్లియై!
  గండ్లవి యేవిసంపదలఁ గార్చునొ? పూడ్చ ముకుందు సొంతమౌ
  పెండ్లముఁ జేరి మ్రొక్కు, పతి పెన్నిధులన్ గని పొందు సేమమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. ఇండ్లను సామ్రాజ్యములకు
  పెండ్లములే ప్రభువులౌచు వెల్గుదురిల పూ
  చెండ్లును హారమ్ములతో
  పెండ్లమునకు మ్రొక్కు పతికిఁ బెన్నిధు లబ్బున్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. కండ్లనుగట్టినగంతను
  ముండ్లను మాటను సరి యని మురిపెము తోడనే
  ఇండ్లను తిరుగక బుద్ధిని
  పెండ్లమునకుమ్రొక్కుపతికి పెన్నిధులబ్బున్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. పెండ్లము మెచ్చి న చీరలు
  పెండ్లము కోరిన నగలను ప్రీతిగ నొసగన్
  పెండ్ల ము మగడును శ్రీహరి
  పెండ్లము నకు మ్రొ క్క పతికి పెన్నిధు లబ్బున్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. కండ్లకజుని జూప నగును
  పెండ్లమునకు ; మ్రొక్కు పతికిఁ బెన్నిధు లబ్బున్
  బండ్ల నెరవుగా ధాన్యము
  లిండ్లకు జేరి సుఖశాంతు లిమ్మగ గలుగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. ఉ.

  ఇండ్లను నిర్ధనుండు పరమేశ్వరుడై తొలి మందహాసముల్
  కండ్లను పూర్తిగా తెరచి కాంచగ నిల్లరికంబు ఘోరమై
  పండ్లను సంతరించుటకు శ్వాస బిగించుచు నత్త భీతిచే
  *బెండ్లముఁ జేరి మ్రొక్కు పతి పెన్నిధులన్ గని పొందు సేమమున్.*

  రిప్లయితొలగించండి
 8. కండ్లను వర్తులన్ నిలిపి గాంచగజాలక నంబుదమ్ము లో
  గిండ్లను తిండిగింజలకు ఖేదనమేర్పడె కర్షకాళికిన్
  పెండ్లియొనర్పగా సుతకు విత్తము కావలె తాతతాతకుం
  పెండ్లముఁ జేరి మ్రొక్కు పతి పెన్నిధులన్ గని పొందు సేమమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. పెండ్లియొనర్పగ సుతకున్
  కండ్లకు నొక ఠోళియైన కానని పతికిన్
  పెండ్లమ్మిటులనె "హరికిన్
  పెండ్లమునకు మ్రొక్కు పతికిఁ బెన్నిధు లబ్బున్"

  రిప్లయితొలగించండి
 10. కం॥ పెండ్లము నకర్ధ మేనును
  బెండ్లము నకెడఁద నొసఁగుచుఁ బెండ్లము విలువన్
  గండ్లకుఁ గట్టగ విభులే
  పెండ్లమునకు మ్రొక్కు పతికిఁ బెన్నిధు లబ్బున్

  ఉ॥ పెండ్లము నర్ధభాగమునఁ బేరిమి మీరఁగ నిల్పె నీశుఁడే
  పెండ్లము నాక్రమించె హృదిఁ బ్రేమగఁ జూడఁగ నామురారినే
  పెండ్లము ప్రేమఁ బొందఁగను బ్రీతిగఁ గాంతురు సర్వ సౌఖ్యముల్
  పెండ్లముఁ జేరి మ్రొక్కు పతి పెన్నిధులన్ గని పొందు సేమమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. కం:ఇండ్లున్,స్థలములు,పసిడియు,
  బండ్లన్ ధాన్యమ్ము దెచ్చు వసతి గలిగియున్
  కండ్లన్ గర్వము జూపని
  పెండ్లమునకు మ్రొక్కు పతికి బెన్నిథు లబ్బున్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. ఉ:పెండ్లము తన్నినన్ తనకు వీసము కోపము రాక కృష్ణుడే
  ముండ్లను బోలు నా తనువు, ముద్దగు నీ పద మెంత నొచ్చెనో
  కండ్లను జూడ కష్ట మని,కమ్మని పల్కుల బల్కి యిట్లనెన్
  "పెండ్లము జేరి మ్రొక్కు పతి పెన్నిథులన్ గని పొందు సేమమున్"

  రిప్లయితొలగించండి
 13. పండ్లను నైవేద్య మిడుచు
  దండ్లను మెడలోనవేసి దయతో మమ్మున్
  మండ్లమున కావుమని హరి
  పెండ్లమునకు మ్రొక్కు పతికిఁ బెన్నిధు లబ్బున్”*


  పండ్లునుపూలుదెచ్చితినివాసిగ మ్రొక్కులుదీర్చివెండివౌ
  గుండ్లనుహుండిలోనునిచికోర్కెలుదీర్చినదైవమంచుమా
  వాండ్లనుగూడివచ్చితినిభాగ్యముపండెనువేంకటేశ నీ
  పెండ్లముజేరిమొక్కుపతిపెన్నిధులన్ గని పొందు సేమమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ఏండ్ల తరబడి జరుగుఁ బె
  క్కిండ్ల నరయ నివ్విధంబ యిహ లోకమునం
  బెండ్లము తోడుత వెన్నుని
  పెండ్లమునకు మ్రొక్కు పతికిఁ బెన్నిధు లబ్బున్


  గుండ్ల విరోధి సోదరుఁడు కోపము సంతస మంద నాత్మలో
  బండ్లగు నోడ లొక్క త్రుటి బండ్లు సెలంగును గొప్ప యోడలై
  పండ్లు జలమ్ము పుష్పములు భక్తి నొసంగి రమామనో ధవుం
  బెండ్లముఁ జేరి మ్రొక్కు పతి పెన్నిధులన్గని పొందు సేమమున్

  [పెండ్లముఁ జేరి = చేరి పెండ్లమును]

  రిప్లయితొలగించండి

 15. పిన్నక నాగేశ్వరరావు.
  హనుమకొండ.

  దండ్లను వేయుచు భక్తిగ
  పండ్లు సమర్పించుచుండి భగవంతునికిన్
  కండ్లను మూయుచు శ్రీహరి
  పెండ్లమునకు మ్రొక్కుపతికిఁ బెన్నిధులబ్బున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. బండ్లకు నెత్తిధాన్యము నివాసము జేర్చి కరమ్ము తుష్టి రెం
  డేండ్లకు చాలు సస్యముల నింటనమర్చి పోషనార్థమై
  పెండ్లి యెనర్చ పుత్రికకు, వేంకట నాథుని మందిరమ్ములో
  పెండ్లముఁ జేరి మ్రొక్కు పతి పెన్నిధులన్ గని పొందు సేమమున్

  రిప్లయితొలగించండి